Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет і метод бухгалтерського обліку Явища операції ситуації події які відбуваються в господарському житті підприємства – а предмет бухгалтерського обліку б метод бухгалтерського обліку в господарські засоби г джерела господарських засобів Двостороння таблиця призначена для відображення типових господарських операцій – це рахунок подвійний запис баланс звітність Спосіб відображення господарської операції на рахунках обліку при якому суму однієї господарської операції записують двічі: один раз в дебет одного рахунку а...

2015-05-02

15.76 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 1.  Явища, операції, ситуації, події, які відбуваються в господарському житті підприємства –

а) предмет бухгалтерського обліку

б) метод бухгалтерського обліку

в) господарські засоби

г) джерела господарських засобів

 1.  Двостороння таблиця, призначена для відображення типових господарських операцій – це
  1.  рахунок
   1.  подвійний запис
   2.  баланс
   3.  звітність
 2.  Спосіб відображення господарської операції на рахунках обліку, при якому суму однієї господарської операції записують двічі: один раз в дебет одного рахунку, а другий раз в кредит іншого
  1.  рахунок
   1.  подвійний запис
    1.  баланс
    2.  звітність
 3.  Двохстороння таблиця, в якій узагальнюється інформація з рахунків бухгалтерського обліку
  1.  рахунок
   1.  подвійний запис
    1.  баланс
     1.  звітність
 4.  Система зведених даних про діяльність господарського суб’єкта протягом певного часу – це
  1.  рахунок
   1.  подвійний запис
    1.  баланс
     1.  звітність
 5.  Узагальнення інформації про витрати; процес визначення собівартості – це
  1.  калькуляція
   1.  інвентаризація
    1.  документація
     1.  оцінка
 6.  Перевірка фактичної наявності майна підприємства, стану розрахунків з метою виявлення відхилень від даних бухгалтерського обліку – це
  1.  калькуляція
   1.  інвентаризація
    1.  документація
     1.  оцінка
 7.  Процес відображення господарської операції на певних носіях; процес первинного спостереження за господарськими явищами –
  1.  калькуляція
   1.  інвентаризація
    1.  документування
     1.  оцінка
 8.   Процес відображення всіх об’єктів обліку в єдиному грошовому вимірнику – це
 9.  калькуляція
 10.  інвентаризація
 11.  документація
 12.  оцінка
 13.   До об’єктів бухгалтерського обліку відносять:
  1.  господарські засоби та джерела їх утворення
  2.  господарські процеси
  3.  результати господарських процесів
  4.  всі відповіді правильні
 14.   Предмет бухгалтерського обліку – це
  1.  сукупність всіх явищ та процесів, що відбуваються в господарській діяльності підприємства
   1.  господарські засоби та джерела їх утворення
   2.  господарські процеси та результати господарських процесів
   3.  всі відповіді правильні
 15.   Статутний капітал відноситься до
  1.  довгострокових необоротних активів
   1.  поточних (короткострокових) оборотних активів
    1.  власних джерел утворення майна
    2.  залучених джерел утворення майна
 16.   Заборгованість, яка утворилась у нашого підприємства перед фірмою «Промінь»
  1.  дебіторська заборгованість
   1.  кредиторська заборгованість
    1.  господарська заборгованість
     1.  правильної відповіді немає
 17.   Кредиторська заборгованість відноситься до складу
  1.  залучених джерел утворення майна
   1.  власних джерел утворення майна
    1.  необоротних активів
     1.  поточних (короткострокових) активів
 18.   Об’єкти, які використовуються в господарській діяльності підприємства терміном більш ніж 1 рік і мають вартість більше ніж 2500 грн., відносяться до
  1.  основних засобів
   1.  виробничих запасів
    1.  готової продукції
     1.  товарів
 19.   Наше підприємство купило борошно з метою його подальшого продажу. Борошно – це
  1.  основний засіб
   1.  виробничий запас
    1.  готова продукція
     1.  товар
 20.   Наше підприємство – млин і в результаті виробничого процесу виготовило борошно. Борошно – це
  1.  основний засіб
   1.  виробничий запас
    1.  готова продукція
     1.  товар
 21.   Наше підприємство купило борошно з метою його подальшого використання у виробничому процесі. Борошно – це
 22.  основний засіб
 23.  виробничий запас
 24.  готова продукція
 25.  товар

 1.   Наше підприємство одержало кошти від покупців в рахунок оплати продукції, яка ще не була відвантажена. В результаті цієї операції на нашому підприємстві
  1.  утворилась дебіторська заборгованість
  2.  утворилась кредиторська заборгованість
  3.  заборгованість не утворилась
  4.  правильної відповіді немає
 2.   Документація та інвентаризація відносяться до
  1.  предмету обліку
   1.  об’єктів обліку
   2.  елементів методу обліку
   3.  загальнонаукових методів дослідження

21. Об’єктами бухгалтерського обліку є:

а) господарські засоби та власні і залучені джерела утворення засобів

б) господарські процеси та результати господарських процесів

в) об’єкти, що забезпечують господарську діяльність, та об’єкти, що складають господарську діяльність

г) всі відповіді правильні

22. Складова частина предмету бухгалтерського обліку – це

а) метод бухгалтерського обліку

б) єдиний грошовий вимірник

в) об’єкт  бухгалтерського обліку

г) правильної відповіді немає

23. Спосіб економічного групування і поточного обліку однорідних за економічним змістом господарських засобів підприємства, їх джерел, господарських процесів і фінансових результатів – це

а) метод бухгалтерського обліку

б) рахунок

в) баланс

г) оцінка

24. Кількісне і якісне відображення господарських операцій в момент їх здійснення в установлених формах первинних документів – це

а) документація

б) рахунок

в) звітність

г) правильної відповіді немає

25. Матеріальні цінності (активи) – це

а) активні рахунки обліку

б) пасивні рахунки обліку

в) джерела утворення господарських засобів

г) господарські засоби

26. Бухгалтерський баланс -

а) це спосіб відображення в бухгалтерському обліку кожної господарської операції, при якому суму цієї операції записують у дебет одного рахунку і одночасно у кредит іншого

б) являє собою спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату у формі звітної таблиці

в) являє собою систему підсумкових показників, які всебічно характеризують діяльність підприємства, результати використання його активів та стан зобов’язань

г) це перевірка та оцінка фактичної наявності цінностей, майна шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння даних з обліковими записами

27. За функціональною роллю в процесі відтворення господарські засоби підприємства поділяються на:

а) довгострокові активи та поточні активи

б) матеріальні та нематеріальні активи

в) основні засоби та поточні активи

г) власні та залучені

28. До власних джерел утворення майна підприємства відносять:

а) статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал

б) цільове фінансування, кредити та позики

в) кредиторська заборгованість

г) правильні відповіді «б» та «в»

29. Господарські засоби - це

а) заборгованість

б) пасиви

в) активи

г) правильної відповіді немає 

30. Документування і інвентаризація, оцінка і калькуляція, рахунки і подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність є:

а) об’єктами бухгалтерського обліку

б) предметом бухгалтерського обліку

в) елементами методу бухгалтерського обліку

г) правильної відповіді немає

31. До залучених джерел утворення майна підприємства входить:

а) цільве фінансування

б) кредити та позики

в) дебіторська заборгованість

г) правильна відповідь «б» та «в»

32. Рахунок бухгалтерського обліку

а) – це спосіб економічного групування і поточного обліку однорідних за економічним змістом господарських засобів підприємства і джерел їх утворення, а також господарських процесів і фінансових результатів

б) являє собою спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату у формі звітної таблиці

в) спосіб вираження в єдиній грошовій формі всіх об’єктів бухгалтерського обліку

г) являє собою систему підсумкових показників, які всебічно характеризують діяльність підприємства, результати використання його активів та стан зобов’язань

33. Все те, що пов’язане з отриманням необхідної інформації про суб’єкт господарювання, його господарську діяльність та ресурси – це:

а) предмет бухгалтерського обліку

б) метод бухгалтерського обліку

в) об’єкт бухгалтерського обліку

г) субєкт бухгалтерського обліку

34. До обєктів, що забезпечують господарську діяльність належать:

а) господарські процеси

б) результати господарських процесів

в) господарські засоби

г) правильна відповідь «а» та «б»

35. До об’єктів, що складають господарську діяльність належать:

а) господарські процеси

б) результати господарських процесів

в) господарські засоби

г) правильна відповідь «а» та «б»

36. Що належить до  довгострокових активів?

а) нематеріальні активи

б) товари

в) грошові кошти

г) прибуток

37. До основних елементів методу бухгалтерського обліку не належить:

а) документування

б) оцінка

в) прибуток

г) рахунки

38. Активи, які тривалий час використовуються в діяльності підприємства називають:

а) поточними

б) короткостроковими

в) необоротними

г) оборотними

39. Що відноситься до оборотних активів?

а) верстати, машини;

б) сировина, готова продукція, товари;

в) автомобілі;

г) будинки, споруди.

40. Фінансовий результат діяльності підприємства, при якому доходи більші за витрати

а)  прибуток

б) збиток

в) витрати

г) виручка

41. Матеріальні цінності, з яких виготовляється продукція і які потрібні для виробничого процессу

а) основні засоби

б) виробничі запаси

в) товари

г) МШП

42. Продукт, який перебуває у виробничому приміщені і за яким не завершено виробничий цикл

а) виробничі запаси

б) готова продукція

в) залишок незавершеного виробництва

г) товар

43. Результат виробничого процесу

а) виробничі запаси

б) готова продукція

в) залишок незавершеного виробництва

г) товар

44. Матеріальні цінності, які купуються з метою подальшого продажу

а) виробничі запаси

б) готова продукція

в) залишок незавершеного виробництва

г) товар

45. Цінності, які не мають матеріально-речової форми

а) основні засоби

б) необоротні активи

в) оборотні активи

г) нематеріальні активи

46. Стартовий капітал підприємства, сукупність внесків засновників

а) статутний капітал

б) додатковий капітал

в) резервний капітал

г) правильної відповіді немає

47. Капітал, який утворюється в результаті господарської діяльності при дооцінці основних засобів, при безкоштовному одержані майна

а) статутний капітал

б) додатковий капітал

в) резервний капітал

г) правильної відповіді немає

48. Капітал, який утворюється в результаті перерозподілу прибутку і призначений для покриття непередбачених втрат та збитків

а) статутний капітал

б) додатковий капітал

в) резервний капітал

г) правильної відповіді немає 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
7357. Предмет і метод бухгалтерського обліку 15.11 KB
  Предмет і метод бухгалтерського обліку План Предмет бухгалтерського обліку Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення Метод бухгалтерського обліку 1. Предмет бухгалтерського обліку його об’єкти Кожне підприємство має матеріальні складові своєї діяльності тобто засоби господарства. Таким чином предмет бухгалтерського обліку складають господарські засоби і їх використання у ході господарських процесів. Об’єкти бухгалтерського обліку можна об’єднати в групи: засоби господарства джерела їхнього утворення господарські...
9514. Метод бухгалтерського обліку 1002.23 KB
  Бухгалтерські рахунки та їх побудова. Він складається з ряду елементів головні з яких: документація; інвентаризація; рахунки; подвійний запис; оцінка; калькуляція; баланс; звітність. Рахунки бухгалтерські призначені для обліку наявності активів і пасивів. Бухгалтерські рахунки та їх побудова.
10607. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, організація аналітичного обліку 31.03 KB
  Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку банків України організація аналітичного обліку Поняття про банківський рахунок. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в банках. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України за класами. 1 Поняття про банківський рахунок Для поточного відображення змін стану засобів банку та джерел їх утворення що відбуваються під впливом господарських операцій у бухгалтерському обліку застосовуються рахунки.
7354. Сутність бухгалтерського обліку 14.58 KB
  Сутність бухгалтерського обліку. Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Види обліку. Вивчення теми дасть змогу студентам зрозуміти поняття та роль бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання визначитися щодо основних вимог та вимірників які використовуються в обліку.
9433. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 36.59 KB
  Теоретичні основи бухгалтерського обліку Зміст теми: Питання №1. Види обліку. Мета завдання та принципи бухгалтерського обліку Питання № 3. Предмет і об’єкт бухгалтерського обліку Питання №4.
7320. План рахунків бухгалтерського обліку 26.99 KB
  При обчисленні кінцевого сальдо активних і пасивних рахунків слід керуватися такими правилами: в активних рахунках початковий залишок сальдо і всі збільшення реєструють за дебетом рахунка а всі зменшення за кредитом; в пасивних рахунках навпаки. Структура рахунків бухгалтерського обліку Враховуючи це періодично після узагальнення даних за дебетом і кредитом рахунків визначається кінцеве сальдо.
7322. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 51.9 KB
  Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку що встановлюється подвійним записом кожної господарської операції називається кореспонденцією рахунків а рахунки за дебетом і кредитом яких реєструється ця операція кореспондуючими рахунками...
9515. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання 30.02 KB
  Форми бухгалтерського обліку. Корегування трансформація обліку в кінці звітного періоду за допомогою формування Трансформаційної таблиці. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затверджене Наказом Міністерства фінансів України...
7296. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЇХ РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ 41.56 KB
  Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку Організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку 1. Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Проблема невідповідності моделей бухгалтерського обліку носить глобальний характер. У процесі роботи укладачів і...
8587. Поняття МП. Регламентація бухгалтерського обліку на малих підприємствах 24.31 KB
  Регламентація бухгалтерського обліку на малих підприємствах . Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів для МП передбачено що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник малого підприємства.Особливості облікових систем Проста форма бухгалтерського обліку Малі підприємства які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операційне мають виробництва продукції та робітпов язаних з великими матеріальними затратами можуть застосовувати просту форму бухобліку тобто вести всю бухгалтерію в...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.