Облік капіталу

Облік реєстрації статутного капіталу банку 2.Облік інших складових капіталу банку 2.Облік реєстрації статутного капіталу банку У практиці МСБО розглядають дві концепції капіталу: фізичну та фінансову. Фізичний капітал це показник продуктивності діяльності банку.

2015-05-02

31.53 KB

3 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


11

Облік у банках, конспект лекцій

Тема 2: Облік капіталу

2.1.Облік реєстрації статутного капіталу банку

2.2.Облік акцій власної емісії, викуплених банком у акціонерів

2.3.Облік інших складових капіталу банку

2.1.Облік реєстрації статутного капіталу банку

У практиці МСБО розглядають дві концепції капіталу: фізичну та фінансову.

 •  Фізичний капітал — це показник продуктивності діяльності банку.
 •  Фінансовий капітал — це сума грошових коштів, що її внесли засновники.

Капітал банку — це, по суті, залишковий інтерес банку в активах за вирахуванням зобов’язань. Капітал є одним із елементів балансу банку.

Крім капіталу банку до елементів балансу належать також зобов’язання та активи. Зобов’язання фактично є джерелом коштів для банку. Разом із капіталом вони використовуються для створення активів.

Зауважимо, що до кожного активу є претензія з боку власника. Головним принципом побудови банківської діяльності є створення «резервуару» грошових коштів. Саме тому не можна чітко визначити джерело створення того чи іншого активу. За умови поточної діяльності банку немає потреби розмежовувати активи за їх реальними власниками.

Проте в разі ліквідації банку претензії до активів поділяються на дві групи:

 •  фіксовані, тобто претензії кредиторів, які задовольняються в обов’язковому порядку;
 •  залишкові, тобто претензії акціонерів.

Це концептуальне положення описується формулою:

К = АЗ.

Отже, вартість капіталу прямо залежить від вартості активів.

Істотні зміни щодо обліку капіталу банку внесено Постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520. Перелік рахунків щодо обліку капіталу наведено в розділі 2. Зауважимо, що клас 5 включає два розділи:

 •  розділ 50 — Статутний капітал та інші фонди банку.
 •  розділ 51 — Результати переоцінки.
 •  

Облік операцій з формування статутного фонду банку

Початок діяльності банку, якому передує його реєстрація як господарюючого суб’єкта, пов’язаний насамперед із формуванням статутного фонду. До реєстрації комерційного банку в регіональному управлінні Національного банку України за місцем реєстрації відкривається тимчасовий рахунок. На цей рахунок кожний засновник вносить частку статутного фонду, що визначається чинним законодавством і установчими документами.

Після реєстрації банку закумульовані кошти перераховуються на кореспондентський рахунок комерційного банку в установі Національного банку України. Якщо ж у реєстрації банку відмовлено, то кошти з тимчасового рахунку повертаються засновникам банку у тижневий термін за їх заявою.

Процес акумуляції коштів для реєстрації банку означає розповсюдження акцій серед акціонерів, причому сума статутного фонду визначається засновницькими документами, а його мінімальний обсяг регламентується чинним законодавством. На сьогодні для реєстрації встановлюється мінімальний розмір статутного фонду в сумі, еквівалентній 1 млн екю. Мінімальний розмір статутного капіталу чи фонду новоствореного банку за участю іноземного капіталу в разі, коли частка іноземного капіталу у статутному капіталі банку становить до 50%, має бути не меншою за суму, еквівалентну 5 млн екю, а за умови 50% і більше 10 млн екю на день підписання установчого договору за офіційним курсом Національного банку України.

Отже, статутний фонд — кошти, що внесені акціонерами (пайовиками, засновниками) банку шляхом придбання акцій. Акція засвідчує пайову участь у статутному фонді банку. Формування статутного фонду комерційного банку регулюється Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Банк як емітент цінних паперів, випускаючи їх, зобов’язується виконувати обов’язки, що виникають з умов їх випуску.

За типом акції можуть бути простими і привілейованими. Якщо прості акції дають право голосу, то привілейовані цього права не дають. Але їх власники отримують переважне право на одержання дивідендів. Тому вони можуть випускатися з фіксованою сумою, яка визначається у процентах до їх номінальної вартості і виплачується щорічно.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у розмірі, зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної ставки, а тому їх ринкова вартість може підвищуватись або знижуватись.

Прості і привілейовані акції в бухгалтерському обліку відображаються окремо. Акції сплачуються у гривнях, а у випадках, передбачених статутом банку, також в іноземній валюті. Проте незалежно від форми внесеного вкладу вартість акцій за рахунками капіталу виражається в гривнях. Іноземна валюта перераховується у гривні за офіційним курсом Національного банку України на час внеску до статутного фонду і коригуванню в разі зміни валютних курсів не підлягає.

Розрізняють зареєстрований статутний капітал та несплачений зареєстрований статутний капітал. Згідно з цим ведеться облік статутного фонду та внесків до статутного фонду. Зареєстрований статутний капітал обліковується за групою 500 класу 5 Плану рахунків у розрізі балансових синтетичних рахунків:

№ 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку».

№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку».

Внески за незареєстрованим статутним фондом обліковуються за рахунком № 3630, група 363 «Розрахунки з акціонерами».

Сплативши за акції, покупець вважається акціонером банку, а акція засвідчує його участь у статутному фонді. Внаслідок того, що акції можуть бути простими або привілейованими, операції за ними обліковуються окремо. Саме тому до рахунку 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» відкриваються два субрахунки

 •  5000/1 — для обліку вартості привілейованих акцій;
 •  5000/2 — для обліку вартості простих акцій.

Після перерахування закумульованих коштів з тимчасового рахунку на кореспондентський (на момент реєстрації комерційного банку Національним банком України) отримані внески за статутним фондом обліковуються проведенням:

Д-т Кореспондентський рахунок

К-т 3630 Внески за незареєстрованим статутним фондом.

Реєстрація статутного капіталу

 •  На суму сплаченої частини:

Д-т 3630 Внески за незареєстрованим статутним фондом

К-т 5000 Зареєстрований статутний капітал банку.

 •  На суму несплаченої частини збільшення статутного капіталу:

Д-т 5001 Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

К-т 5000 Зареєстрований статутний капітал банку.

Отримання внесків акціонерів до статутного  капіталу після його реєстрації

 •  На суму внеску:

Д-т коррахунок банку (каса або поточний рахунок клієнта)

К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку».

Зауважимо, що наведена схема обліку статутного капіталу введена в межах змін та доповнень до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України з 1 січня 1998 року (зміни затверджені Постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520).

Розглянемо умовний приклад обліку операції з формування статутного фонду акціонерного комерційного банку «Новий».

 •  Оголошений статутний фонд з 300 000 акцій номінальною вартістю 10 грн. Отримано внесків за цим фондом 900 000 грн.:

Д-т кореспондентський рахунок — 900 000 грн.

К-т 3630.

 •  Зареєстрований статутний фонд 900 000 грн.
 •  на суму несплаченого статутного фонду:

Д-т 5001 2 100 000 грн.

К-т 5000 2 100 000 грн.

 •  на суму сплаченого статутного фонду:

Д-т 3630 900 000 грн.

К-т 5000 900 000 грн.

(відкриваються окремі субрахунки для обліку привілейованих і простих акцій).

 •  Отримано кошти після реєстрації банку:

Д-т Кореспондентський рахунок 2 100 000 грн.

К-т 5001. 2 100 000 грн.

У разі первинного розміщення акцій серед інвесторів їх реалізація за ціною, що нижча від номінальної, законодавчо заборонена. Реалізація акцій за ціною, що вища за номінальну, призводить до появи емісійних різниць, які обліковуються за рахунком 5010 «Емісійні різниці».

Повернемося до прикладу та внесемо додаткові умови.

 •  На суму несплаченого статутного фонду 2 100 000 грн. банк оголосив:

150 000 6-процентних привілейованих акцій за номіналом 10 грн.:

Д-т 5001/1 1 500 000 грн.

К-т 5000/1. 1 500 000 грн.

120 000 простих акцій за номіналом 5 грн.:

Д-т 5001/2 600 000 грн.

К-т 5000/2. 600 000 грн.

 •  Реалізовано
 •  75 000 привілейованих акцій за ціною 15 грн.:

а) Д-т Кореспондентський рахунок 750 000 грн.

К-т 5001/1. 750 000 грн.

б) Д-т Кореспондентський рахунок 375 000 грн.

К-т 5010/1. 375 000 грн.

80 000 простих акцій, по 8 грн. кожна:

а) Д-т Кореспондентський рахунок 400 000 грн.

К-т 5001/2; 400 000 грн.

б) Д-т Кореспондентський рахунок 240 000 грн.

К-т 5010/2 240 000 грн.

Комерційні банки — юридичні особи можуть надавати дозвіл філіям на розміщення акцій серед своїх клієнтів. Кошти, отримані філією банку за реалізовані акції за номінальною вартістю, обліковуються за пасивним рахунком № 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками з цінними паперами для банку» і перераховуються головному банку через рахунки групи 390 «Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані в Україні» для формування статутного фонду. Згідно з отриманими від філії документами головний банк зараховує кошти за реалізовані філією акції на рахунок № 5000.

Отже операції за рахунками групи 500 «Статутний капітал банку» відображуються лише на балансі головного банку (юридичної особи).

У разі виконання філіями за дорученням комерційних банків (юридичних осіб) функцій з розміщення акцій серед своїх клієнтів з боку головного банку та регіонального управління Національного банку України встановлюється суворий контроль за здійсненням зазначених операцій банківськими установами.

2.Облік акцій власної емісії, викуплених банком у акціонерів

За різних обставин може виникати необхідність викупу акцій банку, що перебувають в обігу та належать акціонерам даного банку.

Облік власних акцій, викуплених в акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання в установленому порядку, здійснюється за балансовим рахунком № 5002 «Власні акції банку, що придбані у акціонерів» за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та ціною викупу відноситься на рахунок № 5010 «Емісійні різниці» в межах залишку цього рахунку. У разі недостатності залишку першим дебетується рахунок № 5030 «Прибутки та збитки минулих років» у межах додатного залишку, потім рахунок № 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує на затвердження».

У разі продажу викуплених власних акцій надлишок між номінальною вартістю та ціною продажу визначається як прибуток або збиток банку і відображається за балансовим рахунком № 5010 «Емісійні різниці». Банк веде позасистемний облік руху власних акцій.

Розглянемо приклад.

 •  2 січня 1999 року банк «Новий» розмістив серед акціонерів 5000 власних простих акцій за ціною 10,50 грн. за акцію (номінал 10 грн.).

За даною операцією в обліку здійснюються відповідні проведення

 •  на номінальну вартість реалізованих акцій:

Д-т Кореспондентський рахунок 50 000 грн.

К-т 5000 50 000 грн.

 •  на суму перевищення вартості реалізованих акцій щодо їх номінальної вартості:

Д-т Кореспондентський рахунок 25 000 грн.

К-т 5010. 25 000 грн.

 •  28 лютого 2000 р. банк «Новий» викупив 2200 власних простих акцій, що перебували в обігу за ціною 12 грн. за акцію.

У системі обліку зміст операції відображається:

 •  на суму номінальної вартості викуплених акцій:

Д-т 5002/2 22 000 грн.

К-т Кореспондентський рахунок 22 000 грн.

 •  на різницю між номінальною вартістю та ціною викупу в межах залишку за рахунком 5010 «Емісійні різниці»:

Д-т 5010 2500 грн.

К-т Кореспондентський рахунок 2500 грн.

 •  На решту різниці між номінальною вартістю та ціною викупу

Д-т 5030 1900 грн.

К-т Кореспондентський рахунок. 1900 грн.

 •  25 березня 2000 р. банк «Новий» реалізував 700 простих акцій, що попередньо були викуплені у акціонерів за ціною 13 грн. за акцію про що в обліку здійснено проведення:
 •  на номінальну вартість реалізованих акцій:

Д-т Кореспондентський рахунок 7000 грн.

К-т 5002/2 7000 грн.

 •  на різницю між вартістю реалізації та номінальною вартістю

Д-т Кореспондентський рахунок 2100 грн.

К-т 5010 «Емісійні різниці» 2100 грн.

 •  5 квітня 2000 року банк «Новий» перепродує ще 900 власних простих акцій, що були викуплені в акціонерів за ціною 9 грн., тобто за ціною, нижчою від номіналу.

В обліку здійснюються відповідні проведення:

 •  на суму, отриману від реалізації акцій ціною 9 грн. за акцію.

Д-т Кореспондентський рахунок 8100 грн.

К-т 5002/2 8100 грн.

 •  на різницю між номінальною вартістю акцій та вартістю їх реалізації, грн. (10 грн. — 9 грн.) 900:

Д-т 5010 900 грн.

К-т 5002/2. 900 грн.

 •  За підсумками проведених операцій банку з акціями власної емісії із 2200 простих акцій, викуплених у акціонерів, залишилося нереалізованими ще 600 акцій на 6000 грн. за номінальною вартістю.
 •  Банк «Новий» приймає рішення про анулювання решти (600) нереалізованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до статутного капіталу, а саме:

Д-т 5000/2 6000 грн.

К-т 5002/2. 6000 грн.

Далі зазначені операції банку «Новий» з акціями власної емісії відобразимо у позасистемному обліку.

Номер операції

Зміст
операції

Вид
акцій

Номінальна вартість одної акції, грн.

Кількість, штук

Премія (дисконт), грн.

Загальна
вартість премії дисконту, грн.

1

Випуск

Прості

10

5000

+0,5

2500

2

Викуп

Те саме

10

–2200

+2

–4400

3

Продаж

–“–

10

+700

+3

+2100

4

Продаж

–“–

10

+900

–1

–900

5

Аналювання

–“–

10

600

Усього

–“–

100

4400

–700

Додатний результат від операції із власними акціями завжди обліковуватиметься за кредитом рахунка 5010 «Емісійні різниці», а від’ємний» — за дебетом рахунка 5030 «Прибутки та збитки минулих років» або 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує на затвердження».

Дивіденди за акціями визначаються в гривнях на акцію або як процент від номінальної вартості та сплачуються після їх оголошення Загальними зборами акціонерів або Радою банку. Нараховуються дивіденди на дату оголошення, а сплачуються вже після цієї дати.

Сплаті дивідендів передує певна організаційна робота. Так, визначається перелік акціонерів, яким будуть сплачені дивіденди згідно з реєстром акціонерів на цю дату. Зміна власника акцій на цю дату приведе до того, що дивіденди будуть сплачені новому власникові. А якщо зміна відбудеться після дати реєстрації акціонерів, то дивіденди будуть сплачені колишньому власникові, а новий отримає всі наступні дивіденди.

Дивіденди нараховуються у процесі розподілу прибутку. Отже, сума нарахування дивідендів зменшує прибуток минулого року, що чекає на затвердження (синтетичний балансовий рахунок № 5040), і відображається за рахунком № 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами».

Господарські операції банку за розрахунками з акціонерами в бухгалтерському обліку відображаються так:

 1.  Оголошено та нараховано дивіденди:

Д-т 5040

К-т 3631.

 1.  Утриманий податок на дивіденди (30%) може вноситися до бюджету до виплати дивідендів або одночасно з нею. В обліку утримана сума податку відображається за рахунком № 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»:

Д-т 3631

К-т 3622.

 1.  Перераховані оподатковані дивіденди:

Д-т 3622

К-т Кореспондентський рахунок.

 1.  Капіталізація дивідендів:

Д-т 5040

К-т 5003 «Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу».

3.Облік інших складових капіталу банку

Необхідною умовою стабільного фінансового стану банку є прибуток, як сума, що визначає перевищення доходів над витратами. Прибуток як складова частина капіталу банку означає залишковий результат діяльності банку за минулі роки. Зрозуміло, що не виключений варіант перевищення витрат над доходами. У даному разі залишковий результат діяльності банку визначається збитком. З огляду на принцип нарахування, який покладено в основу фінансового обліку, результат поточного року формується за рахунок чистого прибутку. Він визначається як різниця між рахунками класів 6 і 7 діючого Плану рахунків, тобто між доходами та витратами, що визнаються за правилами фінансового обліку. На рахунках прибутку відображається економічний, а не касовий прибуток. Саме економічний прибуток є показником ефективності діяльності банку за відповідний період.

У фінансовому обліку доходи та витрати банку відображаються на відповідних рахунках класів 6 і 7 за наростаючим підсумком з початку року. Саме так вони показуються у формі № 2 «Звіт про прибутки та збитки комерційного банку» на кожну звітну дату.

Відповідність балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків символами форму № 2-КБ наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

ВІДПОВІДНІСТЬ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ ПЛАНУ РАХУНКІВ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ  СИМВОЛАМ ФОРМИ № 2-КБ

Символ

Назва показника

Відповідність балансових рахунків

6

Доходи

60 + 61 +62 + 63 + 64 + 67 + 68 – 608 – 618 –
– 638 – 648

60

Процентні доходи

600 + 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 609

600

Процентні доходи за коштами, розміщеними в НБУ

6000+ 6002 + 6003

601

Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках

6010 +6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6016 + 6017 + 6018

602

Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності

6020 + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027

603

Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління

6030 + 6031

604

Процентні доходи за кредитами фізичним особам

6040 + 6041 + 6042 + 6043

605

Процентні доходи за цінними паперами

6050 + 6051 + 6052 + 6053

Символ

Назва показника

Відповідність балансових рахунків

609

Інші процентні доходи

6090 +6099

61

Комісійні доходи

610 + 611

610

Комісійні доходи за операціями з банками

6100 + 6101 + 6103 +
6104 + 6106 + 6108 + 6109

611

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6110 + 6111 + 6113 +
6114 + 6116 + 6118 + 6119

62

Результат від торговельних операцій

620

620

Результат від торговельних операцій

6203 + 6204 + 6209

63

Інші банківські операційні доходи

630 + 639

630

Дивідендний дохід

6300

639

Інші банківські операційні доходи

6394 + 6395 + 6396 + 6397 + 6399

64

Інші небанківські операційні доходи

649

649

Інші небанківські операційні доходи

6490 + 6493 + 6497 + 6499

67

Повернення списаних активів

671

67

Зменшення резервів за заборгованістю

6710 + 6711 + 6712 + 6713 + 6714 + 6715 + 6717

68

Непередбачені доходи

680

680

Непередбачені доходи

6800 + 6809

7

Витрати

70 + 71 + 73 + 74 + 77 – 708 – 718 – 738 – 748 +
78 + 79

70

Процентні витрати

700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 709

700

Процентні витрати за коштами, отриманими від НБУ

7000 + 7002 + 7003 + 7004

701

Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків

7010 + 7011 +7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7016 + 7017 + 7018

702

Процентні витрати за коштами суб’єктів господарської діяльності

7020 + 7021 + 7028

703

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

7030

704

Процентні витрати за коштами фізичних осіб

7040+7041

705

Процентні витрати за цінними паперами

7050 + 7052

709

Інші процентні витрати

7090 + 7095 + 7096 + 7099

71

Комісійні витрати

710

710

Комісійні витрати

7100 + 7101 + 7103 + 7104 + 7106 + 7108 + 7109

73

Інші банківські операційні витрати

739

739

Інші банківські операційні витрати

7394 + 7395 + 7396 + 7397 + 7399

74

Інші небанківські операційні витрати

740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 749

740

Витрати на утримання персоналу

7400 + 7401 + 7402 + 7403 + 7409

741

Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім додатка на прибуток

7410 + 7411 + 7419

742

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

7420 + 7421 + 7423 + 7422

743

Інші експлуатаційні та господарські витрати

7430 + 7431 + 7432 + 7433

744

Витрати на телекомунікації

7440 + 7441 + 7442

745

Супутні небанківські операційні витрати

7450 + 7451 + 7452 +
7453 + 7454 + 7455 + 7456

479

Інші небанківські операційні витрати

7490 + 7493 + 7497 + 7499

77

Відрахування в резерви та списання сумнівних активів

770 + 771

770

Відрахування в резерви

7700 + 7701 + 7702 +
7703 + 7704 + 7705 + 7706

771

Списання безнадійних активів

7710 + 7711 + 7712 + 7713 + 7714 + 7715 + 7717

78

Непередбачені витрати

7801 + 7809

Прибуток (збиток) до сплати податку

6–(7–790)

79

Податок на прибуток

790

Чистий прибуток (збиток)

6 – 7

З 1 січня 1999 року внесено досить істотні зміни до порядку обліку фінансових результатів діяльності банку за фінансовий рік. Найвагоміша зміна — виключення з Плану рахунків групи 590 «Результат поточного року», відтак обороти і залишки за рахунками доходів і витрат, що нагромаджені з початку звітного року, в кінці цього року (31 грудня) закриваються на рахунок № 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує на затвердження»:

Дебет

Доходи

Залишки за рахунками
класу 6

Кредит

Прибуток минулого року, що очікує на затвердження

5040

Дебет

Збиток минулого року, що очікує на затвердження

5040

Кредит

Витрати

Залишки за рахунками
класу 7

Отже, активно-пасивний рахунок № 5040 призначений для обліку прибутку до його розподілу за рішенням зборів акціонерів та обліку збитку від банківської діяльності.

За кредитом рахунку проводяться суми доходів, перерахованих в останній робочий день звітного року, або покриття затвердженого збитку з рахунку № 5030 «Прибутки та збитки минулих років».

За дебетом проводяться:

 •  суми витрат, перерахованих в останній робочий день звітного року;
 •  суми розподілу затвердженого прибутку;
 •  списання емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунках № 5010 «Емісійні різниці» і № 5030 «Прибутки та збитки минулих років».

Така методика обліку прибутків (збитків) дозволила виключити з діючого Плану рахунків, рахунок № 5041 (контрпасивний) «Збитки минулого року, що очікують на затвердження». Напрямки розподілу прибутку, які затверджені зборами акціонерів, в обліку відображають так:

Дебет

а) Відрахування в резервний фонд

5040

б) Нарахування дивідендів акціонерам

5040

в) Капіталізація дивідендів, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу

5040

г) Відрахування до загальних резервів

5040

Кредит

а) Резервний фонд

5021

б) Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами

3631

в) Дивіденди, які спрямовані на збільшення статутного капіталу

5003

г) Загальні резерви

5020

Залишок нерозподіленого прибутку обліковується банком за активно-пасивним рахунком № 5030 «Прибутки та збитки минулих років».

За дебетом цього рахунку проводиться:

 •  покриття суми збитку минулого року;
 •  відрахування на рахунок № 5020 «Загальні резерви»;
 •  списання емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунку № 5010 «Емісійні різниці».

За кредитом рахунку показуються:

 •  суми підтвердженого прибутку, що залишається в розпорядженні банку;
 •  суми загальних резервів, що обліковувались за рахунком № 5020 «Загальні резерви» (відповідно до порядку бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України — затвердженого Постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520.

За рахунком № 5030 «Прибутки та збитки минулих років» на кінець звітного періоду обліковуються також нараховані, але не отримані доходи, та нараховані, але не сплачені витрати».

У наступному році за умови, що банк визнає нараховані у минулому році проценти сумнівними, діють так.

 •  До затвердження річного звіту акціонерами відповідно до постанови Правління НБУ від 10.09.98 за № 358 «Про формування коригуючих проведень, що здійснюються комерційними банками України з метою забезпечення реальної фінансової звітності», дебетується рахунок № 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує на затвердження»;
 •  Після затвердження річного звіту акціонерами банку:

Д-т 7717 Списання безнадійних, нарахованих у минулому році процентних доходів;

К-т рахунки класів 1—3 нарахованих процентів або прострочених нарахованих процентів.

Одночасно виконується проведення за позабалансовими рахунками:

Д-т 9601 Не сплачені клієнтами доходи

К-т 9910 Контррахунок.

У разі часткового або повного погашення заборгованості за несплаченими процентами виконується проведення:

Д-т Коррахунок (поточний рахунок клієнта).

К-т 6717 Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років.

Одночасно: Д-т 9910 Контррахунок.

К-т 9601 Не сплачені клієнтами доходи.

В аналітичному обліку банк на власний розсуд може відкривати окремі рахунки щодо деталізації сум, показаних в балансі банку за рахунком № 5030 «Прибутки та збитки минулих років». Наприклад, фонд надання допомог, преміальний фонд, фонд надання позик працівникам. Зрозуміло, що подібний облік повинен здійснюватись за рахунками класу 8 «Управлінський облік».

Банк не повинен допускати ситуації, за якої нагромаджена сума збитків «перетягне» кредитове сальдо інших пасивних рахунків класу 5, що виведе банк на негативний капітал, спричиниться до його банкрутства.

Відомо, що доходи (витрати) банку впродовж року обліковуються методом нагромадження, тобто записи за рахунками класів 6 та 7 показуються наростаючим підсумком з початку року. Постає цілком закономірне запитання: як же формуються показники поточної звітності, за умови, що залишки за рахунками доходів та витрат до балансу банку не включаються?
Саме для цілей складання балансу слугує технічний рахунок № 5999.

Техніка записів за цим рахунком полягає в тому, що наприкінці кожного звітного періоду (місяця, кварталу) доходи цього періоду порівнюються з витратами. Таке зіставлення доходів і витрат здійснюється на рахунку № 5999, куди переносяться доходи з рахунків класу 6 та витрати — з рахунків класу 7. Механізм визначення поточного (проміжного) фінансового результату є таким самим, як і при визначенні результату поточного року (рахунок № 5040). Зрозуміло, що коригуючі проведення в разі необхідності уточнити записи, що стосуються звітного періоду, спричинюються до відображення реального поточного фінансового результату діяльності комерційного банку за технічним рахунком № 5999.

Тема 2: Облік капіталу

Підготувала Пушкар О.І. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9134. Облік статутного капіталу 25.38 KB
  Передача акціонером майна акціонерному товариству в оплату за акції означає передачу прав власності на таке майно. Отже, для цілей оподаткування акціонерне товариство повинно розглядати таку операцію не лише як операцію з випуску акцій, а й як операцію з придбання майна, отриманого в оплату за такі акції.
8478. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ 25.66 KB
  МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ Причини і суть вивозу експорту капіталу. Цілі і форми вивозу капіталу. Причини і суть міжнародного руху капіталу. Важливою складовою цих відносин виступає міжнародна інвестиційна діяльність повязана з вивозом капіталу.
1791. Кредит як рух позичкового капіталу Банки 133.58 KB
  Грошовокредитне регулювання. Сьогодні державне регулювання надійно доповнює ринковий економічний механізм. Державне регулювання не підмінює а доповнює ринковий механізм. Таким чином можна ще раз підкреслити що державне регулювання здійснюється за принципом: Конкуренція повсюди де можливо регулювання повсюди де необхідно Отже сучасна ринкова економіка є регульованою.
3888. Вартість та оптимізація структури капіталу 24.48 KB
  Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Серед основних харектеристик, які формують економічну сутність капіталу
1857. Формування власного капіталу підприємства 47.03 KB
  Для своїх цілей економісти відбивають поняття капіталу з двох сторін. З однієї сторони капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів. При цьому характеризується напрямок вкладення засобів. З іншого боку, якщо розглядати джерела фінансування, можна відзначити, що капітал - це можливість і сукупність форм мобілізації фінансових ресурсів для одержання прибутку.
7379. Облік запасів 19.23 KB
  Перелік типових форм первинних документів з обліку виробничих запасів. Склад запасів: сировина основні допоміжні матеріали комплектуючі вироби інші матеріальні цінності що призначені для виробництва продукції виконання робіт надання послуг для адміністративних потреб виробничі запаси; незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складання деталей; незавершене виробництво на підприємствах що виконують роботи та надають послуги складаються з витрат на виконання незакінчених робіт або послуг. Завдання обліку запасів:...
10611. Облік кредитних операцій 39.26 KB
  Характеристика рахунків що служать для обліку банківських кредитів Заборгованість за кредитами що надаються комерційними банками обліковується за рахунками першого другого та дев’ятого класів Плану рахунків. 1–ий клас Кредити і депозити надані та розміщенні на міжбанківському кредитному ринку 12 Кошти у Національному банку України 15 Кошти в інших банках 121 А Строкові депозити в Національному банку України 151 А Строкові депозити які розміщені в інших банках 152 А Кредити які надані іншим банкам 158 А Сумнівна заборгованість інших...
10609. Облік міжбанківських розрахунків 33.67 KB
  Безготівкові розрахунки між субєктами господарської діяльності як правило не можуть бути завершені у межах однієї установи банку. Операції із зарахування коштів на рахунок клієнта або банківський рахунок у банкуотримувача звичайно передує операція зі списання коштів з рахунку клієнта або банківського рахунку в банкуплатника. Термін перебування грошей у складі банківських ресурсів залежить від способу платежу та форми розрахунків способу передачі інформації між банками способу обробки облікової інформації в банку. Положенням про...
10918. Облік операцій з лізингу 28.79 KB
  Сутність фінансового лізингу. Облік фінансового лізингу необоротних активів у банку лізингодавця та банку лізингоотримувача. Облік оперативного лізингу необоротних активів у банку лізингодавця та банку лізингоотримувача.
10919. Облік операцій з кредитування 47.13 KB
  Банк видає кредит 20 000 грн. Комісійна винагорода банку 120 грн. За даною позикою сума процентів до сплати 5600 грн. Розрахунок: Отже на поточний рахунок позичальника буде перераховано 14 280 грн.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.