Табличний процесор MS Excel: формати даних, робота з формулами

Встановлення формату комірки можна здійснювати і перед введенням даних у комірку. У цьому випадку табличний процесор для виділеної комірки або діапазону комірок введену інформацію буде сприймати як текст. Введене число автоматично вирівнюється по правому краю комірки. За замовчуванням всі комірки нової робочої книги мають формат Общий.

2015-01-27

13.78 KB

6 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція 7

Тема. Табличний процесор MS Excel: формати даних, робота з формулами.

План

 1.  Типи даних в Excel.
 2.  Основні правила, яких слід дотримуватись при створенні електронних таблиць.
 3.  Поняття формули в Excel. Пріоритет операторів у формулі.
 4.  Типи посилань у Excel.

Ключові слова: формати даних, формула, операнд формули, оператор, відносне, абсолютне та змішане посилання, зовнішнє посилання, вилучене посилання, пріоритет операцій у формулі, масив даних  

1. Типи даних

При введенні даних вони відображаються у рядку формул, де також будуть зображені кнопки для відміни або підтвердження введення даних.

Якщо перший символ – літера або знак «'», то Excel вважає, що вводиться текст. Якщо перший символ – цифра або знак «=», то Excel вважає, що вводиться число або формула.

Встановлення формату комірки можна здійснювати і перед введенням даних у комірку.

Введення тексту

Будь-яка введена послідовність знаків, що містить нечислові символи і не може бути інтерпретована Excel як число, формула, дата, час дня, логічне чи значення помилки, інтерпретується як текст. Текстові дані являють собою послідовність літер і цифр. За замовчуванням текст, що вводиться в комірку, вирівнюється по її лівому краю.

Для того, щоб ввести число як текст, потрібно взяти його в лапки. Також можливо вибрати формат подання інформації як тексту. Для цього потрібно виділити комірку чи діапазон комірок та виконати команду Формат – ЯчейкиЧисло й у списку форматів, що з’явився, вибрати – Текстовый. У цьому випадку табличний процесор для виділеної комірки (або діапазону комірок) введену інформацію буде сприймати як текст.

Введення чисел

Числові дані подаються у вигляді послідовності цифр 0-9 з використанням спеціальних символів (+, -, /, *), дефісів і круглих дужок. Введене число автоматично вирівнюється по правому краю комірки. Проте спосіб вирівнювання можна змінити. Для подання чисел у певному форматі використовують команду Формат – Ячейки… і в опції Число задають формат зображення даних у активній або виділених комірках таблиці. В Excel числа відображаються в категоріях таких форматів, як Общий, Числовой, Денежный, Финансовый, Дата, Время, Процентный, Дробный, Экспоненциальный, Текстовый.

Формат Общий. Якщо Ви хочете вводити числа, не зв’язуючи себе якими-небудь форматами, то Excel буде їх вводити у форматі Общий. За замовчуванням всі комірки нової робочої книги мають формат Общий. Цей формат має один дуже важливий недолік: їм не можна керувати. Формат Общий використовується для відображення як текстових, так і числових даних довільного типу.

Для подання дійсних чисел із заданою точністю використовується формат Числовой. Установка прапорця Разделитель групп разрядов дозволяє відокремлювати розряди числа, допускається і введення кількості десяткових знаків.

Формати Денежный і Финансовый застосовуються для відображення грошових величин із зазначенням валюти. У форматі Финансовый немає від’ємних величин, як у форматі Денежный. (У форматі Финансовый у разі виникнення від’ємних величин мінус розташовується по лівому краю комірок, а число по правому краю. Також у форматі Финансовый числові значення додатково вирівнюються за десятковим роздільником). Финансовый формат на відміну від Денежного виводить тире замість нульових значень. Розташування тире залежить від обраної кількості десяткових знаків.

Формати Дата і Время використовуються для подання дат і часу в різних варіантах: 16.04.99, травень 99, 13:30, 9:22:37, 3.04.99 12:45 і т. д.

У форматі Процентный значення комірок множаться на 100 і виводяться на екран із символом %.

Формат Дробный використовується для зображення звичайних дробів. Для введення дробового числа слід ввести цілу частину числа, потім символ пропуску, далі чисельник, символ / і знаменник.

Формат Экспоненциальный використовується для подання чисел із рухомою комою (стандартний вид числа). Число з експонентою складається з мантиси і порядку, розділених латинською літерою е або Е. Мантиса – ціле або дійсне число від 1 до 10, порядок – ціле. Число з експонентою трактується як мантиса, помножена на 10 у степені, що дорівнює порядку. Найчастіше, числа з експонентою використовують для запису дуже великих або маленьких величин (див. табл. 1).

Таблиця 1

Число в звичайному вигляді

Стандартний вид числа

Мантиса

Порядок числа

Запис в Excel

0,00000000002

2*10-11

2

-11

2E-11

650000000000000000

6,5*1017

6,5

17

6,5E+17

Рядки, які мають Текстовый формат, обробляються як текстові рядки, навіть якщо в них були введені числові дані.

У тих випадках, коли розрядність числа перевищує ширину комірок, система заповнює їх символами #### або перетворює в стандартний вигляд. У такому випадку слід зробити ширшою комірку, в яку введене число або формула.

2. Основні правила, яких слід дотримуватись при створенні електронних таблиць

Створення електронної таблиці, якщо не вказано інше, розпочинають з першого рядка і першого стовпця.

Не слід об’єднувати зайві комірки. При необхідності можна збільшити висоту рядка і ширину стовпця. Об’єднання здійснюється тільки у тих випадках, де без цього не можна обійтись.

Якщо текст у комірці записаний у кілька рядків, слід скористатись командою Формат – Ячейки – Выравнивание – Переносить по словам (а не вносити у різні комірки!).

Заголовок таблиці зазвичай розміщують безпосередньо над таблицею. Вдалим є розташування заголовку По центру выделения.

Формули для обчислень не мають вноситись в об’єднані комірки!

Десяткові дроби за замовчуванням записуються з використанням символу "," (2,35). А дата – з використанням символу "." (10.02.2009).

Після виконання обчислень слід встановити відповідні формати даних: денежный, процентный, числовой тощо, обмеживши кількість знаків після коми, виходячи з логіки задачі.

Окреслення меж таблиці та встановлення вирівнювання числових даних здійснюється після виконання обчислень, отримання та оцінки результатів.

3. Поняття формули в Excel

Формула – це вираз, за яким здійснюються обчислення на сторінці. Формула починається зі знаку “=” і являє собою сукупність операндів, операторів та круглих дужок.

Операндом формули може бути константа (число, текст, логічне значення), адреса комірки (посилання на комірку), функція.

Операторами позначаються операції, які слід виконати над операндами формули. У Microsoft Excel є 4 види операторів: арифметичні, текстові, оператори порівняння (відношень) та оператори посилань.

Арифметичні оператори використовуються для виконання арифметичних операцій, таких як: (+) додавання; (-) віднімання або протилежне число; (*) множення; (/) ділення; (^) піднесення до степеня, (%) відсотки.

Оператори порівняння (відношень) використовуються для порівняння двох значень, а саме: > більше; < менше; = дорівнює; <= менше або дорівнює; >= більше або дорівнює; < > не дорівнює. Результатом є логічне значення ІСТИНА або ХИБА.

Арифметичні оператори та оператори порівнянь виконуються над числовими операндами.

Текстовий оператор конкатенації (амперсанд &) використовується для об’єднання декількох текстових рядків в один рядок. Текстові константи у формулі обмежуються подвійними лапками. Наприклад, "Північний"&"вітер".

Оператори посилань використовуються для опису посилань на діапазони комірок: : (двокрапка) – ставиться між посиланнями на першу та останню комірку діапазону (B5:B15), ; (крапка з комою) – оператор об’єднання, поєднує кілька посилань в одне (СУММ(B5:B15;D5:D15)), (пропуск) – оператор перетину множин, використовується для посилання на спільні комірки діапазонів (B7:D7 C6:C8).

Пріоритет операторів у формулі

Формули обчислюють значення в строгому порядку. Формула в Excel завжди починається зі знаку дорівнює (=) і обчислюється зліва направо у відповідності з пріоритетом кожного оператора у формулі. Якщо формула містить кілька операторів з однаковим пріоритетом, то вони виконуються зліва направо. Послідовність обчислень можна змінювати за допомогою встановлення круглих дужок.

При обчисленні формули спочатку виконуються оператори посилань, потім арифметичні операції, потім операція конкатенації, за ними – оператори відношень. Порядок обчислень всередині дужок визначається пріоритетом операцій:

 1.  знаходження протилежних значень (знак "-" перед операндом);
  1.  знаходження відсотків від числа ("%");
  2.  піднесення до степеня ("^");
  3.  множення і ділення ("*", "/");
  4.  додавання та віднімання ("+", " - ").

Як правило, формули не відображаються в комірках, де виводяться результати проведених обчислень. Щоб відобразити формулу, виділіть необхідну комірку. Формула з’явиться в рядку формул. Коли необхідно відобразити всі формули, розміщені в комірках листа, потрібно виконати команду СервисПараметры, перейти на вкладку Вид, в області Параметры окна встановити прапорець Формулы та натиснути ОК.

4. Типи посилань у Excel

Адреса комірки у формулі називається посиланням. За допомогою посилань можна використовувати у формулі дані, що знаходяться в різних місцях робочого листа, а також використовувати значення однієї і тієї ж комірки в декількох формулах. В Excel можливі відносні, абсолютні та змішані посилання.

Посилання, яке при копіюванні в інші комірки буде модифікуватись (змінюватись) відповідно новому розташуванню, є відносним. Наприклад, А1, В4, Р38 тощо.

Абсолютним називається посилання, що не змінюється при виконанні операцій з комірками і листами. В абсолютних посиланнях перед назвою стовпця і номером рядка стоїть знак $. Наприклад, $А$1, $B$4, $Р$38 тощо.

У змішаних посиланнях абсолютною є назва стовпця і відносною – назва рядка або навпаки (наприклад, $А1 та А$1). При виконанні операцій з комірками і листами модифікується тільки відносна частина посилань.

Перехід між типами посилань (відносним, абсолютним та змішаним) здійснюється за допомогою натискання клавіші F4 в рядку формул, виділивши попередньо те посилання, яке потрібно перетворити. Можна і просто ввести символ $ з клавіатури.

Можна здійснювати посилання на комірки, які знаходяться на іншому листі робочої книги. Зокрема, посилання Квартал1!В19 буде означати відносне посилання на комірку В19, яка розташована на листі Квартал1. Якщо в імені листа є пропуски, то воно береться в одинарні лапки. Наприклад, 'Лист 2'!А14:В14 (посилання на діапазон комірок А14:В14 з листа 2).

Можна також посилатися на комірки, що знаходяться в іншій робочій книзі або в іншому додатку. Посилання на комірки інших робочих книг називаються зовнішніми. Посилання на дані в інших додатках, називаються вилученими. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
10633. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних 101.89 KB
  Електронні таблиці програми для обробки даних у вигляді таблиці. Для запуску програми слід виконати команду Пуск Програми Microsoft Office Microsoft Office Excel або іншим стандартним способом запуску наприклад з ярлику на Робочому столі.для 2003 версії Стовпці позначаються латинськими літерами в алфавітному порядку B C D. Для редактирования данных в ячейке необходимо сделать её текущей установить на неё табличный курсор и нажать клавишу F2 либо два раза левой клавишей мышки в ячейке появится текстовый курсор вносим...
7387. Статистичний аналіз даних засобами програми Excel 411.31 KB
  Статистичний аналіз даних засобами програми Excel Автор: к. Засоби статистичного аналізу даних у програмі Excel. Використання статистичних функцій для інтерполяції та екстраполяції даних та інше Засоби статистичного аналізу даних у програмі Excel До складу Microsoft Excel входить набір засобів аналізу даних так званий пакет аналізу призначений...
1702. Робота в якості дублера фахівця комерційної службикажучи починається комерційна робота. 807.49 KB
  Виходячи з основної функції товарного обігу можна зробити висновок що комерційна робота в гуртовій торгівлі починається із закупівлі товарів з метою наступного їхнього продажу. По своїй економічній природі закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий...
8763. Реляційна модель даних. Структура реляційних даних 19.59 KB
  Структура реляційних даних Мета: знати призначення реляційної моделі даних та головні її поняття. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
8765. Моделі даних. Ієрархічна модель даних 17.26 KB
  Ієрархічна модель даних Мета: засвоєння поняття модель даних її призначення види моделей даних властивості ієрархічної моделі даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
4777. ВІКНО ПРОГРАМИ EXCEL 146.22 KB
  Операції з листами Основні операції що виконуються з робочими листами зібрані в контекстному меню яке відкривається після клацання правою кнопкою миші вкладки аркуша. Воно містить команди: Додати Insert Видалити Delete Перейменувати Renme Переместіть ськопіровать Move or Copy Виділити всі листи Select ll Sheets і так далі Наприклад аби задати типа аркуша що вставляється: Аркуш Worksheet Діаграма Chrt Макрос MS Excel. Вибір типа аркуша що вставляється.
3861. ПОДГОТОВКА ТЕСТА В MS EXCEL 256.43 KB
  ПОДГОТОВКА ТЕСТА В MS EXCEL, На Листе1 наберем вопросы а на Листе2 разместим варианты ответов список ответов должен быть вертикальным первый ответ – пустой для того чтобы после ответа первого учащегося тест можно было вернуть в первоначальное положение т. Заполним поля: Нажмем ОК и в ячейку D1 вставится следующая функция: Смысл функции в следующем: Если ответ в тестируемой ячейке C1 совпадает с верным то в ячейку D1 поместить 1 балл иначе 0 в данном случае верным будет ответ – заметно ухудшилось он имеет порядковый номер 2 потому что ответ №1 пустой. 1...
4776. ЗВЕДЕНІ ТАБЛИЦІ В EXCEL 39.01 KB
  Зведені таблиці є одним з найбільш могутніх засобів MS Excel з аналізубаз даних розміщених у таблицях чи списках. Зведені таблиці зручні при аналізі даних з кількохпричин: Дозволяють створювати узагальнюючі таблиці що надають можливість групування однотипних даних підведення підсумків підведення статистичних характеристик записів...
6386. Практическое применение функций MS Excel 219.04 KB
  Microsoft Excel программа предназначена для организации данных в таблице для документирования и графического представления информации. Рабочие книги MS Excel предоставляют возможность хранения и организации данных вычисления суммы значений в ячейках...
237. Создание макросов и их применение в Excel 403.86 KB
  Создание макросов и их применение в Excel Разбираемые вопросы: Понятие макроса. Назначение макроса графическим изображениям. Понятие макроса Прежде чем приступить к написанию программ на VB воспользуемся простой возможностью создания программы макроса на языке VB с использованием McroRecorder. Кроме этого созданный код макроса может служить основой для дальнейших разработок.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.