ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

В бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відображаються в двох розрізах: за їх речовим складом (основні засоби, грошові кошти, матеріали і продукти харчування тощо) та за джерелами їх формування, які можуть бути власними і залученими.

2015-01-19

1.04 MB

3 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


ТЕМА 1: «ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»

      1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та його задачі

      2. Бухгалтерський баланс

      3. План рахунків бухгалтерського обліку

      4. Форми бухгалтерського обліку

      5. Особливості організації бухгалтерського

          обліку

       1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та його задачі

В Конституції України записано, що кожен її громадянин має право на охорону здоров’я, освіту, задоволення культурних потреб. Матеріальною гарантією реалізації цих прав є широка мережа державних установ освіти, охорони здоров’я, культури. В нашій країні функціонують понад 22 тис. загальноосвітніх шкіл, в яких навчається близько 7 млн учнів. Понад 2,3 млн дітей виховуються в 24 тис. постійних дошкільних закладах. Широкого розвитку набула підготовка фахівців вищої і середньої кваліфікації в технікумах, коледжах, інститутах, академіях, університетах. В Україні функціонують 225 музеїв, близько 24 тис. закладів культури клубного типу.

Необхідними умовами і ресурсами забезпечується державна охорона здоров’я: кількість лікарняних закладів становить 3,9 тис., це — 703 тис. лікарняних ліжок. У них медичну допомогу населенню надають близько 230 тис. лікарів різних спеціальностей.

Установи соціально-культурного комплексу, надаючи безплатні послуги населенню, витрачають значні матеріальні і грошові кошти, джерелом яких є суспільні фонди споживання, що формуються в основному за рахунок державного бюджету. Тому ці установи називаються бюджетними установами. До них також належать наукові установи, які займаються фундаментальними науковими дослідженнями і науковим обслуговуванням (науково-дослідні інститути, наукові бібліотеки), установи та організації органів законодавчої та виконавчої влади, оборони, судів, прокуратури, Державної митної служби.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську, контрольну та інформаційну функції, але має певні особливості і розглядається як окремий вид діяльності та самостійний навчальний курс. Бюджетні установи є юридичними особами, мають замкнену систему обліку і ведуть облікову політику, спрямовану не на зіставлення витрат і результатів праці та отримання прибутку, а на облік видатків у процесі надання нематеріальних послуг (рис. 1.1).

Це положення і визначає основну задачу бухгалтерського обліку в бюджетних установах — повне і своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з використання бюджетних і позабюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення.

Рис. 1.1. Облікова політика бюджетної установи

2. Бухгалтерському баланс

В бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відображаються в двох розрізах: за їх речовим складом (основні засоби, грошові кошти, матеріали і продукти харчування тощо) та за джерелами їх формування, які можуть бути власними і залученими.

Всі бюджетні установи незалежно від їх профілю складають бухгалтерський баланс за формою № 1 згідно з Інструкцією про порядок складання місячних звітів та квартального звіту за І квартал установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України.

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому вигляді на певну дату. За складом статей і побудовою баланс бюджетної установи відрізняється від балансів госпрозрахункових підприємств і має за мету не розкриття інформації для інвесторів, а забезпечення контролю та аналізу використання коштів загального і спеціального фондів (рис. 1.2).

Склад статей активу характеризує належність бюджетних установ до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що бюджетні установи — це установи державної і комунальної форм власності, які утримуються повністю або частково за рахунок державного та/або місцевих бюджетів.

Рис. 1.2. Структура балансу бюджетної установи

У загальному вигляді баланс бюджетної установи відображається формулою:

Активи + Витрати = Власний капітал + Зобов’язання + Доходи.

До активів установ належать ресурси, які ними контролюються і повинні принести їм економічну вигоду шляхом використання в процесі надання нематеріальних послуг, при обміні на інші активи чи під час погашення зобов’язань установ.

Необоротні активи — це засоби, придбані або створені для довгострокового використання (понад одного року) в процесі господарської діяльності: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Розділ І активу «Необоротні активи»

Актив

Код

рядка

На початок року

На кінець

кварталу

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

Залишкова вартість

110

Знос

111

Первісна вартість

112

Основні засоби

Залишкова вартість

120

Знос

121

Первісна вартість

122

Інші необоротні матеріальні активи

Залишкова вартість

130

Знос

131

Первісна вартість

132

До валюту балансу включається залишкова вартість необоротних активів, тобто баланс складається за принципом «баланс—нетто».

До оборотних активів належать засоби, призначені для невиробничого споживання або використання в процесі господарської діяльності протягом одного року (або швидше): каса, запаси, дебітори, рахунки в банку і казначействі тощо (табл. 1.2).

Витрати бюджетних установ включають фактичні витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів на утримання установи, які здійснюються за рахунок загального і спеціального фондів, та інші виробничі витрати (табл. 1.3).

Таблиця 1.2

Розділ ІІ активу «оборотні активи»

Актив

Код

рядка

На початок року

На кінець

кварталу

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

200

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

210

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

Матеріали і продукти харчування

230

Продукція

240

Дебіторська заборгованість

250

Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані
роботи і надані послуги

251

Розрахунки із податків і платежів

252

Розрахунки із страхування

253

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

Розрахунки за іншими операціями

256

Короткострокові векселі одержані

260

Інші кошти

270

Грошові кошти в дорозі

280

Рахунки в банках

290

Рахунки загального фонду

291

Рахунки спеціального фонду

292

Рахунки в іноземній валюті

293

Інші поточні рахунки

294

Рахунки в казначействі

300

Рахунки загального фонду

301

Рахунки спеціального фонду

302

Каса

310

Таблиця 1.3

Розділ ІІІ активу «Витрати»

Актив

Код

рядка

На початок року

На кінець

кварталу

ІІІ. Витрати

Видатки загального фонду

320

Видатки спеціального фонду

330

Видатки за спеціальними коштами

331

Видатки за коштами на виконання окремих
доручень

332

Видатки за іншими власними надходженнями

333

Видатки по субвенціях, одержаних з інших
бюджетів

334

Видатки за іншими доходами

335

Виробничі витрати

340

Активи і витрати бюджетних установ не оцінюються щодо спроможності їх трансформації в грошові кошти, а тому й розділи активу балансу не розміщуються за ознаками зростаючої ліквідності, як це прийнято в балансі госпрозрахункових підприємств.

Джерелами формування активів і витрат бюджетних установ є власні кошти (капітал), зобов’язання і доходи. До власного капіталу належать фонд у необоротних активах і фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, які відображають частку державного, комунального майна, переданого в постійне безпосереднє розпорядження бюджетних установ, а також результати виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Розділ І ПАСиву «Власний капітал»

Актив

Код

рядка

На початок року

На кінець

кварталу

І. Власний капітал

Фонд у необоротних активах

360

Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах

370

Фінансовий результат

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

Результати переоцінок

400

Зобов’язання установи належать до залучених коштів; вони виникають внаслідок минулих подій, після їх урегулювання у майбутньому зменшиться економічна вигода установи через виплату готівкою, передачу інших активів, заміну одного зобов’язання іншим. Короткострокові зобов’язання підлягають оплаті протягом одного року, а довгострокові — протягом періоду, що перевищує один рік. Склад статей ІІ розділу «Зобов’язання» наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Розділ ІІ ПАСиву «Зобов’язання»

Актив

Код

рядка

На початок року

На кінець

кварталу

ІІ. Зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

410

Короткострокові позики

420

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

430

Короткострокові векселі видані

440

Кредиторська заборгованість

450

Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи і надані послуги

451

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

Розрахунки із податків і платежів

453

Розрахунки із страхування

454

Розрахунки із заробітної плати

455

Розрахунки зі стипендіатами

456

Розрахунки з робітниками і службовцями по безготівкових перерахунках

457

Розрахунки за іншими операціями

458

Таблиця 1.6

Розділ ІІІ ПАСиву «Доходи»

Актив

Код

рядка

На початок року

На кінець

кварталу

ІІІ. Доходи

Доходи загального фонду

460

Доходи спеціального фонду

470

Доходи за спеціальними коштами

471

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

Доходи за іншими власними надходженнями

473

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

Інші доходи

475

Кошти батьків за надані послуги

476

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконання робіт

480

Бюджетні установи не мають своїх оборотних коштів і покривають витрати (видатки) за рахунок бюджетних коштів (доходів загального фонду) та позабюджетних коштів (доходів спеціального фонду) (табл. 1.6).

Важливою складовою балансу бюджетних установ є довідки про рух асигнувань загального та спеціального фондів, які дають змогу органам Державного казначейства, фінансовим органам і вищим органам контролювати надходження та використання бюджетних і позабюджетних коштів.

3. План рахунків бухгалтерського обліку

Для поточного бухгалтерського обліку операцій в установах та організаціях, що утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, застосовується План рахунків і порядок його застосування, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України. План рахунків запроваджено в дію з 1 січня 2000 р. Він розроблений на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затвердженого Мінфіном України від 30.11.99 № 291, і має структуру, яка дає можливість отримувати вичерпну інформацію, необхідну для складання балансу та звітності про виконання кошторисів бюджетних установ. Всі рахунки згруповано в два розділи: І розділ — балансові рахунки, ІІ розділ — позабалансові рахунки. Балансові рахунки об’єднано у вісім класів й умовно поділено на рахунки по довгострокових (терміном більше бюджетного року) операціях і короткострокових операціях, що проводяться протягом бюджетного року.

Кожний клас включає синтетичні рахунки, близькі за економічним змістом обліковуваних на них об’єктів. Синтетичним рахункам присвоєно цифрові двозначні коди, в яких перша цифра — номер класу, друга — порядковий номер рахунка в даному класі, починаючи з нуля. Всього у Плані передбачено 42 рахунки: від № 10 «Основні засоби» до № 82 «Виробничі витрати». При цьому деякі коди не використовуються і є резервними.

Для підвищення аналітичних можливостей облікової інформації без суттєвого збільшення кількості рахунків і розрядності їх коду більшість синтетичних рахунків поділяються на субрахунки І рівня. Код субрахунка тризначний і складається з коду синтетичного рахунка і порядкового номера — від 1 до 9. Планом рахунків передбачено 150 субрахунків. Саме через систему субрахунків в Плані рахунків відображаються специфічні особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, обліку їх фінансування, грошових коштів, видатків, розрахунків. Тому в практиці бюджетних установ для записів фінансово-господарських операцій у поточному обліку, подальшого узагальнення облікових даних і при складанні звітності користуються субрахунками і лише в окремих випадках інформація узагальнюється на синтетичних рахунках.

Деякі субрахунки з метою отримання додаткової інформації поділяються на субрахунки ІІ рівня. До них, наприклад, належать субрахунки № 713 «Доходи за іншими коштами» та № 813 «Видатки за іншими коштами».

В Плані рахунків об’єднано рахунки для обліку виконання видатків, які фінансуються із бюджету, і рахунки для обліку позабюджетних коштів і джерел їх формування. До останніх належать субрахунки № 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів», № 711 «Доходи за спеціальними коштами», № 811 «Видатки за спеціальними коштами» та ін.

Окремі рахунки можуть застосовуватися для обліку як бюджетних, так і позабюджетних коштів. Наприклад, № 30 «Каса», № 40 «Фонд у необоротних активах», № 66 «Розрахунки по оплаті праці».

Більшість рахунків призначені для поточного обліку в бюджетних установах різних галузей невиробничої сфери. В План рахунків включено й такі рахунки, застосування яких спричинено особливостями основної діяльності окремих груп установ та організацій. Тільки в науково-дослідних установах застосовуються субрахунки № 203 «Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами», № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи», № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» та ін.

В План рахунків включено також рахунки, призначені для обліку виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів. Це рахунки № 327 «Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів», № 691 «Кошти передані і отримані» та ін.

Всі рахунки, передбачені Планом рахунків, поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні. Такий поділ рахунків і субрахунків, призначених для обліку розрахункових операцій, і віднесення їх до класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» і класу 6 «Поточні зобов’язання» має умовний характер. Так, рахунок № 68 «Внутрішні розрахунки» може бути активним, пасивним чи активно-пасивним залежно від того, в якій установі він застосовується.

В самостійний розділ у Плані рахунків виділено забалансові рахунки. Вони призначені для обліку активів і розрахунків, які виключені з обороту установи і не відображаються в балансі, але потребують спеціального контролю. До забалансових віднесено сім рахунків — від 01 «Орендовані необоротні активи» до 09 «Призначення та зобов’язання». На забалансових рахунках господарські операції відображаються без застосування методу подвійного запису, тобто облік на них ведеться за простою системою.

Уніфікація планів рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій і бюджетних установ є одним з напрямів удосконалення бухгалтерського обліку, його реформування із застосуванням міжнародних стандартів. Вона дає змогу прискорити процес впровадження ЕОМ у сферу обліку за рахунок використання типових проектних рішень, скоротити пов’язані з цим витрати і підвищити ефективність автоматизації обліку. Суттєвою є роль уніфікації в підготовці та використанні кадрів працівників, зайнятих обліком.

Разом з тим слід зазначити, що План рахунків як госпрозрахункових підприємств, організацій, так і бюджетних установ розроблено з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які на бюджетні установи не поширюються. Окремі рахунки і субрахунки з обліку нематеріальних активів, грошових документів в іноземній валюті, векселів, довгострокових зобов’язань мають обмежене використання в бюджетних установах. Порядок застосування Плану рахунків не містить типових схем реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденції субрахунків І рівня). Структуру Плану рахунків наведено в табл. 1.7.

Таблиця 1.7

Структура плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ

Номер і найменування класів

Номери рахунків, які входять у клас

Синтетичні рахунки

Кількість

% до підсумку

1. Необоротні активи

10–13

4

9,5

2. Запаси

20–25

6

14,3

3. Кошти, розрахунки та інші активи

30–36

7

16,7

4. Власний капітал

40–44

5

11,9

5. Довгострокові зобов’язання

50–52

3

7,1

6. Поточні зобов’язання

60–69

10

23,9

7. Доходи

70–73

4

9,5

8. Витрати

80–82

3

7,1

Всього

42

100

0. Позабалансові рахунки

01–09

7

4. Форми бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться за певною формою як системою регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних.

Основною формою бухгалтерського обліку в бюджетних установах є форма «Журнал-Головна» — різновид і спрощений варіант меморіально-ордерної форми, рекомендованої Інструкцією з бухгалтерського обліку № 61. Ця форма застосовується в централізованих бухгалтеріях, які обслуговують установи освіти, охорони здоров’я, культури, в профтехучилищах, органах законодавчої та виконавчої влади, дослідних інститутах Академії медичних наук України. Коротку схему побудови обліку за формою «Журнал-Головна» наведено на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Схема побудови форми «Журнал-Головна»

Регістром синтетичного обліку за форми «Журнал-Головна» є книга Журнал-Головна, яка і дала назву формі обліку. За рішенням головного бухгалтера вона може вестися за синтетичними рахунками чи субрахунками. Аналітичний облік організується в книгах, на картках або в відомостях. Щомісячно для звірки аналітичного обліку із записами в книзі «Журнал-Головна» складаються оборотні відомості за кожною групою аналітичних рахунків, об’єднаних відповідним синтетичним рахунком.

Підставою для записів в книгу Журнал-Головна і регістри аналітичного обліку є меморіальні ордери і додані до них первинні документи. Меморіальні ордери є одночасно й накопичувальними відомостями, яким присвоєні постійні номери. Кожний з них призначений для відображення певних операцій. Наприклад, у меморіальному ордері — накопичувальній відомості ф. № 386 відображаються бухгалтерські записи за розрахунками з підзвітними особами, а в меморіальному ордері — накопичувальній відомості № 438 — по вибуттю і переміщенню основних засобів. Усього передбачено 15 меморіальних ордерів, зміст і порядок заповнення яких розглядатиметься у відповідних темах.

Операції, які не треба накопичувати протягом місяця, реєструються в меморіальних ордерах ф. № 274 на підставі окремих документів. Таким чином оформляється, наприклад, нарахування зносу основних засобів. Меморіальні ордери ф. № 274 застосовуються також в установах з невеликим обсягом здійснюваних операцій. Порядок записів цих меморіальних ордерів у книгу Журнал-Головна, її відкриття, звірки оборотів і залишків розглядався в теорії бухгалтерського обліку.

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку застосовується у вищих навчальних закладах, наукових установах системи НАНУ, організаціях Міністерства внутрішніх справ і базується на відомих принципах побудови журналів-ордерів за кредитовою ознакою, суміщення хронологічних і систематичних записів, їх суворої регламентації. Допоміжні відомості дають змогу сумістити аналітичний і синтетичний обліки видатків бюджетних установ, але у зв’язку із переходом на новий План рахунків і нову бюджетну класифікацію постала потреба у внесенні значних змін до змісту видатків і кореспонденції рахунків.

Послідовне використання технічних засобів обліку, передусім ЕОМ, вносить суттєві зміни в техніку і послідовність записів, у форму і зміст облікових регістрів. З’явилися нові форми бухгалтерського обліку — машинно-орієнтовані. В бюджетних установах застосовуються різні варіанти цих форм, які передбачають обробку інформації за такою схемою: первинні документи — машинні носії — машинограми. Проте через обмеженість коштів на придбання сучасної обчислювальної техніки і програмного продукту, високу вартість послуг з обробки облікової інформації домінуючим у бюджетних установах України є застосування форм бухгалтерського обліку, орієнтованих на ручну працю.

5.  Особливості організації бухгалтерського обліку

В Україні здійснюється державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідно до ст. 6 Закону про бухгалтерський облік порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання кошторисів і бюджетів установ регулюється Головним управлінням Державного казначейства України (ГУДКУ). Воно розробляє план рахунків бухгалтерського обліку і порядок його застосування, інструкції з обліку наявності та використання бюджетних і позабюджетних коштів, валютних операцій, основних засобів, видатків. Така сувора регламентація методології обліку забезпечує його єдність, порівнюваність показників установ різних галузей невиробничої сфери, можливість отримання зведених показників для контролю за виконанням кошторисів і бюджетів (рис. 1.4).

Національні П(С)БО, які розроблені і затверджені Мінфіном України, на бюджетні установи не поширюються.

Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є новий План рахунків бухгалтерського обліку та Порядок його застосування, нова бюджетна класифікація видатків, Інструкція з бухгалтерського обліку № 61 в частині, що не суперечить новому Плану рахунків та новій класифікації видатків. У них викладено методику обліку операцій з виконання кошторису видатків за бюджетним і спеціальним фондами, наведено план рахунків, їх коротку характеристику, форми основних облікових регістрів і вказівки щодо застосування статей (категорій) класифікації видатків для установ, що утримуються за рахунок бюджету.

Міністерства та відомства України за погодженням з ГУДКУ в разі необхідності можуть видавати вказівки про порядок застосування загальних положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

Важливу організаційну роль у господарському обліку відіграє Державний комітет України з статистики, який розробляє та узгоджує з Мінфіном України, ГУДКУ форми звітності. В бюджетних установах обов’язковим є застосування цілої низки первинних документів, наприклад, з обліку основних засобів, грошових коштів у касі, на рахунках у банку та органах Державного казначейства.

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за виконанням кошторисів видатків, а також складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію, яка є, як правило, самостійною службою і має свою структуру. Існують дві організаційні форми обліку в бюджетних установах: бухгалтерії при окремих установах і централізовані бухгалтерії. Самостійні бухгалтерії мають великі установи: вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікарні тощо.

Централізовані бухгалтерії — найбільш поширена форма організації обліку. Вони створюються за відомчою чи міжвідомчою ознаками при територіальних і районних медичних об’єднаннях, міністерствах, відомствах та їх управліннях, управліннях місцевих державних адміністрацій і виконують усі функції з обліку та звітності бюджетних установ, які вони обслуговують.

Процес створення централізованих бухгалтерій почався в 60-ті роки, на теперішній час ними обслуговується понад 90% бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Централізація справила позитивний вплив на бухгалтерський облік і звітність: поліпшився функціональний розподіл обов’язків між працівниками, набули поширення прогресивні форми і методи обліку, скоротилися видатки на утримання апарату управління, з’явилася можливість порівнювати та узагальнювати результати аналізу і контролю виконання кошторисів однотипних установ, використовувати сучасну обчислювальну техніку (персональні комп’ютери). ТОВ «Парус-Сервіс» розробляє і впроваджує в Україні пакети прикладних програм з комплексної автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах з виходом на баланс та інші форми звітності.

Автоматизація обробки обліково-економічної інформації є вирішальним фактором підвищення оперативності, аналітичності та достовірності даних бухгалтерського обліку.

Рис. 1.4. Обліковий процес та його регламентація в бюджетних установах

Контрольні запитання до теми 1:

 1.  Розкрийте особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.
 2.  Сформулюйте визначення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 3.  Охарактеризуйте облікову політику бюджетних установ.
 4.  Назвіть основні задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ.
 5.  Що включається в поняття «план рахунків бухгалтерського обліку»?
 6.  Розкрийте зміст нового Плану рахунків бюджетних установ.
 7.  Охарактеризуйте поняття «уніфікація планів рахунків».
 8.  Назвіть джерела формування доходів бюджетних установ.
 9.  Охарактеризуйте забалансові рахунки.
 10.  Охарактеризуйте поняття «форми бухгалтерського обліку» і сфери їх застосування в бюджетних установах.
 11.  Розкрийте взаємозв’язок основних регістрів меморіально-ордерної форми (Журнал-Головна).
 12.  Коротко охарактеризуйте журнально-ордерну форму, яка застосовується в бюджетних установах.
 13.  Розкрийте зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 14.  Охарактеризуйте технічне забезпечення бухгалтерського обліку.
 15.  Назвіть переваги централізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 16.  Розкрийте зміст і структуру балансу бюджетних установ.

19

PAGE  1 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9433. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 36.59 KB
  Теоретичні основи бухгалтерського обліку Зміст теми: Питання №1. Види обліку. Мета завдання та принципи бухгалтерського обліку Питання № 3. Предмет і об’єкт бухгалтерського обліку Питання №4.
10927. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках 206.55 KB
  Фінансовий облік як підсистема системи бухгалтерського обліку в банках 1.Загальна характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках 1.Фінансовий облік як підсистема системи бухгалтерського обліку в банках а умов ринкових відносин банки потребують постійного і ретельного контролювання власної фінансової стійкості надійності ліквідності тобто фінансових результатів своєї діяльності.
10607. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, організація аналітичного обліку 31.03 KB
  Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку банків України організація аналітичного обліку Поняття про банківський рахунок. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в банках. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України за класами. 1 Поняття про банківський рахунок Для поточного відображення змін стану засобів банку та джерел їх утворення що відбуваються під впливом господарських операцій у бухгалтерському обліку застосовуються рахунки.
9514. Метод бухгалтерського обліку 1002.23 KB
  Бухгалтерські рахунки та їх побудова. Він складається з ряду елементів головні з яких: документація; інвентаризація; рахунки; подвійний запис; оцінка; калькуляція; баланс; звітність. Рахунки бухгалтерські призначені для обліку наявності активів і пасивів. Бухгалтерські рахунки та їх побудова.
7354. Сутність бухгалтерського обліку 14.58 KB
  Сутність бухгалтерського обліку. Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Види обліку. Вивчення теми дасть змогу студентам зрозуміти поняття та роль бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання визначитися щодо основних вимог та вимірників які використовуються в обліку.
7357. Предмет і метод бухгалтерського обліку 15.11 KB
  Предмет і метод бухгалтерського обліку План Предмет бухгалтерського обліку Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення Метод бухгалтерського обліку 1. Предмет бухгалтерського обліку його об’єкти Кожне підприємство має матеріальні складові своєї діяльності тобто засоби господарства. Таким чином предмет бухгалтерського обліку складають господарські засоби і їх використання у ході господарських процесів. Об’єкти бухгалтерського обліку можна об’єднати в групи: засоби господарства джерела їхнього утворення господарські...
7320. План рахунків бухгалтерського обліку 26.99 KB
  При обчисленні кінцевого сальдо активних і пасивних рахунків слід керуватися такими правилами: в активних рахунках початковий залишок сальдо і всі збільшення реєструють за дебетом рахунка а всі зменшення за кредитом; в пасивних рахунках навпаки. Структура рахунків бухгалтерського обліку Враховуючи це періодично після узагальнення даних за дебетом і кредитом рахунків визначається кінцеве сальдо.
7322. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 51.9 KB
  Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку що встановлюється подвійним записом кожної господарської операції називається кореспонденцією рахунків а рахунки за дебетом і кредитом яких реєструється ця операція кореспондуючими рахунками...
7296. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЇХ РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ 41.56 KB
  Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку Організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку 1. Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Проблема невідповідності моделей бухгалтерського обліку носить глобальний характер. У процесі роботи укладачів і...
8587. Поняття МП. Регламентація бухгалтерського обліку на малих підприємствах 24.31 KB
  Регламентація бухгалтерського обліку на малих підприємствах . Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів для МП передбачено що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник малого підприємства.Особливості облікових систем Проста форма бухгалтерського обліку Малі підприємства які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операційне мають виробництва продукції та робітпов язаних з великими матеріальними затратами можуть застосовувати просту форму бухобліку тобто вести всю бухгалтерію в...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.