Шляхи використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики у школі І ступеня

На сьогоднішній день інформатика розглядається як важливий компонент загальної освіти який відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання а саме – у формуванні всебічно розвиненої особистості. Широке застосування комп’ютерних технологій в освіті поступово стає однією з найважливіших деталей навчально-виховного процесу. Тому впровадження комп’ютерних технологій можна охарактеризувати як логічний та необхідний крок у розвитку сучасного світу.

2015-09-08

8.18 MB

27 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


ПЛАН

Вступ

 1.  Теоретичні основи проблеми дослідження
  1.  Роль і місце комп’ютера в системі засобів навчання математики
  2.  Психолого-педагогічні аспекти проблеми використання  нових інформаційних технологій у початковій школі
  3.  Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики: аналіз сучасних досліджень та передового педагогічного досвіду
  4.  Дослідження дійсного стану  комп’ютерної грамотності учителів початкової школи (за результатами констатувального експерименту)
 2.  Шляхи використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики у школі І ступеня
  1.  Розробка уроків математики з комп’ютерною  підтримкою
  2.  Використання тренувальних програм з математики з метою підвищення мотивації навчальної діяльності молодших школярів (комп’ютерні тренажери, тести, ігри тощо)

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Актуальність обраної теми пояснюється комп’ютеризацією всіх сфер людської діяльності.  У Національній доктрині розвитку освіти в Україні серед пріоритетних напрямків розвитку цієї галузі визначено запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів[47].  На сьогоднішній день інформатика розглядається як важливий компонент загальної освіти, який відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання, а саме – у формуванні всебічно розвиненої особистості.  А тому її вивчення за  новим Державним стандартом початкової загальної освіти  розпочинається з 2 класу у вигляді курсу «Сходинки до інформатики» , який спрямований на реалізацію мети і завдань освітньої галузі «Технології» [11].             Широке застосування комп’ютерних технологій в освіті поступово стає однією з найважливіших деталей навчально-виховного процесу. Це зумовлено підвищенням ролі інформації та стрімким стрибком у розвитку апаратних пристроїв. Тому впровадження комп’ютерних технологій  можна охарактеризувати як логічний та необхідний крок у розвитку сучасного світу. Доказами необхідності впровадження комп’ютерних технологій  у навчально-виховний процес є: величезні дидактичні можливості комп’ютера, наявність на ринку численних програмних продуктів для школи, наявність у багатьох сім’ях  комп’ютерів, що сприяє тому, що в дітей формується готовність (психологічна, мотиваційна, практична) до використання комп’ютера у навчанні на різних навчальних предметах.    Розвиток інформатизації освіти в Україні пов’язаний з іменами таких видатних і відомих учених, педагогів та організаторів освіти й науки, як         В. Глушков, Б. Малиновський, В. Биков, М. Жалдак, В. Зайчук, М. Згуровський, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, В. Міхалевич, С. Ніколаєнко, В. Олійник,     О. Співаковський, П. Таланчук, М. Шкіль та ін.     Дослідженню питань інформатизації та комп’ютеризації освіти, формування комп’ютерної грамотності, використання нових інформаційних технологій, мультимедійних засобів навчання,  психолого-педагогічного обґрунтування  можливості використання комп’ютерних технологій присвячені праці педагогів і психологів В.Агеєва,  Г.Александрова, В.Безпалька,            В.Волинського,  Б.Гершунського,  Р.Гуревич,  А.Гуржія,  С.Девідсона,               Д.Ельконіна,  І.Захарової,  І.Левченко, І.Лернера,  Г.Кедрової,  Г.Козлової,  І.Підласого,  О.Петровського,  О.Соловова,  О.Тихомирова,  І.Роберта,           А.Хуторського.           Підготовка майбутніх учителів початкових класів із застосуванням інформаційних технологій висвітлена в дисертаціях І. Богданової, С.Гунька, О.Майбороди, Л.Панченко, О.Трофімова, О.Шиман. Особливості застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі різних навчальних закладів презентують у кандидатських дисертаціях Н. Іщук, О. Коношевський, М. Корнєєв, Г. Рубіна, О. Чайковська, І. Шахіна, Л. Шевченко, С. Яшанов та ін.  Проблеми, які стоять перед педагогічними ВНЗ у справі інформатизації підготовки майбутніх учителів, завдання та зміст цієї підготовки розглядаються у працях А. Абдукадирова,      І. Альохіної, Л. Белецької, В. Горбенко, М. Жалдака, С. Данова, Н. Морзе та ін.      Висвітленням проблем, пов'язаних із використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, займались вітчизняні, російські та зарубіжні дослідники. В. Биков, Р. Гуревич,                   Б. Гершунський, М. Жалдак, Ф.М. Ривкінд, Ю. Жук, М. Лапчик у своїх працях висвітлюють окремі питання використання ІКТ. У роботах С. Григор'єва,          А. Кузнецова, М. Сухарєва подана класифікація ІКТ за різними критеріями. Дидактичні і психологічні аспекти застосування даної технології знайшли відображення у працях В. Безпалька, О. Гокунь, В. Ляудіс, Ю. Машбиця,         А. Пишкала, І. Синельник та інших дослідників.     Даний час характеризується великою кількістю різноманітної літератури, досліджень і розробок, присвячених застосуванню мультимедійних засобів у процесі вивченні математики в початковій школі. Проте, доводиться констатувати, що  впровадження їх у початковій школі знаходиться на недостатньому рівні; багато вчителів погано володіють комп’ютерною технікою або не володіють нею взагалі. Це й зумовило вибір  теми дослідження «Шляхи використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики у школі І ступеня».

Об’єкт  дослідження:  навчальний процес (урок математики) у школі І ступеня.

Предмет дослідження:  шляхи  використання комп’ютерних технологій на уроках  математики у школі І ступеня.

Мета дослідження:  визначення та обґрунтування  шляхів використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики у школі І ступеня та пілотажна перевірка комп’ютерної грамотності учителів початкової школи.

Гіпотеза дослідження: вивчення математики в початкових класах здійснюватиметься більш ефективно з використанням комп’ютера за таких педагогічних умов:

1. Володіння вчителями початкових класів комп’ютерними  технологіями.

2. Використання мультимедійних технологій, які не несуть негативного впливу на організм дитини.

3. Якщо використання комп’ютера на уроці є доцільним та сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

Завдання дослідження:

 1.  Здійснити аналіз теоретичної та методичної літератури з теми «Шляхи використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики у школі І ступеня».
 2.  Розглянути особливості використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики у початковій школі.
 3.  Розкрити особливості роботи дитини з комп’ютером.
 4.  Експериментально перевірити комп’ютерну грамотність вчителів школи І ступеня та роль комп’ютера і комп’ютерних технологій у житті молодших школярів.
 5.  Сформувати методичні рекомендації вчителям початкових класів та студентам-практикантам щодо використання комп’ютера у процесі вивчення математики у школі І ступеня.

Для проведення дослідження ми використовували такі методи наукового пошуку: реферування наявної науково-методичної літератури; опитування учителів та студентів  з метою виявлення рівня їх комп’ютерної грамотності; анкетування учнів з метою виявлення ролі комп’ютера у їхньому житті; вивчення і узагальнення  окремих аспектів з досвіду педагогів-практиків.  Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 1.  Роль і місце комп’ютера в системі засобів навчання математики

Інформатизація та комп'ютеризація освіти - вимога епохи нових технологій. ХХІ ст. характеризується впровадженням комп'ютера в усі сфери людської діяльності. Освіта не є винятком. «Одна з особливостей сучасного процесу навчання - його комп'ютеризація, що передбачає використання обчислювальної техніки та пов'язаних з нею інформаційних технологій як засобів управління пізнавальною діяльністю, а також доповнення змісту освіти, надання потрібної текстової та наочної інформації». Сучасне суспільство ставить перед системою освіти нові завдання, пов'язані з розробкою педагогічної стратегії в умовах комп'ютеризації та інформатизації всіх боків життя суспільства [25, 93].          На думку О. Мітрясової, комп'ютеризація навчання - унікальна сучасна тенденція, що збагачує новими знаннями та є значним підґрунтям для реалізації найголовнішого дидактичного принципу - наочності [25, 98].

Ми підтримуємо думки О. Мітрясової, а також вважаємо, що комп'ютеризація освіти відкриває додаткові можливості для досягнення кінцевого результату навчально-виховного процесу — розвитку всебічно розвиненої особистості.           Курс математики — важлива складова навчання і виховання молодших школярів, основоположна частина математичної освіти.    Навчання математики в початковій школі виконує низку значущих для загального розвитку особистості учня завдань, серед яких: формування здатності логічно міркувати, уміння виділяти властивості предметів і явищ навколишнього світу; виховання зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності та ін.; розвиток інтелекту, пам'яті, мовлення, уяви [28].

Комп'ютер природно вписується вжиття школи і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть відстаючі учні охоче працюють із комп'ютером, а невдалий хід гри внаслідок прогалин у знаннях спонукає частину з них звертатися по допомогу до вчителя або самостійно знаходити розв'язки завдань у грі, тим самим накопичуючи знання та навички. З іншого боку, цей засіб навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності й знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми й методи навчання. Це широкий сектор для прояву творчих здібностей учителів, методистів, психологів — усіх, хто хоче й уміє працювати, намагаючись зрозуміти сьогоднішніх дітей, їхні запити та інтереси.

Засоби навчання – це сукупність об’єктів, педагогічно доцільне і виважене використання яких забезпечує процес отримання учнями знань, оволодіння практичними навичками і вміннями. У широкому розумінні під засобами навчання розуміють всі матеріальні об’єкти, використання яких забезпечує досягнення цілей навчального процесу. У вузькому розумінні засоби навчання – це навчальні і наочні посібники, демонстраційні пристрої, технічні засоби, інформаційно-комунікаційні засоби, верстати, інструменти, меблі тощо. Як і методи навчання, засоби навчання використовуються з навчальною, розвивальною та виховною цілями.         В дидактиці існує кілька класифікацій засобів навчання.  Деякі вчені проводять класифікацію за суб’єктом навчального процесу. У залежності від того, хто використовує засоби для досягнення цілей навчання, виділяють засоби, які переважно використовує учитель для навчання учнів (наочні посібники, демонстраційне обладнання, технічні засоби навчання тощо), і засоби індивідуального користування учнями (шкільні підручники, зошити, атласи, довідники, навчальне приладдя, обладнання для практичних і лабораторних робіт тощо). У окрему групу виділяються засоби спільного користування (меблі, спортивне обладнання і інвентар, демонстраційні карти тощо).            Існує також класифікація за формою подання навчального матеріалу і сприйняття його органами чуття людини:

1. Візуальні (зорові) – підручники і посібники, таблиці, схеми, зразки і моделі натуральних об’єктів, карти тощо.

2. Звукові (аудіо) – програвачі платівок і лазерних дисків, магнітофони, музичні інструменти, синтезатори тощо.

3. Комбіновані (аудіовізуальні) – кінофільми, відеофільми, телебачення, комп’ютерні мультимедійні системи тощо.     Н.В.Морзе пропонує проводити класифікацію засобів навчання за основною дидактичною функцією [27, 158]:

1. Інформаційні засоби (підручники і навчальні посібники).

2. Дидактичні засоби (таблиці, плакати, відеофільми, програмні засоби навчального призначення, демонстраційні приклади).

3. Технічні засоби навчання (аудіовізуальні засоби, комп'ютер, засоби телекомунікацій, відеокомп'ютерні системи, мультимедіа, віртуальна реальність).

Н.В.Морзе також виділяє серед засобів навчання традиційні і нові інформаційно-комунікаційні технології. Доповнивши схему, запропоновану в 1997 році, сучасними навчальними засобами мультимедія та комунікації, класифікацію засобів навчання можна подати у вигляді схеми, зображеної на мал. 1.

Малюнок.1. Класифікація засобів навчання

Комп’ютерне навчання можна вважати новою освітньою галуззю, і для школи це є дуже актуальним, бо саме тут виховуються майбутні спеціалісти, що працюватимуть в інформаційному суспільстві.      Комп’ютер стає звичним засобом пізнання навколишнього світу, таким як для попередніх поколінь була книга [3, 12].       Персональний комп’ютер (ПК) все більш активно використовується в сучасній школі, в тому числі і в її початковій ланці. З додатковими пристроями: сканером, принтером, цифровою відео і фотокамерою, системою відтворення звуку і, звичайно, при наявності відповідного програмного забезпечення, персональний комп’ютер надає учителю засоби для зберігання і відтворення тексту (літературні твори, довідники, словники, посібники тощо), статичних графічних зображень (малюнки, фотографії, ілюстрації, схеми тощо), динамічних графічних зображень (різноманітні анімовані зображення, тривимірна графіка, відео ролики тощо), звуку (пісні, літературні твори у виконанні відомих акторів, записи зразків мовлення рідною та іноземними мовами тощо), аудіовізуальних творів (відеофільми, оцифровані кінофільми, телевізійне зображення, зображення з відеокамер, у тому числі і передане з використанням Інтернету), проведення програмованого навчання і здійснення контролю за рівнем навчальних досягнень учнів. Тобто персональний комп’ютер може замінити програвачі платівок і лазерних дисків, діапроектори і фільмоскопи, кодоскопи, епіпроектори, кіноапарати, відеомагнітофони, телевізори, синтезатори звуків, музичні інструменти, лінгафонні кабінети, пристрої для машинного тестування тощо.        Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики надає такі переваги вчителю в організації навчального процесу:

- швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізацію обміну повідомленнями між учнем і учителем, між учнем і програмним навчальним середовищем;

- зручні засоби візуалізації навчального матеріалу (статичне і динамічне подання об'єктів, процесів, явищ, їх складових частин, графічне подання закономірностей і результатів експериментів, дослідів, розв’язків задач);

- комп’ютерне моделювання  об’єктів, явищ, процесів, що вивчаються, проведення віртуальних експериментів, які неможливо провести в умовах школи, можливість швидкої зміни умов експерименту і опрацювання значної кількості результатів досліджень;

- автоматизація процесів контролю, реєстрації і аналізу результатів навчального процесу, рівнів навчальних досягнень учнів;

- можливість створення шкільної (локальна мережа) чи міжшкільної (мережа Інтернет) бази знань з окремих предметів, з комплексу шкільних предметів з можливістю доступу до даних учнів, учителів і батьків;

- забезпечення дистанційної системи консультацій та індивідуального вивчення окремих факультативних курсів.

При застосуванні   технічних засобів навчання і інформаційно-комунікаційних технологій слід зважати на властивості людини, її органів чуття до сприйняття повідомлень. З 4 млн. нервових закінчень (волокон), які передають сигнали в людському організмі, близько 2 млн. припадає на зір і лише 60 тис. - на слух. Це призводить до того, що більшість відомостей людина сприймає через зоровий канал, а в поєднанні із слуховим каналом забезпечується сприйняття майже всього обсягу відомостей, що отримує людина. Тому засоби навчання здебільшого спрямовані на забезпечення візуалізації повідомлень. Бо орієнтація тільки на словесні методи навчання заздалегідь націлена на зменшення обсягів повідомлень, яка може бути отримана учнями і засвоєна. А однотипність подання повідомлень, особливо в молодшому шкільному віці, призводить до перевтоми учнів, зниження їх активності і здатності сприймати ці повідомлення.     Разом з тим, дослідження вчених вказують на те, що запам’ятовування отриманих відомостей має дещо інший характер і напряму не залежить від обсягів отриманих повідомлень через певні органи чуття. Найкраще людина запам’ятовує відомості при поєднанні вербальної (словесної) і візуальної форми представлення повідомлень. Це зумовлює необхідність більшого використання комбінованих (аудіовізуальних) засобів навчання. І обов’язкове поєднання візуальних засобів навчання з коментарем, роз’ясненням, поясненням учителем поданого матеріалу. Використання комп’ютерних засобів навчання, як ніяких інших, забезпечує поєднання візуального і вербального подання повідомлень, доповнення слайдів презентацій, анімованих зображень, схем, моделей тощо словом учителя, можливістю переключення сприйняття з одного виду подання повідомлень на інший, можливістю зупинити динамічний показ для пояснення і уточнення поданих матеріалів, швидкого повернення до попереднього блоку навчального матеріалу [9].          Застосування комп’ютера дозволяє і вчителю, і учневі контролювати хід засвоєння нового навчального матеріалу, формування необхідних умінь. У учнів розвиваються навички самоконтролю, спільної (групової) роботи, своєчасно визначати помилки, усувати їх і навіть попереджувати їх появу. Проте учителям слід знати і враховувати можливі негативні наслідки активного використання комп’ютерних технологій у навчанні [8, 55]:

- збіднення мови, зумовлене частими однотипними відповідями, які використовуються в машинних варіантах навчання;

- недостатність часу, який відводиться на формування навичок рукописного письма, розвиток дрібних м'язів руки;

- можливий відхід від спілкування з іншими дітьми, відсторонення, намагання обмежити коло спілкування на перевагу грі з комп’ютером;

- при використанні комп’ютерів (точніше складанні комп’ютерних навчальних програм) не можна передбачити всіх можливих нюансів складного процесу учіння і відтак комп’ютер не зможе повною мірою замінити вчителя.

Тому обов’язково, вчитель повинен у заходах уроку передбачати компенсацію негативних наслідків: забезпечити виконання вправ на розвиток усного мовлення, навичок письма, активної роботи в парах і малих групах, здійснення обов’язкового педагогічного контролю за виконанням учнями вправ на комп’ютері з наступним аналізом їх діяльності.     Важко відмовитися від потенціалу нових технічних  засобів навчання математики   в початковій школі.         Назвемо фактори, які можуть сприяти більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій в початковій школі:

 •  великі дидактичні можливості комп’ютера;
 •  наявність у продажу різноманітних програмних продуктів для школи;
 •  введення в навчальні плани багатьох шкіл пропедевтичного курсу інформатики (і розвиток на основі цього комп’ютерної грамотності школярів);
 •  реалізація різних програм, які стимулюють формування інформаційної культури школярів і учителів;
 •  наявність у багатьох сім’ях комп’ютерів, що сприяє формуванню у дітей готовності (і психологічної, і мотиваційної, і практичної) до використання комп’ютера при вивченні різних навчальних предметів [22, 59].

Але в даний час склалась досить суперечлива ситуація: незважаючи на ці позитивні фактори, комп’ютер в навчально-виховному процесі початкової школи, на жаль, використовується рідко, безсистемно і переважно з метою контролю знань, не торкаючись, як правило, інших етапів навчання. Основними причинами цього можна вважати недостатній рівень фінансування загальноосвітньої школи, нестача на ринку пропозиції педагогічних програмних засобів (ППЗ), які б відповідали дидактичним вимогам, відсутність методичних розробок з використання комп’ютера в цілому (і конкретних програм навчального призначення зокрема), а головне – недостатній рівень інформаційної компетентності більшості вчителів початкової школи  [ 10,3].  Використання комп’ютера як засобу навчання під час вивчення курсу математики початкової школи тягне за собою зміну і інших елементів педагогічної технології (процесу навчання, організації навчання, засобів навчання). Це, на наш погляд, припускає вирішення декількох груп проблем: загальнодидактичних, методичних, так званих інформаційних (які відносяться до комп’ютера, як до засобу навчання), професійних і організаційних, кожна з яких, в свою чергу, передбачає вирішення відповідних теоретичних і практичних завдань. Розглянемо всю сукупність цих проблем.

1. Загальнодидактичні проблеми:

- визначення ролі (місця) комп’ютера в методичній (дидактичній, педагогічній) системі серед інших використовуваних засобів навчання;

- визначення умов, в яких може бути здійснений педагогічний процес з використанням комп’ютера.

2. Професійна проблема: забезпечення достатнього для підготовки проведення комп’ютерних уроків математики рівня інформаційної компетентності вчителів. Достатній рівень компетентності вчителя дозволяє йому вирішити необхідні організаційно-методичні проблеми.

3. Організаційно-методичні проблеми:

- врахування специфіки змісту навчального предмета;

- врахування особливостей методичної системи, яка використовується при вивченні предмету (конкретного розділу, теми, етапу);

- обґрунтування доцільності використання комп’ютера;

- обґрунтування дидактичних і технічних вимог до ППЗ;

- виявлення, експертиза та відбір ППЗ;

- проектування ППЗ, систем комп’ютерних завдань (СКЗ) чи електронного дидактичного матеріалу (ЕДМ);

- визначення розробника ППЗ, СКЗ чи ЕДМ чи самостійна розробка;

- впровадження програмного продукту в технологію навчання предметів.

4. Інформаційні проблеми:

- визначення науково обґрунтованих психолого-педагогічних і методичних вимог до ППЗ, які необхідні для їх ефективного використання у процесі вивчення математики

- формування системи таких завдань з навчального предмету з урахуванням різноманітних навчальних програм навчання;

- забезпечення доступності ППЗ для вчителів (наявність єдиної бази даних ППЗ);

- розробка ППЗ.

Глобальне  вирішення даних проблем потребує спеціальних досліджень із залученням спеціалістів з різних галузей: методистів, спеціалістів у галузі інформаційних технологій, програмістів, вчителів, дизайнерів, організаторів і інших. А на практиці найчастіше учитель, який не має відповідної підготовки і можливостей, необхідних для вирішення цих проблем, залишається з ними один на один.

Отже, використання комп'ютера в навчальному процесі спрямоване на вирішення переважно таких чотирьох дидактичних проблем [23, 7]:

 1.  Комп'ютер використовується як допоміжний засіб для ефективнішого      розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань.
 2.  Комп'ютер може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети й завдань безмашинного завдання.
 3.  Використовуючи комп'ютер, можна ставити й вирішувати нові дидактичні завдання, які неможливо розв'язати традиційним шляхом.
 4.  Комп'ютер може використовуватися як засіб, що допомагає засвоювати складні абстрактні поняття.

Таким чином, комп’ютер є універсальним засобом, який здатний створювати потенційно необмежені можливості для його використання у процесі вивчення математики в школі І ступеня.      Персональний комп’ютер – універсальний «навчальний посібник», що може бути з успіхом використаний на різних за організацією навчальних заняттях. При цьому він вписується в рамки традиційного навчання із широким використанням усього арсеналу засобів навчання. ПК може сприяти активному включенню учня в навчальний процес, підтримувати інтерес, сприяти розумінню й запам’ятовуванню навчального матеріалу [40, 33].    Комп'ютеризація дасть змогу провести диференціацію навчання математики на різних рівнях залежно від індивідуальних особливостей учнів.

Розвиток образного мислення, просторової уяви, проведення експерименту, здатність реалізації різноманітних методів пошуку розв'язку, побудова математичних моделей різноманітних процесів, унаочнення поняття, глибше розуміння його суті, оформлення кінцевих результатів - це переваги комп'ютера, що можуть плідно застосовуватися вчителями під час навчання математики в початковій школі [1, 29].    

 1.  Психолого-педагогічні аспекти проблеми використання  нових інформаційних технологій у початковій школі

За визначенням О.Я. Савченко, «молодший шкільний вік – перехідний період, у якому проявляються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра, вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно помічати й підтримувати. Це час, коли закладаються основи багатьох психічних якостей. Особливо вдумливо слід ставитися до вікових особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, що дасть учителеві можливість цілеспрямовано, без шкоди для вихованців організовувати їх якісне навчання.» [33, 47].

 Визнаючи численні переваги комп’ютера для розвитку, навчання, творчості і дозвілля особистості, усі сходяться в тім, що він наносить здоров’ю невиправної шкоди. Розходження складається лише в оцінці ступеня цієї шкоди: тут думки коливаються від категоричного неприйняття комп’ютера (сприйняття його як неминуче зло) до безвідповідального самоусунення від розв’язання проблем охорони здоров’я при роботі з ним.

Більшість недоліків у застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі пов’язані із відсутністю розуміння особливостей психічного і фізіологічного розвитку дітей даної вікової категорії, організацією навчального процесу без врахування цих особливостей. Тому дуже важливо знати особливості розвитку дитини в молодшому шкільному віці.

У цьому віці продовжується функціональний розвиток нервової і серцево-судинної систем, органів дихання тощо. Цей розвиток відбувається відносно спокійно і рівномірно в порівнянні з підлітковим віком. Кістково-сполучний апарат відзначається гнучкістю завдяки наявності в кістках значної кількості хрящів. Інтенсивно зростає м’язова система, що супроводжується зростанням сили дітей і сприяє здатності організму до тривалої діяльності і розвитку координації рухів. Проте дрібні м’язи кисті в першокласників розвиваються ще повільно [33, 52].

Значні зміни в порівнянні з дошкільним віком проявляються в психіці молодших школярів. Нервові процеси стають рухливішими, діти можуть швидко змінювати поведінку відповідно до обставин, легше звикають до нових видів діяльності. У них яскраво виявляється наслідувальність. Молодші школярі схильні до приучування та емоційного сприймання. Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що вони часто обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак, понять, явищ. За виразом О.Я.Савченко, «Ніби губка, вбирають знання, але не завжди усвідомлено. Такі вікові особливості, як беззастережне підкорення авторитетові, підвищена сприйнятливість, вразливість, багато в чому визначають навчальні досягнення молодших школярів» [33, 57].

У психолого-педагогічній літературі є кілька поглядів на процес  формування  у дітей логічного і абстрактного мислення або за висловом Г.С. Костюка на те, як «у дітей здійснюється перехід від сприймання предметів до розуміння їх відношень» [18, 300].

 Ж. Піаже відмічав, що дитина починає оперувати логічними конструкціями у віці 14-15 років в умовах стихійного соціального досвіду. Формальний підхід до висновків Ж. Піаже дозволив противникам впровадження інформатики в початковій школі стверджувати, що якщо логічне мислення у молодших школярів у повному обсязі не сформовано, то пропедевтика інформатики в початковій школі буде вести до формалізації отриманих знань [37, 3]. При цьому не враховується ні те, що сам Ж. Піаже стверджував, що само по собі логічне мислення не формується, воно формується або на стихійній основі в результаті досвіду життєвих ситуацій, у які потрапляє дитина, або як результат навчання – цілеспрямованого процесу розв’язування циклу спеціально дібраних завдань. Не враховується також і те, що існуючі програми і підручники початкової школи з математики містять цілі комплекси завдань, які якраз і розвивають логічне і абстрактне мислення, наприклад, елементи алгебри є складовою початкового курсу математики      [29, 166].

Українська школа базується на вченнях психологів Л.С. Виготського, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва та інших, які вважають, що поява логічних операцій у досвіді особистості обумовлюється передачею нових даних і логічного досвіду у процесі спілкування і навчання. Розвиток дитини визначається засвоєнням нею зразків суспільно-історичного досвіду. Людина не народжується з готовими формами мислення, здатність логічно мислити формується у неї протягом всього життя, і для її повноцінного розвитку необхідні спеціальні умови, які повинні бути створені в процесі навчання.  «Перехід дітей від нижчих до вищих ступенів сенсорного розвитку залежить не просто від віку, а передусім від того, в які види діяльності діти включаються, як змінюється характер цієї діяльності і ті вимоги, що їх прямо чи опосередковано ставлять дорослі до дітей у міру зростання їхніх фізичних і психічних сил» [17,38].

«Навчання  … цілеспрямований процес взаємодії між учителем та учнями з метою їхнього розвитку, освіти і виховання» [33,112].  Процес навчання залежить від багатьох факторів і умов. Найголовніші з них: соціально-економічні фактори, загальнопедагогічні, психологічні, дидактичні, методичні умови.

Завдання вчителя – забезпечити реалізацію вимог Державного стандарту початкової загальної освіти: всебічний розвиток молодших учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності[11]. Інформаційно-комунікаційні технології виступають як засіб для досягнення цих цілей. Однак, слід зауважити, що тільки наявність найсучасніших засобів не забезпечує позитивних результатів навчальної діяльності. Тільки вчитель, який добре володіє методикою використання ІКТ у навчальному процесі, бачить їх місце в системі засобів навчання, знає особливості використання на уроках різних типів і на різних їх етапах, розуміє переваги застосування ІКТ для реалізації цілей навчання і виховання, зможе не тільки домогтися позитивних результатів у навчанні молодших школярів, але й підготувати їх до викликів сучасного інформаційного суспільства і майбутнього суспільства знань.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи повинно бути підпорядковано як основній меті навчання, так і конкретним завданням, які вирішує вчитель у ході навчального заняття.

При цьому повинні бути враховані фактори і умови, які впливають на навчальний процес, забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.

Охорона здоров’я дитини-користувача ПК — проблема багатогранна, котра може бути вирішена на основі збалансованого комплексного підходу, що враховує цілий ряд факторів: педагогічних, медичних, правових, технічних, організаційних. Однак, незважаючи на те що цим питанням займаються багато фахівців, ця проблема до кінця не вирішена. Повною мірою це належить і до педагогічних розв’язків даного питання, потенціал яких ще далеко не вичерпаний [16, 89].  

Педагогічні задачі в області забезпечення умов здорової роботи з комп’ютером сьогодні вийшли вже далеко за межі забезпечення правил техніки безпеки в навчальній аудиторії. Школа повинна готувати учнів до свідомої, самостійної й активної організації своєї роботи і дозвілля в просторі екранної культури і комп’ютерних технологій. Причому не тільки у можливій майбутній професійній діяльності, але вже сьогодні [16, 90].    Системність педагогічної задачі визначає структуру вивчення теми. Очевидно, що її виховні та мотиваційні аспекти не можуть бути належною мірою реалізовані в рамках одного уроку. До цієї теми необхідно готуватись протягом усього навчального курсу.      Виховний характер педагогічної задачі визначає і вибір підходу до її розв’язання. На наш погляд, найбільш доцільним тут буде використання гуманітарного підходу.         Гуманітарний підхід (у контексті розглянутої проблеми) припускає акцентування уваги при розгляді даної теми на особистість користувача комп’ютера. Таким чином, пріоритет віддається не технічним характеристикам монітора, а людині, яка перед ним працює. Людина тут розуміється не просто як біологічна істота, або безликий суб’єкт соціальних відносин, що повинний дотримувати визначених рекомендацій, а як неповторний у своєрідності світосприймання індивідуум, що має право приймати рішення і нести за них усю повноту відповідальності.         Акцент у висвітленні проблеми здорової роботи з комп’ютером повинен бути перенесений у педагогічній діяльності з технічних характеристик обчислювальної техніки (важливість яких ніхто не бере під сумнів) на біологічні і соціальні особливості користувача [16, 90].   Найважливіший для практичного педагога наслідок системного розуміння здоров’я полягає в тому, що завдяки йому вдається зняти безумовно негативне сприйняття комп’ютера, що заважає об’єктивному і докладному розгляду відповідних питань з учнями. У вчителя з’являється можливість і потреба вийти за вузькі рамки нормативів техніки безпеки, оцінити комп’ютер як явище культури, спробувати разом з учнями визначити своє цілісне ставлення до нього і вже на цій основі будувати взаємодію з машиною.      В області використання комп’ютерних технологій кожен вчитель зустрічається з достатньою кількістю фактів, що підтверджують висновок: далеко не завжди причиною погіршення здоров’я в дітей є недостатня «якість» комп’ютера. Хіба можуть допомогти захисні фільтри або монітори «Low Radiation», якщо учень сидить практично «на екрані»? Що може дати орієнтація вікон кабінету на північ і наявність на них жалюзі, якщо виключено освітлення і робота відбувається в напівтемряві? Навіщо потрібні монітори з екраном, що має діагональ 17 дюймів, якщо документ обробляється у вікні програми, що займає лише чверть площі екрана? Якщо при роботі з комп’ютером виникає біль, затікають ноги, відбувається перенапруга м’язів шиї і плечового поясу, то вихідною причиною цього є не машина. Вона просто дозволяє через загострення проявитися хвороби, реальна причина якої полягає в неправильному використанні людиною компенсаторних можливостей свого організму. У даному випадку це неправильна постава при роботі, неправильні положення ніг, рук, невиконання профілактичних заходів і недотримання режиму роботи [30, 28].           Та все ж таки немало важливими є санітарно-гігієнічні вимоги до комп’ютерного класу-кабінету (Див. Додаток 5).

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу є обов’язковою умовою проведення навчальних занять у початковій школі. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі тільки підвищує вимоги безпечного проведення занять. Гігієнічне обґрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп'ютерної техніки у навчанні молодших школярів здійснила Н.С.Полька [31].

Результати її досліджень лягли в основу Державних санітарних правил і норм з цього питання.

Основними нормативними документами з цього питання є  Державні санітарні правила та норми «Середні загальноосвітні навчально-виховні учбові заклади (школи, ліцеї, гімназії). Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-98)», затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. № 8 [12]та Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах (ДСанПіН 5.5.2.009-98)», затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. № 9 [13].

Перший документ встановлює загальні вимоги до навчальних приміщень, їх обладнання, освітлення, температури, вологості та режиму дня учнів загальноосвітніх шкіл. Учителі початкових класів повинні знати основні вимоги цього документа, дотримання яких залежить від них, як учителів, класних керівників (класоводів) і завідуючих навчальним кабінетом.

Величезним є вплив комп’ютера саме на здоров’я учнів початкової школи. Адже нераціональне використання цього засобу навчання може призвести до катастрофічних наслідків для здоров’я дитини 6-10 річного віку. Негативний вплив на фізичний розвиток. В дітей 6 років саме формується постава, і будь-яке неправильне довготривале положення тіла може призвести до викривлень хребта, сколіозу тощо.      Негативний вплив на розумовий розвиток проявляється у порушеннях уяви, притупленні уваги, погіршенні пам’яті та ін. Все це проявляється внаслідок нераціональної, несвоєчасної, непродуманої та занадто тривалої роботи дитини перед монітором [ 4, 8].        Щодо порушень у психічному розвитку молодшого школяра слід зауважити, що при довгому використанні ПК може виникнути роздратованість, порушення сну, звикання і, навіть, депресії [ 4, 9].   Розглянувши ці проблеми можна навести рекомендації щодо організації роботи в комп’ютерному класі.        Функціональний стан учнів під час навчальних занять з використанням комп’ютерів у кабінеті інформатики (класі) визначається багатьма чинниками навколишнього середовища, включаючи організацію робочого місця. Одним з чинників, який може зменшити негативний вплив моніторів і комп’ютерів, є суворе дотримання режиму роботи.       Сьогодні, незважаючи на те, що різноманітність комп’ютерів суттєво і швидко змінюється, удосконалюються технічні характеристики комп’ютерів, однак залишається гострою проблема втомлюваності учнів під час роботи з моніторами та вплив комп’ютерів на стан їхнього здоров’я. Саме тому залежно від віку учнів лікарі та психологи наполягають на введенні обмежень на час роботи за дисплеєм та на проведенні фізкультпауз.      Робота за персональним комп’ютером пов’язана з великим емоційним напруженням, негативними і позитивними емоціями. Нарівні з цим значне навантаження випадає на зоровий аналізатор, його акомодаційний апарат, центральну нервову систему. При роботі на ПК учні скаржаться на втомлюваність очей: різь в очах, плаваючі точки перед очима, головний біль та ін. Проведене  нами емпіричне дослідження показало, що робота на комп’ютерах викликає більш виражені несприятливі зміни з боку зорового аналізатора.           Порушення зору спостерігаються у 21 % учнів. Гімнастику для очей роблять тільки 46,6 %, з них 17,2 % роблять її один раз на день, 5,5 % — два рази, 3,7 % — три рази на день.

 

Діаграма 1. Порушення у роботі зорового аналізатора

Це говорить про розвиток перевтоми, яка наступає раніше, ніж при звичайному навчанні, навіть при виконанні контрольних робіт у тому самому кабінеті інформатики, коли всі комп’ютери вимкнені. Спостереження і дослідження (І. Загарницька, О. Комякова, Т. Малеєва, Г. Цесарська)  функціонального стану учнів при роботі на ПК довели неможливість проведення безперервної роботи протягом усього уроку. Особливо чутливі до впливу несприятливих чинників середовища, в тому числі тих, що виникають при роботі комп’ютерів, учні молодшого шкільного віку, які інтенсивно ростуть і розвиваються. Тому чим молодший організм, тим більш виражені зміни в його функціональному стані можна спостерігати під дією будь-яких негативних чинників середовища.        Згідно санітарних правил і норм робота з комп’ютером повинна проводитись в індивідуальному темпі. Неперервна робота за комп’ютером: 1-й клас — 10 хв.; 2-5 класи — 15 хв.         Після встановленої тривалості роботи на комп’ютері повинен проводитися комплекс вправ для очей, а після кожного уроку на перервах — фізичні вправи для профілактики загальної втоми.       Комплекси вправ для очей мають бути представлені на плакаті в кабінеті (класі), або роздруковані та покладені на кожне робоче місце для індивідуального користування. Комплекси вправ для очей повинні обов’язково виконуватися учнями, що мають короткозору і далекозору рефракцію очей.            Для зняття локального стомлення м’язів, які підтримують тіло і голову у вертикальному положенні, рук і ніг доцільно проводити фізкультхвилинки, а для зняття загальної втоми — фізкультпаузи, які сприяють поліпшенню функціонального стану нервової, серцево-судинної і дихальної систем. Фізкультхвилинки бажано проводити на уроках, а фізкультпаузи — на перервах.   

Режим роботи за комп’ютером, проведення профілактичних заходів для попередження розвитку перевтоми повинні бути аналогічні і на уроках з використанням комп’ютера. Робота за персональним комп’ютером під час навчальних занять повинна здійснюватися в індивідуальному темпі і ритмі. Комп’ютерні ігри гірше впливають на очі і центральну нервову систему порівняно із звичайною навчальною роботою на ПК. Тому тривалість перегляду гри має обмежуватись. Більш тривале використання комп’ютерної гри може негативно позначитися на самопочутті, сприяти розвитку перевтоми зорового аналізатора і центральної нервової системи, зниженню працездатності.           Дотримання наведених рекомендацій при роботі з комп’ютерами під час навчальних занять, практики й у позанавчальний час дозволить зберегти хороше самопочуття і працездатність, а також попередити розвиток небажаних відхилень у функціональному стані і здоров’ї учнів початкової школи.

 

 1.  Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики: аналіз сучасних досліджень те передового педагогічного досвіду

В «Енциклопедії освіти» інформатизація освіти визначається як упорядкована сукупність взаємопов’язаних організаційно правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих і управлінських процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб, що пов’язані з можливостями методів і засобів інформаційних та комунікаційних технологій учасників навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його забезпечує [14, 360].           Як зазначає А. І. Ходонович, інформатизація початкової школи означає, по суті, початок кардинальних перетворень у галузі освіти, які можна порівняти хіба що з уведенням свого часу Я.Коменським предметного принципу викладання дисциплін у школі [35, 4].        Розвиток інформатизації освіти в Україні пов’язаний з іменами таких видатних і відомих учених, педагогів та організаторів освіти й науки, як         В. Глушков, Б. Малиновський, В. Биков, М. Жалдак, В. Зайчук, М. Згуровський, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, В. Міхалевич, С. Ніколаєнко, В. Олійник,     О. Співаковський, П. Таланчук, М. Шкіль та ін. Проблеми, які стоять перед педагогічними ВНЗ у справі інформатизації підготовки майбутніх учителів, завдання та зміст цієї підготовки розглядаються у працях А. Абдукадирова,      І. Альохіної, Л. Белецької, В. Горбенко, М. Жалдака, С. Данова, Н. Морзе та ін. Висвітленням проблем, пов'язаних із використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, займались вітчизняні, російські та зарубіжні дослідники. В. Биков, Р. Гуревич,                   Б. Гершунський, М. Жалдак, Ф.М. Ривкінд, Ю. Жук, М. Лапчик у своїх працях висвітлюють окремі питання використання ІКТ. У роботах С. Григор'єва,          А. Кузнецова, М. Сухарєва подана класифікація ІКТ за різними критеріями. Дидактичні і психологічні аспекти застосування даної технології знайшли відображення у працях В. Безпалька, О. Гокунь, В. Ляудіс, Ю. Машбиця,         А. Пишкала, І. Синельник та інших дослідників.     Підготовці вчителів до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі присвячені роботи авторів оригінального видання Програми Intel® «Навчання для майбутнього» Деббі Кендау, Дженніфер Доерті та Пейдж Куні. Програма пропонує світовий досвід успішного використання ІКТ в освіті, вона локалізована та адаптована до державних стандартів і навчальних планів України, до реалій та потреб української освіти, збагачена досвідом української науки та досвідом українських учителів-новаторів [44].       Основи інформаційно-комунікаційних технологій та застосування їх у навчально-виховному процесі розглядаються в роботах Н. Морзе, О. Жильцова, Н. Дементієвської та інших вчених. Важливим для підготовки та перепідготовки педагогів стало видання «Англо-українського тлумачного словника з обчислювальної техніки, Інтернету, програмування», авторами якого є Е. Пройдаков та Л. Теплицький  [32,349].       В останні роки проводяться інтенсивні дослідження з питань запровадження в навчальний процес засобів комп’ютерно-орієнтованих систем навчання (КОСН). У працях М.Л. Жалдака, Ю.С. Рамського, М.С. Ракова, М.С. Голованя та інших. Значна увага приділяється вивченню необхідних і достатніх психолого-педагогічних умов використання КОСН як засобу підвищення пізнавальної активності учнів на уроках в школі. 
    Також питання впровадження комп’ютера в навчально-виховний процес шкіл висвітлюється на сторінках журналу «Математика в школах України», зокрема, С.В.Хавеловим, М.Бондар., О.С.Рибак, Л.І.Веселовськой та іншими педагогами і фахівцями.          Особливості використання комп’ютерних технологій на уроках математики у школі І ступеня вивчають багато вчителів-практиків, зокрема педагоги-новатори.           Валуєва Ірина Олександрівна (вчитель початкових класів М-Погорілівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) працює над темою «Використання ІКТ в початковій школі як засіб підвищення якості навчання математики».  Ірина Олександрівна зазначає: «…Процес навчання молодших школярів з використанням ІКТ дозволяє мені, педагогу-практику:

 •  робити навчання цікавим, з одного боку, за рахунок новизни й незвичайності такої форми роботи для учнів, а з іншої, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів (активізація пізнавальної діяльності учнів);
 •  ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, робити його більше зрозумілим і доступним для учнів (візуалізація навчального матеріалу);
 •  індивідуалізовувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення й засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі (індивідуалізація процесу навчання);
 •  створювати комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, тому що комп’ютер коректно реагує на помилки, самостійно аналізувати й виправляти допущені помилки (комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, самоконтроль);
 •  використовувати бібліотеки навчального електронного приладдя: підручники, енциклопедії, довідники, словники, методичні посібники, ППЗ до підручників, відео фрагменти, презентації (динамічний плакат, анімація викладення нового матеріалу, практичне застосування навчального матеріалу, диктант і його перевірка, тести, ігри), (створення і використання бібліотеки навчального електронного приладдя);
 •  реалізовувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп’ютерних технологій.

При плануванні уроків з використанням ІКТ обов’язково беру до уваги наступне:

 •  наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання;
 •  наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі;
 •  наявність програм-тренажерів для відпрацювання практичних умінь та навичок;
 •  готовність учнів до сприйняття матеріалу з використанням комп’ютера;
 •  можливості учителя й учня використовувати комп’ютерні технології поза класом.

Як учитель початкових класів, переконана та практикою доведено, що більшість школярів мають вдома комп’ютер, але використовують його в основному як цікаву іграшку. То ж надзвичайно корисно привчати учнів використовувати комп’ютер як розумного помічника у навчання під час формування нових знань, пошуку потрібної інформації, використання ресурсів Інтернету, прикладного застосування вивченого матеріалу, комп’ютерного тестування. При цьому в учнів формуються конкретні практичні вміння й навички, розвиваються інформаційно-комунікативні компетентності.  Протягом навчання переконую учнів, нетбук – інструмент навчання, як зошит, олівець, лінійка. Цінним цей пристрій стане лише тоді, коли учень стане залишати сліди своєї діяльності – малюнки, відредаговані тексти та збережені самими учнями. Необхідно пам’ятати  про принцип «від простого до складного». Непосильні завдання відштовхують дитину, виробляти негативне ставлення до роботи, постійно підкреслюю неабияку цінність кожного створеного учнем «шедевру».        На партах у класі лежить «чарівна скринька» - найпотужніший інструмент навчання, який доведе кожному учневі, що знання, вміння та навички з різних предметів він може застосувати на практиці. При проведенні уроків використовую ППЗ та мультимедійні презентації. На таких уроках реалізуються принципи доступності, наочності. Уроки ефективні своєю естетичною привабливістю. Урок-презентація теж забезпечує одержання більшого обсягу інформації  й завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайду (звичайна шкільна дошка не може вмістити той обсяг, який можна поставити на слайд).     Практика роботи засвідчує, що оскільки наочно-образні компоненти мислення грають винятково важливу роль у житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу з використанням ІКТ значно підвищують ефективність навчання

 •  За допомогою комп’ютера і проектора можна демонструвати слайди, відеоролики, презентації з готовими завданнями, аналіз текстових завдань, що дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, виробити стійкі навички рішення завдань.
 •  Комп’ютер й мультимедіа-ресурси дозволяють інтегрувати й істотно збагатити можливості перерахованих технічних засобів навчання й, тим самим, перетворити звичайний урок на урок-свято/
 •  ІКТ дозволяють зробити учня не тільки споглядачем готового навчального матеріалу, але й учасником його створення, перетворення, оперативного використання. Мультимедіа-технології незмірно розширюють можливості організації й керування навчальною діяльністю й дозволяють практично реалізувати величезний потенціал перспективних методичних розробок, розроблених у рамках традиційного навчання, які, однак, залишалися незатребуваними або в силу певних об’єктивних причин не могли дати належного ефекту.

У такий спосіб ІКТ стають невід’ємною часткою сучасного навчального процесу, що сприяє підвищенню якості освіти.…»      Капелюха Ганна Миколаївна (учитель початкових класів  Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради) працює над темою «Підвищення якості освіти молодших школярів засобами мультимедійних технологій». Для уроків математики в 1-му класі Ганною Миколаєвною створено ряд комп’ютерних програм навчального призначення (тренажери з математики) для відпрацювання і закріплення технічних навичок усного рахунку в межах 10, а також мультимедійні презентації до задач, прикладів, усного рахунку та інших завдань для 1-4 класів. [45].      Олейниченко Валентин Петрович (вчитель початкових класів Привовчанської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів) займається темою «Комп’ютерний супровід уроків математики». Ним була розроблена збірка «Комп’ютерний супровід уроків математики». У збірці представлені уроки математики  в 1-4 класі з комп’ютерною підтримкою. Збірка містить рекомендації для організації комп’ютерного супроводу уроків математики у початковій школі. Представлені конспекти та елементи уроків у 4 класі з використанням комп’ютерних програм. Диск  містить елементи комп’ютерних програм для практичного використання учителями початкових класів.   Даний час характеризується великою кількістю різноманітної літератури, досліджень і розробок, присвячених застосуванню мультимедійних засобів у навчанні. Проте, доводиться констатувати, що  впровадження їх у початковій школі знаходиться на недостатньому рівні; багато вчителів погано володіють комп’ютерною технікою або не володіють нею взагалі. Це й зумовило вибір  теми дослідження « Шляхи використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення математики у школі І ступеня».


 1.  4. Дослідження дійсного стану комп’ютерної грамотності учителів школи І ступеня (за результатами констатувального експерименту)

З метою виявлення дійсного стану комп’ютерної грамотності  учителів початкової школи та стану використання ними комп’ютерних технологій на уроках математики нами був проведений констатувальний експеримент. Ним було охоплено учителів школи І ступеня в умовах навчально-виховного процесу СЗОШ №35 м. Вінниці (експериментом охоплено 15 учителів початкової школи),  а також,  студентів на базі Інституту педагогіки психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (експериментом охоплено 41 студент спеціальності 7.01010102 Початкова освіта).           Для з’ясування  ролі комп’ютера у житті молодших школярів нами було проведено констатувальний експеримент на базі СЗОШ №35 м. Вінниці (експериментом охоплено  27 учнів 3-А класу).       У дослідженні використовувався комплекс методів: спостереження, аналіз продуктів дитячої діяльності, опитування, тест-анкета (див. у Додатках 1-4).              У процесі констатувального експерименту передбачаось розв’язати такі завдання:

 1.  Визначити критерії і показники для оцінювання рівня комп’ютерної грамотності вчителів початкової школи.
 2.  Виявити рівні сформованості комп’ютерної грамотності учителів школи І ступеня.
 3.  Визначити ставлення молодших школярів до використання комп’ютерів у житті та в процесі навчання.

Для виявлення рівнів комп’ютерної грамотності учителів школи І ступеня нами були визначені наступні критерії і прказники (див. Таблицю №1):

Критерії

Показники

Діагностичні методики

 1.  Ставлення до використання компютерних засобів навчання у школі І ступеня
 •  Частота застосування компютерних засобів у навчальному процесі початкової школи;
 •  Розуміння ролі компютера як засобу навчання на уроці математики

Анкета №2

(пит. 2)

Анкета №2

(пит. 1,4,5,7)

 1.  Знання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ)
 •  Володіння ІКТ;
 •  Дотримання санітарно-гігієнічних, психолого-педагогічних норм користування ІКТ у початковій школі

Анкета №1

(пит. 1-3)

Анкета №2

(пит. 2,6)

 1.  Практичне використання ІКТ у навчально-виховному процесі школи І ступеня
 •  Різноманітність використання комп’ютерних технологій;
 •  Бажання збагатити досвід використання ІКТ у навчально-виховному процесі школи І ступеня

Анкета №2

(пит. 9)

Анкета №2

(пит. 3)

Аналізуючи відповіді вчителів та студентів на запитання Анкети №1 (див. Додаток №1) слід звернути увагу на наступних питаннях.

 •  Де ви здобули комп’ютерну освіту? (див. Діаграму 2)

На це питання  67% вчителів та студенів відповіли самостійно, що свідчить про бажання працювати з комп’ютером.

Діаграма 2. Де ви здобули комп’ютерну освіту?

 •  Як ви оцінюєте власний рівень володіння комп’ютером і комп’ютерними технологіями? (див. Діаграму 3)

Діаграма 3. Рівень володіння комп’ютером і комп’ютерними технологіями

Відповіді учителів та студентів нами були розділені на 4 рівні: низький (1-30%), середній (31-60%), достатній (61-80%) та високий (81-100%).    6% учителів та студентів  зазначили, що володіють комп’ютером і комп’ютерними технологіями  на низькому рівні, 24% володіють  комп’ютером і комп’ютерними технологіями на середньому рівні, 58% володіють комп’ютером і комп’ютерними технологіями на достатньому рівні, 12% володіють комп’ютером і комп’ютерними технологіями на високому рівні. Можна зробити висновок, що юільша частина респондентів мають середній та достатній рівні володіння комп’ютером і комп’ютерними технологіями.

 •  Які навички для роботи з комп’ютером і комп’ютерними технологіями ви хотіли б здобути? (Див. Діаграму 4)

15% учителів та студентів  зазначили, що бажають навчитися користуватися  сучасною комп’ютерною технікою (персональний комп’ютер, проектор, принтер, ксерокс, планшет, нет-бук та інші) , 14% мають бажання навчитись створювати , навчальні презентації за допомогою комп’ютера, 7%  бажають навчитись  користуватися уже готовими навчальними програмами (комп’ютерні тести, тренажери), 18% мають бажання навчитись икористовувати ресурси Інтернету з метою збору пізнавальної інформації, розширення банку наочних матеріалів та інше; 45% хочуть навчитись створювати комп’ютерні проекти, веб-сторінки.  Серед власних варіантів запропонованих учителями та студентами варто відзначити: працювати з програмою Microsoft Excel, створювати відеоролики, навчитись користаватись графічними редакторами, зокрема Adobe Photoshop.

Діаграма 4. Які навички для роботи з комп’ютером і комп’ютерними технологіями ви хотіли б здобути?

Отож, проаналізувавши відповіді учителів та студентів педагогічного вузу на запитання анкети №1 можна скажати наступне: більша чатина респондентів вміє коистуватись комп’ютером та комп’ютерними технологіями на середньому та достатньому рівнях. Проте ніхто не зупиняється на досягнутому і має бажання опановавати нові навички для роботи з комп’ютером та комп’ютерними технологіями.

Аналізуючи відповіді вчителів на запитання Анкети №2 (див. Додаток №2) слід звернути увагу на наступних питаннях.

 •  Чи використовували б Ви комп’ютер у навчанні дітей (з огляду на всі труднощі та перспективи)? (Див. Діаграму 5)

На це питання позитивно відповіли 67% вчителів, що свідчить про бажання працювати з комп’ютером. Варто сказати, що такі відповіді давали в основному вчителі з  стажем роботи, більше 20 років.

Діаграма 5. Чи використовували б Ви комп’ютер у навчанні дітей (з огляду на всі труднощі та перспективи)?

 •  Що найбільше подобається дітям у застосуванні ІКТ на уроці математики?

 Відповіді на це питання були наступні: навчальні ігри, математичні цікавинки, цікаві завдання для усного рахунку, закріплення матеріалу шляхом використання математичних ігор, використання навчальних презентацій, геометричний матеріал.

 •  Яка з нижче запропонованих моделей використання комп’ютерних технологій у навчанні є найефективнішою в початковій школі? (Див. Діаграма 6)

Переважна більшість учителів вважає, що комп’ютерні засоби навчання необхідно використовувати у процесі інтеграції з  усіма навчальними предметами початкової школи( 60%). 27% учителів вважають, що самою ефективною моделлю використання комп’ютерних технологій у початковій школі є оволодіння знаннями про ПК на рівні користувача.

 

Діаграма 6. Моделі використання комп’ютерних технологій у навчанні   в початковій школі?

 •  Як, на Вашу думку, найкраще застосувати комп’ютер на уроці математики? (Див. Діаграму 7)

Відповіді учителі розділились наступним чином:

80% учителів вважають, що найкраще застосовувати комп’ютер для демонстрації наочних посібників з деяким залученям учня у самостійну роботу з ним.

20% педагогів думають, що краще застосовувати комп’ютер для систематичної роботи в комп’ютерному середовищі.

Діаграма 7. Шляхи застосування комп’ютера на уроці математики.

 •  Яке місце вчителя на уроці з комп’ютерною підтримкою? (Див. Діаграму 8)

Думки вчителів розділились наступним чином: 69% учителів вважають що на уроці, де використовуються комп’ютерні технології вчитель повинен виступати у ролі помічника у роботі з комп’ютером; 31% учителів гадають, що вчитель має виступати у ролі керівника процесом.

Діаграма 8. Місце вчителя на уроці з комп’ютерною підтримкою.

 •  Що найбільше заважає цілковитому впровадженню комп’ютерних  засобів навчання в школу? (Див. Діаграма 9)

Відповіді учителі розділились наступним способом:

70% учителів вважають, що цілковитому впровадженню комп’ютерних технологій стоїть на заваді погана матеріальна база шкіл.     30% опитуваних вважають, що впровадженню комп’ютерних засобів начання стоїть на заваді погана обізнаність учителів у даній проблемі.

Діаграма 9. Проблеми впровадження комп’ютерних технологій у школу.

 •  Який вплив, на Вашу думку, спричиняє комп’ютер на здоров’я дитини? (Див. Діаграму 10)

53 % учителів вважають, що комп’ютер спричиняє негативний вплив на здоров’я дитини за умови неправильного його використання, ще 47% учителів вважають, що комп’ютер спричиняє позитивний вплив на здоров’я дитини за умови правильного його використання.

Діаграма 10. Вплив комп'ютера на здоров'я дитини

 •  Запропонуйте свої шляхи використання ПК у навчально – виховному процесі.

Відповіді були наступними: використання математичних цікавинок, створених за допомогою комп’ютерних технологій, перегляд відеофрагментів на тему «Цікава математика», використання спеціально створених навчальеих програм з математики, взаємозв’язок з іншими предметами, математичний диктант, узагальнення теми вивченої на уроці.       Щоб з’ясувати думки дітей стосовно ролі комп’ютера у їхньому житті ми провели анкетування (див. Додаток 3), яке дало наступні результати.    За результатами проведеного анкетування з’ясувалося, що 89 % учнів мають удома комп’ютер і уміють працювати на ньому. При цьому 33% учнів почали працювати на комп’ютері з 4–5 років, 25 % —з 6 років, 21% — з 7років, 21% - з 8 років (Див. Діаграму 11).

Діаграма 11. Початок роботи з компютером.

Нормою вважається, якщо учень проводить за комп’ютером менше однієї  години на день. Серед учасників анкетування щодня проводять за комп’ютером 1 год 30%, менше години   — 44 %, від 1 до 2 год на день — 9%, понад  3 год —   17%. (Див. Діаграму12)

Діаграма 12. Кількість часу проведеного за компютером.

Діаграма 12. Кількість часу, проведеного дітьми за комп'ютером

Учні використовують комп’ютер (див. Діаграму 13) для отримання цікавої інформації  – 44% учнів, для ігор та розваг  –44%,  для навчання – 48%. Крім того, учні вказували свої варіанти відповідей: сидіти Вконтакте, для ігор Вконтакте, для сидіння на різних сайтах, для перегляду кінофільмів. Це свідчить про те, що діти вміють користуватися мережею Інтернет, зокрема спілкуватись у соціальних мережах, знаходити потрібно інформацію.

 

Діаграма 13. Шляхи використання компютера учнями.

У комп’ютерні ігри грають 82 % учнів. Більшість учнів проводять за комп’ютерною грою не більше 30 хв – 1 год, що свідчить про їхню обізнаність щодо вплив комп’ютера на організм дитини.  Більше 3 год грають 29%. Це свідчить про розвиток ігрової залежності.       Порушення зору спостерігаються у 7 % учнів. Гімнастику для очей роблять 66,6 %, з них 24, 5 %  — роблять її один раз на день, 24, 5 % — два рази, 10% — три рази на день, решта зазначили, що виконують гімнастику   раз на тиждень місяць,  а то і рік.        Тести показали, що діти надають перевагу прогулянці на свіжому повітрі та спілкуванню з друзями, а не комп’ютеру.        Щоб вивчити роль комп’ютера у житті дітей ми запропонували їм написати творчу роботу та намалювати малюнок  на тему «Роль комп’ютера у моєму житті» (див. Додаток  4).         Творчу роботу написали пятнадцять учнів.      Аналіз учнівських робіт показав, що усі діти використовують комп’ютер для навчання. Крім того,  за допомогою комп’ютера учні задовольняють свої пізнавальні інтереси. 100% учнів користуються мережею Інтернет, з них абсолютно всі діти шукають інформацію, яка потрібна на виконання домашнього завдання;  88% учнів  використовують комп’ютер для спілкування зі своїми друзями, знайомими, однокласниками та рідними за допомогою соціальних мереж ( електронна пошта, Вконтакте, Однокласники, Facebook, Twitter); 12% шукають в Інтернеті цікаві картинки, музику.    42% учнів полюбляють грати комп’ютерні ігри.     75% учні за допомогою комп’ютера переглядають кінофільми та мультфільми.            Декілька творів були однаковими. Ці свідчить з одного боку про те, що діти списали твір з Інтернету. Але даний факт підтверджує ще раз те, що діти вміють користуватись мережею Інтернет.       Проведений нами експеримент дав нам можливість виділити рівні сформованості комп’ютерної грамотності вчителів школи І ступеня:

 1.  Низький
 2.  Середній
 3.  Високий (Див. Діаграму 14).

Низький рівень – характеризується проявом пасивного ставлення до професійної діяльності з використанням ІКТ. До цього виду роботи вчителі підходять формально. Пізнавальний інтерес до професійної діяльності з використанням засобів ІКТ відсутній. Психолого-педагогічні знання з проблеми фрагментарні. Основні професійні вміння використання ІКТ не сформовані та перебувають на допрофесійному (низькому) рівні.              Середній рівень – визначається професійною значимістю використання ІКТ у діяльності вчителя, що зумовлює позитивне ставлення до їх засвоєння.  Достатній рівень психолого-педагогічних знань з проблеми. Основні вміння використовувати ІКТ у професійній діяльності сформовані, застосування їх відбувається періодично і має продуктивний характер. Проте вміння використовувати ІКТ ще вимагають подальшого вдосконалення.     Високий рівень – професійна діяльність із використанням ІКТ стає внутрішньою потребою вчителя, має активно дійовий характер. Стійкий інтерес до необхідності використання ІКТ у майбутній професійній діяльності проявляється постійно. Майбутній учитель володіє глибокими систематизованими знаннями з проблеми, достатньо ознайомлений із досягненнями практики. Основні вміння використовувати ІКТ у професійній діяльності сформовані, їх застосування носить творчий характер.

.

Діаграма 14. Рівні комп’ютерної грамотності учителів школи І ступеня.

Реформування сучасної освіти відбувається в умовах бурхливого розвитку інформаційних технологій. Тому одне з головних завдань освіти – навчити вчителів використовувати сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології у навчально-виховному процесі. Настав час, коли сучасні педагоги, і не тільки вчителі інформатики, повинні володіти основами використання комп’ютерної техніки як засобу навчання, широко впроваджувати нові інформаційні технології в шкільну практику, використовувати шкільні комп’ютерні класи для проведення уроків із різних предметів.    На нашу думку, комп’ютерна грамотність учителів школи І ступеня у більшості випадків є далеко не на високому рівні. Учителям потрібно наполегливо працювати для того, аби підвищити власний рівень комп’ютерної грамотності. Школа та держава мають сприяти самоосвіті вчителів у даній сфері.             З цією метою ми пропонуємо проводити  наступну систему робіт:

 1.  Впровадження в освіту  Програми Intel® «Навчання для майбутнього» – найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, Центрального інституту післядипломної освіти АПН України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій. Ця програма забезпечує реформування освітнього простору України, поліпшення стану інформатизації освіти, впровадження інтерактивних форм підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.
 2.  У межах  педагогічних університетів впроваджувати у навчальний процес певну систему навчання майбутніх учителів початкової школи основам використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
 3.  Організація моніторингу комп'ютеризації навчально-виховного процесу. Моніторинг організовується з метою отримання об'єктивної та вірогідної інформації про стан комп'ютеризації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах, створення оптимальних умов для удосконалення використання інформаційно-комп'ютерних технологій у навчанні, вихованні школярів та управлінні навчальними закладами.
 4.  Варто створювати  гуртки «комп’ютерної грамотності» для вчителів. Мета роботи таких гуртків: формування систем знань, умінь, навичок роботи з сучасними інформаційними технологіями, використовувати здобуті знання і вміння на практиці. Дати максимальні уявлення про сучасні інформаційні системи. Оволодіння  основними прийомами роботи з різним програмним забезпеченням та основами комп’ютерного дизайну.  

2.1. Розробка уроків математики з комп’ютерною  підтримкою

В початкових класах при вивченні математики зараз вчителі почали широко використовувати комп’ютерні технології.

Використання ІКТ в процесі вивчення математики відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями предметного матеріалу. Застосування комп’ютера на уроках математики – гарна можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів [10, 2].       Можливості використання комп’ютера дають змогу подавати новий матеріал наочно, в формі гри тощо. Виконання тренувальних вправ на комп’ютері не є важким чи нудним заняттям, «граючись» дитина отримує знання. До того ж комп’ютер – нетрадиційний засіб контролю знань учнів               [19, 8].          Найпопулярніша форма організації процесу навчання урок. Урок це «відрізок» навчального процесу, який є викінченим у смисловому, часовому й організаційному відношенні. [26, 456].       Особливості комп'ютеризованого уроку: крім звичайних цілей уроку, урок з комп'ютерною підтримкою має технологічну мету: навчання новому методу навчальної діяльності, використанню конкретної навчальної програми. Головною особливістю такого уроку є те, що перевизначаються потоки інформації на уроці – діалог вчителя з учнем відбувається через комп'ютер, який виступає в ролі третього компоненту навчання, індивідуального для кожного учня.          Виділяються три основні завдання, які необхідно вирішити для успішного проведення уроку математики  з комп'ютерною підтримкою :

• Дидактичне (під дидактичним забезпеченням розуміються навчальні матеріали уроку,  конкретна навчальна програма та апаратура).

• Методичне ( методичне завдання - визначення методів використання комп'ютера у викладанні теми ,  аналіз результатів уроку і постановка наступної навчальної мети ).

• Організаційне ( це завдання полягає в тому, щоб виробити і закріпити в учнів навички роботи з навчальною програмою, організувати роботу,  уникаючи перевантаження учнів і нераціональної витрати час ).  Вирішити третю організаційну задачу найважче, якщо кількість комп'ютерів менша кількості учнів.  Досвід показує що це завдання можна вирішувати за рахунок спеціального розподілу часу на виконання видів роботи в підгрупах і ряду інших заходів.         Відзначимо, що при плануванні уроку з використанням програмних засобів навчання необхідно враховувати наступні умови:

•  Для якої групи школярів проводиться даний урок.

• Яке співвідношення чисельності групи та кількості комп'ютерів в кабінеті.

• Наскільки учні володіють загальними навичками роботи з комп'ютером і початковими - з програмою .

Можна виділити наступні схеми проведення уроку математики з використанням комп'ютера :

• Позмінна  робота за комп'ютером 2-3 груп учнів за умови , що учнів у 2-3 рази більше, ніж комп'ютерів.

• Парна робота за комп'ютерами з частковим поділом завдань у парі. Це можливо за умови, що кількість учнів не більше, ніж у два рази перевищує кількість комп'ютерів.

• Кожен учень за індивідуальним комп'ютером.

• Індивідуальна робота учня на дому.

• Залікова робота.

Урок з використанням комп'ютерної підтримки на сучасному етапі не можна розглядати як основну форму уроку . Поки він відіграє допоміжну роль.

Необхідно враховувати наступні фактори, що впливають на побудову уроку:

• Методична мета уроку і визначений нею тип уроку (пояснення нового матеріалу, закріплення, узагальнення вивченого матеріалу,  проміжний контроль тощо).

• Чисельність навчальної групи ( класу) і чисельність комп'ютерів у навчальному кабінеті.

• Гігієнічні вимоги до роботи учнів за комп'ютером.

• Рівень підготовки класу. Важливо врахувати, є клас однорівневим або різнорівневим. Якщо клас не однорівневий по здатності до засвоєння матеріалу,  то зазвичай виділяють три підгрупи учнів. Умовно – сильні, середні і слабкі. При підготовці уроку потрібно окремо продумати навчальні завдання для учнів кожної з підгруп.

• Готовність учнів до нового виду навчальної діяльності. Від того, наскільки учні добре знають прийоми роботи з комп'ютерними програмами з мишею і клавіатурою, залежить темп і, в кінцевому рахунку, успіх уроку. Для слабо підготовлених дітей необхідно більше уваги приділяти технології роботи з програмою. Грамотні учні здатні швидко орієнтуватися в програмі і операційному середовищі. У цьому випадку завдання вчителя сильно полегшується. Однак у цьому випадку слід особливо звернути увагу учнів на дисципліну роботи з комп'ютером на уроці.

Багато вчителів намагаються побудувати роботу за комп'ютером в парах. Це можна робити тільки при комбінуванні роботи за клавіатурою і в робочому зошиті. Потрібно враховувати, що з програмою в один момент часу може працювати тільки один учень. Робота в парі не повинна призводити до того, що один учень пригнічує ініціативу іншого. Потрібно пам'ятати, що програма несе деяку умовність. Тому, якщо Ви приготували урок пояснення нового матеріалу, то на наступних уроках цієї теми Ви повинні переконатися в тому, що матеріал зрозумілий правильно, і що учні сприймають вивчене окремо від комп'ютера. Занадто часте проведення уроків з використанням комп'ютерів може негативно позначитися на результатах навчання: у свідомості дитини геометричний об'єкт може міцно асоціюватися з кнопками і готовими кресленнями. Більша різноманітність навчальних ситуацій і гнучке оперування образами досягається на традиційних уроках за допомогою олівця і лінійки, самостійними побудовами і переосмисленням вивченого.    Отже, при вивченні теми не можна зловживати комп'ютерною підтримкою, так само як і будь-яким іншим одним методом роботи.Розглянемо деякі прийоми використання ІКТ для створення засобів навчання для уроків математики в початковій школі.         На уроках математики можна показати приклади застосування табличного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Microsoft Power Point. Використовуючи їх на уроці окремо або разом, можна значною мірою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

Програму для створення презентацій Microsoft Power Point можна застосовувати в будь-якому класі на уроці будь-якого типу, але найефективніше її використовувати на таких уроках: на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп'ютерного діафільму з використанням елементів анімації; на уроках узагальнення і систематизації знань з теми — у вигляді шаблону «навчальний посібник» презентації з майстра автозмісту або йому подібного, де розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, наведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал - діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо- та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань [36, 5].

Систематичне використання комп'ютерних презентацій на уроках особливо корисне за умови повної відсутності у школі будь-якої наочності з математики.

На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють розв'язувати за допомогою комп'ютера досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. Це такі програми як DERIVE, EUREKA, GRAN1, Maple, MathCad, Mathematika, MathLab, Maxima, Numeri, Reduce, Statgraph тощо. Причому одні з цих програм розраховані на фахівців досить високої кваліфікації в галузі математики, інші - на учнів молодших та середніх навчальних закладів, які лише почали вивчати шкільний курс математики.

Використання подібних програм дає можливість учневі розв'язувати окремі задачі, не знаючи відповідного аналітичного апарату, методів і формул, правил перетворення виразів тощо. Разом з тим, завдяки можливостям графічного супроводу комп'ютерного розв'язування задачі, учень чітко і легко розв'язуватиме досить складні задачі, впевнено володітиме відповідною системою понять і правил. Використання подібних програм дає можливість у багатьох випадках зробити розв'язування задач настільки ж доступним, як і просте розглядання малюнків чи графічних зображень. Відповідні програми перетворюють окремі розділи і методи математики в «математику для всіх», що робить їх доступними, зрозумілими, легкими і зручними для використання, а той, хто розв'язує задачу, стає користувачем математичних методів, можливо не володіючи їхньою будовою і обґрунтуванням, аналогічно до того, як він використовує інші комп'ютерні програми (текстові, графічні, музичні редактори, електронні таблиці, бази даних, операційні оболонки, експертні системи), не знаючи, як і за якими принципами вони побудовані, якими мовами програмування описані, які теоретичні положення покладено в їхню основу.

З іншого боку, такий підхід до вивчення математики дає наочні уявлення про поняття, що вивчаються., розвиває образне мислення, просторову уяву, дозволяє досить глибоко проникнути в сутність досліджуваного явища, неформально розв'язувати задачу. При цьому на передній план виступає з'ясування проблеми, постановка задачі, розробка відповідної математичної моделі, матеріальна інтерпретація отриманих за допомогою комп'ютера результатів. Усі технічні операції щодо опрацювання побудованої математичної моделі, реалізації методу відшукання розв'язку, оформлення та подання результатів опрацювання вхідної інформації покладаються на комп'ютер.

Важко переоцінити ефективність використання програм зазначеного типу і в разі поглибленого вивчення математики. Можливість провести необхідний чисельний експеримент, швидко виконати потрібні обчислення чи графічні побудови, перевірити ту чи іншу гіпотезу, випробувати той чи інший метод розв'язування задачі, вміти проаналізувати та пояснити результати, отримані за допомогою комп'ютера, з'ясувати межі можливостей застосування комп'ютера чи обраного методу розв'язування задачі має надзвичайне значення у вивченні математики.

Звичайно, не можна все зводити до навчання за допомогою комп'ютера, - і кількість годин, проведених за екраном, не можуть служити критеріями якості навчання, як це намагаються представити в деяких приватних школах. Але безсумнівно одне: комп'ютер — відмінний помічник для організації індивідуального навчання. Адже як тільки педагог перестає бачити в учневі просто посудину, яку потрібно наповнити знаннями й уміннями, йому доводиться шукати індивідуальний підхід до кожного, підлаштуватися під його інтереси, темп засвоєння матеріалу, особливості психіки [36, 7].

Наприклад, у деяких школах кожен учень може вибрати для себе не просто курс, що його цікавить, але навіть окремі предмети. Комп'ютер же, як відомо, виконує ту програму, щодо нього закладена, і надає величезний вибір тем для вивчення. Методи подання інформації в комп'ютерах містять у собі не просто текст, але й картинки, відео, звукові фрагменти, що дозволяє задіяти практично всі органи почуттів, використовувані для сприйняття інформації, водночас відбувається її дублювання по різних каналах сприйняття, що різко підвищує швидкість та якість засвоєння матеріалу.

Комп'ютерний підручник не можна вже порівнювати із книжкою, як це було всього кілька років назад — зараз багато навчальних програм неможливо відрізнити від ігор, і для того щоб перемогти в такій грі, знадобляться знання, які дитині важко прийняти як необхідні йому саме зараз — адже всім нам властиво відкладати «на потім» рішення багатьох проблем. А такий елемент сучасних комп'ютерних документів, як гіпертекстове посилання дозволяє у разі необхідності звернутися в будь-яке місце документа за додатковою інформацією, і в той же час при повторному вивченні не перевантажує вихідний текст документа [36, 11].        Зрозуміло, що заняття з математики, орієнтовані на використання засобів навчання згаданих типів, мають проходити у відповідно оснащеному досить досконалими технічними і програмними засобами класі. У таких класах мають вивчатися всі навчальні предмети без винятку, а не лише основи інформатики та обчислювальної техніки. Це зі свого боку сприятиме розширенню і поглибленню міжпредметних зв'язків, інтеграції окремих навчальних предметів, їх взаємопроникненню і взаємодії, що, зрештою, дасть можливість оволодівати елементами нових інформаційних технологій при вивченні різних навчальних дисциплін.           Розглянемо деякі прийоми використання ІКТ для створення засобів навчання для уроків математики в початковій школі.      Так, під час вивчення нумерації в межах першого десятка можна застосувати картки з числами, що мають вигляд роздаткового матеріалу.

Окрім карток з цифрами (числами першого десятка) вчитель може створити певні таблиці натурального ряду чисел.

Наприклад:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

До цієї таблиці можна застосувати різноманітні види завдань.

 •  Назвіть числа, які йдуть за п'ятіркою (зміщені праворуч від 5).
 •  Назвіть числа, менші від 8 (розміщені ліворуч від цієї цифри).
 •  Між якими числами стоїть З?

Вправи з лічби змінюються геометричними.


       Тут теж застосовуються саморобні посібники. Вони мають вигляд поділеного на 4 частини круга з геометричними фігурами.         Дітям пропонується для огляду протягом 2–3 с одна з чотирьох сукупностей геометричних фігур. Потім ця сукупність перекривається, а учні по пам'яті називають, скільки всього фігур вони бачили, яких саме, якого кольору, коментують положення кожної (угорі, внизу, посередині, ліворуч чи праворуч).       Такий наочний посібник такого виду дуже корисний для розвитку уваги: показуючи одну за одною різні чверті круга, класовод пропонує їх порівнювати і відповідати на запитання: «Що змінилося?».         Має зацікавити дітей гра «Живі числа».         Учитель показує картку, на якій зображено знаки >, < чи =. В учнів у цей час на руках картки з числами від 1 до 10 – по одній у кожного. У відповідь на запитання: «Які числа мають стати ліворуч і праворуч від мене?» – вибігають тільки ті, хто має картку з потрібним числом, стають поруч з класоводом й ілюструють приклади, скажімо, 5>4, 6>5 (або 3<4, 7<8, 5 = 5 – залежно від того, який показано знак).   Решта дітей перевіряє правильність «запису» цих прикладів, хором читає їх.   Досить ефективною може стати робота за індивідуальними набірними полотнами. Вона дає можливість диференційованого підходу до учнів залежно від пізнавальних можливостей кожного. Наприклад, пропонуються приклади з пропущеними знаками: для сильніших – між числами, для слабших – між предметними малюнками.            До дошки запрошуються по З учні. Решта в цей час працює з «годинником». Створюється він аналогічно до посібника з геометричними фігурами. Тільки складається не з 1, а 3 пар кругів: на крайніх записано числа від 1 до 12, на середньому – усі математичні знаки (+, –, •,
:, > < =).          Треба лише прагнути дидактично повністю «вичерпати» кожну таку вправу, Наприклад, після розв'язування прикладу 5<10 учитель запитує: «Які ще числа можна поставити замість 10?» Він не задовольняється 2–3 випадково знайденими розв'язками, а вчить дітей пошуку в певній послідовності, що гарантує вичерпність відповіді. У даному разі пошук усіх можливих розв'язків спирається на знання послідовності чисел натурального ряду: 5<10, 5<9, 5<8, 5<7, 5<6.         Деякі із заздалегідь підготовлених засобів унаочнення можна використовувати на кількох уроках і не один рік. Ось лише один приклад.       У багатьох школах поширені саморобні художньо оформлені таблиці чисел (прикладів) із зображеннями віночка (їжачка тощо).        На уроці з математики такий посібник зручно використати для лічби («Допоможіть зробити віночок»).           Розглянуті посібники здебільшого використовуються в 1-2 класах. А в наступних доцільні більш схематичні засоби.       Прикладом таких, що створені за допомогою ІКТ можуть стати таблиці додавання (віднімання) чисел.             Як бачимо, засоби та завдання можуть бути найрізноманітнішими.    Так, запитуючи дітей, якими діями розв'язується задача (або який знак треба поставити замість зірочки в деформованому прикладі, щоб запис був правильний), проти фігур смужки можна записати 4 знаки арифметичних дій, а під час підрахунку геометричних фігур у складному рисунку розмістити 4–5 чисел-відповідей, що позначають кількість знайдених учнями фігур.

Наведемо приклади дидактичних карток

Завдання 1

Відшукай правильну відповідь і з’єднай стрілочками хмаринки з сонечками.

 

Наступна дидактична картка розроблена в графічному редакторі:

Для створення тестів може використовуватись як текстовий так і табличний редактор (тест «Арифметичні дії» підготовлений у редакторі MS Excel).     Класифікацію завдань математичного змісту для формування основ інформаційної культури у молодших школярів здійснено за їх дидактичним навантаженням, а саме:

• на обчислення з функціями навчання (поєднання усних і письмових обчислень), контролю (перевірки правильності виконання завдань) та творчого застосування знань у програмі Калькулятор (доповнення, переформулювання);

• геометричного змісту на побудову, вимірювання та обчислення, з логічним навантаженням у графічному редакторові Powerpoint та Автофігури на панелі задач (побудову окремих фігур, на перетин фігур, виконання розфарбовування фігур чи їх спільних частин заливкою, користування інструментами олівцем, пензликом, гумкою); на виконання позиційних завдань та просторово-орієнтовану діяльність;

• логічно-інформативні, які передбачають визначення істинності (хибності) висловлень з різних областей знань;

• з логічним навантаженням, у яких виконання математичного завдання передбачає попередній аналіз умови за допомогою логічних операцій на конкретному навчальному матеріалі;

• на оптимізацію (побудову геометричної фігури найбільшої площі, обчислити найкоротший шлях), раціоналізацію діяльності на конкретних прикладах, що імітують дії різних персонажів (казкових, людей певної професії);

• на формування алгоритмічного стилю мислення, а саме навчання учнів використовувати у математичній діяльності алгоритми, які подаються послідовністю скінченого числа приписів та зорієнтовані на результат.

Подамо приклади завдань на обчислення за допомогою програми Калькулятор. Для переходу до обчислювальної діяльності необхідно виконати послідовно такі дії: Пуск, Програми, Стандартні, Калькулятор.

1. Надрукувати приклади та обчислити:

28 + 4 = 71 - 35 = 47 + 29 =

62456 + 7296 = 809213 - 567328= 23765 * 37 =

2. Вказати послідовність дій, обчислити та перевірити правильність результату.

(96 : 16 +58) : 8 = 346 + (298+ 154) - 113 =

16 : 2 + 21 + 48 = (900 - 354) - 228 + 579 =

(840 : 40 + 431) - 350 = 560 : 8 - (290 + 130) : 6 =

3. Поставити дужки та перевірити правильність результату за допомогою помічника.

91 - 19 : 2 - 3 = 6   17 + 7 : 3 + 11 = 19   70 : 2 - 16 + 12 = 7

4. Поставити дужки та знаки дій і перевірити правильність результату за допомогою програми Калькулятор.

3...4...5...6...7... = 5    1 2 3 4 5 = 0

5. Перевірити двома способами правильність виконання обчислень:

((455 + 286) - 569) + 363 = 455

Методичні ресурси графічного редактора Powerpoint полягають у: а) формуванні в учнів позитивного ставлення до виконання завдань у процесі вивчення геометричного матеріалу на креслення фігур, друкування предметів, що розуміється як індивідуальний творчий процес; б) розвитку просторово-графічних умінь у молодших школярів на завданнях на просторово-координаційну діяльність (позиційних у термінах справа - зліва, вгорі - внизу; метричних у термінах більший - менший, вищий - нижчий) та при переміщенні геометричних фігур, при складанні малюнків; в) розвитку точності рухів при відтворенні зразка у репродуктивних, тренувальних завданнях та при виконанні творчих завдань, що передбачають реалізацію задуму, власного проекту діяльності; г) формуванні в учнів умінь працювати із панеллю інструментів або операційно-практичних умінь; д) розвитку логічних компонентів мислення, коли просторово-координаційні дії поєднуються із логічним аналізом предметної області та відношень між об'єктами завдання.

Наведемо приклади завдань геометричного змісту для молодших школярів. Щоб перейти до виконання завдань геометричного змісту необхідно виконати дії: Пуск, Програми. Стандартні, Powerpoint:

а) на розфарбовування геометричних фігур:

1. Розфарбувати заливкою смужку трьома кольорами (синім, зеленим, червоним) так, щоб перша справа частина смужки була не червоною, а у центрі - синя. Назви кольори на смужці зліва направо, справа наліво.                           

2. Розфарбувати заливкою смужку, поділену на п'ять частин, трьома кольорами (синім, жовтим, коричневим) так, щоб однакові кольори не знаходилися поряд, а перша зліва частина була не червоного і не синього кольору. Знайди спосіб інакше розфарбувати смужку.     

3. Розфарбувати заливкою чотири круги двома кольорами (синім, зеленим) так, щоб круги одного кольору поряд не знаходилися. Скільки способів розфарбувати круги?

4. Розфарбувати заливкою геометричні фігури (трикутник, квадрат, круг, прямокутник) різними кольорами (блакитним, рожевим, коричневим, жовтим) так, щоб круг був не жовтого кольору і знаходився між блакитною та коричневою фігурами, а коричнева фігура - між рожевою та жовтою. Якого кольору квадрат?

5. Розфарбувати заливкою геометричні фігури (квадрат, круг, трикутник, чотирикутник) різними кольорами (фіолетовим, рожевим, синім, зеленим) так, щоб посередині були не синя і рожева фігури, а круг знаходився між зеленою та синьою фігурами. Назви кольори фігур зліва направо.

б) на побудову у графічному редакторі Powerpoint:

1. Побудувати геометричні фігури. У лівому верхньому кутку робочого поля побудувати коло. У нижньому правому кутку побудувати трикутник, а над трикутником - чотирикутник. Овал побудувати зліва від трикутника. Назви фігури вгорі та внизу на робочому полі.

2. Побудувати геометричні фігури (трикутник, чотирикутник, овал) так, щоб першим справа був овал, а першим зліва - не трикутник. Назви фігури зліва направо.

3. Побудувати геометричні фігури чотирикутник, трикутник та круг, щоб круг знаходився між іншими фігурами, а першим справа був не трикутник. Назви фігури справа наліво.

4. Надрукувати робота, щоб тулуб був квадрат, голова - овал, ноги і руки - прямокутники, очі - круги, рот - трикутник, черевики - п'ятикутники. Доповни іншими деталями самостійно.

в) на побудову та розфарбовування геометричних фігур:

1. Побудувати геометричні фігури квадрат, овал, п'ятикутник, щоб овал був першим зліва, а першим справа був не квадрат. Розфарбувати фігури, щоб п'ятикутник був не червоного кольору, а овал - не зеленого і не синього. Назвати фігури зліва направо. Назвати кольори фігур.

2. Побудувати геометричні фігури так, щоб зелений трикутник був першим зліва, а квадрат знаходився між п'ятикутником та кругом, жовта фігура - між зеленою та червоною, а п'ятикутник синього кольору. Назвати фігури зліва направо. Назвати кольори кожної фігури.

3. Побудувати геометричні фігури квадрат, овал, трикутник, прямокутник таким чином, щоб великі фігури знаходилися посередині і були одного кольору. Перша зліва фігура - не овал і вона не синього і не червоного кольору, перша справа фігура - не жовтого і не червоного кольору. Назвати фігури та їх кольори справа наліво.

4. Побудувати та розфарбувати геометричні фігури трикутник, квадрат, овал, круг чотирма кольорами - синім, зеленим, жовтим, червоним. Велика червона фігура знаходиться між кругом та овалом, а трикутник - зліва від синьої фігури. Круг знаходиться між зеленою та великою фігурами. Назвати фігури зліва направо. Назвати колір кожної фігури.

5. Побудувати геометричні фігури трикутник, шестикутник, круг, чотирикутник так, щоб справа від шестикутника була тільки синя фігура, а червоний трикутник знаходився між жовтою фігурою та кругом. Яким кольором розфарбуєш круг? Назвати фігури справа наліво. Якого вони кольору?

6. Побудувати геометричні фігури трикутник, квадрат, овал, круг та розфарбувати їх чотирма кольорами - синім, зеленим, жовтим, червоним. Велика червона фігура знаходиться між кругом та овалом, а трикутник - зліва від синьої фігури. Круг знаходиться між зеленою та великою фігурами. Назвати фігури зліва направо. Назвати колір кожної фігури.

7. Побудувати геометричні фігури так, щоб зелений трикутник був першим зліва, а квадрат знаходився між п'ятикутником та кругом, жовта фігура - між зеленою та червоною, якщо відомо, що п'ятикутник синього кольору. Назвати фігури зліва направо. Назвати кольори кожної фігури.

г) на перетин фігур та розфарбовування спільної частини:

1. Побудувати геометричні фігури п'ятикутник та чотирикутник таким чином, щоб спільною частиною їх був трикутник. Розфарбувати трикутник заливкою блакитного кольору.

2. Побудувати два прямокутники так, щоб їх спільною частиною був прямокутник. Розфарбувати червоним кольором спільну частину. Розфарбувати синім кольором інші частини фігур. Назви геометричну форму інших частин.

Завдання на оптимізацію (побудову геометричної фігури найбільшої площі, обчислити найкоротший шлях), раціоналізацію діяльності на конкретних прикладах, що імітують дії різних персонажів (казкових, людей певної професії). Наведемо приклади таких завдань.

1. Побудувати прямокутник найбільшої площі, якщо відомо, що його периметр дорівнює 16 см. Яка довжина сторін прямокутника?

2. Побудувати прямокутник найбільшого периметру, якщо відомо, що його площа дорівнює 12 кв. см.

Завдання на формування операційно-алгоритмічного стилю мислення, а саме навчання учнів використовувати алгоритми у математичній діяльності, подаються послідовністю скінченого числа приписів, виконання яких приводить до знаходження очікуваного результату. Ознайомлення з поняттям інформації та способами роботи з нею, формування умінь складати та виконувати алгоритми займали основоположне місце у становленні основ інформаційної культури та комп'ютерної освіченості сучасної дитини. Достатній рівень розвитку операційно-алгоритмічного стилю мислення допомагає раціоналізувати навчальну діяльність, розвивати рефлексивність сприйняття комп'ютерної реальності, оптимізувати переробку інформаційних потоків та зберігати у знаково-семіотичній формі досвід соціалізації. У запропонованому варіанті формування основ інформаційної культури у дітей молодшого шкільного віку передбачено пропедевтичний етап, що передує виходу на комп'ютерний режим, та система роботи, розрахована на розвиток навичок користувача ПК у навчальному процесі початкової школи.

Алгоритм „угадування" задуманого числа.

1. Задумати число.

2. Додати до задуманого числа число 5.

3. Помножити отриману суму на число 3.

4. Відняти від одержаного числа задумане число.

5. Відняти число 15.

6. Поділити результат віднімання на число 2.

7. Відповідь - задумане число.

Алгоритм відгадування цифри різниці.

1. Задумати двоцифрове число, у записі якого різні цифри.

2. Поміняти місцями цифри задуманого числа.

3. Відняти від більшого числа менше.

4. Сказати цифру десятків.

5. Ведучий називає цифру одиниць та всю різницю.

Алгоритм записування чисел.

Візьмемо для прикладу число 4538.

1. Число 4 помножити на 10.

2. Додати число 5.

3. Одержане число помножити на 10.

4. Додати число 3.

5. Результат додавання помножити на 10.

6. Додати число 8.

7. Прочитай число.

Алгоритм геометричного конструювання.

Виконати побудови у графічному редакторові  Powerpoint  за алгоритмом:

Завдання А: 1) Побудувати квадрат. 2) Поділити його на чотири рівні частини. 3)Розфарбувати квадрат чотирма кольорами (синім, зеленим, червоним, жовтим). Якщо нижня справа частина не синього кольору, то над нею - червоного. 4) Зліва від зеленої - жовта частина. 5) Назви кольори рядка (справа наліво), стовпчика (знизу вгору).

Завдання Б: 1) Побудувати трикутник. 2) Побудувати чотирикутник. 3) Якщо вони перетинаються, то розфарбувати їх спільну частину жовтим кольором. 4) Розфарбувати синім інші частини фігур. 5) Назвати утворені геометричні фігури.

Завдання В: 1) Побудувати чотирикутник. 2) Відділити лінією один кут. 3) Розфарбувати палітрою синього кольору фігуру, яка утворилася. 4) Назвати нову фігуру.

Завдання Г: 1) Намалювати трикутник, чотирикутник, круг. 2) Круг розфарбувати не блакитним і не червоним кольором. 3) Трикутник розфарбувати не рожевим кольором. 4) Назвати кольори геометричних фігур.

Завдання Д: 1) Побудувати п'ятикутник; 2) Побудувати трикутник, що не перетинається із п'ятикутником. 3) Побудувати чотирикутник, який перетинається з обома фігурами. 4) Зафарбувати палітрою (червоним кольором) спільну частину.

Завдання Е: 1) Побудувати чотирикутник. 2) Відділити лінією один кут. 3) Розфарбувати синім кольором фігуру, яка утворилася. 4) Назвати нову фігуру.

Завдання Ж: 1) Намалювати трикутник, чотирикутник, круг; 2) Розфарбувати фігури трьома кольорами: червоним, рожевим, блакитним; 3) Круг розфарбувати не блакитним і не червоним кольором; 4) Трикутник розфарбувати не рожевим кольором. Назвати кольори геометричних фігур.

Завдання З: 1) Побудувати п'ятикутник; 2) Побудувати трикутник, що не перетинається із п'ятикутником. 3) Побудувати чотирикутник, який перетинається з обома фігурами. 4) Зафарбувати спільну частину червоним кольором.

Завдання К: 1) Вибрати на панелі інструментів «Многокутник» та намалювати корпус кораблика; 2) Вибрати на панелі інструментів «Чотирикутник» та намалювати матчу; 3) Вибрати на панелі інструментів «Олівець» та намалювати парус; 4) Вибрати синій колір для корпуса кораблика і «Заливкою» розфарбувати його; 5) Вибрати блакитний колір для паруса кораблика та розфарбувати його.

Гру «Хід конем» можна запропонувати під час побудови таблиці. Спочатку учні будують таблицю, а потім заповнюють її. Фігура кінь на шахматному полі робить хід у вигляді букви «Г» На частині шахматного поля 3х3 (малюнок зліва) цифрами від 1 до 8 пронумеровані ходи коня. Скільки всього ходів зробив кінь? Покажи кожний хід. Чи можна інакше обійти всі клітинки поля, окрім центральної, не пропускаючи жодної клітинки і не перебуваючи у кожній клітинці двічі? Прочитати зашифроване слово за допомогою ходу коня на малюнку справа.        Отже, використання комп'ютера на уроці математики — не дань моді, не засіб перекласти на плечі комп'ютера багатогранну творчу працю вчителя, а лише один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для підвищення ефективності уроку.

Розділ 2, пункт 2

2.2. Використання тренувальних програм з математики з метою підвищення мотивації навчальної діяльності молодших школярів (комп’ютерні тренажери, тести, ігри тощо)

Головним завданням педагогічного процесу є розвиток особистості учня. Діяльність учителя має бути спрямованою на створення в школі умов, у яких кожна дитина відчувала б себе комфортно. Формування у дитини мотиваційної сфери відіграє важливу роль в успішному оволодінні навчальною діяльністю. Над цією проблемою завжди працює вчитель, добираючи відповідні до уроку мотиваційні установки.

Урок математики повинен створити широкі можливості для розвитку розумових здібностей молодших школярів: пам'яті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уяви, уваги, інформаційної культури, формування первинних умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії, математизувати реальні ситуації. Навчання математики тісно пов'язане з формуванням мовленнєвої культури учнів, збагачує учнів математичною термінологією, а також необхідним для її засвоєння словниковим запасом.

Учитель підтримує пізнавальний інтерес різними прийомами, засобами, методами, виховує в учнів спочатку інтерес до безпосередньої діяльності під час уроку, цим самим забезпечує поступове переростання його в інтерес до розумової діяльності, нових знань узагалі і, зокрема, з математики.

Формування мотивації до навчання математики залежить передусім від учителя, від рівня його творчості, майстерності, здатності достукатись до кожного серця.

Психологічні аспекти мотиваційного компонента в навчальному процесі досліджувались у роботах В.П. Безпалька, В.М. Бондаровської, П.Я. Гальперіна, В.П. Зінченка, Ю.І. Машбиці, В.В. Рубцова, Л.Н. Прокопенка, Н.Ф. Тализіної та ін.

Проблема мотивації до вивчення математики досліджувалась у працях М.В. Богдановича, Ю. Андрух та Е. Вовчарук та ін. На їхню думку, педагог для розвитку мотивації повинен створити стимулювальне середовище. Загальні умови педагогічного стимулювання треба поєднувати із застосуванням різноманітних методичних прийомів, які безпосередньо впливають на мотиваційний компонент уроку. Зокрема, вводити інформаційні хвилинки про видатних учених, математичні поняття, наводити цікаві факти, використовувати нетрадиційні форми уроків та прийоми педагогічної техніки

Психологічний тлумачний словник розкриває мотив як спонукання, ефект якого опосередкований психікою людини, почуттями, настроєм, інтересами і прагненнями та ін. [39, 308].

У психології поняття «мотивація» розглядається як система факторів, що зумовлюють поведінку, і як характеристика процесу, який підтримує активність на певному рівні.

Мотив навчання – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує рух особистості до пізнавальної діяльності, активізує розумову активність. Мотивами можуть бути потреби й інтереси, прагнення й емоції, настанови й ідеали. З психологічного погляду мотиви є внутрішніми рушіями навчальної діяльності. Від рівня сформованості мотивів багато в чому залежить успішність і результативність учіння. Педагог, дбаючи про організацію і керівництво пізнавальним процесом, має цілеспрямовано працювати над формуванням в учнів дієвих мотивів [21, 108-109].

На думку Є.М. Савченко, використання інформаційних технологій у початковій школі на уроках математики не тільки підвищує пізнавальний інтерес учнів, а й сприяє творчому розвитку вчителя, дає можливість відчувати себе і сценаристом, і режисером свого уроку, складати такий сценарій уроку, який необхідний у даному класі на конкретному уроці [34, 56-57].

Кожна навчальна тема потребує застосування різних прийомів та методів для ефективного її засвоєння учнями. Одні теми краще наочно пояснити, другі потребують динамічної картинки, інші - надання методичних рекомендацій (правил) розв'язання завдання. Доцільне їх використання забезпечить високу продуктивність уроку. Більшість учителів у своїй практиці використовують комп'ютер як наочний посібник якісного рівня, найчастіше це комп'ютерні презентації [34, 56-57].

Використання анімації дає можливість вдало продемонструвати зміст задачі на рух: на зустрічний рух, у протилежні сторони, навздогін, з відставанням, не жестикулюючи, як звичайно, руками. Раніше використовували наочність на папері, на якому не вистачало одного - динаміки.

Ефективність таких уроків значно вища. Навіть ті, хто не вирізняється високою кмітливістю, беруть участь пошуку шляхів розв'язання задачі. Створені задачі в Microsoft PowerPoint  можна використовувати неодноразово, оскільки умову задачі легко змінити переваги комп'ютерних анімаційних слайдів у тому, що вчитель може повернутися до початку задачі, зупинитися на окремих фрагментах, провести бесіду з учнями, вислухати різні думки. Допомагає це й учням, які раніше не могли зрозуміти зміст задачі через те, що погано читають, не вміють швидко мислити, в результаті зростає продуктивність уроку.

Одним з таких посібників для навчання математики є педагогічний програмний засіб «Математика 1-4 клас» Версія 1.0 ПП «Контур плюс», що допомагає полегшити роботу вчителя та економити час на підготовку до уроку, пояснення нового матеріалу, створення власних уроків, формування та закріплення навичок розв'язування вправ, передбачених програмою, проведення індивідуальних і факультативних занять та самостійне вивчення матеріалу [41, 90 ].

Малюнок 2. «Можливості та переваги ППЗ «Математика, 1 клас» .[42]

Малюнок 3. «Недоліки ППЗ «Математика, 1 клас». [42]

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки математики із застосуванням комп'ютерних технологій. Кожен із таких уроків містить малюнки, схеми, анімації, відеофрагменти, текстові пояснення, звуковий супровід, зразки виконання математичних завдань тощо, які педагог може використати відповідно до мети уроку.

Урок складається з певної кількості кроків - структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об'єднаних за певною ознакою (наприклад, постановка проблеми, її розв'язання - вивчення нового матеріалу, демонстрація, завдання для первинного закріплення (можна використати як самостійну роботу учнів) з подальшою перевіркою за зразком на екрані, творчі завдання.

Для підготовки та проведення уроку математики із застосуванням комп'ютера вчителеві потрібно добре орієнтуватися в структурі пропонованого уроку і змісті кожного його етапу.

Відповідно до власних методичних уподобань педагог може редагувати запропоновані в ППЗ уроки або створювати власні, використовувати окремі кроки на різних уроках під час вивчення, закріплення і повторення матеріалу.

Знання змісту наповнення кожного кроку уроку ППЗ «Математика» допоможе вчителеві в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого матеріалу [41, 91].

Крім ППЗ «Математика, 1-4 клас», існує велика кількість програмних засобів, розрахованих на один чи декілька етапів уроку, які вдало доповнюють зміст уроку. Наприклад, до теми «Дроби», що є складною для дітей молодшого шкільного віку, існує програмний засіб «Дроби» (Див. мал. 4,5). На наочному прикладі пояснюється поняття дробу й частини, підібрано різної складності завдання для перевірки знань, результатом чого є ефективне сприймання і швидке усвідомлення поняття. [41,91]

Малюнок 4. Зразок завдань в програми «Дроби»

Малюнок 5. Зразок завдань в програми «Дроби»

Програмна підтримка вивчення математики реалізується не лише в предметних ППЗ, а й в інших програмних засобах, що містять математичний матеріал. Такими є програми для вивчення інформатики в початковій школі, які своїм змістом мотивують учнів до розв'язання поставлених завдань. Наприклад, «Скарбниця знань»(див. Додаток 9), «Сходинки до інформатики» (Див. Додаток 10).

Програма «Скарбниця знань» містить ряд вправ, що сприяють формуванню інтелектуально розвиненої особистості, яка володіє вміннями й навичками доводити і спрощувати прийоми розв'язання задач та прикладів, методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення, може критично й логічно мислити [41, 92].

Зміст навчального матеріалу програмно-методичного комплексу «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів відповідає віковим особливостям учнів, подається в доступній ігровій формі, зацікавлює дітей. Більша частина навчальних програм має тренувальний характер та орієнтована на застосування на етапі формування навичок. Деякі з програм є демонстраційними та можуть бути використані вчителем під час пояснення нового матеріалу або на уроках узагальнення знань. Навчальні програми комплексу «Сходинки до інформатики» сприяють реалізації як міжпредметних зв'язків, так і загальноосвітніх завдань[41, 92].

У ній містяться програми, які своїм змістом безпосередньо спрямовані на підтримку вивчення математики. Ці програми доцільніше використовувати для закріплення та перевірки математичних знань. Наприклад, програма «Математичний космодром» (Див. мал. 6) дає можливість перевірити вміння додавання та віднімання в усіх випадках у межах 100. Учень керує злетом та посадкою ракет, розв'язуючи приклади з математики. Для того, щоб ракета злетіла, йому пропонується приклад на додавання, а для того, щоб посадити ракету, він повинен розв'язати приклад на віднімання. [41, 93].

Малюнок 6. Зразок завдань в програми «Сходинки до інформатики»

Усно розв'язавши приклад, записаний на ракеті, учень повинен знайти правильну відповідь на одній із шести кнопок на пульті керування і натиснути її.

На початку роботи можна обрати один з трьох режимів:

1. «Приклади на додавання».

2. «Приклади на віднімання».

3.        «Приклади на додавання та віднімання».

Приклади, що пропонуються учневі, поступово ускладнюються. За один сеанс він повинен правильно розв'язати 12 прикладів: перших 3 приклади - на операції в межах 20-ти без переходу через десяток, наступні 4 - в межах 20, але з переходом через десяток, і останні 5 прикладів - на операції в межах 100.

Перехід на наступний рівень здійснюється тільки після успішного розв'язання необхідної кількості прикладів поточного рівня. По завершенні сеансу програма повідомляє кількість помилок, яких допустився учень.

Програму «Телевізор» із курсу «Сходинки до інформатики»  (Див. мал.7) також можна віднести до можливих для використання у підготовці та проведення уроків початкового курсу математики. Ця програма спрямована на засвоєння таблиці множення. Діти, граючись, опановують таблицю множення.

Малюнок 7. Зразок завдань в програми «Сходинки до інформатики»

Програма створена у вигляді телевізора. Розпочати гру можна лише після того, як за допомогою миші ввімкнути телевізор, натиснувши на відповідну кнопку. Як і в побутовому, такому самому пристрої, наявні 10 каналів. Проте у грі на кожному із цих каналів транслюється лише одна програма «Таблиця множення». Після ввімкнення одного із каналів перед учнем з'являються приклади на множення. Дізнавшись відповідь одного з прикладів, учень повинен за допомогою миші клікнути по потрібному прикладові і за допомогою клавіатури ввести правильну відповідь. Якщо відповідь правильна, то на місці прикладу відкривається частина загального малюнка. Якщо ж відповідь неправильна, то приклад набуває червоного кольору і частину малюнка стає неможливо розкрити. Учитель і учень дізнаються, над чим потрібно ще попрацювати, аби не виникало помилок. Розв'язуючи приклади, дитина відкриває малюнки зі знайомими героями мультфільмів, що викликає інтерес та стимулює до подальшої роботи з програмою. [41, 92-93].    Таким чином, програму «Телевізор» доцільно використовувати на уроках математики під час перевірки знань. Оскільки вона дозволяє побачити результат роботи учня та якість знань, якими він володіє.

Існує багато програм, призначених для контролю знань і однією з найкращих є програма «Тест». За допомогою цієї програми можна перевірити знання дітей з різних тем у процесі вивчення початкового курсу математики.

Тестування як засіб педагогічної діагностики дає можливість оперативно і точно визначити рівень знань окремого учня, характеристики навчального процесу в класі, групі. Широке використання тестової перевірки знань у процесі вивчення математики підвищує ефективність навчально-виховного процесу через створення атмосфери довіри, відкритості, об'єктивності, забезпечує оперативний зворотний зв'язок, дозволяє проводити миттєвий аналіз та корекцію процесу навчання.

Контрольно-діагностична система «Тест» призначена для перевірки знань тестуванням на комп'ютері і є хорошим програмним середовищем для створення тестів з математики.

З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана кількість питань (наприклад, 15). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох правильних. Учню треба позначити правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання. Час відповіді на тест обмежений. Рекомендується проводити тестування протягом 10-15 хвилин для кількості питань 10-15.

В останні роки цілий ряд творчих колективів підготували цілі добірки навчальних та ігрових програм для дітей молодшого шкільного віку. Наприклад, добірка програм торгової марки Сорока Білобока™. Як заявляють розробники, їх мета – "створення та розповсюдження україномовного програмного забезпечення… Тобто програм, у яких меню, тексти, розмова в ведеться українською мовою. На жаль зараз є велика проблема у популяризації українського ПЗ. Дуже мало програм для навчання дітей та підлітків. Мало дистрибутивів з підтримкою української мови, або є напівперекладені…" На жаль, не всі комп`ютерні ігри, які є на сучасному українському ринку, спрямовані на розвиток дитини.

Розробники названої добірки навчальних і розвивальних програм керувались основним принципом навчання дошкільнят та молодших школярів: навчання, поєднане з грою. Звук до дисків записано на високоякісному студійному обладнанні, що гарантує високу якість звучання.

Серед програмних засобів для дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, які пропонує вже згадувана фірма з торговою маркою Сорока Білобока™,  є кілька програм для підтримки математики:

 •  «Логіка» – орієнтована на дітей старшого дошкільного віку і учнів початкових класів. Метою є допомога у розвитку пізнавальних здібностей дітей, пам’яті, мислення, спостережливості, формулюванню суджень; формування вміння порівнювати і аналізувати форму, колір, кількість, розмір. Навчання відбувається в цікавій ігровій формі.   
 •  «Бджілка Жу-Жу. Зачаровані числа» — захоплююча гра для дітей  до 9 років. Разом з відважною бджілкою Жу-Жу дитина буде подорожувати Чарівним Лісом і «знімати чари» з чисел. У такій грі дитина легко і невимушено ознайомиться з цифрами та числами. А також засвоює прості математичні дії: додавання, віднімання, множення і ділення.
 •  «Петрик. Канікули в бабусі» - математична гра для дітей віком від 7 до 9 років.

Петрик приїжджає на канікули до бабусі, де його чекає багато цікавих пригод. Допомагаючи Петрику виконати завдання бабусі, дитина легко і невимушено вчиться додавати, віднімати, множити, ділити, засвоїть табличку множення, а також розвиває логічне мислення (див. мал.7)

За правильно виконані завдання дитина отримує бали. А якщо завдання виконано успішно і вчасно, то ще й бонус - 50 балів. Завдання можна повторювати в будь-якому порядку, що дозволяє закріпити засвоєний матеріал.

 •  «Петрик. Лісові пригоди» - комп'ютерна навчальна гра для дітей, віком до 8 років.

Подорожуючи з Петриком, дитина в ігровій формі знайомиться з математикою. Навчання проходить у процесі подорожі головного героя Петрика, якому потрібно пройти через ліс, щоб знайти дорогу додому. При цьому він потрапляє в різні ситуації, де потрібно застосувати математику.

Навчальна комп'ютерна гра "Петрик. Лісові пригоди" допомагає навчити дітей розпізнавати кольори і фігури, співставляти розміри, висоту, відстань, виконувати прості логічні задачі і, звичайно ж, рахувати!

 •  «Петрик. Загадкові острови» — захоплююча гра для дітей віком 8 –11 років.

Петрик подорожує морем разом з дідусем і потрапляє на загадкові острови. На островах Прямокутників, Трикутників і Кружечків він знайомиться з цікавими жителями, допомагає їм, застосовуючи знання з математики. Граючись з Петриком, дитина знайомиться з одиницями вимірювання довжини, ваги, часу; вчиться їх перетворювати. А також вчиться розгадувати математичні загадки, розв'язує текстові задачі та опановує ази геометрії [43].

Отже, використання інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи дає можливість не лише модернізувати його, підвищити ефективність, мотивувати учнів, але й диференціювати процес з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня. Вчителеві інформатизація надає можливість гнучко управляти навчанням і урізноманітнювати способи мотивації до вивчення математики початкового курсу.

З цією метою доцільно використовувати ППЗ у трьох напрямах:

- сприйняття та осмислення нового матеріалу за допомогою комп'ютерної програми;

- використання комп'ютерного тренажера для формування математичних умінь і навичок;

- тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Використання комп’ютерних технологій на уроках математики здатне підвищити інтерес до вивчення предмета, побачити наочно суть поняття чи зміст задачі, при потребі повернутися до певного етапу уроку, повторити й допомогти надолужити пропущену тему, доповнити зміст уроку. Педагогічні програмні засоби сприяють підвищенню якості знань учнів з математики, забезпечують повною мірою виконання основних завдань навчання математики в початковій школі та належний розвиток учнів у галузі інформатизації, сприяють розвитку мислення, креативності молодших школярів[41, 93].

ВИСНОВКИ

Ставши частиною процесу навчання, інформатизація привносить свої вимоги до засобів отримання і обробки інформації. Проте її впровадження гальмується низкою чинників. У зв’язку з цим гостро постає проблема створення таких електронних навчальних засобів, які б, з одного боку, враховували реалії сьогодення, з другого, функціонально були різноманітними, аби їх можна було використовувати на різних етапах уроку, з третього, щоб учні мали можливість працювати з програмовими навчальними засобами на електронних носіях самостійно при наявності високоякісного комп’ютера в сім’ї. Доступ дітей до комп’ютера в ранньому віці прискорює розвиток інтелектуальних здібностей і навчальних умінь. Персональний комп’ютер впливає на емоції молодших школярів.       Проблема використання компютерних технологій у вивченні математики молодшими школярамине вирішена навіть на теоретичному рівні, а це, у свою чергу, негативно позначається на вирішенні і практичних завдань використання компютера безпосередньо в навчанні. У зв’язку з цим особливу роль для інформатизації початкової освіти в нашій країні мають дослідження, спрямовані на виявлення факторів ефективного використання комп’ютера в навчанні і проектування технології навчання молодших школярів за участю комп’ютера.           Важливими аспектами компютерного навчання дітей залишаються безпечність, корисність та цікавість. Можливість використання комп’ютера у навчальному процесі вимагає врахування наступних факторів:

 •  вплив компютера на здоровя дітей (неприпустимо вчити молодших школярів на машинах, які не відповідають основним санітарно-гігієнічним вимогам, а також перевищувати допустимі часові норми);
 •  відповідність програмного забезпечення, що є у наявності, санітарно-гігієнічним та психолого-педагогічним вимогам;
 •  наявність навчальних ігрових середовищ, а також програм, які допомагають конструювати завдання;
 •  забезпечення умов підготовки фахівців, які можуть на високому рівні забезпечувати навчальний процес із використанням комп’ютерів.

Вирішення цих аспектів забезпечить можливість впровадження, на відповідному рівні, комп’ютерної техніки в  школу І ступеня.    Серед безлічі проблем застосування інформаційно-комунікаційних технологій, варто особливо виділити проблему впливу роботи з компютером на здоровя дитини. Її значимість і актуальність визначаються стрімкістю і глибиною проникнення інформаційних технологій в усі сфери життя і діяльності сучасного суспільства.         Охорона здоров’я дитини-користувача персонального комп’ютера — проблема багатогранна, котра може бути вирішена на основі збалансованого комплексного підходу, що враховує цілий ряд факторів: педагогічних, медичних, правових, технічних, організаційних. Однак, незважаючи на те що цим питанням займаються багато фахівців, їхня робота дотепер ще малоефективна. Причина цього бачиться в тім, що проблеми здоров’я людини в контексті компютеризації вирішуються на основі принципів і підходів, що мають стосовно охорони здоров’я приватний або зовнішній характер. Повною мірою це належить і до педагогічних розвязань даного питання, потенціал яких ще далеко не вичерпаний.

Основні результати нашого дослідження:

 •  виділено основні шляхи застосування комп’ютерних засобів навчання на уроках математики: використання комп’ютерних технологій на уроці математики, використання тренувальних програм з математики (комп’ютерні тести, тренажери тощо);
 •  розглянуто переваги та недоліки застосування комп’ютерних засобів навчання, що дало змогу вдосконалити процес навчання із використанням ПК та усувати негативні чинники;
 •  сформовано рекоментадії учителям початкової школи та студентам щодо правивльної організації роботи з комп’ютерними засобами навчання;
 •  розроблено конспекти уроків, які демонструють практику впровадження створених комп’ютерних дидактичних засобів;

На нашу думку обґрунтоване використання комп’ютера сприяє розвитку розумових здібностей дітей, їхньому творчому мисленню в розв’язанні різного роду завдань, підвищує інтерес до навчання, сприяє набуттю знань і вмінь. Проведений аналіз дослідження засвідчує, що комп’ютерна підтримка уроків математики, зокрема використання різноманітних дидактичних засобів, створених за допомогою прикладного програмного забезпечення, а комп’ютер в навчальному процесі виступає провідним засобом навчання.   Отже гіпотеза підтвердилась: вивчення математики в початкових класах здійснюватиметься більш ефективно з використанням комп’ютера за таких педагогічних умов:

1. Володіння вчителями початкових класів комп’ютерними  технологіями.

2. Використання мультимедійних технологій, які не несуть негативного впливу на організм дитини.

3. Якщо використання комп’ютера на уроці є доцільним та сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1.  Апатова Н.В. Інформаційні технології в навчанні математики / Н.В. Апатова // Мін. освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. К.: НПУ, 1997. 41 с.
 2.  Бокучаева Т. П. Первые шаги в мире информатики: Методическое пособие для учителей 1-4 классов./ Т. П. Бокучаева,  С. Н. Тур – СПб.: БЧВ-Петербург, 2002. – 544 с.
 3.   Боровський В. І. Комп'ютеризація школи?/В.І. Боровський// Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 10. – С. 12-13.
 4.  Вєтрова І. К. Використання комп’ютерів у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки/  І. К. Вєтрова,  В. Б. Вербенко // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2001. – №2. –  С. 6-10.  
 5.  Витуховская А.А. Проектирование  технологи подготовки к обучению младших школьников с использованием компьютера/ А.А. Витуховская, А.С. Марченко// Информатика и образование. – 2004. –  №.8. – С. 83-87.
 6.  Глушко А. И. Компьютерный класс в школе / А.И. Глушко// Информатика и образование. – 1994. –  №4. – С. 6-9.
 7.  Гончаренко С. У. Український педагогічний словник./С.У. Гончаренко – К.: – Либідь, 1997. –  376 с.
 8.  Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання:  Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл./ П.К. Гороль, Л.Л. Коношевський,         М.Г.  Вороліс. – К.: Освіта України, 2007. – 256 с.
 9.  Даниленко О. В. Повышение эффективности процесса усвоения учебного материала младшими школьниками в условиях компьютеризации обучения: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01/О.В. Даниленко; Моск. открыт. пед. ун-т.  – М., 2000. 17 с.
 10.   Демчук Л.В. Використання комп’ютера на уроках математики/ Л.В. Демчук // Математика. – 2003. – №18. – С. 2-4.
 11.   Державний стандарт початкової загальної освіти (від 20 квітня 2011р. №462). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/.
 12.   Державні санітарні правила та норми «Середні загальноосвітні навчально-виховні учбові заклади (школи, ліцеї, гімназії). Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-98: затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. № 8. –К. 1998. Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/basebp/ua-ymtuur.htm 
 13.   Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.009-98: Влаштування та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах: затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України // Все для вчителя. 2006. № 23-24. С. 93-107.
 14.   Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
 15.  Імбер В. І. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів: Автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; Вінниц. держ. пед ун-т ім. М. Коцюбинського – Вінниця, 2008. – 21 с.
 16.   Концека М. П. Здоровье и комп’ютер/ М.П. Концева// Информатика и образование. – 2000. – №1. – С. 89-91.
 17.   Королева Т. Н. Методика преподавания информатики в начальной школе/Т.Н. Королева//На правах рукописи. –Барнаул. –1999-2000. –124 с.
 18.   Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості/За ред. Л.М.Проколієнко: – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.
 19.   Кравченко Л.І. Персональний комп’ютер на уроці математики як засіб активації пізнавальної діяльності учнів/ І.Л. Кравченко//Математика в школах України. – 2004. – №2. – С. 8-11.
 20.   Кривлюк О. П. Використання комп’ютера на уроках математики в початковій школі/О.П. Кривлюк// Комп’ютер в  школі та сім ‘ї. – 2000. – №4. – С. 32-33.
 21.  Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2007. – 447 с.
 22.   Левшин М. О. Інформаційні технології – з першого класу/ О.М. Левшин // Вища освіта України. – 2002. – №1. – С. 58-59.
 23.  Логико-психологические основи использования компьютерньїх учебных средств в процессе обучения // Информатика и образование. 1989. № 3.С. 5-12.
 24.  Миколайчук Л. А. Компютерні технології у початковій школі/Л.А. Миколайчук// Завуч. – 2010.  – №9.  – С. 6-7.  
 25.  Мітрясова О.П. Проблеми комп'ютеризації навчання / О.П. Мітрясова // Педагогіка і психологія. – 2010. –- № 4 (69). – С. 93-98.
 26.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навч. посіб./ Н.Є. Мойсеюк – 5-е вид. перероб. та доп. – К, 2007. –  656 с.
 27.   Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій./ Н.В. Морзе. – К.: Видавнича група BHV, 2006. –389 с.  
 28.   Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл.  із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім Освіта, 2011. – 392с.
 29.   Обухова Л.Ф. Пиаже Жан: Теория, эксперименты, дискуссии/ Под ред. Л.Ф. Обуховой, Бурменской Г.В. – М.: Академика (ЮРИСТЪ-ГАРДАРИКА) 2001. –С. 106-186.
 30.   Полька Н.С. Вплив персонального комп’ютера на функціональний стан організму молодших школярів/ Н.С. Полька// Рідна школа. – 2004. – №5. – С. 26-30.
 31.  Полька Н.С. Гігієнічне обґрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп'ютерної техніки у навчанні молодших школярів: дис. ...  д-ра мед. наук: 14.02.01 / Н.С. Полька. — К., 2001. — 265 с.
 32.   Пройдаков Е.М.,  Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування/  Е.М. Пройдаков,  Л. А. Теплицький Вид. 1. – К.: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. – 552 с.
 33.   Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів./О.Я. Савченко. – К.: Ґенеза, 2002. – 386 с.
 34.  Савченко Е.М. Использование компьютера на уроках математики. / Е.М. Савченко // Начальная школа, 2008. № 5. С. 56-57.
 35.   Современные образовательные технологи в гуманитарной сфере: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 14 апр. 2004 г. / [Ред. и сост. — к. ист. н., доц. И.П. Вишнякова-Вишневецкая]. — СПб.: Береста; Изд-во СПбИГО, 2004. -264с.
 36.   Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти/ О.В. Співаковський //Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук, праць. - НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип. 4. Київ, 2001. – С. 3-11.
 37.   Хуторской А.В. Личностный курс "моя информатика" в начальной школе А.В. Хуторской, Г.А. Андрианова // Интернет-журнал "Эйдос". 2002.       12 с.  Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2002/0412.htm04
 38.   Цветкова М.С. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе/ М.С. Цветкова // Информатика и образование. – 2002. – №6. –           С. 12-14.
 39.   Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. / В.Б. Шапар. Харків, 2004. - 639 с.
 40.  Шевченко О.О. Уроки з комп’ютерною підтримкою/ О.О. Шевченко// Початкова освіта. – 2008. –№12. – С.33-37.
 41.   Шкворченко Г.Ю. Використання педагогічних програмних засобів(ППЗ) з метою мотивації  до вивчення математики у початковій школі/ Г.Ю. Шкворченко//Педагогічні науки:  збірник наукових працю Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: БДПУ, 2012 – Вип. 18. С.89-93.
 42.   http://on2.docdat.com/docs/28/index-11575.html
 43.   http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-2-parent_id-3.html
 44.   iteach.com.ua
 45.   http://www.kapel.in.ua/?page=presentation
 46.  http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/nnn1_4kl/ 
 47.   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Додаток 1

Анкета №1

 1.  Де ви здобули комп’ютерну освіту?
 2.  Як ви оцінюєте власний рівень володіння комп’ютером і комп’ютерними технологіями? (Зазначте у відсотках)

3.Які навички для роботи з комп’ютером і комп’ютерними технологіями ви хотіли б здобути?

 •  Вміти користуватися сучасною комп’ютерною технікою (персональний комп’ютер, проектор, принтер, ксерокс, планшет, нет-бук та інші);
 •  Створювати навчальні презентації;
 •  Вміти користуватися уже готовими навчальними програмами (комп’ютерні тести, тренажери);
 •  Використовувати ресурси Інтернету з метою збору пізнавальної інформації, розширення банку наочних матеріалів та інше;
 •  Створювати комп’ютерні проекти, веб-сторінки.
 •  Свій варіант.

Додаток 2

Анкета №2 ( для опитування вчителів)

Шановні вчителі, просимо Вас взяти участь у письмовому опитуванні, ціллю якого є удосконалення методики навчання математики в початкових класах за рахунок використання на уроці комп’ютера.

Дякуємо за допомогу!

 1.  Яка з нижче запропонованих моделей використання комп’ютерних технологій у навчанні є найефективнішою в початковій школі?
 •  системне вивчення інформатики;
 •  оволодіння знаннями про ПК на рівні користувача;
 •  інтеграція з навчальними предметами;
 •  управління навчальною діяльністю;
 1.  Чи використовували б Ви комп’ютер у навчанні дітей (з огляду на всі труднощі та перспективи)?
 •  так;
 •  ні;
 •  скоріше, так;
 •  скоріше, ні;
 •  не знаю;
 1.  Що найбільше подобається дітям у застосуванні ІКТ на уроці математики?

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Як, на Вашу думку, найкраще застосувати комп’ютер на уроці математики?
 •  лише для демонстрації наочних посібників;
 •  для демонстрації наочних посібників з деяким залученням учня у самостійну роботу з комп’ютером;
 •  для роботи учнів у комп’ютерному навчальному середовищі (за ПК);
 •  для систематичної роботи в комп’ютерному навчальному середовищі;
 •  свій варіант (потрібно вказати):

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Яке місце вчителя на уроці з комп’ютерною підтримкою?
 •  спостерігач;
 •  керівник процесом;
 •  помічник у осмисленні матеріалу;
 •  помічник у роботі з комп’ютером;
 •  свій варіант (потрібно вказати):

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Який вплив, на Вашу думку, спричинює комп’ютер на здоров’я дитини?
 •  однозначно негативний;
 •  негативний за умови неправильного використання;
 •  позитивний за умови правильного використання;
 •  ніякий;
 •  свій варіант (потрібно вказати):

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Що найбільше заважає цілковитому впровадженню комп’ютерних засобів навчання в школу?
 •  погана матеріально-технічна база шкіл;
 •  погане розуміння проблеми керівними органами освіти (в т.ч. дирекцією школи);
 •  погана обізнаність вчителів у даній проблемі;
 •  свій варіант (потрібно вказати):

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Вкажіть теми, де найкраще можна використати комп’ютер:
 •  вимірювання величин;
 •  периметр;
 •  площа;
 •  свої варіанти (потрібно вказати):

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Запропонуйте свої шляхи використання ПК у процесі вивчення математики.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 3

АНКЕТА №3(для учнів)

 1.  Чи є у вас удома комп’ютер?
 2.  Так;
 3.  Ні.
 4.  У якому віці ви почали працювати на комп’ютері?

 1.  Скільки годин на день у середньому ви проводите за комп’ютером?

 1.  Як ви використовуєте комп’ютер:

 1.  Для отримання цікавої інформації;
 2.  Для ігор та розваг;
 3.  Для навчання;
 4.  Свій варіант

 1.  Чому ви віддасте перевагу: спілкуванню із другом або з комп’ютером?

 1.  Чому ви віддасте перевагу: прогулянці на свіжому повітрі або комп’ютерові?

 1.  Чи погіршився у Вас зір після використання на уроках комп’ютера?
 2.  Так;
 3.  Ні

8. Чи робите ви гімнастику для очей? Як часто ви її проводите?

 1.  Як, на Вашу думку вчителю легше: намалювати малюнок на дошці чи створити його за допомогою комп’ютера?

10. Чи граєте ви в комп’ютерні ігри? Скільки часу проводите за комп’ютерною грою?

Додаток 4

Зразки дитячих робіт

Додаток 5

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп’ютерної техніки

Як уже зазначалося, вимоги до проведення навчальних занять з використанням комп’ютерної техніки регламентується Державними санітарними правилами та нормами «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах (ДСанПіН 5.5.2.009-98)»1 (

Об’єднаємо ці вимоги в кілька груп.

Вимоги навчальних приміщень 

Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.

Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 м2, об’єм - не менше 20 м3, висота приміщень (від підлоги до стелі) повинна бути не менше 3,6 м. Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватись на півкласу учнів, але не більше, як 12 осіб.

Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки, повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття:

- стін - 40-50%;

- стелі - 70-80%;

- підлоги - 20-30%;

- предметів обладнання - 40-60% (робочого столу - 40-50%, корпуса дисплею та клавіатури - 30-50%, шаф та стелажів - 40-60%)

Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

Забороняється використовувати для оздоблення інтер’єру приміщень комп'ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін.), з яких виділяються у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації.

Природне та штучне освітлення

Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення. Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватись системою загального освітлення. Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись переважно люмінесцентні лампи.

Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях у кабінетах та класах з ПК освітленість не нижчу, а на екранах дисплеїв - не вище, приведених у таблиці 4.

Таблиця 1. Норми освітленості в кабінетах і класах з ПК.

Характеристика роботи

Робоча

поверхня

Площина

Освітленість, лк

Примітка

Робота переважно з екранами дисплеїв ПК(50% та більше робочого часу)

Екран

В

200

не вище

Клавіатура

Г

400

не нижче

Стіл

Г

400

не нижче

Робота переважно з документами (з екранами дисплеїв ПК менше 50% робочого часу)

Екран

В

200

не вище

Клавіатура

Г

400

не нижче

Стіл

Г

500

не нижче

Дошка

В

500

не нижче

Проходи основні

Підлога

Г

100

Примітка: В - вертикальна площина,

Г - горизонтальна площина.

Загальне освітлення повинно бути виконано у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників. Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих сіток заборонено. Яскравість світильників загального освітлення повинна складати не менше 200 кд/кв.м. Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а також заміну перегорілих ламп по мірі їх виходу з ладу.

Якщо в приміщенні є об’єкти з різною освітленістю (наприклад інтенсивно освітлене вікно у сонячний день і затемнена  частина приміщення або потужний світильник і неосвітлена поверхня стола), то слід обмежити нерівномірність розподілу яскравості. У разі  переведення погляду з одного об’єкта на інший, освітленість якого сильно відрізняється, від першого око людини здійснює пристосування: зіниця збільшується (затемнений об’єкт) або зменшується (освітлений об’єкт). Часта зміна розмірів зіниці в ході напруженої роботи, наприклад, при переписуванні даних з екрану монітора у зошит або навпаки при введення даних з друкованого джерела до комп’ютера, при значній різниці в освітленості цих об’єктів приводить до швидкої втоми і негативно впливає на органи зору. Тому рекомендується, щоб співвідношення освітленості між робочим екраном та низьким оточенням (стіл, зошити, посібники і таке інше) не перевищувало 5:1, між поверхнями робочого екрану і оточенням (стіл,  обладнання) - 10:1.

Необхідно також передбачити захист від відблисків на екрані монітора, які спричиняються попаданням сонячних променів з вікон або світла від світильників загального та місцевого освітлення. Основними способами захисту є використання сонячнозахисних штор і жалюзів, а також розміщення робочих місць, щоб відбиті від поверхні монітора промені не потрапляли в поле зору учня. Також слід використовувати   спеціальні розсіювачі, відбивачі та інші світлозахисні пристрої, а також монітори з  антивідблисковою поверхнею. Яскравість полисків на екрані не повинна перевищувати 80 кд /кв.м.

Повітряно-тепловий режим, захист від шуму і вібрації

У кабінетах та класах, обладнаних персональними комп'ютерами, температура повітря повинна бути 19,5º±0,5 º С, відносна вологість повітря 60%±5%, швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с.

Рівень іонізованості повітря на відстані 0,3 м від працюючого екрану відеомонітора не повинен бути нижче 200 і більше 50000 легких позитивних і негативних іонів обох знаків (окремо) в куб. см. повітря. Заміри на дотримання відповідного рівня іонізованості повітря повинні регулярно проводити працівники державної санітарної служби, які мають для цього відповідне обладнання.

В кабінетах та класах, обладнаних персональними комп'ютерами, повинен бути забезпечений 3-кратний обмін повітря за 1 годину. Це забезпечується за рахунок проведення своєчасного провітрювання, використання систем примусової вентиляції. Для охолодження та очищення повітря від пилу в кабінетах та класах можуть бути встановлені побутові кондиціонери, на які є дозвіл державної санітарно-гігієнічної служби на використання в навчальних закладах.

За певних порушень у роботі охолоджувальної системи блока живлення, процесора, відеокарти, чипсетів, жорстких дисків, використанні бракованих оптичних дисків тощо персональний комп’ютер може стати джерелом підвищеного шуму та вібрації. Санітарними нормами встановлено, що рівень звуку (шуму) в приміщенні з ПК не повинен перевищувати 45 дБА, а рівень вібрації на робочих місцях не більше від 72 дБ W.

Вимоги до обладнання та організації робочого місця

У навчальних закладах і вдома повинні бути забезпечені санітарно-гігієнічні і технічні вимоги до обладнання і організації робочого місця. Перш за все, слід звернути увагу на добір меблів відповідно до зросту учнів

Вимоги до меблів та розміщення пристроїв комп’ютера:

 •  одномісний стіл і стілець повинні бути виконані з дотриманням вимог пп.8.5, 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98 і враховувати зросто-вікові особливості учнів;
 •  стіл учня повинен мати дві різновисотні горизонтальні поверхні – робочу і додаткову. Ширина і глибина робочої поверхні столу та додаткової поверхні повинні забезпечувати виконання роботи у межах моторного поля і мати розміри 750х600 мм та 750х350 мм відповідно. Висота обох поверхонь повинна регулюватися у межах 460÷760 мм. Стіл повинен допускати кріплення до підлоги або фіксування його положення іншим чином. Допускається використання стандартних учнівських столів при врахуванні зросто-вікових особливостей учнів і особливостей розміщення монітору;
 •  стілець учня повинен забезпечувати зміну висоти сидіння у межах 260÷460 мм, він повинен мати спинку;
 •  екран монітора в залежності від висоти символів рекомендовано розміщувати на відстані 400÷800 мм від очей. Площина екрану монітору повинна бути перпендикулярною до нормальної лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення монітору навколо вертикальної осі в межах ±30 градусів (справа наліво) та нахилу вперед до 85 градусів і назад до 105 градусів з фіксацією в цьому положенні.

Вимоги до пристроїв комп’ютера:

 •  клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від монітору  (тобто не рекомендовано використання ноутбуків) для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття робочої пози. Висота клавіатури на рівні середнього ряду клавіш не повинна перевищувати 30 мм. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100÷300 мм від краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу на панелі клавіатури має знаходитись у межах від 5 градусів до 15 градусів, для цього використовуються спеціальні ніжки клавіатури;
 •  монітор повинен відповідати вимогам загальновизнаних стандартів ергономічності і безпечності, які позначаються як TCO'952,  TCO'99 або TCO'03. Цифри в позначенні вказують на рік затвердження стандарту. За вимогами Міністерства освіти і науки України з 2007 року в навчальні заклади не можуть бути поставлені монітори, що не відповідають вимогам TCO'99.  З параметрів роботи моніторів з електронно-променевою трубкою найбільш важливим є частота вертикальної розгортки, яка згідно з TCO'03 повинна становити не менше 85 Гц. Монітор не повинен мати місць з розмитим, нечітким зображенням, з різним рівнем яскравості, не повинен спотворювати вертикальні чи горизонтальні прямі. Детальніше вимоги до моніторів описані в статті (http://www.morepc.ru/monitor/lcd/tco2003.html) ;

Санітарні норми (Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.009-98: Влаштування та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах: затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України // Все для вчителя. - 2006. - № 23-24. - С. 93-107.)

визначають вимоги до розмірів прописних літер на екранах моніторів. Вони залежать від відстані до монітора та від віку учнів Допустимі і рекомендовані розміри прописних літер повинні відповідати значенням, які наведені в табл.5.

Таблиця 2.

Вік (клас) учня користувача відео монітора

Кутовий розмір (висота) прописних літер, цифр, кутових мінут

граничний (не менше)

рекомендований

6-7 років(1 клас)

45

50-70

7-8 років(2 клас)

35

40-60

8-10 років (3-4 класи)

28

30-40

11-15 років (5-7 класи)

22

25-32

16-18 років і старше (8-10класи, студенти)

16

22-30

Якщо провести відповідні перерахунки, то значення таблиці 2 можна подати у вигляді:

Таблиця 3. Рекомендована висота прописних літер на екрані монітора і при демонстрації для всього класу на відповідному екрані

Вік (клас) учня користувача відео монітора

Рекомендована висота прописних літер, цифр (в мм) при відстанях до екрану

40 см

80 см

1150 см

6-7 років(1 клас)

7 мм

13 мм

200 мм

7-8 років(2 клас)

6 мм

11,5 мм

170 мм

8-10 років (3-4 класи)

4 мм

8 мм

115 мм

11-15 років (5-7 класи)

3,4 мм

6,7 мм

95 мм

16-18 років і старше (8-10класи, студенти)

3 мм

6 мм

80 мм

Відстані в цій таблиці вибрані відповідно до рекомендованих відстаней від очей учнів до екрану (від 40 до 80 см), а також взята відстань від останньої парти до дошки або до екрану, на який проектується зображення за допомогою технічних засобів.  

В останні роки комп’ютерні фірми почали випускати різноманітне комп’ютерне обладнання для навчальних потреб. З'явилися так звані мобільні комп’ютерні комплекси на основі портативних комп’ютерів типу ноутбук. Навчальним закладам слід зважати на те, що існуючими санітарними нормами заборонено постійно використовувати ноутбуки в навчальному процесі. Відповідно до пункту 8.4. вже згадуваних Державних санітарних правил та норм: "клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від монітору для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття робочої пози".

Робоча поза учня при  роботі з комп’ютером:

 •  спина і ноги повинні мати опору, це досягається за рахунок спинки стільця та підставки для ніг;
 •  спина повинна бути рівною, голова трохи опущена. Рекомендують кут нахилу голови – не більше 200. У цьому випадку значно знижується навантаження на шийний відділ хребта;
 •  руки повинні вільно лежати на клавіатурі або утримувати маніпулятор, у ліктьових суглобах повинен утворюватись кут трохи більший за 900;
 •  при роботі  з клавіатурою або маніпулятором миша руки в зап'ясті не повинні бути в напрузі, тобто вільно звисати трохи вниз.

  Звичайно, необхідно привчати дитину контролювати свою позу – правильно сидіти потрібно і за звичайним столом.

Організація навчально-виховного процесу

Санітарні норми регламентують тривалість безперервної роботи з персональним комп’ютером та режим роботи. Рекомендується індивідуальний режим роботи з ПК. Це забезпечує самостійний вибір учнем темпу роботи з комп’ютером. При нав’язаному режимі роботи під керівництвом учителя ("роби як я") або нав’язаним темпом виконання вказівок комп’ютерної програми тривалість безперервної роботи з комп’ютером повинна бути зменшена відносно максимальних норм.

  Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

- для учнів X-XІ класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин;

- для учнів VІІ-ІX класів - 20-25 хвилин;

- для учнів VІ-VІІ класів - до 20 хвилин;

- для учнів ІІ-V класів - 15 хвилин.

Для навчання дітей 6 років роботі з ПК безперервні заняття в індивідуальному ритмі не повинні бути більше 10 хвилин.

Передбачається, що після зазначеного терміну повинні проводитись активні перерви з руховою гімнастикою і гімнастикою для очей.

Додаток 6

РОЗРОБКА УРОКУ МАТЕМАТИКИ

Тема. Складання й обчислення виразів на додавання. (Слайд 1).  

Мета: вправляти у складанні та розв’язуванні прикладів на додавання за малюнками предметів та монет, закріплювати вміння розпізнавати геометричні фігури; закріпити уміння користуватися термінами «доданок», «сума», удосконалювати навички письма вивчених цифр,  розвивати логічне мислення, кмітливість, мілку моторику, виховувати позитивне ставлення до предмета, формувати комунікативну, соціальну, інформаційну компетентності, вміння вчитися.  

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: віяла цифр, презентація до змісту уроку, таблиця з назвами компонентів дії додавання, картки із цифрами та буквами для роботи в парах, мікрофон, іграшки для утворення інтер’єру магазину, в тому числі на партах учнів з ярликами вартості, геометричні фігури, презентації з фізхвилинками, підручник, зошит з друкованою основою, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ.

- Відгадайте загадку.

Вона буває на обличчі кожного, коли ми радіємо.

Вона приносить щастя в дім. Її не можна купити.

Вона нічого не коштує, а дає нам багато. (Усмішка) (слайд 2)

-    Які слова допомогли відгадати загадку?

-   Посміхайтесь під час спілкування! Будьте завжди привітні, усміхнені. Нехай тепло вашої посмішки зігріває людей, що поруч з вами.

-    Подаруйте веселу посмішку один одному та посміхніться нашим гостям.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 •  А посмішка для нас сьогодні дуже важлива тому, що ми потрапимо з вами сьогодні в ваш найулюбленіший магазин. А в який саме? (Магазин іграшок,  на слайді 3).
 •  І не просто потрапимо туди як відвідувачі, а будемо в цьому магазині працювати. І для того щоб наша робота була успішною треба посміхнутися привітно один одному та покупцям, які завітали в наш магазин.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

 1.  Усний рахунок. Індивідуальна робота з віялами. Інтерактивна гра «Сходинки» (на слайді 4)  
 •  Щоб зайти в наш магазин іграшок, треба піднятися сходами. Підніматися сходами ми будемо за допомогою іграшки «Віяло цифр». Треба уважно дивитися на сходи і перед тим, як на них встати розв’язати приклади.

 1.  Вправа «Мікрофон».
 •  А що спільного ви помітили в цих прикладах? (Дія додавання).
 •  Яким знаком в математиці позначаємо цю дію?
 •  Пригадайте, як називаються числа при додаванні? (Назва компонентів на таблиці на дошці).  
 •  Назвіть перший доданок в прикладі на першій сходинці?
 •  Назвіть другий доданок в прикладі на третій сходинці?
 •  Якою була сума приклада на четвертій сходинці?  

 1.  Робота в парах. Розташування цифр в порядку збільшення. (Слайд 5).
 •  Для того щоб зайти в наш магазин іграшок, треба відкрити кодовий замок.  Зараз ви попрацюєте в парах. На партах у вас лежать картки з цифрами, які треба розташувати в порядку збільшення, це і буде код для того, щоб відкрити двері. (На картках цифри: 1,2,5,7,9).

(Вчителем здійснюється контроль виконання завдання).

 •  А зараз відкрийте зошити та запишіть цей код на сторінці де стоїть крапочка, щоб не забути його.
 •  Треба ще нам придумати назву нашого магазин. Переверніть картки з цифрами, не змінюючи порядку, та прочитайте назву (СІМБА – на слайді 5).  

 1.  ФІЗХВИЛИНКА – гра «Чи знаєш ти наш магазин?»
 •  Встаньте, опустить руки, заплющить очі. Я буду називати предмет, який є в нашому магазині, а ви мені показуєте його рукою. Коли я скажу, щоб ви розплющили очі, ви побачите, чи правильно ви показали.  

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

 •  Зараз ми потрапили успішно в наш магазин іграшок. І ось ми починаємо працювати в цьому магазині. А справжнім продавцям треба бути веселими та привітними, вміти правильно та швидко рахувати, все приладдя та товар тримати в повному порядку. Ось цим сьогодні ми і будемо на уроці займатися.

V. РОЗВИТОК І ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

 1.  Виконання завдань 1 на с. 42 підручника. (Слайд 6) 
 •  Вчора ввечері в магазин завезли новий товар – гелікоптери  і не встигли їх розмістити на полицях. Ми зараз відкриємо книги, в яких буз записаний цей товар, на с. 42 під №1 і, розрахувавши приклади, розмістимо його на відповідних полицях. А приклади з відповідями запишемо в своїх зошитах.

(Запис прикладів з коментуванням на дошці та в зошитах в перший стовпчик).

 1.  Виконання завдань 3 на с. 42 підручника. (Слайд 7)
 •  А зараз у нас з’явилися перші покупці – ваші батьки. Вони вже вибрали для себе товар, який хочуть купити та розрахуватися з продавцями грошима. А ми повинні порахувати ці гроші, склавши приклади на додавання за малюнками.

(Запис прикладів з коментуванням на дошці та в зошитах в другий стовпчик. На партах в учнів лежать іграшки з ярликами вартості. Після розв’язання прикладу, учень, у якого відповідна іграшка, віддає її покупцю).

 1.  ФІЗХВИЛИНКА динамічна  – мультимедійна презентація «Диско».

 1.  Виконання завдань 4 на с. 42 підручника (усно)
 •  Скільки товару продала наша помічниця білочка?
 •  Якого товару вона продала найбільше? Найменше?

 1.  Логічна вправа «Кмітливчик» (Слайд 8)
 •  Нам треба порахувати скільки ще іграшок залишилося продати.
 •  На полиці із звірятками нам треба порахувати скільки стоїть за ширмою зайчиків.

 •  Скільки білочок лежить у коробочці? (Слайд 9)

 

 •  Як порахувати, скільки всього іграшок нам треба ще продати? (Слайд 10)
 •  Яку математичну дію виконали?  
 •  Як називається число 7? Число3? Число 10?

 1.  Робота з геометричним матеріалом. (Слайд 11)
 •  Щоб ми швидко розпродали товар, нашому магазину потрібна реклама, створити яку нам допоможуть знання геометричних фігур.
 •  До дошки виходять діти, на партах яких лежать геометричні фігури.
 •  Які геометричні фігури ви бачите?

(П’ятикутник (слово «СІМБА»), прямокутник – тире, зелений трикутник (склад «КРА»), синій трикутник (склад «ЩИЙ»), квадрат (склади «МАГА»), червоний трикутник (склад «ЗИН»), жовтий круг («Знак оклику»).

(Діти шикуються біля дошки, перевертають свої геометричні фігури, утворюючи фразу реклами: «СІМБА – КРАЩИЙ МАГАЗИН!», яку хором читають всі присутні(Слайд 12)).

 •  Після такої реклами я думаю у нас буде багато покупців.
 •  Підійшов час зачиняти наш магазин іграшок та підводити підсумок нашої роботи.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ.

Вправа «Незакінчене речення».

 •  Продовжить речення: «Сьогодні на уроці я...»

                                      «Сьогодні мені сподобалось…»

                                      «Мені було легко…»

                                      «Мені було важко…»  

Додаток 7

Конспект уроку

2 клас

Тема уроку. Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

Мета уроку. Закріплювати знання табличного множення числа 5; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів; розвивати логічне мислення; формувати вміння давати оцінку своїм знанням; виховувати турботливе ставлення до птахів.

Методично-дидактичне забезпечення. Комп’ютер, диск зі слайдами, картки з прикладами для роботи в парах, сигнальні картки, конверти з геометричним матеріалом для роботи в парах.

Хід уроку

I.Організація учнів до уроку.

Я всміхаюсь сонечку!

Здрастуй золоте!

Я всміхаюсь квіточці!

Хай собі росте!

Я всміхаюсь дощику!

Лийся, мов з відра!

Друзям усміхаюся!

Зичу їм добра!

II.Мотивація навчальної діяльності.

1.Налаштування на урок.

- Тож налаштуємося на урок і промовимо із заплющеними очима вислови:

Я - учень.

Я ходжу до школи.

Мене вчать вчитися.

Я все розумію.

Я хочу все знати.

2. Ознайомлення з девізом.

А тепер девіз згадаймо

І урок наш починаймо!

А девіз нашого уроку:

Міркуємо - швидко!

Відповідаємо - правильно!

Лічимо - точно!

Пишемо - гарно!

III. Повідомлення теми і завдань уроку. Прийом інтриги.

- Сьогодні я подарую вам урок, на якому будемо закріплювати знання таблиці множення 5. Вам доведеться розв'язати багато цікавих завдань.  Якщо ви з ними справитеся, то   на вас чекає сюрприз… Та про це дізнаємося в кінці уроку.

IV. Актуалізація опорних знань.

1.Логічна вправа «Знайди зайве».

-Отже, розпочнем! Логічна вправа.

-Знайдіть зайве серед назв:

шпак, горобець, снігур, синичка.

-Так, це шпак.

-Доведіть, що зайвим є шпак.

-Правильно, шпак один з найперших птахів, які приносять на своїх крилах весну.

-Отже, ви впоралися з першим завданням. І для вас з'являється буква.

2.Гра «Лопоможи шпаку долетіти до шпаківні». Усний рахунок.

4·5   10:2   3· 6    24:4   2·7   12:3   2·9   21:3   7·5   (35)

інцевий результат число 35.

3.Каліграфічна хвилинка. Вправа «Гронування».

-Отже, презентація числа 35.

-Що ви знаєте про це число?

-Що спільного у написанні цих цифр?

-Напишіть каліграфічно це число.

(З'являється буква).

4.Математичний диктант.

- Щоб дізнатися, який ще птах прилітає найпершим навесні, треба швидко думати.

-Записуйте  тільки відповіді.

-Знайдіть третину числа 15.

-Ділене 20, дільник 2. Знайдіть частку.

-Множники 3 і 5. Знайдіть добуток.

-Птахи звели 4 гніздечка, в кожному по 5 яєчок. Скільки всього яєчок в гніздечках?

-Знайдіть половину числа 50.

-Перше число 10, а друге у 3 рази більше. Знайдіть друге число.

-Знайдіть суму чисел 20 і 15.

-Зменшуване 47, від’ємник 7. Знайдіть різницю.

-Множники 5 і 9. Знайдіть добуток.

-Запишіть результат останнього прикладу таблиці множення 5.

Перевірка за записом на слайді.

- Ви швидко міркували, тому прочитайте назву птаха.

-Так, це пташка жайворонок. Гніздяться ці птахи виключно на землі, часто використовують для цього знайдені або спеціально вириті ямки.

-Перевірте правильність виконання диктанту за записом на слайді.

5   10   15   20   25   30   35   40   45     50   

Ж   а     й     в     о     р     о    н      о      к

-Подивіться уважно на результати диктанту і скажіть, яку закономірність має цей ряд чисел?

(Результати таблиці множення 5). (З'являється буква).

5. Вправа « Мікрофон».( Завдання по командах).

- Які особливості таблиці множення числа 5 ви запам’ятали?

 •  Усі добутки закінчуються на 0 або на 5.
 •  Якщо 5 помножити на парне число, добуток закінчується на 0.
 •  Якщо 5 помножити на  непарне число, то добуток закінчується на 5.

- Як читали таблицю множення вдома?

 •  Зліва направо і навпаки.
 •  Як солдат, який крокує.
 •  Стрибаючи і читаючи.
 •  Співаючи.
 •  Запитуючи.

- Які приклади зафарбували червоним кольором, а які зеленим? Чому?

5 · 1 = 5              5  ·10 = 50

5 · 2 = 10           5 · 3 = 15          5 · 4 = 20

6. Гра «Пташка видзьобала число».

- А зараз пограємо гру. Вставте число, яке видзьобала пташка.

1, 2 стовпчики фронтально,

3 стовпчик самостійно.

· 4 = 16           4 · … = 32                  36: …= 9     ( 4 )

3  ·  5 = …           5  · … = 45                 5  · …= 25    ( 5 )

…: 4 =7              … · 8 = 40                   5  · 7 = ….    ( 35 )    

24:  …= 8            3 · ….= 30                  …: 3 = 3      ( 9 )

(З'являється буква).

7.Робота в парах. Завдання на картках.

-Важко було птахам взимку, холодно, голодно. Але деякі птахи раділи зимі - у них в цей час зявлялися пташенята. Розвяжіть самостійно ланцюжок прикладів, і ви дізнаєтесь назву цього птаха.

8:2=… +4=… 5=…:4=… 5=… -2=

- Яку відповідь отримали?(48)

-Правильно.

-Ланцюжок ви розв'язали, а тепер за результатом прикладу прочитайте назву цього птаха.

Таблиця самоперевірки. Слайд.

Дятел - 42

Шишкар – 48

Синичка – 27

-Правильно, діти. Ця незвичайна пташка – шишкар. Інші птахи дивуються: «Як у такий мороз зявляються пташенята! Вони живими залишаються?» Шишкар їм відповідає: «Ще й як будуть жити! Я їм ялинове насіннячко приношу, а мати гріє їх, наче пічечка. І тепло їм, і ситно, і від моєї пісеньки весело».

(З'являється буква).

8. Самостійна робота. Завдання по варіантах.

На дошці –слайди з прикладами. Під першим малюнок дрохви, під другим – журавля, а під третім – лелеки. Учні самостійно розв'язують приклади.

  1 вар.                       2 вар.                           3вар.

59+54 = 99            24:4+48 = 54          18+56 = 48

32:4:2 = 4               (15+6):3 = 7           (30-12):2 = 9

8:2+45= 24             28:45 = 35            58+40 = 80

Самоперевірка. (Запис на слайді).

-Перевірте правильність виконання прикладів за записом на слайді.

-Хто з вас не допустив жодної помилки? Дайте додаткове запитання цьому учневі.

(З'являється буква).

Розвязавши ланцюжки прикладів, учні одержують цікаві відомості з життя птахів.

-А  тепер послухайте цікаве про цих птахів.

 •  Найбільшй птах в Україні – дрохва - важить близько 16 кг.
 •  Рідкісний птах журавель-красавка відкладає лише по 2 яйця.
 •  Протягом дня лелека приносить їжу своїм пташенятам щонайменше 9 разів.

-Бережіть усіх птахів, діти!

-Кожен з них повинен житии!

Фізкультхвилинка.

Весняний дощик. Журавель. Горобчик. Гуси. Орел. Сова.

V. Розвиток математичних знань.

 1.  Гра « Веселий дзьобик». Порівняння виразів. ( Завдання на слайді).

-А зараз пограємо гру. Порівняйте вирази і  вставте «дзьобики», тобто знаки більше або менше.

- Перший стовпчик запишемо на дошці. А другий - самостійно.

5 · 6….5 · 5 на….          5· 7….5· 6 на….

5 · 8….5 · 9 на…            5 ·5….5 ·4 на….

Самоперевірка за записом на слайді.

(З'являється буква).

2.Робота з підручником.

Книги – морська глибина:

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і праці мав досить,

Дивнії перли виносить.

-Так сказав про книги Іван Франко. Тож і ми з вами вирушаємо за перлами і відкриваємо підручники.

а) Вправа « Мозковий штурм». Завд. №877 (усно).

- Яку дію виконаємо, якщо сказано: «на … більше», «на … менше»?

- Яку дію виконаємо, якщо сказано: « у …рази більше»,  « у… рази менше»?

б) Задачки від синички.

-Зараз ми будемо розв’язувати задачу про рибалку. Хто такий рибалка?

-А хто із птахів любить рибалити? Відгадайте.

Літати і бігати цей птах не може, але відмінно плаває і пірнає. Дорослі птахи годуються дрібними рибами, молюсками. Ви здогадалися? Хто це?

-Прочитайте уважно задачу № 876.

-Читає задачу  вчитель.

Перший етап.

-Про кого йдеться в задачі?

- Скільки окунів впіймав рибалка? (15.)

-Чи відомо, скільки йоржів  впіймав  рибалка? (Ні.)

-Що про це сказано в задачі? (Йоржів – у 3 рази менше.)

- Що це означає?

-Про що запитується в задачі?

Під час аналізу умови задачі складається скорочений запис задачі.

-Розгляньте скорочений запис задачі. Хто може  самостійно розв’язати задачу, «увімкніть» червоні ліхтарики і приступайте до роботи.

Другий етап.(Учні, які розв’яжуть задачу самостійно, отримують завдання скласти до задачі вираз. З рештою учнів учитель складає план розв’язування задачі.)

-Чи можемо відразу дізнатися, скільки всього риби впіймав рибалка? Чому? ( Ні. Тому що не знаємо, скільки йоржів впіймав рибалка.)

-Чи можемо дізнатися, скільки йоржів впіймав рибалка? Що означає « у 3 рази менше»?

-А тепер можемо дізнатися, скільки всього рибин впіймав рибалка?

План розв’язання задачі:

 1.  Скільки йоржів впіймав рибалка?
 2.  Скільки всього рибин упіймав рибалка?

-Хто може самостійно розв’язати задачу, «увімкніть» сині ліхтарики.

Третій етап. Решта учнів  викладають на парти зелені «ліхтарики» і записують розв’язання задачі під керівництвом вчителя за допомогою допоміжних карток.

Творча робота над задачею.

-Яке ще питання можна поставити до задачі?

Перевірка розв’язання задачі. (З'являється буква).

3.Робота в парах.

-Синичка також пропонує попрацювати в парах: за скороченим записом скласти і розв’язати  задачу про птахів усно.

Завдання на картках перед учнями (два типи задач).

Заслуховується дві пари учнів.(Один учень розповідає зміст  задачі, а другий – пояснює розв’язання задачі.)

(З'являється буква).

4.Робота з геометричним матеріалом.

-Складіть із геометричних фігур пташку. (Геометричні фігури в конвертах).

-Виміряйте сторону квадрата і знайдіть його периметр.

Перевірка виконаного завдання.

-Які геометричні фігури ви використали, щоб скласти пташку?

-Чому дорівнює периметр квадрата? Як ви його знайшли?

(З'являється буква).

5. Цікавинки від сороки.

а) Продовжити логічний ряд.

-Допоможіть зібрати намисто, яке розсипала сорока.

10   20     30   ….

5     15      25   ….

2     5        8    …..

б)  Ребуси.

-Сорока не може прочитати слова. Допоможіть їй.

VI. Підсумок уроку.

1. Рефлексія. Оцінювання.

-Що найбільше сподобалося на уроці?

-Що запам’яталося?

-Що приготувати вам на наступний урок?

-Хто з вас  вважає, що працював на уроці дуже гарно?

2.Робота з буквами.

-Що за сюрприз чекав на вас?

(Діти складають із букв слово розумники).

-Ви і справді розумники.-впоралися з усіма завданнями, працювали дружно і старанно.

Збіг урок наш, як коротка мить.

Дуже швидко час біжить.

Та попереду у нас багато кроків,

Багато веселих, цікавих уроків…

VII. Домашнє завдання.

Розв’язати задачу і приклади за картками.

Додаток 8

Конспект уроку

                           Урок математики з використанням ІКТ. 4 клас

Тема. Природні дива України. Знаходження  дробу від числа. Задачі  на знаходження

           дробу від числа

Мета: формувати  вміння  учнів знаходити дріб від числа, вправляти у розв’язуванні    

            задач, які включають знаходження дробу від числа; ознайомити учнів  з   

            цікавими природними об’єктами, які є на території України; розвивати навички      

            самоконтролю, увагу, мислення; формувати комунікативну компетентність;

            виховувати старанність у навчанні, допитливість ; бажання берегти і

            примножувати багатства рідної землі

Тип уроку: урок формування вмінь і навиків

Форма проведення: урок - подорож

Обладнання: комп’ютер, мультимедійна дошка, мультимедійна презентація на тему

«Природні дива України», сигнальні картки,  смайлики  для визначення настрою,

тестові завдання  

                                                      Хід уроку    

І.Організація класу     

              – Який урок ми розпочинаємо, діти?

                                                              

                                                                                            Слайд №1                                                                    Емоційне налаштування учнів на роботу на уроці

Учитель.   Подивились всі на мене,

                  Усміхнулися усі.

        Хто готовий до роботи? (піднімають руки)

        Бачу, ви всі молодці.

                  Як ми будем працювати?

Учні.         Дружно і активно.

Учитель.  А у зошитах писати?

Діти.          Охайно і красиво.

Учитель.  Як же будете відповідати?

Діти.          Швидко, точно, вміло.

Учитель.   Тож часу не гаємо,

Учні.          Беремося за діло.

 •  З яким настроєм, діти, ви приступаєте до роботи? Позначте свій настрій на смайликах, які лежать у вас на партах (Слайд №2)
 •  У кінці уроку ми обов’язково порівняємо, чи змінився ваш настрій?

ІІ. Активізація  і корекція  знань учнів

 •  Я дуже хочу, щоб сьогодні ми провели  цікавий і незвичайний урок.
 •  А щоб дізнатися, про що йтиме мова на уроці, вам потрібно виконати  вправи для усного рахунку та розгадати ключові слова.

 Усний  рахунок

1.Гра «Математичні ланцюжки» (слайд №3)

120:10         24∙10        100:2         25∙4        70+80        80∙4           48:4         50+40

      –4              :6               ∙7            +900          :3             +280           ∙3              :30

      ∙100           ∙4             –150          :10            ∙4             :10              :9             ∙100

     –650           :10             :4            :5              :100         ∙3               ∙25             :5

      150            16              50            20             2           180             100            60

        Н              Р               Р               И             П              І                Д                О

Хвилинка каліграфії

 •  Запишіть числа у порядку зростання і прочитайте перше ключове слово.

(Ключове слово : природні).

2. Гра «Відшукай загублене число» (слайд №4)

 

Ключове слово:    Д                      И                                                 В                              А             

3. Зайти частину від числа (слайд №5)

            1 год = …хв                  1 кг =…г                  1  доби = … год               1 хв =…с        

            4                                     2                               3                                       10               

                         1 ц =…кг                              1 год = …хв                      1т =…кг

                         5                                            5                                         4

 •  Утворіть із розсипаних літер третє ключове слово.

(Ключове слово: України)

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

        –  Отже, про що ми будемо говорити на уроці? (слайд №6)

Ми будемо  уявно подорожувати просторами нашої рідної  Батьківщини і знайомитися з природними дивами, які є на її території.  Чим більше математичних завдань ви виконаєте, тим з більшою кількість природних див України познайомитеся.

А працювати   будемо над вмінням  знаходити   дріб від числа та вмінням у розв’язувати  задачі, які включають знаходження дробу від числа.

ІV. Розвиток математичних знань і вмінь учнів

 •  Щоб познайомитися з першим природнім дивом, яке є на території України вам потрібно написати математичний диктант і виконати завдання на картках.

1.Математичний диктант

 •  Висота найвищої вершини Кримських гір Роман – Кош – 1545м, це на 516м менше, ніж висота найбільшої вершини  України гори Говерли.

Яка висота гори Говерли? (2061м)

                           

 •  Площа Чорного моря становить приблизно 429 000 км2, а Азовського моря (найменшого моря у світі) –39 000км2 .У скільки разів площа Чорного моря більша від площі Азовського моря? (у11 разів)    

                                                                    

 •  Довжина печери Озерної ( на Тернопільщині) становить114км, це на 74км менше, ніж довжина найдовшої печери на Україні та у  Європі, яка називається печера Оптимістична (Тернопільщина). Яка довжина найдовшої печери на Україні? (188км)

                                                                  2

                                                     

 •  Найбільше озеро на Україні – озеро Ялпуг (Одеська обл.) , його середня глибина  становить 6м, що  у 3 рази менше, ніж глибина ще однієї перлини нашої української землі озера Синевир( Карпати), яке ще називають «морським оком». Яка середня глибина озера Синевир?  (18м)

                               

 •  Довжина річки Дністер 1361км, це на 840км менше, ніж довжина найбільшої річки України – Дніпро. Яка довжина Дніпра? (2201км)

                  Самоперевірка                                      (Слайд №12)

 •  Із завданням математичного диктанту ви справилися. Отже знайомимося з першим дивом нашої української землі.

                                                              

                             Слайд №13

Озеро Світязь знаходиться на Волині поблизу  міста Шацьк. Воно є найглибшим озером на Україні. За свою неповторну красу воно було  вибране одним із  семи чудес України. Його вік понад 10 тисяч років. Місцеві жителі говорять, що Світязь має дивовижну силу. Достатньо увійти в його кришталеву воду, щоб відчути, як душа наповнюється світлою радістю, а тіло  здоров’ям.

2.Знаходження частини від числа

– Щоб познайомитися з наступним природним дивом України  пригадаємо правило, як знайти дріб від числа?

  а)Усно знайдіть дріб від таких чисел  (Слайд №14)

  б)Робота за підручником.

 •  Завдання №669- пояснити, як знайшли дріб від числа;
 •  Завдання№670- виконати з коментуванням біля дошки (Слайд №15)
 •  Молодці, ви швидко і правильно справилися із завданням, тож знайомимося із наступним природним дивом України.

                                                               (Слайди №16, 17)

Це мармурова печера, яка знаходиться у Криму. Вона входить до п’ятірки найкрасивіших печер Європи. Її  довжина більше 2 км, а вік понад 2 млн. років.

Цю печеру утворюють  декілька  галерей - зал. Усі зали печери прикрашені різноманітними природними кам’яними відростками, які за допомогою спеціального освітлення перетворюються на дивовижні зображення: слоненя, троянду,Царівну - жабу, Діда Мороза та інших фантастичних персонажів.

                                        Фізкультхвилинка

 •  Ви всі добре працювали, тож настав час відпочити.
 •  Якщо дружно і старанно виконаєте  вправи, то відкриєте для себе третє природне диво України.

                                                                          (Слайд №18)

                             Вправи для очей      (Слайд №19)

 •  Швидко покліпайте очима. Заплющить очі, спокійно порахуйте до 5( 2-3рази)
 •  Міцно зажмурте очі,порахуйте до 3, відкрийте очі, подивіться удалечінь(2-3р.)
 •  Зробити 3-4кругових рухів очима вліво, вправо, розслабити очні м’язи, подивитися удалечінь.                             3
 •  Молодці, ви старанно виконували вправи. Знайомимося з третім природним дивом України .

 (Слайди №20,21 )

Це острів - заповідник Хортиця, від знаходиться  посеред Дніпра  і є найбільшим островом на цій ріці(довжина 12км, ширина 2,5км). На території цього заповідника діє музей, у якому зібрано близько 30тис.експнатів,  які розповідають про героїчне минуле наших предків – славних козаків.

3.Розв’язування задач на знаходження дробу від числа

– Про наступне природне диво України ви дізнаєтеся, якщо правильно розв’яжете задачі на знаходження дробу від числа.

а) Скласти і розв’язати (усно) задачу за коротким записом ( Слайд №22)

                    Берези –   2 

                                      5                                      1) 100:5∙2=40(бер.)

                    Дубки – 2              100 дерев          2) 100:4∙2=50 (дуб.)

                                   4                                         3) 40+50= 90(дер.)

                    Ялинки –?                                       4) 100-90=10( ял.)

б) Робота за підручником

      Задача №677 – розв’язати з коментуванням біля дошки

                                      Умова задачі ( слайд №23)

                                      Розв’язання задачі:

 1.  320∙100=32000 (м2) – площа, яку займає майданчик;
 2.  86000-32000=54000(м2)- решта площі;
 3.  54000:4∙3=30500(м2)- площа, яку займають кущі і дерева.
 •  Молодці, із задачами ви справилися, знайомимося із наступним природним дивом України.

                                                                           (Слайди № 24,25)

Це дендрологічний парк «Софіївка». У 18 столітті його заснував граф Станіслав Потоцький для своєї дружини, яка була гречанкою. Вона дуже сумувала за своєю батьківщиною, тому чоловік вирішив  подарувати своїй дружині  диво – сад, який би нагадував їй про батьківщину, з красивими фонтанами, водоспадами, підземними ріками, красивими скульптурами і диво – рослинами.

V. Узагальнення і систематизація знань учнів

    Про ще природне диво України ви дізнаєтеся, якщо правильно виконаєте тестові завдання.

                                    Тестові завдання (Слайд №26)

 1.           4  від  1год становить:

        5

           а) 48хв;          б)30хв;        в) 20хв;         г)80хв

 1.  Знайдіть  2 від  2481

                           3

             а)1234;               б)827;          в)1654;          г)1320

     

    3.  Чому дорівнює    2  від площі прямокутника зі сторонами 10см і 2 см ?

                                       5

           а) 15см;             б) 8см2;            в)20см;           г) 8см;               

    4.Учні мали обкопати  120 дерев у саду. Першого дня вони обкопали  2  від усіх

                                                                                                                            4

        дерев, а  другого –  2 від усіх дерев. Скільки дерев залишилося обкопати учням?

                                          6

         а) 30;                  б) 40;                  в) 10;              г)20.

                                          Самоперевірка (Слайд №27)

                                                1.а;

                                                2.в;

                                                3.б;

                                                4.г

– Молодці, з тестовими завданнями ви справилися, знайомимося ще з одним природним дивом України .

                                                                                      (Слайд № 28)

VІ.Підсумок уроку. Рефлексія

      Ось така красива і дивовижна наша  українська земля.

 •  Чи сподобався вам, діти наш урок?
 •  Який настрій ви маєте в кінці уроку? Покажіть його на зворотній стороні смайликів.
 •  Яке природне диво вам запам’яталося найбільше?
 •  Чи хотілося вам  дізнатися  про інші природні дива України?
 •  Що для цього потрібно робити?
 •  А ще , діти всім нам слід пам’ятати, що краса нашої землі може зникнути, якщо ми про неї не будемо берегти природу і не будемо про неї дбати.

                                

 Слайд №29

VІІ. Домашнє завдання: завдання № 680, №672(сильніші учні розв’язують задачу  двома способами)

1

2

PAGE   \* MERGEFORMAT2


6

5

7

5

3

2

7

4.?.2=6

+

-

60

5

80555555

    86-6

    15-10

    35+20

  57+3

  5

 80

25

60

 55

   20+5

   20+5

    15-10

    35+20

  57+3

    86-6

    15-10

    35+20

  57+3

  5

 80

25

60

 55

   20+5

Малюнок 7. Завдання на додавання з програми «Петрик. Канікули у бабусі»

Малюнок 8. Одне із завдань комп’ютерної програми «Петрик. Загадкові острови»

4 + 5

3 + 1

2 + 6

5 + 5

4 + 3

7 + 2

Будем математику вивчати

та рідний край свій пізнавати.

1000

320+

            ∙4

          +680

               ∙2

                    :10

80 +

             ∙ 100

           +910

И

Р

Р

К

У

Н

Ї

Слайд № 7

Слайд № 8

Слайд № 9

лайд №10

Слайд №11

         Перевір себе

Зображення о. Світязь

Мармурова печера

 Рухлива  фізкультхвилинка

о. Хортиця

  Дендропарк «Софіївка»

Джуринський  водоспад

Щоб людям  на Землі

Добре було жити,

Природу треба знати,

Берегти й любити! 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
1437. ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ УЧНІВ У ШКОЛІ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ 1.07 MB
  Теоретичні основи проблеми важковиховуваності дітей молодшого шкільного віку. Ґенеза становлення проблеми важковиховуваності дітей. Причини та чинники виокремлення важковиховуваних дітей молодшого шкільного віку. Психологопедагогічні умови попередження важковиховуваності дітей молодшого шкільного віку.
21642. Проектна діяльність учнів у процесі вивчення світової літератури в школі 37.29 KB
  Інноваційні технології як засіб підвищення пізнавальної активності учнів. Методичні рекомендації щодо організації проектної діяльності учнів. Одним із кращих прикладів формування та розвитку креативності учнів є проектна методика у якій використовуються принципи рефлексії партнерство неординарність креативність толерантність.
1794. Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем 2.83 MB
  У сучасному житті друковані плати зустрічаються усюди. Це основна частина різноманітних побутових та промислових пристроїв. Для розробки плат було розроблено достатньо багато програм, одна з них - це система автоматизованого проектування P-CAD.
3867. Системи комп’ютерно-програмних технологій 36.54 KB
  Практично в усіх ІС користувачі мають справу з обробленням табличної інформації. ІС, побудовані на основі ПЕОМ, використовуються в основному для автоматизації діяльності установ, де оброблення різних таблиць відіграє важливу роль.
8374. Еталонна модель взаємодії відкритих систем (OSI) та принципи адресування в комп’ютерних меражах 556.18 KB
  Транспортний Trnsport Lyer Відповідає за розбиття даних на пакети та забезпечує надійну доставку інформації з необхідною якістю між вузлами мережі мультиплексування контроль помилок. Усередині мережі доставка даних забезпечується відповідним канальним рівнем...
4781. Проект підстанції «Арена» 110/10 кВ з використанням сучасних методів розрахунку, комп’ютерних програм 854.82 KB
  Виконаний проект підстанції «Арена» 110/10 кВ з використанням сучасних методів розрахунку, комп’ютерних програм, з дотриманням норм та наказів Міненерго України та керівних вказівок з проектування енергооб’єктів, а також проект розвитку електричної мережі 110 кВ, здійснено розрахунки усталених режимів.
8361. Фізичний рівень еталонної моделі взаємодії відкритих систем (OSI) та принципи розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах 386.52 KB
  Користувачі мережі які розподілені в певному просторі зазвичай мають потребу передавати інформацію одночасно. Компютери та компютерні мережі обробляють інформацію пакетами і використовують принцип розділення за часом мультиплексування тобто розділяють у часі спільні ресурси середовище передавання інформації. Область мережі в якій сигнали можуть конфліктувати зветься зоною конфлікту доменом колізій. Після конфліктів доводиться повторно передавати втрачену інформацію і тому продуктивність такої мережі зменшується.
8373. Мережевий та транспортний рівні еталонної моделі взаємодії відкритих систем (OSI) та принципи розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах 300.42 KB
  Подальшого збільшення розмірів і певного поліпшення параметрів мережі можна досягти шляхом обєднання обмежених за розмірами комутованих мереж через пристрої що працюють на третьому мережевому рівні моделі OSI. Оскільки більшість хостів мережі одночасно виконують декілька процесів і кожен із цих процесів оперує власним набором даних то транспортні протоколи для кожного процесу створюють окремі черги прийому та Передачі даних. Поєднання IPадреси мережевого інтерфейсу хоста та порту прикладної програми називаються сокетом і ідентифікує цю...
5111. Дидактичні умови до диференційованого підходу у процесі вивчення біології в 7-му класі 42.41 KB
  Ідея диференційованого підходу до учнів у процесі навчання належить до вічних проблем школи і є найважливішим із загальнодидактичних принципів необхідність реалізації якого в шкільній практиці зумовлена тим що забезпечити формування особистості дитини засвоєння нею знань з усіх навчальних дисциплін та вироблення в неї практичних умінь і навичок розвиток її здібностей та обдарувань можна лише шляхом індивідуалізації навчання. Але...
4616. Використання компонентних технологій для моделювання 382.03 KB
  Концепція компонентного програмування має на увазі повне відокремлення внутрішніх функцій компонента від функцій доступу до нього із зовні. Тобто звертаючись до компоненту зовсім не обов’язково знати його внутрішню будову, для цього досить знати лише те, як викликати цю функцію. Іншими словами, необхідно знати, як взаємодіяти з компонентом, який його інтерфейс.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.