Облік депозитних операцій банків з строковими коштами суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб

У разі якщо підприємство не має в банку поточного рахунку то банк відкриває депозитний рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів: копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію засвідченої нотаріально чи органом який видав свідоцтво про державну реєстрацію; копії належним чином зареєстрованого статуту засвідченої нотаріально чи органом який здійснив реєстрацію; копії документа що підтверджує взяття...

2015-05-02

23.31 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема 7. Облік депозитних операцій банків з строковими коштами суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб

1. Суть депозитних операцій комерційних
банків та організація їх облікУ

Найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збільшення ресурсної бази комерційних банків виступають депозитні операції.

Депозитними є пасивні операції банків із залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах у формі вкладів (депозитів) шляхом їх зарахування на відповідні рахунки на певних умовах.

Вклад (депозит) – це гроші, передані в банк їх власником для зберігання на певний термін та на визначених умовах.

Класифікація вкладів (депозитів) здійснюється за різними ознаками, основними серед яких є:

 •  вид та статус вкладника;
 •  термін вкладу.

За першою ознакою виділяються вклади юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів.

За строками використання коштів депозити поділяються на:

 •  депозити до запитання;
 •  депозити на визначений строк (строкові).

Депозити до запитання – це грошові кошти, що знаходяться на поточних і бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються їх власниками для здійснення розрахунків, платежів та на інші потреби. Умови сплати процентів за залишками коштів на цих рахунках визначаються у двосторонніх угодах при їх відкритті.

Найбільш стабільними з точки зору прогнозування рівня залишків та визначення термінів повернення коштів є строкові вклади (депозити).

Строкові вклади (депозити) – це грошові ресурси, які розміщуються їх власниками у банку для зберігання та зараховуються на відповідні депозитні рахунки на визначений термін з виплатою обумовлених процентів.

Розвиток та диверсифікація послуг з обслуговування саме цих вкладів є пріоритетним завданням сучасного комерційного банку. Ресурси, залучені у строкові депозити, залишаються у розпорядженні банку в межах чітко обумовленого часового інтервалу, а тому можуть використовуватися для фінансування більш тривалих за терміном, а отже і більш доходних активних операцій. Відповідно і плата за залишками на строкових депозитах є значно більшою порівняно з вкладами до запитання та безпосередньо залежить від розміру та терміну зберігання грошей на цих вкладах.

Об'єктом депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах повернення з виплатою процентів (або на безпроцентній основі), визначених двосторонньою угодою.

Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності обліковуються за рахунками 2 класу 26 розділу “Кошти клієнтів банку” Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Рахунки даного розділу групуються за двома основними ознаками:

 •  за характером клієнтів банку (суб’єкти господарської діяльності чи фізичні особи);
 •  за терміном депозитів (кошти до запитання та строкові кошти).

У відповідності із названими ознаками 26 розділ включає 6 груп рахунків.

Номер групи рахунків

Назва групи рахунків

260

Кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності

261

Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності

262

Кошти до запитання фізичних осіб

263

Строкові кошти фізичних осіб

264

Кошти виборчих фондів

265

Кошти небанківських фінансових установ

 

В аналітичному обліку банки можуть вести окремі особові рахунки за видами вкладів, а також в розрізі вкладників.

2. Облік строкових коштів суб’єктів
господарської діяльності

Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності обліковуються за рахунками 261 групи. Дана група включає такі балансові рахунки, що слугують для обліку номіналу депозиту.

Номер рахунку

Назва рахунку

2610

Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності

2611

Кошти, отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями репо

2615

Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності

За характером усі рахунки 261 групи є пасивними.

Установи банків відкривають вкладні (депозитні) рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам відповідно до вимог інструкції “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, що затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 року за № 527.

У разі, якщо підприємство не має в банку поточного рахунку, то банк відкриває депозитний рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів:

 •  копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
 •  копії належним чином зареєстрованого статуту, засвідченої нотаріально чи органом, який здійснив реєстрацію;
 •  копії документа, що підтверджує взяття підприємства або його відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
 •  копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки (подається, якщо підприємство або його відокремлений підрозділ використовують найману працю);
 •  копії довідки про внесення підприємства або його відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально,  органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;
 •  картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально або вищестоячою організацією, (вимагається, якщо в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення строку їх зберігання з використанням платіжного доручення).

Документи на відкриття депозитних рахунків підприємств особисто подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів. Ці особи мають пред’явити уповноваженому працівнику банку:

 •  паспорт або документ, що його замінює;
 •  документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків;
 •  документи, що підтверджують їх повноваження.

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію осіб які відкривають поточний рахунок і робить у присутності цих осіб копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи, а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку який здійснює ідентифікацію клієнта, та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

Якщо депозитний рахунок відкривається підприємству або відокремленому підрозділу, який вже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком уже здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то весь вищеназваний перелік документів не вимагається. У такому разі депозитний рахунок відкривається на підставі депозитного договору за умови надання підприємством або відокремленим підрозділом, який використовує найману працю, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів підприємства або відокремленого підрозділу – платника страхових внесків відкрити рахунок.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються платіжним дорученням з поточного рахунку і після закінчення терміну їх зберігання повертаються на поточний рахунок.

При відкритті депозитного рахунку виконується наступна бухгалтерська проводка:

 •  Д-т – Поточний рахунок або

                Кореспондентський рахунок;

 •  К-т – Депозитний рахунок.

Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку підприємства забороняється. Нарахування процентів починається з дня надходження суми депозиту на депозитний рахунок. Облік нарахованих процентів за коштами суб’єктів господарської діяльності здійснюється на рахунку 2618 “Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарської діяльності”.

Нараховані проценти за депозитами суб’єктів господарської діяльності відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок даної юридичної особи або зараховуватися на поповнення депозиту

Термін дії депозитного договору може бути пролонгований без укладання нового договору, а для додаткового внеску на діючий депозитний рахунок використовується додаток до договору.

3. Облік коштів до запитання та строкових коштів фізичних осіб

Кошти до запитання і строкові кошти фізичних осіб обліковуються за рахунками 262 і 263 груп. При цьому рахунки 262 групи “Кошти до запитання фізичних осіб” класифікуються за спрямуванням даних коштів. В цю групу входять такі балансові рахунки.

Номер рахунку

Назва рахунку

2620

Поточні рахунки фізичних осіб

2622

Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625

Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками

За своїм характером рахунок 2622 “Кошти в розрахунках фізичних осіб” – пасивний, а рахунки 2620 “Поточні рахунки фізичних осіб” і 2625 “Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками” є активно-пасивними.

На активно-пасивних рахунках ведеться облік залучених коштів фізичних осіб до запитання, операцій фізичних осіб з використанням платіжних карток, а також наданих кредитів овердрафт.

Поточні рахунки відкриваються на підставі заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу; договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який надається в присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером.

В договорі між установою банку та фізичною особою зазначається номер та дата документа, що засвідчує фізичну особу,  орган, який видав даний документ, адреса  постійного місця проживання фізичної особи, а також її ідентифікаційний номер – платника податку, що вноситься в договір на підставі відповідного документа, виданого податковим органом.

Виконання операцій за поточними рахунками здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. У документах зазначається підстава для перерахування коштів.

При проведенні операцій у безготівковій формі фізичні особи дотримуються вимог, передбачених Інструкцією Національного банку України “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р. №135 (зі змінами).

Кошти на рахунках 263 групи класифікуються за термінами зберігання депозитів фізичних осіб. Дана група включає рахунки:

2630 “Короткострокові депозити фізичних осіб”;

2635 “Довгострокові депозити фізичних осіб”.

У разі відкриття вкладного рахунку фізичними особами в договорі про відкриття вкладного рахунку на підставі відповідного документа податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податку. Власнику рахунку видається вкладний документ. Таким документом може бути ощадна книжка або інший, виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору.

У договорі обумовлюються:

 •  сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок;
 •  строк зберігання та порядок повернення коштів після закінчення строку зберігання (виплата готівкою, перерахування на поточний рахунок вкладника та інше);
 •  розмір та умови сплати відсотків, порядок перегляду їх розміру;
 •  відповідальність сторін;
 •  умови розірвання договору;
 •  інші умови за погодженням сторін.

Договір складається в двох примірниках, кожний з яких з одного боку підписується вкладником, а з іншого – завіряється підписом відповідального працівника банку та номерним штампом банку. Після укладання договору один примірник отримує вкладник, а другий залишається в банку в особистій справі вкладника.

При відкритті рахунку фізичній особі уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію особи яка відкриває вкладний рахунок і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, дату її народження, серію та номер паспорта або документа що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи, а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та особи, що відкриває вкладний рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

Після пред’явлення необхідних для відкриття рахунку документів відповідальний працівник банку відкриває особовий депозитний рахунок платника і особовий рахунок нарахованих, але не сплачених відсотків за вкладом. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку, чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.

При внесенні коштів готівкою відповідальний працівник банку оформляє приходний касовий ордер в якому вказуються:

 •  прізвище, ім’я та по-батькові вкладника;
 •  паспортні дані;
 •  призначення платежу;
 •  номер рахунку вкладника;
 •  сума вкладу.

Ордер реєструється в приходному касовому журналі. На основі приходного касового ордеру депозит враховується на всю суму його номіналу на депозитному рахунку до часу погашення. Залежно від методу виплати процентів за депозитами – за період або на період (авансом) змінюється сума, що надходить від депонента. У будь-якому разі номінальна сума депозиту і сума, що враховується на депозитному рахунку, збігаються.

За умовами виплати процентів за період проценти сплачуються періодично або в кінці строку, що визначений депозитним договором. Згідно з умовами договору при сплаті процентів за період на дату залучення коштів здійснюється така бухгалтерська проводка:

 •  Д-т – Поточний рахунок (Кореспондентський рахунок; Каса;           Депозитний рахунок)
 •  К-т – Депозитний рахунок.

Проценти авансом сплачуються одночасно із внесенням коштів на депозит. Таким чином номінал депозиту буде більшим, ніж сума, отримана від депонента, на суму сплачених авансом процентів. При сплаті процентів авансом на дату залучення депозиту здійснюється така проводка:

 •  Д-т – Поточний рахунок (Кореспондентський рахунок, Каса, Депозитний рахунок) – на суму номіналу депозиту за мінусом сплачених авансом процентів
 •  Д-т – Витрати майбутніх періодів – на суму сплачених авансом процентів
 •  К-т – Депозитний рахунок – на суму номіналу.

4. Облік нарахування та сплати процентів за депозитами юридичних і фізичних осіб

Залучення коштів на депозит здійснюється за процентною ставкою, що визначається депозитним договором.

Для розрахунку нарахованих процентів комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну процентну ставку.

Номінальна процентна ставка це ставка за якої величина сум нарахованих процентів визначається шляхом множення процентної ставки на номінал депозиту без капіталізації раніше отриманих процентів за формулою:

I = p х i х n / T, де:

I – сума процентів за період у n днів;

р – сума номіналу депозиту;

i – номінальна процентна ставка (в сотих частках);

n – кількість днів;

Т – максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Фактична процентна ставка – є ставка, розрахована шляхом застосування номінальної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму сплачених раніше процентів. Вона розраховується за формулою:

 де:

Р – сума номіналу депозиту;

Іn – сума майбутнього платежу наприкінці періоду п;

і – річна процентна ставка (в сотих частках);

n – період, за який здійснюється платіж, у річному обчисленні.

Якщо депозитна операція відображається лише двома потоками – залучення депозиту і сплата номіналу депозиту та процентів, то фактична річна процентна ставка розраховується за формулою

 де:

S – нарощена сума депозиту наприкінці періоду п, тобто номінал депозиту плюс проценти;

Р – сума номіналу депозиту;

n строк депозиту в річному обчисленні.

Сума нарахованих процентів за депозитом при використанні фактичної річної процентної ставки розраховується за формулою

де:

I - сума процентів за поточний період;

S- нарощена сума депозиту наприкінці попереднього періоду, тобто номінал депозиту плюс проценти;

і – річна фактична процентна ставка;

n – кількість періодів за депозитами, за якими нараховуються проценти.

Процентна ставка і строк депозиту повинні бути приведенні до однієї бази (рік, квартал, місяць).

Якщо розрахунок проводиться за допомогою номінальної процентної ставки (метод рівних частин), то витрати банку в окремі періоди відображатимуться неточно стосовно поточної вартості сумарних зобов'язань за депозитом, які включають номінал та проценти.

Незалежно від методу накопичення процентів загальна сума нарахованих процентів на дату закінчення строку дії депозитного договору не змінюється.

Банк може залучати депозити за фіксованою або плаваючою процентною ставкою. При залученні депозитів за плаваючою процентною ставкою банк (згідно з умовами договору) може застосовувати середньозважену процентну ставку або процентну ставку, що діяла на дату нарахування. Нарахування процентів за середньозваженою процентною ставкою здійснюється з урахуванням процентних ставок, що діяли протягом строку депозитного договору.

Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і відповідності доходів і витрат. Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки "Нарахованих витрат", на яких накопичуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Нарахування процентів за депозитами відображається проводкою:

 •  Д-т – Процентні витрати;
 •  К-т – Нараховані витрати.

Якщо дати нарахування і сплати процентів збігаються, то банк згідно з умовами договору та з урахуванням внутрішньої облікової політики може безпосередньо відносити відповідну суму процентів на рахунки витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника. При цьому здійснюється така бухгалтерська проводка:

 •  Д-т – Процентні витрати
 •  К-т – Поточний рахунок клієнта.

Сплачені авансом проценти не рідше одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням відповідної суми на процентні витрати. При цьому здійснюється така бухгалтерська проводка:

 •  Д-т – Процентні витрати
 •  К-т – Витрати майбутніх періодів.

Якщо після закінчення дії депозитного договору депонент не отримує проценти, то згідно з умовами договору несплачені нараховані проценти приєднуються до депозиту або перераховуються на поточний рахунок депонента.

Проценти за депозитом можуть сплачуватися:

 •  при погашенні депозиту;
 •  періодично;
 •  авансом.

Якщо проценти сплачуються на дату погашення депозиту, то банк здійснює такі проводки:

 •  Д-т – Нараховані витрати – на суму нарахованих процентів
 •  Д-т – Депозитний рахунок – на суму номіналу депозиту
 •  К-т – Поточний рахунок (Кореспондентський рахунок, Каса, Депозитний рахунок).

У разі сплати процентів періодично після дати нарахування, банк здійснює таку проводку:

 •  Д-т – Нараховані витрати – на суму нарахованих процентів
 •  К-т – Поточний рахунок (Кореспондентський рахунок, Каса, Депозитний рахунок) - на суму нарахованих процентів.

Якщо банк при внесенні коштів на депозит сплачує проценти авансом, то сума раніше сплачених процентів амортизується щомісячно.

У разі капіталізації процентів сума нарахованих процентів періодично приєднується до депозиту, що відображається в обліку такою проводкою:

 •  Д-т – Нараховані витрати – на суму нарахованих процентів
 •  К-т – Депозитний рахунок – на суму нарахованих процентів.

5. Облік операцій при виплаті коштів
з депозитних рахунків

Повернення суми депозиту відбувається за місцем оформлення договору. Після закінчення строку дії договору вкладник подає в банк документ, що підтверджує особу клієнта та депозитний договір. Відповідальний працівник банку виписує видатковий касовий ордер на суму депозиту та суму відсотків до сплати.

У видатковому касовому ордері вказуються:

 •  прізвище, ім’я та по батькові вкладника;
 •  паспортні дані;
 •  призначення платежу;
 •  рахунок вкладника;
 •  код валюти;
 •  сума до сплати.

Видатковий касовий ордер підписують відповідальний працівник банку, вкладник, контролер та касир. Він реєструється в видатковому касовому журналі. На підставі оформленого належним чином видаткового касового ордера формується така бухгалтерська проводка:

 •  Д-т – Депозитний рахунок
 •  К-т – Каса.

Проводка виконується на суму номіналу депозиту й, у разі капіталізації відсотків, з урахуванням суми капіталізованих відсотків

При погашенні депозиту юридичної особи у визначений договором строк, кошти платіжним дорученням повертаються на її поточний рахунок. При цьому виконується така бухгалтерська проводка:

 •  Д-т – Депозитний рахунок
 •  К-т – Поточний рахунок (Кореспондентський рахунок).

На дату погашення депозиту необхідно здійснити нарахування процентів за період з останньої дати нарахування до дати погашення. У строковому депозитному договорі повинен передбачатись порядок перерахування суми депозиту та процентів за ним після закінчення встановленого строку депозиту. Для юридичної особи вказується номер поточного рахунку; для фізичної – номер вкладного рахунку, який, у разі його відсутності, відкривається за згодою клієнта відповідно до умов депозитного договору.

Якщо умовами договору не передбачено порядку перерахування суми депозиту після закінчення встановленого терміну, то сума депозиту, що не отримана депонентом своєчасно, обліковується за тим самим рахунком, що й раніше.

За вимогою депонента банк повертає депозит до закінчення дії депозитного договору. У такому разі банк може застосовувати знижену процентну ставку, якщо це передбачено умовами депозитного договору. При поверненні депоненту суми депозиту банк здійснює перерахування процентів за період із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і сплачує депоненту проценти за зниженою ставкою.

Різницю між нарахованими раніше процентами та процентами, що підлягають сплаті за зниженою ставкою, банк відносить на зменшення своїх процентних витрат.

При цьому, якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не сплачувалися, виконуються такі бухгалтерські проводки:

 •  Д-т – Нараховані витрати – на суму нарахованих процентів за депозитом
 •  К-т – Поточний рахунок (Кореспондентський рахунок, Каса, Депозитний рахунок) – на суму процентів за депозитом за зниженою ставкою
 •  К-т – Процентні витрати – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою.

Якщо проценти сплачувалися депоненту періодично протягом дії депозитного договору, то різниця між раніше сплаченими та перерахованими за зниженою ставкою процентами повертається банку відповідно до умов договору, тобто сплачується депонентом або утримується банком із суми депозиту.

6. Внутрішній контроль за депозитними операціями

Завдання внутрішнього контролю за депозитними операціями – уникнути або зменшити ризики, які виникають в діяльності банківської установи.

Внутрішній контроль за депозитами має здійснюватися відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 № 566. Відповідно до вказаного положення внутрішній контроль повинен гарантувати:

 •  залучення та розміщення депозитів у межах термінів і лімітів, що встановлені Правлінням банку;
 •  приймання та розміщення усіх депозитів за процентною ставкою, що застосовується у банку згідно із запровадженою ним політикою;
 •  своєчасне та правильне відображення в бухгалтерському обліку депозитних операцій.

Банки мають самостійно визначити процедури звірки даних аналітичного обліку операцій за депозитами з даними про обороти і залишки за відповідними рахунками синтетичного обліку.

Нарахування процентів і здійснення відповідних записів за рахунками бухгалтерського обліку повинно періодично перевірятися особою, яка не бере участі у виконанні операцій з нарахування. Проценти, які відображені на окремих аналітичних рахунках процентних витрат (доходів), повинні бути звірені із сумою процентів, що сплачені депоненту або отримані від банку. У разі сплати процентів безпосередньо із рахунків витрат необхідно забезпечити додатковий контроль та звірку списаних із рахунків витрат та зарахованих на рахунки вкладника сум процентів.

Система внутрішнього контролю банку має забезпечувати особливий контроль за рахунками, за якими тривалий час не здійснювалися операції, крім прирахування процентів, а також за рахунками співробітників.  Для цього необхідно:

 •  забезпечити належні процедури для постійного контролю за сплатою сум нарахованих процентів або перерахуванням їх на інші рахунки;
 •  періодично перевіряти стан та рух коштів за неактивними рахунками і рахунками співробітників;
 •  періодично та обов'язково наприкінці року надавати юридичним особам повідомлення та виписки з їх депозитних рахунків про залишки коштів та операції, які здійснювалися за цими рахунками.

Форма та періодичність надання клієнтам виписок та повідомлень з їх депозитних рахунків про залишки коштів та операції, які здійснювалися за цими рахунками, встановлюються банком згідно з умовами договору між депонентом та банком.

При автоматизованому нарахуванні процентів та відображенні їх за відповідними рахунками бухгалтерського обліку необхідно регулярно переглядати відповідні процедури внутрішнього контролю і перевіряти розрахунок процентів і записи за цими рахунками.

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ

 1.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 р. №388 (зі змінами).
 2.  Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті “, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. №527 (зі змінами).
 3.  Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.1998р. №566 (зі змінами).
 4.  Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.1999 р. №418.
 5.  Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р. №135 (зі змінами).
 6.  Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. №255. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
10924. Облік депозитних операцій 34.16 KB
  Отож депозитом вважають залучені або розміщені кошти на визначених угодою умовах повернення з виплатою сплатою процентів або на безпроцентній основі які не забезпечені з боку банку будьякою власністю чи гарантіями.Облік депозитів залучених вкладів у банку Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом Бухгалтерський облік депозитних операцій грунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах: безперервності діяльності установи банку; стабільності правил бухгалтерського обліку; обережності;...
19193. Правове регулювання податкових операцій субєктів господарської діяльності 25.66 KB
  Оптимізація сплати податків є одним із найважливіших питань для підприємницької діяльності. Буд-яке підприємство зацікавлене в мінімізації податкових зобов’язань а податкові органи в свою чергу зацікавлені у виявленні суб’єктів господарювання що ухиляються від сплати податків Актуальність теми. Це обумовлено тим що посилюється так зване протиборство між зацікавленістю платників податків по уникненню зайвих з їхньої точки зору податкових виплат і зацікавленістю держави у поповненні держбюджету і припинення ухилення від податків....
10613. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності комерційних банків 39.25 KB
  Облік доходів витрат та фінансових результатів діяльності комерційних банків Сутність та класифікація доходів і витрат комерційного банку. Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат як базовий принцип їх обліку. Визнання доходів і витрат. Характеристика рахунків що служать для обліку доходів і витрат банку.
8622. Податок на доходи фізичних осіб 36.6 KB
  Платниками податку є: резидент – фізична особа яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні так і іноземні доходи; нерезидент – фізична особа яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Не є платником податку нерезидент який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет встановлені на умовах взаємності міжнародним договором згода на обовязковість якого надана Верховною Радою України щодо доходів які він отримує безпосередньо від провадження...
8934. Податок з доходів фізичних осіб 10.66 KB
  Під загальним річним оподаткованим доходом розуміють суми загально місячних оподаткованих доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних резидентами протягом такого звітного місяця.
10060. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 210.68 KB
  Загальнотеоретичні дослідження згаданих науковців описують фундаментальні положення кредитування банківськими установами юридичних та фізичних осіб. Однак, використання кредитних ресурсів з урахуванням потреб позичальників-фізичних осіб та системний підхід до аналізу факторів, що впливають на ефективність роботи комерційних банків у сфері споживчого кредитування досі розкриті не повною мірою. Тому дослідження питань організації та аналізу кредитування банками фізичних осіб обумовлює актуальність обраної теми дипломної роботи.
8568. Правові засади господарської діяльності в Україні 25.23 KB
  Правові засади господарської діяльності в Україні Мета: охарактеризувати принципи правового регулювання господарської діяльності; лати визначення підприємництву визначити принципи підприємництва та пояснити ознаки здійснення підприємницької діяльності. Студенти повинні знати поняття господарської діяльності вміти розрізняти господарюючих і не господарюючих суб’єктів. План заняття: Принципи правового регулювання господарської діяльності Підприємництво як спосіб господарської діяльності Поняття та види господарської діяльності. Поняття...
17163. Економічна сутність податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та його роль у формування бюджетів різних рівнів 1.39 MB
  Визначити економічну сутність ПДФО; простежити історичні етапи розвитку податку на доходи фізичних осіб; проаналізувати адміністрування податку на доходи фізичних осіб податковими органами всіх рівнів; розглянути зарубіжний досвід справляння податку на доходи фізичних осіб; розглянути основні проблеми справляння ПДФО та перспективи його вдосконалення.
9435. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 27.97 KB
  Місце аудиту в системі економічного контролю. Сутність аудиту: мета, завдання та принципи аудиту. Види аудиту та їх характеристика. Теорії виникнення аудиту.
5316. Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой» 79.5 KB
  Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та оцінювати роботу підприємства, знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.