Джерела конституційного права

Поняття і зміст джерел конституційного права. Види джерел конституційного права. Юридична природа джерел конституційного права. Поняття і зміст джерел конституційного права Кожна наука має певну сукупність джерел.

2015-01-19

15.69 KB

3 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема 1.3. «Джерела конституційного права»

Лекція № 3: «Джерела конституційного права»

 

П Л А Н :

 1.  Поняття і зміст джерел конституційного права.
 2.  Види джерел конституційного права.
 3.  Юридична природа джерел конституційного права.

 1.  Поняття і зміст джерел конституційного права

Кожна наука має певну сукупність джерел. Джерела права — це форма існування правових норм, яка перетворює право в об'єктивовану реальність. Світова практика знає чимало джерел права. Це акти, документи, традиції, правові (у тому числі конституційні) звичаї, правові прецеденти.

Джерела конституційного права закріплюють найважливішу сферу політико-правових відносин, які виникають у процесі здійснення народовладдя. Це обумовлює багатство змісту таких джерел, оскільки народовладдя надзвичайно складний комплекс економічних, політичних, соціальних, соціально-психологічних та інших відносин.

Одна з особливостей джерел конституційного права полягає в тому, що значна їх частина має політичний характер, побільш політизована галузь національної правової системною ознакою джерел конституційного права є їх воля і характер. Державна воля, яка матеріалізується у праві — надзвичайно складне суспільне явище. Тут переплітаються матеріальні, ідеологічні, соціально-психологічні  та інші фактори.

Джерела конституційного права є результатом правотворчості державних органів і безпосереднього творення права цим народом, причому така правотворчість має особливий характер, оскільки вона закріплює найважливіші відносини  влади.

Джерела конституційного права мають комплексний характер, оскільки об'єднують і матеріальні, і процесуальні нормі Конституційне право не має "паралельної" галузі, як це властиво цивільному чи кримінальному праву. У конституційно праві матеріальні і процесуальні норми об'єднуються в одному акті, що обумовлено насамперед вимогами законодавчу техніки.

Конституція — основне джерело конституційного права, найважливіший політико-правовий документ.

Конституційні   закони  — особливі   нормативно-правові акти в системі  законодавства. За порядком прийняття, структурою, формою та іншими ми конституційні закони нічим не відрізняються від звичайних.

Для конституційних законів характерна комплексність. Вони вбирають у себе норми багатьох галузей права. Типовим прикладом такого закону є закон про громадянство України, котрий містить норми конституційного, цивільного, сімейного, міжнародного права.

2. Види джерел конституційного права

У своїй сукупності джерела конституційного права утворюють складну як за структурою, так і за змістом динамічну систему, елементами якої є акти, що містять конституційно-правові норми. Множинність конституційних відносин та різноманітність їх об’єктів обумовлюють різні види правових приписів, а відтак – різноманітність видів джерел конституційного права.

Класифікація джерел конституційного права:

 •  акти референдумів;
 •  нормативні акти територіальних громад та органів місцевого   самоврядування;
 •  санкціоновані державою звичаї, традиції;
 •  акти, що є регламентом імплементації норм міжнародного права;
 •  угоди, договори, конвенції та ін. акти, які укладає Україна з ін. державами.

Класифікація законів за юридичною силою:

 •  основний закон (Конституція);
 •  конституційний закон;
 •  органічний закон;
 •  звичайний закон.

Конституційний закон – нормативно-правовий акт, який вносить зміни і доповнення в конституцію, приймається в особливому, ускладненому порядку, має таку ж юридичну силу, що й конституція.

Органічний закон – це нормативно-правовий акт, який приймається за прямим приписом конституції в порядку, який відрізняється від порядку прийняття як конституційних, так і звичайних законів.

Звичайний закон – є джерелами конституційного права, вони приймаються в порядку тієї ж законодавчої процедури, що й інші акти. Вони регулюють різноманітні види суспільних відносин, які становлять предмет конституційного права.

Референдум – особливий вид правотворчості, коли верховним законодавцем, творцем права виступає сам народ, минаючи представницькі та інші органи влади. Закон, прийнятий референдумом не потребує будь-якого затвердження державними органами і можуть бути скасовані референдумом, а також рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю не менш як дві третини від загальної кількості народних депутатів з наступним його затвердженням на референдумі.

Акти Конституційного Суду – рішення Конституційного Суду, які приймаються з питань невідповідності нормативно-правових актів, що містять норми конституційного права.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів – акти, які містять норми конституційного права.

Нормативно-правові укази Президента – індивідуально-правові укази, які не містять правових норм.

3. Юридична природа джерел конституційного права

Істотною характеристикою джерел конституційного права є їхня юридична природа, елементами якої виступають:

 1.  нормативність актів;
 2.  юридична сила;
 3.  форма і структура;
 4.  дія актів у часі, просторі та за колом осіб;
 5.  засоби забезпечення реалізації актів.

Найбільш істотним елементом юридичної природу джерел конституційного права є їхня нормативність.

Юридична сила джерел конституційного права визначається не територією і колом осіб, на які поширюється дія цього акта, не важливістю і мірою обов’язковості, а місцем у системі джерел конституційного права. Акти конституційного права діють в певних, встановлених законодавством межах. Тут важливими є такі питання, як надання актам юридичної сили, визнання кола суб’єктів, на які поширюються їх дії, встановлення територіально-часових меж їх впливу, надання зворотної сили, призупинення, скасування, обґрунтованість і законність. Основне правило щодо законності таке: органи держави, її посадові особи приймають акти в межах своїх повноважень.

У конституційному праві важливим є поняття конституційного законодавства. Створення будь-якого нормативно-правового акта — надзвичайно важлива ділянка роботи тих правотворчих структур, що забезпечують реалізацію держави волі українського народу, у якій концентруються об'єктив вимоги економічного, політичного та національного розвитку суспільства.

Правотворчість реалізується через відповідні демократам принципи: широке залучення громадськості до розробки проектів правових актів, гласність, науковість, високий професійний рівень, законність (конституційність), обґрунтованість узгодженість, наступність.

Результатом правотворчості є різноманітні правові акти, тому числі такі, які є джерелами конституційного права.

Семінарське заняття № 2 “Джерела конституційного права”

Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття, зміст джерел конституційного права.
 2.  Види джерел конституційного права.
 3.  Юридична природа джерел конституційного права.

Студенти повинні:

знати поняття і зміст джерел конституційного права. Види джерел конституційного права. Юридичну природу джерел конституційного права.

Рекомендована література (основна):

1. Конституція України – К. Феміна, 1996р.

2. В.Д. Погорілко “Конституційне право України” К. Наукова думка 2010р.

В.Ф. “ Основи Конституційного права України” К. Вентури, 1995р.

Додаткова література:

 •  . Святоцький О. Чушенко В. “Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні” Право України 1992р № 2
 •  Копейчиков В.В. “Основи конституційного права України”
 •  Тодика Ю.М. “Конституційне право як галузь права” Х, 1995р. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
3870. Поняття та предмет конституційного права як галузі права 17.5 KB
  Поняття конституційного права як галузі публічного права. Поняття та зміст предмету конституційного права. Метод регулювання в конституційному праві як галузі права.
20748. Джерела (форми) права 35.69 KB
  Форма права –це форма саме права як окремого явища, і співвідноситься вона тільки зі змістом права. Її призначення –впорядкувати право, додати йому властивості державно-владного характеру. Виділяють зовнішню і внутрішню форми права.
3732. Система конституційного права України 14.16 KB
  Конституційне право як галузь права складається з правових норм, які містяться в Конституції України а також правових норм, які регулюють відносини пов’язані з громадянством (правовим статусом особи), правових норм, що закріплюють державний устрій України
4253. Система науки конституційного права 11.05 KB
  Система науки конституційного права Він стосується сутності правового статусу особи основою якого є громадянство конституційні права й свободи громадян України. Цей розділ охоплює проблеми виборчого права референдумів та інших форм безпосереднього народовладдя...
7291. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 24.69 KB
  Поняття цивільного процесуального права і його значення Місце цивільного процесуального права в правовій системі України Джерела цивільного процесуального права і межі його дії Цивільне судочинство його стадії та види Наука цивільного процесуального права Цивільний процес в іноземних державах. Поняття цивільного процесуального права і його значення Цивільне процесуальне право це сукупність і система правових норм предметом регулювання яких є суспільні відносини...
4259. Система галузі конституційного права України 11.11 KB
  Система галузі КПУ Система галузі конституційного права України це її внутрішня побудова що характеризується єдністю і взаємодією елементів цієї системи до яких належать конституційноправові норми та конституційноправові інститути. Так від інших правових норм вони відрізняються: змістом оскільки регулюють особливе коло суспільних відносин що становлять предмет галузі конституційного права України
4197. Поняття і види джерел конституційного права 20.14 KB
  Поняття і види джерел конституційного права права під джерелами конституційного права як правило розуміють зовнішню форму вираження обєктивації конституційноправових норм. Цей підхід до категорії джерело конституційного права сформувався історично але багато правознавців зазначали що джерело права є не просто оболонкою для норм права а насамперед духовним підгрунтям права що наповнює право конкретним змістом і надає йому певної форми. Гегель вбачав у змісті джерела права не лише божественне походження права а й вічні та...
4268. Джерела господарського процесу 8.97 KB
  Джерела господарського процесу – це нормативні акти, в яких містяться норми, що регулюють порядок здійснення правосуддя в господарських відносинах. Господарський суд вирішує господарські спори на підставі Конституції України
8585. Предмет, метод та джерела господарського процесу 35.39 KB
  Полягає у вивченні предмета методів та джерел господарського процесу досудового врегулювання господарських спорів правового статусу учасників господарського процесу підвідомчості і підсудності справ господарським судам судових витрат процесуальних строків доказів і доказування у господарському процесі питань щодо позову у господарському процесі вирішення господарських спорів у першій...
4099. Гарантії конституційного ладу 17.62 KB
  Основними з них є: український народ; Конституція закони; Українська держава в цілому в особі її спеціальних інститутіві безпосередньо; Верховна Рада; Президент; Кабінет Міністрів міністерства та інші органи державної виконавчої влади; Конституційний Суд; суди загальної юрисдикції і прокуратура України; політичні партії і громадські організації; засоби масової інформації; міжнародні організації. За Конституцією народ України є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади та має виключне право визначати і змінювати...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.