Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності комерційних банків

Облік доходів витрат та фінансових результатів діяльності комерційних банків Сутність та класифікація доходів і витрат комерційного банку. Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат як базовий принцип їх обліку. Визнання доходів і витрат. Характеристика рахунків що служать для обліку доходів і витрат банку.

2015-05-02

39.25 KB

7 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема 10. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності комерційних банків

 1.  Сутність та класифікація доходів і витрат комерційного банку.
 2.  Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат як базовий принцип їх обліку. Визнання доходів і витрат.
 3.  Характеристика рахунків, що служать для обліку доходів і витрат банку.
 4.  Облік процентних доходів і витрат.
 5.  Облік комісійних доходів і витрат.
 6.  Облік інших статей доходів (витрат) за операційною діяльністю банку.
 7.  Облік загальних адміністративних витрат та результатів діяльності комерційного банку.

1. Сутність та класифікація доходів і витрат комерційного банку

Доходи та витрати комерційного банку є похідними об’єктами обліку, які виникають як результат здійснення певних банківських операцій, пов’язаних із виконанням зобов’язань (отриманням послуг) та розміщенням активів (наданням послуг).

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводять до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів).

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу власниками).

Класифікація доходів та витрат комерційних банків може здійснюватися за цілим рядом критеріїв. З метою формування фінансової звітності є доцільним розмежовувати доходи і витрати отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку, класифікація яких подана нижче.

Доходи і витрати банку групуються за відповідними статтями у „Звіті про фінансові результати”.

Оскільки операційна діяльність є основним видом діяльності комерційного банку, а доходи та витрати отримані за даним видом діяльності займають найбільшу питому вагу в структурі доходів і витрат банку, в подальшому, при розгляді методики обліку вказаних статей, особлива увага буде приділена саме обліку доходів та витрат за результатами операційної діяльності банку.


2. Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат як базовий принцип їх обліку.
Визнання доходів і витрат

Облік доходів та витрат комерційних банків здійснюється у відповідності з “Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”, затвердженими постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255. Вказаний нормативний акт регламентує порядок ведення фінансового обліку доходів і витрат банку і ґрунтується на принципі нарахування і відповідності доходів і витрат та принципі обачності.

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат полягає в тому, що усі доходи та витрати установи банку, які відносяться до даного звітного періоду, мають відображатися в обліку в цьому ж періоді незалежно від того, коли фактично були отримані чи сплачені грошові кошти за ними. Про цьому фінансовий результат звітного періоду визначається шляхом зіставлення доходів звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

У відповідності з даними принципами доходи і витрати банку визнаються за таких умов.

Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності банку: операційної, інвестиційної, фінансової.

При цьому згідно діючих нормативних актів, критерії визнання доходів і витрат застосовуються окремо до кожної операції банку. Зокрема:

 1.  Доходи, отримані в результаті використання активів банку іншими сторонами визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать.

Роялті – платежі за використання нематеріальних активів банку – визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди.

Дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання банком економічної вигоди, а дивідендів – достовірно оцінений дохід.

2. За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за таких умов:

 •  покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на активи;
 •  банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;
 •  сума доходу може бути достовірно визначена;
 •  є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод банку;
 •  витрати, пов’язані із цією операцією можуть бути достовірно визначені.

3. Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, визнаються витратами.

Не визнаються доходами:

Не визнаються витратами:

надходження від інших осіб:

 •  сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено відповідним договором;
 •  сума надходжень за договором комісії, агентським та аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
 •  сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарів тощо;
 •  надходження, що належать іншим особам;
 •  надходження від первинного розміщення цінних паперів;
 •  сума податку на додану вартість, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.
 •  платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
 •  попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг;
 •  погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо;
 •  витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

Дохід також не визнається, якщо здійснюється обмін активами, які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Загалом доходи визнаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню.

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню. В цьому випадку принцип нарахування та відповідності доходів і витрат застосовується в межах принципу обачності.

Принцип обачності полягає у застосуванні в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів банку.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Якщо доходи чи витрати отримані або сплачені на дату балансу, то банк може не відображати їх за рахунками нарахованих доходів і витрат. У цьому випадку банк повинен застосувати відповідний внутрішній контроль за нарахованими та отриманими доходами.

Кожен вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. Статті доходів і витрат не згортаються у фінансовій звітності, за винятком статей, пов’язаних із хеджуванням, або активами та зобов’язаннями, стосовно яких є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку.

Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та у відповідності з прийнятою обліковою політикою.

3. Характеристика рахунків, що служать для обліку доходів і витрат банку

Усі доходи і витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 „Доходи” та 7 „Витрати” незалежно від порядку їх оподаткування.

Рахунки доходів є рахунками пасивними, за винятком рахунків результатів від торговельних операцій та рахунків процентних доходів за цінними паперами. Останні за характеристикою – активно-пасивні рахунки, що зумовлено економічним змістом їх об’єктів обліку. За кредитом рахунків 6-го класу відображаються суми доходів, які належать до звітного періоду; за дебетом – суми зменшення доходів або суми збитків, що виникають за торговельними операціями, а також суми які списуються під час зарахування результатів роботи банку за звітний рік, які обліковуються за рахунком 5040 „Прибуток звітного року, що очікує затвердження” або 5041 „Збиток звітного року, що очікує затвердження”.

Рахунки витрат за характеристикою є активними, за винятком активно-пасивних рахунків відрахувань в резерви, процентних витрат за строковими коштами клієнтів, процентних витрат за цінними паперами власного боргу та рахунку 7900 „Податок на прибуток”, що також за характеристикою є активно-пасивним рахунком. За дебетом рахунків 7-го класу проводяться суми витрат, а за кредитом – суми зменшення витрат та списуються суми витрат під час формування результату роботи банку за звітний рік, який зараховується на рахунки 5040 або 5041.

Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6-го і 7-го та їх детальну характеристику відповідно до затвердженої облікової політики банку.

Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках в межах рахунків 6-го і 7-го класів.

Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1-го, 2-го та 3-го у кореспонденції з рахунками 6-го і 7-го класів.

Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат протягом місяця можуть мати характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця – лише активні або пасивні відповідно.

Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються за рахунками 3600 „Доходи майбутніх періодів” (рахунок пасивний) та 3500 „Витрати майбутніх періодів” (рахунок активний).

У разі непогашених боржником заборгованості за нарахованими доходами в строк, передбачений угодою, наступного робочого дня неоплачена сума обліковується за відповідними рахунками з обліку прострочених нарахованих доходів 1-го, 2-го та 3-го класів.

Якщо банк не має впевненості в погашенні заборгованості за основним боргом і процентами, враховуючи фінансовий стан боржника, то така заборгованість за нарахованими доходами має бути визнана та відображена в обліку як сумнівна щодо отримання (рахунки 1780 „Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями”, 2480 „Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами”, 3589 „Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами”).

4. Облік процентних доходів і витрат

Процентні доходи і витрати – операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу й сумі активу або зобов’язання.

Умови нарахування і сплати доходів та витрат, а також неустойки у разі несвоєчасного виконання боржником зобов’язання, зазначаються у договорі між банком і контрагентом згідно із вимогами законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.

Розрахунковий період для нарахування процентних доходів чи витрат обумовлюється договором відповідно до вимог законодавства України.

Процентні доходи та витрати, а також прирівняні до них комісії, обліковуються регулярно не рідше одного разу на місяць, незалежно від періодичності розрахунків за контрактами.

Прирівняні до процентів комісії – це комісії, які обчислюються аналогічно процентам, тобто пропорційно часу і сумі активу чи зобов’язання.

При розрахунку розміру процентних доходів та витрат важливе значення має метод нарахування процентів (прості, складні проценти), а також метод визначення кількості днів для розрахунку процентів.

Застосовуються такі методи визначення кількості днів для розрахунку процентів.

Метод “факт/факт”

Метод “факт/360”

Метод “30/360”

При розрахунку враховується фактична кількість днів у місяці та році.

При розрахунку враховується фактична кількість днів у місяці, але умовна в році – 360 днів.

При розрахунку враховується умовна кількість днів у місяці – 30, у році – 360 днів.

При розрахунку процентів дати початку та закінчення угоди визнаються як дати валютування. При цьому враховується перший день і не враховується останній день угоди.

Відображення в обліковій системі банку процентних доходів і витрат здійснюється наступним чином.

Зміст операції

Бухгалтерські проведення

за рахунками доходів

за рахунками витрат

1

2

3

Нарахування доходів (витрат)

Дт Нараховані доходи

Кт Доходи

Дт Витрати

Кт Нараховані витра- ти

1

2

3

Отримання (сплата) коштів за нарахованими статтями

Дт Рахунки для обліку грошових коштів*

Кт Нараховані доходи

Дт Нараховані витрати

Кт Рахунки для обліку грошових коштів*

Отримання (сплата) доходів чи витрат, за якими визнання доходу (витрат) та надходження (сплата) коштів відбувається на дату балансу

Дт Рахунки для обліку грошових коштів*

Кт Доходи

Дт Витрати

Кт Рахунки для обліку грошових коштів*

Неотримання платежу в обумовлений угодою термін (проводка виконується наступного робочого дня)

Дт Прострочені нараховані доходи

Кт Нараховані доходи

––

Погашення контрагентом заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються на рахунках прострочених нарахованих доходів

Дт Рахунки для обліку грошових коштів*

Кт Прострочені нараховані доходи

––

* Рахунки для обліку грошових коштів – це рахунки, що служать для обліку готівки в касах банків, кореспондентські рахунки банків та поточні рахунки контрагентів банку.

Заборгованість за нарахованими доходами визнається сумнівною щодо отримання за умови визнання основного боргу сумнівним і, навпаки, у разі визнання нарахованих доходів сумнівними щодо отримання, сума основного боргу теж має визнаватися в бухгалтерському обліку сумнівною.

Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами відображається за відповідними рахунками для обліку даного виду сумнівної заборгованості 1-го, 2-го та 3-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. При цьому виконуються наступні бухгалтерські проведення.

Зміст операції

Бухгалтерські проведення

Визнання заборгованості за нарахованими доходами сумнівною щодо отримання

Дт Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами

Кт Прострочені нараховані доходи або Нараховані доходи

Погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими доходами

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами

Подальше нарахування доходів за операціями, за якими визнана сумнівна заборгованість за нарахованими доходами, відображається в бухгалтерському обліку за позабалансовими рахунками.

Під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами банки здійснюють формування резервів за рахунок витрат.

При формуванні резервів виконується таке бухгалтерське проведення:

Дт 7720 „Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами”

Кт 1790 „Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями”, 2490 „Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами”, 3599 „Резерви під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами”.

Сторнування (зменшення) суми сформованих резервів під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами виконується у разу часткового або повного погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими процентними доходами та прирівняними до них комісіями і відображається такою проводкою:

Дт 1790 „Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями”, 2490 „Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами”, 3599 „Резерви під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами”.

Кт 7720 „Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами”.

За рахунок сформованих резервів здійснюється списання заборгованості за нарахованими доходами як безнадійної щодо отримання і подальший її облік ведеться позабалансово.

У відповідності з принципом нарахування проценти та прирівняні до них комісії, отримані або сплачені авансом, не можуть бути відображені в обліку як доходи чи витрати того звітного періоду, в якому вони були отримані (сплачені). Тому, на дату отримання (сплати) коштів авансом виконуються бухгалтерські проведення:

при отриманні коштів:

 •  Дт Рахунки для обліку грошових коштів
 •  Кт Доходи майбутніх періодів;

при сплаті коштів:

 •  Дт Витрати майбутніх періодів
 •  Кт Рахунки для обліку грошових коштів.

В кінці кожного звітного періоду на суму доходів чи витрат, сплачених авансом, що відноситься до даного звітного періоду, виконується наступна проводка:

за доходами:                                                           

 •  Дт Доходи майбутніх періодів
 •  Кт Доходи;

за витратами:

 •  Дт Витрати
 •  Кт Витрати майбутніх періодів.

На розмір процентних доходів та витрат банку впливають також суми амортизації дисконту та премії за операціями з борговими цінними паперами.

Дисконт за операціями з борговими цінними паперами – це різниця між номінальною вартістю цінного паперу та його ринковою вартістю (вартістю придбання), якщо ринкова вартість нижча номінальної.

Премія за операціями з борговими цінними паперами – це перевищення ринкової вартості (вартості придбання) цінного паперу над його номінальною вартістю.

Відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами, у тому числі амортизація дисконту і премії за ними, здійснюється згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 30.12.1997р. №466 (із змінами).

Дисконт та премія за цінними паперами амортизуються рівними сумами, які розраховуються таким чином, щоб на дату погашення цінного паперу дисконт або премія за ним були повністю амортизовані. Нижче проілюстровано вплив сум амортизації дисконту та премії на розмір процентних доходів і витрат банку за цінними паперами.

Процентний дохід за цінними паперами в портфелі банку

Сума амортизації дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку “+”

Сума амортизації премії за борговими цінними паперами в портфелі банку “–”

 

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком

Сума амортизації дисконту за цінними паперами власного боргу,
які емітовані банком “+”

Сума амортизації премії за цінними паперами власного боргу,
які емітовані банком “–”

5. Облік комісійних доходів і витрат

Комісійні доходи і витрати – операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов’язання чи є фіксованою; в окремих випадках суми їх можуть обчислюватися пропорційно часу і сумі зобов’язання.

Методика обліку комісійних доходів та витрат визначається видом комісій. При цьому комісії сплачені та отримані банком класифікуються наступним чином:

 •  комісії за одноразові послуги;
 •  комісії за послуги з обов’язковим результатом;
 •  комісії за безперервними послугами;
 •  комісії за послуги, що надаються поетапно.

Усі названі вище комісії, крім комісій за одноразові послуги, відображаються в обліку за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.

Комісії за одноразові послуги можуть визнаватися без відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані або сплачені у звітному періоді, в якому послуги фактично надаються (отримуються). Прикладом таких комісії є комісії за послуги обміну валют. При отриманні комісійних доходів за одноразові послуги виконується бухгалтерське проведення:

 •  Дт Рахунки для обліку грошових коштів
 •  Кт Доходи;

при сплаті витрат:

 •  Дт Витрати
 •  Кт Рахунки для обліку грошових коштів.

Комісії за послуги з обов’язковим результатом – це комісії за послуги, які надаються протягом визначеного періоду і вважаються завершеними тільки після закінчення цього періоду за умови досягнення результату, передбаченого угодою.

До них належать комісії за деякі консультаційні послуги, навчання тощо. Вказані доходи та витрати відображаються в обліку за фактом надання послуги або за фактом досягнення визначеного угодою результату.

На дату оформлення документа, який підтверджує надання банком послуги, виконується проводка:

 •  Дт Нараховані доходи
 •  Кт Доходи;

При отриманні банком послуги:

 •  Дт Витрати
 •  Кт Нараховані витрати.

При отриманні платежу за наданою послугою бухгалтерські проведення будуть наступними:

 •  Дт Рахунки для обліку грошових коштів
 •  Кт Нараховані доходи;

При сплаті коштів за отриманою послугою:

 •  Дт Нараховані витрати
 •  Кт Рахунки для обліку грошових коштів.

З метою забезпечення відповідності доходів та витрат, що безпосередньо пов’язані з наданням банком послуги з обов’язковим результатом, до досягнення цього результату понесені витрати відображаються в обліку наступним чином. На дату їх сплати:

 •  Дт Витрати майбутніх періодів
 •  Кт Рахунки для обліку грошових коштів;

На дату оформлення документа, що підтверджує надання послуги (за цією датою нараховуються доходи за послугою, з надання якої банк зазнає витрат):

 •  Дт Витрати            Кт Витрати майбутніх періодів.

Комісії за безперервними послугами – це комісії за послугами, які надаються протягом усього терміну дії угоди.

До таких комісій належать комісії за інкасаторські послуги, розрахунково-касове обслуговування тощо.

Доходи (витрати) за безперервними послугами визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування. При їх нарахуванні виконуються такі бухгалтерські проведення:

За рахунками доходів:

 •  Дт Нараховані доходи
 •  Кт Доходи;

за рахунками витрат:

 •  Дт Витрати
 •  Кт Нараховані витрати.

За датою розрахунку, обумовленою в угоді, фактичне надходження чи сплата грошових коштів відображаються в обліку таким чином: надходження коштів за надану банком послугу:

 •  Дт Рахунки для обліку грошових коштів
 •  Кт Нараховані доходи;

сплата коштів за отриману банком послугу:

 •  Дт Нараховані витрати
 •  Кт Рахунки для обліку грошових коштів.

Комісії за послуги, що надаються поетапно, враховуються у рамках кожного етапу в міру реалізації угоди. Прикладом таких комісій можуть служити комісії за надання консультацій, які згідно з угодами надаються поетапно.

Порядок обліку даних комісій аналогічний обліку комісій за безперервні послуги. При цьому нарахування доходів чи витрат здійснюється з дати оформлення документа, який підтверджує надання чи отримання послуги.

6. Облік інших статей доходів (витрат) за операційною діяльністю банку

Прибутки (збитки) від торговельних операцій є результатом від операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів.

Вказані прибутки чи збитки можна класифікувати наступним чином.

Прибутки чи збитки від торговельних операцій обліковуються за рахунками 620-ї групи „Результат від торговельних операцій” за видами фінансових інструментів. За характеристикою рахунки вказаної групи є активно-пасивними. Прибуток від торгівлі фінансовими інструментами відображається за кредитом відповідних рахунків, а збиток – за дебетом. Сальдо названих рахунків показує загальний результат від торгівлі відповідним фінансовим інструментом.

Результати від торговельних операцій банку обліковуються за датою їх виникнення без відображення за рахунками нарахованих доходів чи витрат.

Дохід у вигляді дивідендів – дохід, який виникає в результаті використання банком цінних паперів з нефіксованим прибутком.

Вказаний дохід визнається за фактом прийняття емітентом цінних паперів рішення про виплату дивідендів. Його облік здійснюється за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.

Витрати на формування спеціальних резервів банку – це витрати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних активів.

Порядок обліку відрахувань в резерви регулюється “Правилами бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України”, затвердженими постановою Правління НБУ від 11.07.2001 року № 268. За рахунок витрат формуються тільки спеціальні резерви банку. Усі рахунки 77-го розділу “Відрахування в резерви” є рахунками активно-пасивними. За дебетом вказаних рахунків відображаються операції з формування та збільшення спеціальних резервів, за кредитом – сторнування (зменшення) розрахункового розміру створених резервів.

Доходи від повернення раніше списаних активів – кошти, що надійшли для погашення заборгованості, яка була визнана банком безнадійною щодо отримання.

Такі доходи відображаються в обліку за датою їх отримання. У випадку, якщо вказані доходи були сплачені в тому ж звітному періоді, в якому вони списувалися з балансу, при їх поверненні кошти спрямовуються на зменшення резервів за рахунок яких проводилося списання. Якщо сплата доходів була здійснена в наступному звітному періоді, то отримані суми визнаються доходами вказаного періоду і зараховуються в кредит рахунку 6717 „Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років”. Одночасно надходження від повернення раніше списаних активів списуються з позабалансових рахунків групи 960 „Не сплачені в строки доходи”.

Інші операційні доходи і витрати – доходи і витрати від операцій, що не пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у названі вище групи операційних доходів і витрат.

До них належать:

 •  доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди);
 •  витрати на інкасацію;
 •  неустойки (штрафи, пені), що отримані або сплачені за банківськими операціями, інше.

Порядок обліку кожного виду інших операційних доходів і витрат банку визначається їх економічним змістом.

Доходи і витрати за операціями з лізингу (оренди) необоротних активів визнаються та відображаються в обліку згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 11.12.2000 року № 475 (із змінами і доповненнями).

Податок на прибуток – операційні витрати банку, пов’язані із сплатою податку відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів.

Податок на прибуток банку обліковується за рахунком 7900 „Податок на прибуток”. У відповідності зі змінами до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженими постановою Правління НБУ від 19 березня 2003 року № 120, змінено характеристику рахунку 7900 „Податок на прибуток” з активного на активно-пасивний. Така зміна зумовлена необхідністю коригування раніше визнаних в балансі банку відстрочених податкових активів та зобов’язань.

Непередбачені доходи (витрати) виникають в результаті надзвичайних подій, мають одноразовий характер, не повторюються по суті та визнаються за фактом події.

До непередбачених доходів (витрат) належать втрати від стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо; суми страхового відшкодування на покриття втрат від надзвичайних ситуацій. Облік вказаних статей ведеться за датою їх виникнення без відображення за рахунками нарахованих доходів чи витрат.

7. Облік загальних адміністративних витрат та результатів діяльності комерційного банку

Загальні адміністративні витрати – це операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності банків.

Вони мають значну питому вагу в структурі витрат банку, є неоднорідними за економічним змістом, тому порядок їх обліку потребує окремого розгляду.

До таких витрат належать:

 •  витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, обов’язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо);
 •  амортизація необоротних активів;
 •  витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо);
 •  гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські тощо);
 •  витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо);
 •  сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.

Відображення в бухгалтерському обліку витрат на утримання персоналу банки здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства України та облікової політики банку. При цьому виконуються такі основні бухгалтерські проведення.

Зміст операції

Бухгалтерські проведення

1

2

Нарахування заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат)

Дт 7400 „Основна і додаткова заробітна плата”

7403 „Матеріальна допомога та інші соціальні виплати”

7409 „Інші витрати на утримання персоналу”

3559 „Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами”

Кт 3652 „Нарахування працівникам банку за заробітною платою”

Виплата заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат)

Дт 3652 „Нарахування працівникам банку за заробітною платою”

Кт 1001 „Банкноти та монети в касі банку”

або 2620 „Поточні рахунки фізичних осіб”

Нарахування відпускних

Дт 7400 „Основна і додаткова заробітна плата” (на суму, що належить до поточного місяця)

3500 „Витрати майбутніх періодів”

3559 „Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами”

Кт 3652 „Нарахування працівникам банку за заробітною платою” (на суму, що належить до поточного місяця)

3654 „Нараховані відпускні до оплати”

3658 „Забезпечення оплати відпусток” (на суму нарахованого забезпечення майбутніх виплат)

На суму визнаних у звітному місяці відпускних (за умови створення банком забезпечення під відпускні)

Дт 3658 „Забезпечення оплати відпусток”

Кт 3654 „Нараховані відпускні до оплати”

Виплата відпускних

Дт 3658 „Нараховані відпускні до оплати”

Кт 1001 „Банкноти та монети в касі банку”

або 2620 „Поточні рахунки фізичних осіб”

Нарахування податків і обов’язкових зборів, пов’язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування

Дт 7401 „Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування”

Кт 3622 „Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”

Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

Дт 3652 „Нарахування працівникам банку за заробітною платою”

Кт 3653 „Утримання з працівників банку на користь третіх осіб”

Сплата нарахованих податків, обов’язкових зборів і платежів, пов’язаних з оплатою праці, та утримань з працівників банку на користь третіх осіб

Дт 3622 „Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”

3653 „Утримання з працівників банку на користь третіх осіб”

Кт Рахунки для обліку грошових коштів

Порядок відображення в обліку витрат з нарахування амортизації необоротних активів визначений Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України.

Експлуатаційні та інші витрати, пов’язані з діяльністю банку, відображаються в бухгалтерському обліку за відповідними рахунками груп 738 „Інші операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку”, 739 „Інші операційні витрати”, 742 „Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів”, 743 „Інші експлуатаційні та господарські витрати”, 744 „Витрати на телекомунікації”, 745 „Інші адміністративні витрати” та 749 „Інші витрати”. Облік їх здійснюються за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.

Нарахування та сплата загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються згідно із Законом України „Про систему оподаткування”, відображаються у бухгалтерському обліку такими проводками.

Зміст операції

Бухгалтерські проведення

Нарахування податку на землю

Дт 7411 „Податок на землю”

Кт 3622 „Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”

Нарахування збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Дт 7418 „Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”

Кт 3623 „Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”

Нарахування інших податків та зборів, крім податку на прибуток

Дт 7419 „Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток”

Кт 3622 „Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”

Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів)

Дт 3622 „Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”,

3623 „Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”

Кт Рахунки для обліку грошових коштів

Порядок обліку фінансового результату діяльності банку є наступним. В кінці звітного фінансового року залишки за рахунками доходів і витрат 6-го та 7-го класів закриваються. При цьому:

 •  за умови перевищення доходів над витратами різниця відображається за кредитом рахунку 5040 „Прибуток звітного року, що очікує затвердження”;
 •  за умови перевищення витрат над доходами різниця відображається за дебетом рахунку 5041 „Збиток звітного року, що очікує затвердження”.

Суми прибутків чи збитків обліковуються за вказаними рахунками до їх затвердження та розподілу загальними зборами акціонерів банку.

 1.  Закон України „Про систему оподаткування”
  1.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997р. № 388 (зі змінами та доповненнями)
  2.  Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 30.12.1997р. № 466 (із змінами)
  3.  Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 11.12.2000р № 475 (із змінами і доповненнями)
  4.  План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.1997р. № 388 (зі змінами та доповненнями)
  5.  Правила бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 11.07.2001р. №268
  6.  Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003р. №255


доходи (витрати) за операціями із коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків)

 •  доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними паперами
 •  доходи у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінними паперами

Процентні доходи (витрати) включають

 1.  


 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
18802. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ Й ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 49.43 KB
  Це потребує постійного вдосконалення фінансового й управлінського обліку в тому числі й обліку доходів витрат і фінансових результатів що можливе в рамках дослідження теоретичного та практичного аспектів їх побудови й забезпечується застосуванням системного підходу . Витрати і доходи – це важливі та складні економічні категорії які займають особливо важливе місце в управлінні підприємством. Це пояснюється тим що вони мають вирішальний вплив на фінансовий результат функціонування суб’єктів господарювання застосовуються для визначення...
10926. Облік доходів і витрат 51.51 KB
  Види доходів і витрат банку 3.Загальні положення бухгалтерського обліку доходів і витрат банку 3.Визначення і облік фінансового результату діяльності банку 3. Види доходів і витрат банку Склад доходів і витрат банку обумовлений фінансовою природою банківської справи яка й визначає об'єкти обліку.
10793. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 24.37 KB
  Аналіз суми прибутку за видами реалізованої продукції. Аналіз суми виручки від реалізації продукції. Аналіз суми прибутку за видами реалізованої продукції. Аналіз суми виручки від реалізації продукції.
10610. Облік депозитних операцій банків з строковими коштами суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб 23.31 KB
  У разі якщо підприємство не має в банку поточного рахунку то банк відкриває депозитний рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів: копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію засвідченої нотаріально чи органом який видав свідоцтво про державну реєстрацію; копії належним чином зареєстрованого статуту засвідченої нотаріально чи органом який здійснив реєстрацію; копії документа що підтверджує взяття...
10614. Фінансова звітність комерційних банків 44.3 KB
  Загальні вимоги до формування фінансової звітності банку її склад. Баланс банку. Звітність для складання платіжного балансу формується на основі даних про операції центрального банку тому дану звітність формує тільки Національний банк України. Управлінська звітність – це звітність про стан та результати діяльності банку яка використовується керівництвом для планування контролю та прийняття відповідних управлінських рішень.
1715. Системи узагальнюючих показників для статистичного вивчення доходів та витрат населення 195.79 KB
  Системи узагальнюючих показників для статистичного вивчення доходів та витрат населення Одним з основних показників що відбивають якість життя населення є рівень життя. Поняття рівня життя визначається співвідношенням грошових доходів населення і прожиткового мінімуму питомою вагою бідних і багатих купівельною спроможністю середніх шарів забезпеченістю житлом обєктами господарськопобутового призначення і комунальних послуг і т. Іншими словами в основі рівня...
4638. Порядок проведення аудиту фінансових результатів на ТОВ «Вікторія» 52.95 KB
  Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти методики і організації аудиту фінансових результатів діяльності підприємства. Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних організаційних інформаційних характеристик методики і організації аудиту фінансових результатів діяльності підприємства. Поняття фінансових результатів і порядок їх формування Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Крім того підприємство може продавати реалізовувати інші матеріальні...
12644. Стан обліку фінансових результатів підприємства в «Черкасиобленерго» 95.33 KB
  На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії
3253. Економіко-статистичний аналіз фінансових результатів реалізації молока 146.75 KB
  Метою курсової роботи є аналіз фінансових результатів реалізації молока в сільськогосподарському підприємстві і виявлення шляхів їх підвищення. У ході роботи визначено такі завдання: Теоритичні основи економіко-статистичного аналізу фінансових результатів від реалізації молока - Сучасний стан реалізації молока в аграрному секторі
8726. Організація проведення та облік результатів інвентаризації 18.98 KB
  Обмежена матеріальна відповідальність працівників Відповідно до статті 132 КЗпП працівники з вини яких заподіяно шкоду підприємству установі організації при виконанні своїх трудових обовязків несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди але не більше свого середньомісячного заробітку. Відповідно до статті 133 КЗпП обмежену матеріальну відповідальність несуть і працівники і керівники підприємства: 1 працівники у розмірі заподіяної з їх вини шкоди але не більше їхнього середньомісячного заробітку за зіпсуття...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.