ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Роль волонтерської роботи у соціалізації особистості Волонтерська робота сприяє соціалізації особистості забезпечує засвоєння майбутніми фахівцями соціальної дійсності нових соціальних ролей норм і суспільних поведінкових стереотипів; допомагає особистісному росту самореалізації; поновому осмислити значення загальнолюдських цінностей у тому числі співчуття милосердя їхню роль у гуманізації міжлюдських стосунків; ознайомлює із загальною культурою та специфічними субкультурами соціуму. Слід зазначити що соціалізація має два...

2015-01-27

14.69 KB

7 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


PAGE   \* MERGEFORMAT 4

                                        ЛЕКЦІЯ 2  

ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.

  1.  Роль волонтерської роботи у соціалізації особистості.
  2.  Особистісні якості волонтерів, які визначають ефективність волонтерської роботи.

  1.  Роль волонтерської роботи у соціалізації особистості

  Волонтерська робота сприяє соціалізації особистості, забезпечує засвоєння майбутніми фахівцями соціальної дійсності, нових соціальних ролей, норм і суспільних поведінкових стереотипів; допомагає особистісному росту, самореалізації; по-новому осмислити значення загальнолюдських цінностей, у тому числі співчуття, милосердя, їхню роль у гуманізації міжлюдських стосунків; ознайомлює із загальною культурою та специфічними субкультурами соціуму.

Існує низка поглядів на процес соціалізації. Їх наявність пов’язана з різними підходами до розуміння можливостей, потреб та інтересів людини й суспільства. При цьому соціалізація трактується як система, котра має загальний, національний, філософський, політичний, соціологічний, педагогічний, психологічний напрями,  які в сукупності формують людину як соціальну особистість із її світоглядом, розумінням свого місця та призначення в суспільному житті.  

Слід зазначити, що соціалізація має два аспекти: 

а) засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків;

б) активне відтворення системи соціальних зв’язків індивіда за рахунок його особистої активної діяльності, активного залучення у соціальне середовище.

 Перший аспект процесу соціалізації відображає те, як середовище впливає на людину,  другий – як людина впливає на середовище завдяки власній діяльності. 

Волонтерська робота як частина процесу соціалізації дає можливість соціальному педагогові включитися до всієї сукупності соціальних ролей, норм і поведінкових стереотипів суспільства; ознайомлює із загальною культурою й специфічними субкультурами соціуму. Вона сприяє розвитку різних специфічних соціальних ролей шляхом примірювання їх на себе, порівнювання, вибору: 

соціального організатора, менеджера (його завдання – бачити реальну мету, планувати етапи її досягнення, проводити моніторинг процесу змін та оцінку результатів; залучати громадян до розвитку, навчання засобами сучасних технологій, вирішення наявних проблем; ініціювати участь дітей та дорослих у різноманітних соціальних проектах; упроваджувати різноманітні масові форми соціально-педагогічної роботи (благодійні акції, фестивалі тощо); представляти інтереси громади в органах влади; вести переговори, встановлювати ділові міжінституційні стосунки;

викладача (ця роль вимагає сформованості таких якостей, як: емпатія (розуміння почуттів тих, хто навчається); повага (прийняття тих, хто навчається, як конструктивних особистостей); щирість (відкритий прояв викладачем своїх почуттів); конкретність комунікації (уникнення нечітких, узагальнених висловлювань, точний опис почуттів і переживань);

консультанта,  (його завдання встановлювати довірливі стосунки з клієнтом; отримувати, аналізувати, класифікувати, оцінювати й інтерпретувати дані соціального та персонального характеру, домовлятися з клієнтом про мету послуг, що надаються, досягати змін у когнітивній, емоційній та поведінковій сферах клієнта або умовах його життя;

наставника, посередника, експерта, адвоката, помічника, координатора та ін.

Отже, завдяки виконанню волонтерської роботи людина стає дієздатним учасником суспільних відносин. 

  1.  Особистісні якості волонтерів.

Волонтерська робота належить також  до таких видів соціальної діяльності, де особистісні якості волонтерів значною мірою визначають ефективність та успішність їхньої роботи. Щодо сутності якості як психолого-педагогічного поняття, то великий тлумачний словник сучасної української мови наводить таке визначення: „Якість – внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших. Ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням. Та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого-, чого-небудь”.

 Якості, котрі є вагомими для волонтерської роботи:

 Соціальна активність – особистісна якість, у якій „виявляється творче, свідоме ставлення до життя, суспільства, соціальних цінностей, що знаходить своє відображення в діяльності, яка забезпечує професійну самореалізацію особистості”. Активність особистості відображається в різноманітній і багатосторонній діяльності, спрямованій на перетворення навколишнього світу, зміну власного психічного світу; на формування в себе потрібних соціальних якостей.

Толерантність до іншого, що означає бажання (або, принаймні, згоду) особистості визнавати самоцінність поглядів, відмінних від її власних, навіть тих, які за змістом є неприйнятними для неї; підвищення терпимості до яких-небудь впливів середовища за рахунок зниження чутливості. На думку Д. Зинов’єва, ця якість виражається у прагненні досягти взаємної поваги, розумінні й узгодженні різнорідних інтересів та поглядів без застосування тиску, здебільшого методами роз’яснення і переконання.

Емпатія – здатність розуміти внутрішній світ іншої людини, проникати в її почуття, відгукуватися на них та співпереживати; здатність ототожнювати себе з дитиною, встати на її позицію, розділити її інтереси й турботи, побачити очима дитини проблеми, які хвилюють її, її взаємини з іншими дітьми.

Альтруїзм (від лат. аlter  інший)  принцип життєвої орієнтації особистості, згідно з яким благо іншої людини більш важливе і значуще, ніж власне благо й особисті інтереси.

Моральна відповідальність -  проявляється в тенденції творчо, результативно виконувати свої професійні та громадські обов’язки; стимул постійного творчого пошуку оптимальних шляхів виконання професійного обов’язку; стрижень професійних і громадських якостей. Її формування передбачає виховання моральної потреби та практичної готовності до таких дій.

Терпимість уміння відкоригувати свої негативні емоції та почуття, спрямувавши їх у конструктивне русло для позитивної мотивації на подальшу співпрацю.   За цим видом терпимості стоять певні установки особистості, її система ставлень до дійсності: до інших людей, їхньої поведінки, до себе, до впливу інших людей на себе, до життя взагалі. Прикладами таких установок можуть бути такі: „усі люди будь-коли помиляються”, „кожен має право на свою думку”, „ людина має право на емоційний зрив” тощо.

Комунікативність (спілкуючись із клієнтом, соціальний працівник має змогу дізнатися про його проблеми, очікування та надії; завдяки спілкуванню можна виробити план спільних дій, вчасно скоригувати можливі шляхи вирішення проблеми, спрогнозувати очікувані результати).

Дуже важливими є норми етичної поведінки соціального працівника, що здійснює волонтерську роботу:

- завжди пам’ятати про інтереси людини, якій надається допомога;

- захищати права особи, котра потребує підтримки й допомоги, сприяти її розвитку;

-сприяти всебічному гармонійному та самобутньому розвиткові людини, якій надається допомога, її продуктивній самореалізації;

- бути доброзичливим, уважним у роботі, вміти вислуховувати;

- ставити службовий обов’язок над усе, бути відданим своїй професії;

- бути зразком етичної поведінки, носієм високих моральних якостей;

-уміти не піддаватися впливам, залишатися об’єктивним, діючи в межах своєї компетентності;

- виходити з позиції милосердя, виконуючи різні ролі;

-справлятися зі своїми обов’язками якнайкраще;

- прагнути до самовдосконалення, підвищення своєї професійної майстерності;

-персонально відповідати за свої дії;

-зберігати й захищати гідність, честь та права своїх колег;

- активно співпрацювати з іншими особами, організаціями, від яких залежить добробут людини, якій надаються послуги та ін.

Відповідно до зазначеного, волонтерська робота ґрунтується на засадах:

-конфіденційності;

-індивідуального підходу до кожної людини з урахуванням її потреб та особливостей;

- урахування результатів наукових досліджень, досвіду та кращої практики соціального супроводу людей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-системності, комплексності, безоплатності соціальних послуг; постійному підвищенні професійної компетентності соціальних педагогів тощо.

Щодо волонтерської роботи, то вона сприяє становленню професійної самосвідомості молодих людей, залученню їх до загальнолюдської та професійної культури, формуванню ціннісної орієнтації на Людину, встановленню позитивних взаємин як з дорослими, так і однолітками, самоменеджменту щодо цінностей та нормативних правил соціуму. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6077. Загальні закономірності розвитку особистості 32.37 KB
  Загальні закономірності розвитку особистості. Мета: показати сутність понять спадковість особистість і розвиток; розкрити вплив середовища на розвиток особистості; ознайомити з вихованням і формуванням особистості; розширити знання про діяльність як фактор розвитку. Процес розвитку особистості. Діяльність як фактор розвитку.
14219. Дослідження проявів деструктивного розвитку особистості 76.46 KB
  Співробітникам УВС за родом своєї діяльності залученим у тривале напружене спілкування з іншими людьми властивий як і іншим фахівцям системи людина людина так званий синдром емоційного вигорання або феномен емоційного вигорання. Предмет дослідження: психологічні чинники що впливають на розвиток професійної деструкції та формування емоційного вигорання в професійній діяльності. Основна гіпотеза: розвитку професійної деструкції особистості та синдрому емоційного вигорання впливають особливості особистості співробітника УВС...
7729. Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості 17.92 KB
  Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості. План Мета зміст та основні чинники виховання. Засоби методи форми виховання. Принципи народного виховання.
10585. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях інтелекту 20.09 KB
  Ознайомити студентів із особливостями розвитку навчання та виховання дітей при порушеннях інтелекту в умовах інклюзивного навчання. Особливості змісту освіти розумово відсталих дітей в умовах інклюзивного навчання. Основні психологопедагогічні правила†підходу до розумово відсталих дітей в умовах інклюзивного навчання. Проте загальною ознакою для всіх таких дітей є переважне недорозвинення складних форм вищої нервової діяльності головним чином таких функцій мислення як абстрагування здатність до уявного виділення з усіх ознак...
10588. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких порушеннях мовлення 21.61 KB
  Класифікація осіб із порушеннями мовлення До окремої групи відносять дітей із значними порушеннями мови при збереженому слуху та інтелекті. Це особлива категорія дітей – діти з порушеннями мови. Вивченням попередженням і корекцією порушень мови займається галузь наукової і практичної дефектології логопедія від грец. Порушення мови визначається як відхилення від норми загальноприйнятої в певному мовному середовищі.
10587. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях зору 16.3 KB
  Особливості розвитку навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях зору Мета. План Класифікація осіб із вадами зору. Специфічні форми і методи навчання дітей з проблемами зору в інтегрованому закладі. Медикопедагогічні вимоги до охорони залишкового зору учнів.
10586. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при ЗПР, відхиленнях емоційно-вольової сфери 24.3 KB
  Особливості розвитку навчання та виховання особистості при ЗПР відхиленнях емоційновольової сфери. Ознайомити студентів із особливостями розвитку навчання та виховання дітей при затримці психічного розвитку відхиленнях емоційновольової сфери та соціальної поведінки в умовах інклюзивного навчання. Психологопедагогічні умови корекції психічного розвитку дітей в умовах інклюзивного навчання. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання: Навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів Т.
1702. Робота в якості дублера фахівця комерційної службикажучи починається комерційна робота. 807.49 KB
  Виходячи з основної функції товарного обігу можна зробити висновок що комерційна робота в гуртовій торгівлі починається із закупівлі товарів з метою наступного їхнього продажу. По своїй економічній природі закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий...
8586. Моральна культура особистості 15.52 KB
  Функції моралі. Ключові поняття: культура моральна культура МК МК особистості рівні існування МК критерії МК функції моралі. Функції моралі Головним завданням моралі є перетворення потенційного буття індивіда як людини на актуальне. Функціональний аналіз моралі дає змогу розкрити деякі її грані.
7269. Моральне життя людини. Моральний вибір і цінності орієнтації особистості 45.36 KB
  Духовно-психологічний аспект свободи - панування над власною психофізичною природою людини, над інстинктами, пристрастями, вчинками - включає в себе моральний бік свободи. Ця проблема привертала увагу багатьох видатних філософів
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.