ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Організація служби охорони праці на підприємстві. Завдання інженернотехнічних працівників щодо забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці. Захист працівників від небезпечних виробничих факторів.

2015-01-19

63.32 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ

ТЕМА 4

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

 

Програмна анотація

 

1.       Організація служби охорони праці на підприємстві.

2.       Завдання інженерно-технічних працівників щодо забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці.

3.       Захист працівників від небезпечних виробничих факторів.

 

ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ

 

²    Охорона праці

²    Техніка безпеки

²    Виробнича санітарія

²    Служба охорони праці

²    Триступінчатий контроль за охороною праці

²    Ввідний інструктаж

²    Первинний інструктаж на робочому місці

²    Плановий інструктаж

²    Позаплановий інструктаж

²    Поточний інструктаж.

²    Технічний мінімум.

²    Безпека виробничого процесу

²    Колективні засоби захисту

²    Індивідуальні засоби захисту

 

 

Рекомендована література: 3, 13, 23, 28,29, 36, 37, 40.


                                                                          


  

1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Охорона праці — система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних  заходів і засобів, які забезпечують безпеку, збереження здоров’я та працездатність людини в процесі праці.

 

Охорона праці включає групи норм:

   правила з техніки безпеки  та виробничої санітарії;

   спеціальні норми охорони праці робітників, які працюють у важких, шкідливих та небезпечних виробничих умовах;

   норми з охорони праці жінок, неповнолітніх  та осіб із пониженою працездатністю;

   норми, які регулюють діяльність органів державного нагляду та громадського контролю, а також встановлюють відповідальність за порушення законодавства про охорону праці;

   норми, які регулюють планування та організацію роботи  з охорони праці.

 

Вирішення основних завдань з охорони праці досягається виконанням комплексу заходів:

4      Проектування підприємств, технологічних процесів та конструювання обладнання з обов’язковим виконанням вимог охорони праці.

4      Знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища, що дає можливість забезпечити мінімум їх можливої негативної дії на здоров’я працівників.

4      Встановлення та законодавче закріплення певних норм кожного з негативних факторів, а також проведення систематичного контролю за їх застосуванням.

4      Розробка конкретних заходів щодо покращання умов праці та підвищення безпеки на основі впровадження найновіших досягнень науки і техніки.

4      Використання раціональних технічних засобів захисту працівників від впливу негативних факторів виробничого середовища та здійснення організаційних заходів, що нейтралізують або послаблюють ступінь їх впливу на організм людини.

4      Розробка та вдосконалення методів  оцінки ефективності заходів з охорони праці.

           

            При створенні підприємства його власник зобов’язаний організувати службу охорони праці, призначити посадових осіб (Типове положення про дану службу затверджується Державним комітетом України по нагляду за охороною праці) та одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства.

!

Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства.

 

Управління і керівництво охороною праці та технікою безпеки покладається:

 

На підприємствах виробничої сфери:

4        Великі підприємства — на відділ охорони праці та відповідальних з охорони праці в цехах і на дільницях.

4        Підприємства з кількістю працюючих понад 50 чоловік — на інженера з охорони праці.

4        Підприємства з кількістю працюючих менше ніж 50 чоловік — функції інженера з охорони праці можуть виконувати в порядку  сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

У торговельних підприємствах:

4        На великих торговельних підприємствах — на власника (керівника) організації (підприємства), там де є головний інженер — на головного інженера.

4        У торгових одиницях — на керівника торгової одиниці.

4        У структурних підрозділах підприємств та торгових одиниць — на керівників структурних підрозділів.

 

Державний нагляд з охорони праці:

 

â       Експертиза проектів, прийнятих в експлуатацію виробничих об’єктів та видача дозволу на початок роботи підприємства здійснюється Державним комітетом України по нагляду за охороною праці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

â       При проектуванні будівництва виробничих об’єктів, виготовлення і впровадження нових технологій та ін. обов’язково проводиться попередня експертиза на їх відповідність нормативним актам з охорони праці.

â       Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

â       Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби та ін. повинні мати сертифікати, видані у встановленому порядку, що засвідчують безпеку їх використання.

â       Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх нормативним актам з охорони праці та навколишнього середовища, що діють на Україні.

â       Забороняється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гранично-допустимі концентрації (нормативи), методика застосування, засоби метрологічного контролю і які не пройшли токсикологічну експертизу.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕШКІДЛИВИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ


 

 

 

Відповідальні посадові особи вирішують конкретні питання з охорони праці:

ü     забезпечують усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань;

ü     організовують атестацію робочих місць на їх відповідність нормативним актам з охорони праці;

ü     розробляють і затверджують положення, інструкції та інші нормативні акти з охорони праці;

ü     здійснюють постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами та ін. відповідно до вимог охорони праці.

 

Спеціалісти з охорони праці мають право:

o        зупиняти роботу виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

o        вимагати усунення від роботи осіб, які не пройшли медичне обстеження, навчання, інструктажу, перевірку знань з безпеки праці;

o        надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

 

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише керівник підприємства.

 

Триступінчатий контроль за охороною праці на підприємстві

 

Перший ступінь контролю. Щоденний контроль на дільниці, в секції чи торговій одиниці, що не має структурного поділу, здійснюється керівником даного підрозділу та громадським інспектором з охорони праці. Контролюється стан охорони праці безпосередньо на робочих місцях та об’єктах. Результати перевірки записуються у відповідний журнал.

 

Другий ступінь контролю. Щотижневий контроль цехів, відділів, торгових одиниць, що мають структурні підрозділи. Контроль здійснюється керівником спільно з представником профспілкового комітету чи громадським інспектором з охорони праці. Контролюється організація та результати роботи першого ступеня.

 

Третій ступінь контролю. Здійснюється 4-6 разів на рік комісією, що призначається наказом керівника підприємства, до складу якої входять керівник, заступник керівника, головний інженер, інженер з охорони праці, голова комісії з охорони праці, працівники технічних служб. На даному етапі контролюється організація і результати роботи першого і другого ступенів контролю. Результати перевірки оформляються актом. 

 

Навчання працівників правилам безпеки праці здійснюється на всіх підприємствах та організаціях незалежно від характеру та ступеня небезпеки виробництва.

            Організує навчання керівник підприємства, а в підрозділах — їх керівники.


Допуск до роботи осіб, що не пройшли навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці, забороняється.

Працівники, робота яких пов’язана з використанням обладнання, зобов’язані пройти технічний мінімумякий здійсються один раз на рік по діючому обладнанню, а по новому — в міру його надходження на підприємство, але до моменту пуску в експлуатацію.

 

3. ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ДІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ


Безпека виробничого процесу — здатність виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці за умов, що встановлені нормативно-технічною документацією.

 


Безпека виробничого процесу досягається відповідним обгрунтованим вибором:

²   технологічних процесів, робочих операцій та порядку обслуговування обладнання;

²   виробничих приміщень та зовнішніх площадок;

²   обладнання та умов його розміщення;

²   способів зберігання і транспортування сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

²   засобів захисту працівників.

 


 


До колективних засобів захисту належать:

¯      сигнальне забарвлення та розмітка;

¯      запобіжні та блокуючі пристрої;

¯      захисні огородження;

¯      стіни, екрани, спеціальне покриття;

¯      знаки та надписи.

 

Індивідуальні засоби застосовують для захисту:

¯      тіла — спецодяг (костюми, халати, фартухи, взуття);

¯      рук — рукавиці;

¯      обличчя — щитки, захисні маски;

¯      голови — каски, головні убори;

¯      органів дихання — протигази та респіратори;

¯      очей — захисні окуляри;

¯      органів слуху — беруші, навушники.

 

Техніка безпеки при експлуатації виробничого обладнання


Безпека виробничого обладнання - властивість виробничого обладнання відповідати вимогам безпеки праці при виконанні технологічних функцій за умов, що встановлені нормативно-технічною докумен-тацією.

 


        Виробниче обладнання при експлуатації не повинно створювати небезпеки внаслідок дії вологи, сонячної радіації, механічних коливань, високого чи низького тиску та температур, агресивних середовищ, мікроорганізмів, а також повинно бути пожежо- та вибухобезпечним.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1.      Назвіть загальні заходи забезпечення охорони праці.

2.      Наведіть основну нормативну документацію з охорони праці.

3.      Назвіть комплекс заходів, що вирішують основні завдання з охорони праці.

4.      Які обов’язки покладаються на власника підприємства щодо організації і функціонування служби охорони праці?

5.      Які посадові особи виконують організаційну роботу з охорони праці на підприємствах виробничої  та невиробничої сфери?

6.      У чому суть технологічного і конструкторського нагляду з охорони праці?

7.      Назвіть основні функції відділу охорони праці.

8.      Які права та обов’язки мають посадові особи, відповідальні за охорону праці?

9.      У чому суть триступінчатого контролю за охороною праці?

10.  Охарактеризуйте три ступені контролю за охороною праці на виробництві.

11.  Назвіть види інструктажів з охорони праці та порядок їх проведення.

12.  Назвіть шляхи забезпечення виробничої безпеки.

13.  Дайте пояснення терміну “Безпека виробничого процесу”, якими заходами вона досягається?

14.  Які засоби захисту працівників належать до колективних?

15.  Назвіть індивідуальні засоби захисту працівників на виробництві.

Розкрийте основні положення техніки безпеки при експлуатації  виробничого обладнання. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
7239. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 53.81 KB
  Освітлення. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Параметри виробничого середовища Метеорологічні параметри Світлотехнічні параметри Бароакустичні параметри Механічні параметри Комфортні умови Дискомфортні умови Екстремальні умови Оптимальні метеорологічні умови Категорії робіт за фізичним навантаженням Вентиляція Способи очистки повітря Кондиціонування Робоче освітлення Аварійне освітлення Лампи розжарювання Лампи денного світла Рекомендована...
9513. УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА 26.63 KB
  Класифікація факторів які впливають на формування умов праці Система елементів умов праці Класифікація умов праці на виробництві Санітарні норми та їх застосування для аналізу і поліпшення умов праці Атестація робочих місць за умовами праці Оцінювання стану умов праці Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці Умови праці як соціальноекономічна категорія Умови праці це умови які складаються в процесі праці людини головної продуктивної сили суспільства. Вони поділяються на соціальноекономічні які...
4424. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 7.08 KB
  Працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там де є потреба у професійному доборі повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативноправових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
8220. Навчання з питань охорони праці 19.95 KB
  Управління охороною праці Система управління охороною праці СУОП Обовязки роботодавця. Обов’язки працівника Служба охорони праці на підприємстві Навчання з питань охорони праці Інструктажі з охорони праці Фінансування охорони праці...
7828. Соціальні аспекти охорони праці 25.79 KB
  Роз’яснити роль та роботу фонду соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
8276. Законодавча та нормативна база з охорони праці 23.53 KB
  Правові та організаційні питання охорони праці Лекція 1 Законодавча та нормативна база з охорони праці План Вступ Законодавча та нормативна база з охорони праці Законодавча база України з охорони праці Державні нормативноправові акти з охорони праці Державна політика в галузі охорони праці Гарантії прав на охорону праці Права на охорону праці під час укладання трудового договору Права працівників на охорону праці під час роботи Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці Охорона...
2521. Правові та організаційні питання з охорони праці (ОП) 112.01 KB
  Правові та організаційні питання з охорони праці ОП. Права і обовязки працівників і роботодавця 1. Служба охорони праці підприємства. Умови праці на електрохімічних виробництвах.
4432. Освітлення, як фактор охорони праці. Одиниці виміру 8.99 KB
  Правильно організоване освітлення позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи знижує енерговитрати організму на виконання певної роботи що сприяє підвищенню працездатності людини продуктивності праці і якості продукції зниженню виробничого травматизму тощо. Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини природного освітлення його ультрафіолетової частини спектру. Природне освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі поліпшує обмін речовин загартовує організм йому властива протибактерицидна дія...
7829. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці 46.81 KB
  Ознайомити студентів з сучасним станом безпеки праці в світі, особливостями розвитку соціальних процесів в європейському союзі й Україні, міжнародними стандартами, міжнародними організаціями та законодавством у сфері охорони праці.
13888. Міжнародно-правове регулювання актами МОП, умов зайнятості та охорони праці 35.38 KB
  Ситуація ускладнилася тим, що в управлінські структури підприємництва нерідко приходять люди, які не знають не тільки основ трудового законодавства, але й всіляко намагаються його обходити всіма доступними способами. У кінцевому підсумку це призводить до масового незаконному правозастосування трудового та іншого законодавства, що порушує трудові права працівників, що є потужним джерелом виникнення трудових спорів.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.