Організаційне проектування

Принципи формування структури апарату управління. У зв’язку з важливим для менеджменту значенням організаційної структури управління до неї ставиться безліч вимог що сформульовані у формі декількох на ступних принципів: – структура управління повинна відбивати насамперед цілі і задачі організації; – оптимальний поділ праці між органами управління й окремими підрозділами працівниками що за безпечує творчий характер роботи нормальне навантаження і спеціалізацію підрозділ чи працівник не повинні вирішувати задачі які...

2015-05-02

32.97 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція 7

Організаційне проектування

1. Основні принципи і правила проектування організаційних структур

2. Порядок розробки формальної організаційної структури

3. Принципи формування структури апарату управління

1.  Основні принципи і правила проектування організаційних структур

Різні організації мають немало загальних рис і характеристик, і в той же час за багатьма характеристиками вони істотно відрізняються. Усі відмінності й особливості конкретної організації повинні бути враховані при розробці її організаційної структури

Задача вищого керівництва полягає в тому, щоб вибрати і сформувати таку організаційну структуру, яка в максимальному ступені відповідала б цілям і задачам підприємства: розподіляла і направляла зусилля всього персоналу на досягнення стратегічних цілей і ефективно взаємодіяла з зовнішнім середовищем. Отже, проекту- вання структури повинне базуватися на стратегічних планах організації, виходячи з принципу “стратегія визна- чає структуру”. Подібна залежність означає, що зміна стратегії фірми, як правило, спричиняє і відповідну зміну її організаційної структури. У випадку виявлення невідповідності своїх організаційних структур внутрішнім і зовнішнім умовам керівництво, не вагаючись, розробляє і впроваджує нову структуру, яка максимально відпові- дає обстановці, що склалася. Таким чином, організація – це динамічна система, яка постійно змінюється.

Принципи формування організаційних структур. У зв’язку з важливим для менеджменту значенням організаційної структури управління до неї ставиться безліч вимог, що сформульовані у формі декількох на- ступних принципів:

–   структура управління повинна відбивати, насамперед, цілі і задачі організації;

–   оптимальний поділ праці між органами управління й окремими підрозділами (працівниками), що за- безпечує творчий характер роботи, нормальне навантаження і спеціалізацію (підрозділ чи працівник не повинні вирішувати задачі, які ефективніше вирішить інший підрозділ чи працівник);

–   зв’язок структури з повноваженнями і відповідальністю кожного працівника й органу управління, з

вертикальними і горизонтальними зв’язками між ними;

–   відповідність функцій і обов’язків повноваженням і відповідальності кожного підрозділу й окремого працівника;

–   врахування специфіки й особливостей конкретної організації, для якої розробляється структура управ-

ління, адекватність соціально-культурному середовищу організації;

–   рішення одних і тих же задач не повинно перебувати у віданні різних підрозділів;

–   взаємодію працівника й організації формують не влада і підпорядкування, а координація і контроль;

–   структура системи управління базується на децентралізації адміністративного управління;

–   об’єднання людей для спільної діяльності в бізнесі будується на взаємній вигоді, загальній зацікавленості в результатах справи.

Формування організаційних структур управління називається організаційним проектуванням і в загальному вигляді являє собою закріплення тих чи інших функцій, прав і відповідальності за персоналом фірми.

Формальна організаційна  структура розробляється  для досягнення  стратегічних  цілей організації. Це своєрідний офіційний план виконання задач, що приводять до досягнення мети. Формальна організаційна структура – це цілісна система, розроблена таким чином, щоб працюючі в ній люди найбільш ефективним способом досягли поставленої мети. Це каркас системи управління, основними елементами якої є: функції, взаємозв’язки, рівні підпорядкованості.

Створення нового підрозділу. Важливою особливістю організаційного проектування є необхідність пере- гляду структури, функцій, взаємозв’язків і повноважень усіх існуючих підрозділів у випадку, якщо створюєть- ся новий підрозділ. Незалежно від того, чи виконували раніше ці функції кілька підрозділів, чи ніхто раніше їх не виконував, у ході проектування потрібно знайти відповіді на такі питання:

–   які задачі буде вирішувати новий підрозділ?

–   кому безпосередньо він буде підпорядкований?

–   які форми зв’язку будуть установлені між новим підрозділом і старими?

–   які органи і підрозділи організації будуть доводити до нього інформацію?

–   яким органам новий підрозділ буде доводити інформацію?

–   на якому ієрархічному рівні буде знаходитися новий підрозділ?

–   якими повноваженнями наділяються працівники нового підрозділу?

У сучасному менеджменті склалися наступні принципи формування виробничих організаційних структур:

–   відмовлення від багатономенклатурних підприємств як малоефективних форм організації виробництва;

–   орієнтація на вузькоспеціалізовані підприємства (матеріали, деталі, вузли, агрегати);

–   органічне злиття наукових і виробничих формувань у систему “дослідження – виробництво – збут –обслуговування”;

–   організація взаємодії дрібних фірм з великими підприємствами;

–   широкий розвиток дрібного підприємництва;

–   створення на міжгалузевій основі мережі великих об’єднань-концернів.

Фахівці називають такі основні вимоги, яким повинні задовольняти сучасні ефективні організаційні структури:

–   скорочення чисельності персоналу структурних підрозділів і підвищення його кваліфікації;

–   зменшення кількості рівнів управління;

–   орієнтація поточної роботи на запити споживачів;

–   створення умов для гнучкої комплектації продукції;

–   швидка реакція на зміни;

–   гнучко переналагоджуване устаткування;

–   висока продуктивність при мінімізації витрат

–   мінімізація запасів сировини і матеріалів;

–   бездоганна якість продукції й орієнтація на міцні звязки зі споживачем.

Ефективність побудови організаційної структури не можна оцінити якимось одним показником. Тут необ- хідно враховувати як те, наскільки структура забезпечує досягнення організаційних цілей, так і відповідність її побудови і функціонування об’єктивним вимогам і принципам, які пред’являються до організаційних схем.

2. Порядок розробки формальної організаційної структури

Організаційні проекти повинні повністю охоплювати управлінську діяльність. Розробці оргпроекту

обов’язково передує детальне обстеження існуючої системи управління, виявлення проблем і визначення напрямків подальшого розвитку.

Організаційні проекти для новостворюваних фірм розробляються виходячи з аналізу ринкової і виробничо-економічної ситуації, що складається, аналогів подібних і вже діючих схем.

Механізм формування організаційних структур управління складається з трьох основних етапів:

–   аналіз існуючої структури управління;

–   організаційне проектування;

–   впровадження розробленої організаційної структури.

Аналіз існуючої структури управління. На першому етапі визначається й аналізується характер майбут- ніх задач і робіт, аналізується існуюча структура і діючі структури в споріднених фірмах, а також нововведен- ня в галузі організації управління бізнесом. Організація розбивається по горизонталі на окремі блоки, кожний з яких відповідає основним напрямкам діяльності по реалізації її стратегії. Деталізуються окремі етапи, обсяги і види робіт, виявляються дублювання, паралелізм і непотрібна робота.

Організаційне проектування. На цьому етапі виявляються і визначаються:

–   система цілей, загальних для фірми і кожного структурного підрозділу;

–   склад, взаємозв’язок і підпорядкованість відділів, служб і підрозділів;

–   склад задач і функцій кожного підрозділу;

–   схема лінійних і організаційних відносин і зв’язків між підрозділами;

–   чисельність і склад працівників апарату управління в підрозділах, їх взаємозв’язок і підпорядкованість;

–   розподіл повноважень і відповідальності між підрозділами;

–   порядок прийняття рішень з різних задач управління;

–   порядок і послідовність формування, збору, збереження, обробки і видачі інформації;

–   рівень керованості виробничими підрозділами;

–   ступінь централізації і децентралізації управління по ланках, ступенях і окремих виконавцях;

–   регламентація управлінської діяльності.

Організаційний проект підприємства (організації, фірми) включає, як правило, –   такі розділи:

загальна характеристика організації;

–   виробнича структура;

–   структура і штат адміністрації;

–   організаційні проекти виробничих підрозділів і допоміжних служб;

–   технологія і методи управління;

–   виробнича програма;

–   зв’язки з зовнішнім середовищем;

–   розрахунок чисельності персоналу організації;

–   організація матеріально-технічного забезпечення діяльності;

–   розміщення основних і допоміжних виробництв;

–   перелік об’єктів, що підлягають будівництву, придбанню й оренді;

–   розрахунок обсягів інвестицій по періодах;

–   економічна ефективність оргпроекту.

Впровадження розробленої організаційної структури.  На  заключному  етапі  визначаються  посадові обов’язки на всіх рівнях управління і призначаються конкретні виконавці. Розподіл виробничих обов’язків і формування робочих груп в кінцевому підсумку приводить до створення функціональних підрозділів, що ви- конують конкретну роботу, яку очолює керівник підрозділуЕфективність функціонування організаційних структур різного типу визначається тим, наскільки точно були дотримані в ході їх формування такі принципи:

–   системний підхід (врахування усіх факторів, що впливають на підприємство);

–   оптимальне сполучення централізації керівництва і самоврядування на місцях;

–   чітке визначення функцій, прав і обов’язків структурних підрозділів і кожного конкретного виконавця;

–   максимальне скорочення часу проходження інформації від вищого керівництва до конкретного вико-

навця;

–   своєчасна реакція на зміну попиту на продукцію чи послуги організації;

–   пристосовність системи управління і всієї організації до зовнішнього середовища.

Варто пам’ятати, що успішно працюючі організації постійно оцінюють ступінь відповідності своїх орга- нізаційних структур внутрішнім і зовнішнім умовам. У випадку виявлення невідповідності керівництво, не вагаючись, розробляє і впроваджує нову організаційну структуру, яка максимально відповідає обстановці, що склалася.

3. Принципи формування структури апарату управління

Структурний підрозділ апарату управління підприємства – це адміністративно відособлена його частина, що виконує одну чи кілька функцій управління. Структура апарату управління характеризує склад і взає

мозв’язок його підрозділів і окремих посадових осіб.

До ланок управління відносяться структурні підрозділи й окремі фахівці, які виконують відповідні функ- ції управління. Ступені управління характеризують послідовність підпорядкування одних ланок управління іншим з низу до верху. На основі інформації, що надходить, менеджерами на кожному ступені приймаються рішення, що конкретизуються і доводяться до нижчих ланок.

Формування структури підрозділів апарату управління полягає в угрупованні управлінського персоналу по відділах, секторах, групах, які потім поєднуються в більш великі структурні одиниці.

Добитися того, щоб управлінська організаційна структура була максимально ефективною, керівництво організації може тільки у випадку неухильного дотримання таких принципів:

–   охоплення структурою всієї управлінської діяльності організації;

–   оперативна реакція на зміни ситуації;

–   мінімальна кількість рівнів і ланок управління;

–   мінімальні витрати на прийняття рішень і доведення їх до виконавців;

–   оптимальне сполучення централізації і децентралізації управлінських функцій;

–   оптимальна чисельність, керованість і час виконання управлінських функцій;

–   оптимальне співвідношення чисельності керівників, фахівців і технічних працівників;

–   рівномірне завантаження всіх ланок і рівнів управління.

Важко однозначно відповісти на питання, яку кількість підлеглих у керівника можна вважати оптималь- ною. Звичайно враховують такий фактор, як діапазон контролю, або норма керованості, під якими розумієть- ся кількість безпосередньо підлеглих одному керівнику працівників.

Менеджер витрачає досить багато часу на координацію і контроль діяльності підлеглих. На визначення діапазону контролю впливає не просто кількість підлеглих і виконуваних ними робіт, а кількість контрольованих відносин.

Французький дослідник В.Грайкунас запропонував формулу для визначення числа всіх можливих взаємозв’язків керівника в робочій групі:

К = n (2n–1 + n –1),

де n – кількість підлеглих.

Реальна кількість взаємозв’язків у підрозділі в ході трудового процесу значно менше теоретично можли- вої. Однак варто пам’ятати, що навантаження менеджера росте в геометричній прогресії по мірі зростання не залежних один від одного підлеглих.

При визначенні реальної кількості взаємозв’язків керівника варто враховувати особливості його взаємодії з підлеглими, які полягають у тому, що:

–   перехресні відносини між працівниками іноді можуть потребувати участі керівника як посередника;

–   якщо робота підлеглих не взаємозалежна, то перехресні і групові відносини не беруться в розрахунок.

Успішному використанню цих особливостей сприяє врахування трьох різних видів відносин, що звичайно складаються при виконанні взаємозалежних робіт:

–   прямі відносини підпорядкування, число яких дорівнює числу підлеглих;

–   перехресні відносини (взаємне консультування), що виникають між підлеглими одного керівника;

–   прямі групові відносини, що виникають між менеджером і кожною можливою комбінацією відносин між підлеглими.

Фахівці називають різні норми керованості. Досвід показує, що людина працює в оптимальному режимі,

коли взаємодіє з 3-7 людьми. На практиці один керівник звичайно очолює від 3 до 15 працівників (іноді буває 25-30 підлеглих, як правило, рядових працівників). Якщо підлеглих більше, то відбуваються збої, несвоєчасне проходження і виконання розпоряджень, зниження якості управління.

Я.Гамільтон, ґрунтуючись на військовому досвіді, дійшов висновку, що кількість підлеглих може бути більшою на нижніх рівнях організації і меншою на вищих: “Чим ближче ми підходимо до вищого керівництва організації, тим частіше змушені працювати з групами з трьох чоловік”.

Норму керованості звичайно збільшують шляхом мінімізації контролю, що дозволяє заощаджувати час

менеджера. Домогтися цього можна наступним:

–   навчанням підлеглих, підготовкою їх до самостійного прийняття рішень і, отже, зменшенням числа контактів з керівником;

–   заохоченням співробітництва між членами трудового колективу, самостійного врегулювання розбіж-

ностей і взаємної консультації;

–   спрощенням  прийняття  рішень  у  стандартних  ситуаціях  шляхом  встановлення  детальних  правил

(алгоритмів) прийняття рішень для можливих виробничих ситуацій. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4659. Вступ. Об’єкти проектування. Методи проектування 55.75 KB
  Поняття про модель та моделювання Виготовленню будьякого нового виробу передує створення його моделі. Модель майбутнього виробу повинна найповніше відповідати певним вимогам: технологічним естетичним функціональним економічним і екологічним. Вони визначатимуть якість виробу та його попит на ринку.
12. Проектування відцентровогоого насосу 452.99 KB
  Визначення основних розмірів робочого колеса. Розрахунок і побудова меридіанного перерізу робочого колеса. Розрахунок і побудова середньої лінії лопаті робочого колеса в плані. формат А4; побудова меридіанного перерізу робочого колеса...
4800. Проектування земляних робіт 1.79 MB
  Вибір способу виконання робіт і комплектів машин (у двох варіантах), а також визначення тривалості виконання робіт за варіантами через експлуатаційну продуктивність. Визначення техніко-економічних показників варіантів. Порівняння та вибір остаточного варіанту виконання робіт. Складання калькуляції трудових затрат і заробітної плати...
4793. Проектування мережі 110 кВ ВАТ «Львівобленерго» 858.63 KB
  Характеристика мережі. Вибір та аналіз варіантів розвитку мережі. Розрахунок режиму мережі за максимальних навантажень. Технікоекономічне порівняння варіантів розвитку електричної мережі.
13892. Проектування приводу стрічкового конвеєра 338.88 KB
  Для всіх валів принимаємо радіальні шарикові однорядні підшипники по ГОСТ 8338-75, такий вибір пояснюється тим, що в прямозубій цилиндричні передачі виникають тільки радіальні осьові нагрузки, такий тип підшипників забезпечує нормальну работу вала при дії на нього радіальних нагрузок.
8769. Логічне проектування бази даних 73.11 KB
  Найчастіше для вирішення перерахованих завдань використовується перехід до логічної моделі бази даних від концептуальної моделі, представленої у вигляді ER -діаграми. Існують методи однозначного перетворення ER-моделі в логічну модель реляційної бази даних. Ці методи покладені в основу роботи багатьох case-систем – інструментальних засобів автоматизованого проектування баз даних.
8768. Вступ. Основи проектування баз даних 11.69 KB
  Основи проектування баз даних Мета: засвоєння головних понять пов’язаних з базами даних та системами керування базами даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.
8685. Основи проектування виробничих зон та дільниць ТО і ПР 2.63 MB
  Основні виробничі приміщення призначені для розміщення постів ТО ремонту і зберігання автомобільної техніки допоміжні – для різних підготовчих профілактичних і ремонтних робіт а також для зберігання технічного майна складські приміщення. Зону поточного ремонту розміщують усередині будівлі або уздовж одного з її боків поблизу відділень які забезпечують ритмічність роботи постів поточного ремонту. Якщо в зоні ТО – 2 застосовується потокова лінія з поперечним розташуванням постів то паралельно цій лінії проти кожного поста...
20074. ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ CDMA 688.46 KB
  Бездротовий звязок бере свій початок в 1898 році коли було передано першу бездротове телеграфне повідомлення і тільки через сторіччя воно змогло розвинутися і стати доступним практично для кожного навіть зараз телекомунікації всього світу переживають перехідний період свого розвитку. Десятиліття тому ця технологія використовувалася у військовій звязку США а сьогодні відома всім як глобальний цифровий стандарт для комерційних систем комунікацій. Метою даної роботи є вивчення цієї технології її...
2063. АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ КУЛАЧКОВИХ МЕХАНІЗМІВ 136.1 KB
  Часто для заміни у вищій парі тертя ковзання тертям кочення і зменшення зносу як кулачка так і штовхача в схему механізму включають додаткову ланку ролик і обертальну кінематичну пару. Призначення і сфера застосування: Кулачкові механізми призначені для перетворення обертального або поступального руху кулачка в поворотнообертальний або поворотнопоступальний рух штовхача. При силовому замиканні видалення віддалення штовхача здійснюється дією контактної поверхні кулачка на штовхач провідна ланка кулачок ведене відоме штовхач....
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.