Оцінювання амортизації основних засобів підприємства як категорії формування фінансових ресурсів

Метою написання курсової роботи є закріпити знання з питань сутності, функцій фінансів підприємств, складу фінансових відносин підприємства, опрацювання двох форм фінансової звітності (Форма №1 Баланс ( Звіт про фінансовий стан) та Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), і на їх основі оцінити амортизацію основних засобів підприємства.

2015-08-21

95.78 KB

9 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

« Оцінювання стану фінансів підприємств»

на тему:

« Оцінювання амортизації основних засобів підприємства як категорії формування фінансових ресурсів»

Варіант № 24


ВСТУП

Фінанси підприємств – це відносини, за допомогою яких здійснюється виробничо-господарська діяльність зі створення, залучення, розподілу і використання доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі їх суспільного відтворення. Фінанси підприємств є основою фінансової системи держави, функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні, нематеріальні блага, національний дохід, як основні джерела фінансових ресурсів. Основне завдання фінансів підприємств полягає у раціональному та ефективному використання грошових засобів для його стійкого розвитку та ефективного функціонування.  Фінанси підприємств проявляють свою сутність через ряд функцій: формування фінансових ресурсів в процесі виробничо-господарської діяльності; розподіл, регулювання та використання фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності та виконання своїх фінансових зобов’язань; контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів в процесі відтворення. Фінанси підприємств відіграють важливе місце і роль в фінансовій системі держави, оскільки є основним джерелом формування централізованих фінансових ресурсів.  Стан фінансів підприємств є предметом зацікавленості зі сторони не тільки самого підприємства, але і його постачальників, покупців, акціонерів, податкових органів, банків, інших партнерів та і держави в цілому в єдиному економічному просторі. Від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Метою написання курсової роботи  є закріпити знання з питань сутності, функцій фінансів підприємств, складу фінансових відносин підприємства, опрацювання двох форм фінансової звітності ( Форма №1 Баланс ( Звіт про фінансовий стан) та Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), і на їх основі оцінити амортизацію основних засобів підприємства.  

Завдання роботи – це збір та систематизація аналітичних матеріалів для оцінювання стану фінансів підприємства, із детальнішою характеристикою амортизації основних засобів.

Обєктом дослідження виступає стан фінансів ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ».

Предметом – оцінка амортизації основних засобів ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ» за три останні роки ( 2012 – 2014 рр).

РОЗДІЛ 1. Теоретична частина

1.1 Загальна характеристика діяльності ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ»

Публічне акціонерне товариство "Галенергобудпром" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Галенергобудпром". Переіменування Товариства проведено 19 квітня 2012 року загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 19 квітня 2012р). Код за ЄДРПОУ: 00110191. Місцезнаходження: 82434, Україна, Львівська обл, Стрийський район, с.Дуліби, вул.Заводська, буд.27. Дата реєстрації 25.02.1997р. Номер запису про державну реєстрацію №14101200000000005. Публічне акціонерне товариство "Галенергобудпром" засноване відповідно до рішення Мiнiстерства енергетики та електрифікації України вiд 05.09.1994 р., № 207, шляхом перетворення державного підприємства "Стрийський завод металевих та залiзобетонних конструкцiй (МЗКБ) у вищезгадане ПАТ, у вiдповiдностi до указу Президента вiд 15.06.1993 року. "Про корпоратизацiю пiдприємств", № 210/93, та подальшої приватизацiї ПАТ.
Реєстрацiю здiйснила Стрийська районна державна адмiнiстрацiя за №0088 вiд 25.02.1997 року.

Директор ПАТ "Галенергобудпром" Якимович Юрій Іванович. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів. Галузева належність згідно КВЕД: 23.61 – виготовлення виробів з бетону для будівництва; 23.63 -  виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 25.11 -  виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

Статутний фонд ПАТ "Галенергобудпром" становить 263487 грн. Немає участі держави у статутному фонді, також держава не є власником акцій даного акціонерного товариства. Станом на 2014 р на підприємстві налічується 246 працівників. Фонд оплати праці: 5749,00 тис. грн. За 2014 р нараховано та сплачено штрафiв на загальну суму 87,62 тис. грн.: ДПІ - 83,05 тис.грн., Львівська залізниця - 4,57 тис.грн.

Завод металевих та залізобетонних конструкцій був зданий в експлуатацію в 1963 році проектною потужністю 1600 м3 збірного залізобетону і 4000 т металоконструкцій з метою забезпечення будівництва ліній електропередач 35-330 кВ, підстанційного залізобетону, металоконструкцій та металевих траверс на ЛЕП 35-330 кВ.  У той час відбувалася тотальна електрифікація Радянського Союзу і існувала значна потреба у виробах, які б могли замінити металеві опори ЛЕП. Саме такими виробами є залізобетонні  центрифуговані стійки, що стали основною продукцією підприємства. За рахунок реконструкції підприємства проектна потужність заводу по випуску збірного залізобетону зросла до 60000 м. куб.залізобетону  та  8000 тон  металоконструкцій.

Органiзацiйна структура:

 •  цех ЦФО-1 спецiалiзується по випуску конiчних опор;
 •  цех ЦФО -2 спецiалiзується по випуску опор СК 26,2-1,1;
 •  цех ЦФО-3 спецiалiзується по випуску цилiндричних 20-ти метрових опор СЦ;
 •  цех ЗБВ ( полiгон) спецiалiзується по випуску фундаментiв пiд металевi опори;
 •  цех МК спецiалiзується по випуску траверс пiд металевi опори.

ПАТ “ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ” займає провідне місце в будівельній індустрії енергетики, є монополістом по випуску стійок СЦ 20.2-1.0 довжиною 20м., діаметром 800 мм для будівництва ліній електропередач напругою 330, 550,750 кВ, а також по випуску турнікетних пристроїв для транспортування залізницею стійок ЛЕП довжиною 20, 22 і 26 метрів від 9 до 18 штук на спарених платформах. Окрім енергетичного будівництва підприємство спеціалізується на випуску залізобетонної продукції для будівництва та металоконструкцій для потреб інших галузей економіки. Працюючи на ринку залізобетонних конструкцій для будівництва в енергетиці, промисловому та цивільному будівництві з 1963 р., підприємство здобуло репутацію надійного партнера, продукція якого, завдяки високій якості та надійності, користується попитом у споживачів України та країн СНД. Свою продукцію ПАТ „ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ” збуває: енергокомпаніям, промисловим підприємствам, будівельним компаніям, що обслуговують енергосистему України, посередницьким організаціям.  Підприємство має досвід роботи на зовнішньому ринку. Імпортерами продукції ПАТ „ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ” є  Молдова, Росія та країни Прибалтики.

ПАТ „Галенергобудпром” виготовляє продукцію, що підлягає обов’язковій сертифікації. Кожна відпущена продукція даного переліку має сертифікат якості, копія якого надається клієнту. Підприємство зберігає оригінали всіх сертифікатів, що були надані йому після проведення випробовувань на підтвердження відповідності. Гарантійний термін експлуатації опор виробництва ПАТ „Галенергобудпром” складає 50 років з моменту їх встановлення, а залізобетонних будматеріалів – 30 років. Внутрішній контроль якості здійснює відділ технічного контролю. Основними завданнями відділу технічного контролю ПАТ „Галенергобудпром” є: попередження випуску (доставки) підприємством продукції, що не відповідає вимогам стандартів і технічних умов, затвердженим зразкам (еталонам), проектно-конструкторській і технологічній документації, а також покращення виробничої дисципліни та підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість виготовленої продукції. Заводська лабораторія проводить поточні і позапланові перевірки готових виробів та поопераційний контроль якості.

В 2015 роцi пiдприємство планує збiльшити обсяг робiт на 10% за рахунок залучення нових замовникiв. Дослiдження ведуться в основних напрямках:

 •  розширення номенклатури виробiв на основi дослiджень потреб ринкiв України, Молдови, Прибалтики;
 •  вдосконалення технологiї дiючого виробництва з метою економiї ресурсiв (сировини, енергiї).

 1.  . Чинники впливу на зміну стану фінансів ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ»

Кожне підприємство функціонує у певному середовищі. В ринковій економiці середовище визначає ефективність діяльності підприємства. Саме тому розробка стратегії і починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій. Розглядаючи   структуру   середовища,   виявляємо   його елементи, тобто складові. Ці ж елементи, з точки зору впливу на підприємство, є факторами. Середовище підприємства поділяють на такі групи елементів-факторів: зовнішнє середовище (макросередовище) та  мікросередовище  (внутрішнє середовище)

Макросередовище складається з факторів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов'язані з конкретним підприємством, проте створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його господарської діяльності. Серед факторів макросередовища варто виділити такі: економічне становище, правове регулювання, політичні, демографічні, природні умови, науково-технічні, культурне середовище.

Економічне становище  - передбачає аналіз таких характеристик, як величина валового національного продукту, темп інфляції, рівень безробіття, процентна ставка, продуктивність праці, платіжний баланс. Підприємство створювалось в умовах командно-адміністративної економіки, але в сучасних умовах зуміло пристосуватись до ринкової економіки. Економічні умови України є досить нестабільними, проте підприємство за рахунок великих масштабів виробництва, орієнтації на експорт зуміло вирватись із кризи і отримувати прибутки.

Правове регулювання -  передбачає вивчення законів та інших нормативних актів, дає підприємству можливість визначити для себе допустимі межі дії у взаємодії з іншими суб'єктами права та допустимі методи відстоювання своїх інтересів. Це насамперед Закон України "Про господарські товариства", Господарський Кодекс (визначають правову форму підприємства, як публічне акціонерне товариство), Цивільний кодекс України (визначає порядок формування статутного капіталу, взаємовідносини між учасниками товариства), рішення Мiнiстерства енергетики та електрифікації України вiд 05.09.1994 р., № 207 та  указ Президента вiд 15.06.1993 року. "Про корпоратизацiю пiдприємств", № 210/93,  ( на основі яких створене ПАТ «Галенергобудпром»).

Політичне середовище – нестабільна політична ситуація в Україні негативно впливає на підприємство, але водночас про європейський характер політики сприяє полегшенню виходу продукції підприємства на європейський ринок.

Демографічне середовище – до нього слід віднести кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах та їх доходах), наявна та потенційна кількість робочої сили, кваліфікаційні характеристики робочої сили (якість робочої сили).  Демографічне становище регіону дозволяє підприємству підібрати кваліфікованих робітників, які забезпечують високу якість продукції .

Природні умови – це природно-кліматичні умови, територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів, а також, стан екологічного середовища.

Науково-технічне середовище -  науково-технічний прогрес чинить значний вплив на підприємство, змушуючи його в умовах ринкової економіки застосовувати новітні технології для забезпечення конкурентоздатності його продукції .

Культурне середовище – соціально-культурні зміни впливають на оточення підприємства.

Мікросередовище - це середовище безпосереднього впливу на підприємство, тобто це учасники ринку, які безпосередньо контактують з підприємством. Його складають: споживачі, постачальники, конкуренти, посередники.

Споживачі:  свою продукцію ПАТ „Галенергобудпром”” збуває: енергокомпаніям, промисловим підприємствам, будівельним компаніям, що обслуговують електроенергетичну систему України, посередницьким організаціям. Найбільшими клієнтами ПАТ „Галенергобудпром”” є: ВАТ “Південьзахіделектромережбуд”, ДП НЕК “Укренерго”, Південно-Західна ЕЕС, Західна ЕЕС, ТзОВ “Міг-95”, ВАТ “Київсільелектро”, ВП“Птахофабрика Миро-нівська”, ТОВ “Закарпатенергокомплект”, КП “Електропівденьзахідмонтажбуд МУ-6”, ЗАТ ”Електро”-всі регіональні управління, «Південна Енергетична Компанія», ТОВ “Житло-Буд”, ДП “Інтергал-Буд”, ДП Житомирська МК, ВАТ “Волиньобленерго”, ЗАТ"А.Е.С.Київобленерго", ПП”Енергоконструкція”, ТОВ “Чорноморенергоспецмонтаж”,ТзОВ «Міг-95», ТзОВ “Карбон”, ТзОВ “Нафта-Галичина”, ТзОВ “Новелл”, ТзОВ “Українські радіотелекомунікації”, ВАТ ЕК “Трансенерго”, ТзОВ “Скорзонера”, ТзОВ"УКР-КОМ". Імпортерами продукції ПАТ „Галенергобудпром”” є  Молдавія та Росія.

Постачальники: електроенергію постачає Добротвістька ТЕС, сировину постачає ПАТ «Силур»,  Укрсплав, ВАТ «Запоріжсталь», ТОВ "Захiдмеiалторг" - метал; ТОВ "Мiтра" - пiсок; ПАТ «Миколаївцемент»; працівників готують підприємству місцеві професійні технічнічні училища та вищі навчальні заклади, серед яких провідне місце займає НУ «ЛП».

Конкуренти: ПАТ «Рівненський завод залізобетонних виробів і конструкцій, тернопільська фірма «Гаук», ТОВ "Схід-будконструкція". ПАТ «Галенергобудпром» є монополістом по випуску стійок СЦ 20.2-1.0 довжиною 20м., діаметром 800 мм для будівництва ліній електропередач напругою 330, 550,750 кВ, а також по випуску турнікетних пристроїв для транспортування залізницею стійок ЛЕП довжиною 20, 22 і 26 метрів від 9 до 18 штук на спарених платформах.

Посередники: безпосередньо ПАТ «Галенергобудпром» визтупає посередником своєї продукції.

1.3 Характеристика фінансових відносин ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ»

До зовнішніх відносять відносини з такими суб’єктами:

 •  з державою  (сплата податків до центрального і місцевого бюджету та позабютжетних фондів);
 •   з постачальниками (електроенергію постачає Добротвістька ТЕС, сировину постачає ПАТ «Силур»,  Укрсплав, ВАТ «Запоріжсталь», ТОВ "Захiдмеiалторг" - метал; ТОВ "Мiтра" - пiсок; ПАТ «Миколаївцемент»; працівників готують підприємству місцеві професійні технічнічні училища та вищі навчальні заклади, серед яких провідне місце займає НУ «ЛП».);
 •  з конкурентами (ПАТ «Рівненський завод залізобетонних виробів і конструкцій, тернопільська фірма «Гаук», ТОВ "Схід-будконструкція")
 •  зі страховими компаніями (страхова компанiя "Унiверсальна" – з нею перiодично укладаються договори про страхування майна та відповідальності; ТОВ «Конкорд Капiтал» - укладено договір з андерайтингу)
 •  з комерційними банками ( поточний рахунок фірма має у банку ПАТ "Кредобанк" у м. Львові,  номер поточного рахунку 2600901481579)
 •  з інституціями фінансового ринку (ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" щодо обслуговування випуску цінних паперів; ТОВ "Балтік Фінанс Груп" щодо депозитних операцій на фондовому ринку; ТОВ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ" надання аудиторських послуг – у 2014 році думка аудитора умовно-позитивна);
 •  з органами виробничої інфраструктури – з приводу надання транспортних послуг ( Укрзалізниця), послуг звязку.

До внутрішніх відносять відносини з такими суб’єктами:

 •  між окремими структурними підрозділами ПАТ «Галенергобудпром» (внутрішні розрахунки між підрозділами (цехами); формування фондів підприємства, вибір постачальників);
 •  із засновниками компанії (формування статутного капіталу; розподіл чистого прибутку і його використання; виплата дивідендів за акції; додаткове залучення коштів для збільшення власного капіталу тощо);
 •  з персоналом (виплата заробітніх плат, премій, доплат, надбавок, відряджень, компенсацій, матеріальної допомоги, застосування штрафних санкцій тощо)

Схему фінансових відносин можна зобразити наступним чином:

 

Рис. 1.1. Схема зовнішніх фінансових відносин ПАТ «Галенергобудпром»

Рис. 1.2. Схема внутрішніх фінансових відносин ПАТ «Галенергобудпром»

 1.  Оцінювання амортизації основних засобів підприємства як категорії формування фінансових ресурсів

Виробничі фонди (основні засоби) – це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься частинами на продукції, що виробляється по мірі їх зносу. Згідно ПКУ основні засоби – це матеріальні активи, вартість яких перевищує 2500 грн. і постового зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання з дати введення в експлуатацію перевищує 1 рік.  У процесі експлуатації основні засоби оцінюються за їхньою ринковою, залишковою, первісною, ліквідаційною вартістю.  Первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів, що дорівнює сумі грошових коштів, або справедливій вартості інших активів, сплачених, витрачених для придбання необоротних активів. Вона складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальник активів та підрядник за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків), реєстраційні збори, державне мито у зв’язку з придбанням ОЗ, витрати на страхування ризиків, на транспортування, монтаж ОЗ, інші витрати. Залишкова (балансова) вартість основних засобів – різниця між первісною або переоціненою вартістю основних засобів та сумою їх зносу. Переоцінена вартість – це вартість, отримана множенням залишкової вартості на коефіцієнт індексації (якщо рівень інфляції менший 10%, то основні засоби не переоцінюються). Ліквідаційна вартість – це сума коштів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення терміну їх корисного використання.

Амортизація - це систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується(первісна мінус ліквідаційна вартість )упродовж строку їх корисного використання( експлуатації). У ході виробничої діяльності загальна вартість основних засобів, з одного боку, поступово зменшується на суму зносу,  а також вибуття об’єктів, повністю фізично зношених, або за непридатністю з інших причин, а з іншого боку збільшується на вартість здійснених капітальних вкладень.  Сума амортизаційних відрахувань за весь термін служби об’єкта основних засобів повинна дорівнювати його первісній або переоціненій вартості. Сума амортизаційних відрахувань від вартості основних засобів має покрити витрати підприємства на придбання (будівництво, монтаж) і витрати на їх поліпшення (ремонт, реконструкцію, модернізацію). Виходячи з цього побудована система нарахування амортизації, причому вона диференційована за групами основних засобів. Загальними для всіх груп є метод нарахування амортизації від вартості основних засобів. Амортизація ОЗ нараховується щомісяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта основного засобу в експлуатацію. Нарахування амортизації зупиняється на період виводу ОЗ з експлуатації, наприклад для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання тощо, на підставі документів, які свідчать про виведення ОЗ з експлуатації.

При нарахуванні амортизації необхідно дотримуватись встановленого податковим законодавством порядку визначення залишкової (балансової) вартості групи основних засобів на початок звітного періоду, яка розраховується за такою формулою:

    (1)

де Бп – залишкова (балансова) вартість групи основних засобів на початок періоду, що передував звітному, грн.; Пп – сума витрат на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту та інше поліпшення основних засобів протягом року, що передував звітному, грн.; Вп  – сума виведених з експлуатації основних засобів протягом періоду, що передував звітному, грн.; Ап  – сума амортизаційних відрахувань за період, що передував звітному, грн.

До найбільш поширених методів нарахування амортизації відносять такі:

 •  виробничий;
 •  прямолінійного списання вартості;
 •  прискореного зменшення залишкової вартості;
 •  зменшення залишкової вартості;
 •  кумулятивний.

Для оцінювання амортизації основних фондів підприємства доцільно визначити її значення за аналізований період, зміну цих показників, також визначити частку у структурі основних засобів. Також потрібно визначити вплив амортизаційних відрахувань на стан та ефективність використання основних засобів, для цього потрібно використати ряд показників.

Коефіцієнт зносу основних засобів – який розраховується як відношення суми зносу основних засобів за період експлуатації до вартості основних засобів на момент впровадження їх в експлуатацію . Він характеризує  характеризує ту частку вартості основних фондів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах.

       (2)

- вартість основних засобів на момент впровадження їх в експлуатацію, грн.

 – сума зносу основних засобів за період експлуатації, грн.

Коефіцієнт придатності -  виявляє, яку частку складає їх залишкова вартість від первісної. Характеризує частку не перенесеної на створюваний продукт вартості.  Розраховується за наступною формулою:

     (3)

 Коефіцієнт оновлення   - характеризує частку нових, введених в експлуатацію у звітному періоді основних фондів у складі всіх фондів, наявних на кінець звітного періоду. Цей показник можна визначити за формулою:

     (4)

ОКк – вартість основних засобів на кінець звітного періоду, грн.

ОЗвв – вартість введених основних засобів на звітний період, грн.

 Коефіцієнт вибуття – показує, яка частка основних фондів, наявних на початок звітного періоду вибула за цей період внаслідок старіння та зносу.  

    (5)

ОЗвив – вартість виведених основних засобів за звітній період, грн..

ОЗп – вартість основних засобів на початок звітного періоду, грн.

 Фондомісткість – показник потреби основних фондів для забезпечення виконання одиниці обсягу роботи.  

    (6)

ОЗср – середньорічна вартість основних виробничих засобів, грн.

Nт – обсяг товарної продукції підприємства за рік, грн.

     (7)

 tф – кількість повних місяців функціонування основних засобів у плановому році.

Фондоозброєність – характеризує обсяг основних фондів в розрахунку на одного працівника.

  (8)

Ч – середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу

Фондовіддача - показник, що відображає випуск продукції на 1 гривню вартості ОЗ

  (9)

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів – показує частку основних засобів із врахування амортизаційних відрахувань у валюті балансу.

  (10)

З – сума зношення вартості основних засобів, грн

М – вартість майна підприємства, грн

РОЗДІЛ 2. Аналітична частина

Основні засоби оцінюються за залишковою вартістю, яка являє собою різницю між первісною вартістю та амортизацією. Для більш повної характеристики рівень та динаміку цих показників з акцентом на знос основних засобів. Результати аналізу відображаємо в табл. 2.1 та табл. 2.2. та рис. 2.1.

Таблиця 2.1

Рівень і динаміка зносу основних засобів ПАТ «Галенергобудпром  за 2012-13 рр

Показники

Середня значення за  2012 р

Середня значення за  2013р

Структура за 2012 р  %

Структура за 2013 р, %

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Відносне відхилення, %

Відхилення структури,%

Знос, тис. грн

16791

18139

56,76

55,70

1348

8,40

-1,07

Залишкова вартість, тис. грн

12789

14429

43,24

44,30

1640

8,48

1,07

Первісна вартість, тис. грн

29580

32568

100

100

2988

8,43

0

Таблиця 2.2

Рівень і динаміка зносу основних засобів  ПАТ «Галенергобудпром» за 2013-14 рр

Показники

Середня значення за 2013 р

Середня значення за  2014р

Структура за 2013 р, %

Структура за 2014 р, %

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Відносне відхилення, %

Відхилення структури,%

Знос, тис. грн

18139

19549

55,70

55,76

1410

7,77

0,06

Залишкова вартість тис. грн

14429

15513

44,30

44,24

1084

7,51

-0,06

Первісна вартість тис. грн

32568

35062

100

100

2494

7,66

0

Рис.2.1 Динаміка основних показників оцінки основних засобів

В результаті аналізу табл. 2.1 і табл. 2.2 можна зроби висновок про поступове збільшення показників оцінки основних засобів – первісної вартості, залишкової вартості та зносу. Отже, знос основних засобів збільшився із 16791 тис. грн. у 2012 р до 19549 тис. грн., причому відбувалось поступове збільшення ( 2013 р  - на 8,4%, 2014 – 7, 77%), на фоні зростання первісної вартості на 8,43 % і 7,66% у 2013 і 2014 роках відповідно. Також можем зробити логічний висновок про значне зношення основних засобів підприємства, адже знос уже становить більше 50% первісної вартості ( 55,76%, 55,7% та 55,76% відповідно за 2012, 2013 і 2014 роки).  Позитивним є те, що первісна вартість основних фондів підприємства зростає, приблизно такими темпами збільшується знос, тобто поповнюються амортизаційні фонди підприємства, що свідчить про його стабільний розвиток.

Також доцільно обрахувати коефіцієнт зносу основних засобів  та коефіцієнт придатності основних засобів. Коефіцієнт зносу та придатності основних фондів розраховують на початок та на кінець звітного періоду, а також вивчають їх динаміку за кілька років. За допомогою формул 1 і 2 розрахуємо дані коефіцієнти, визначимо їх динаміку.

Таблиця 2.3

Рівень і динаміка зносу показників зносу основних засобів ПАТ «Галенергобудпром» за 2012-14 рр

Показники

2012 р

2013 р

2014 р

Відносне відхилення за 2012-14 рр, %

початок

кінець

початок

кінець

початок

кінець

Коефіцієнт зносу

0,5606

0,5743

0,5743

0,5417

0,5417

0,573

2,21

Коефіцієнт придатності

0,4394

0,4257

0,4257

0,4583

0,4583

0,427

-2,81

Рис.2.2 Динаміка основних показників зносу основних засобів

Проанізувавши табл.. 2.3 та рис. 2.2 можна зробити висновок про зростання коефіцієнту зносу основних засобів протягом аналізованого періоду на 2,21 % ( із 0,5606 у 2012 р до 0,573 у 2014 р) та відповідно зменшення оберненого до нього показника коефіцієнта придатності основних засобів на 2,81 % (із 0,4394 у 2012 р до 0,427 у 2014 р). Найбільше значення коефіцієнта зносу ( і відповідно найменше значення коефіцієнта придатності) спостерігаємо на кінець 2012 р. Цей аналіз дозволяє визначити незначне погіршення технічного стану ПАТ «Галенергобудпром» за 2012-14 рр внаслідок збільшення коефіцієнта зносу ( зменшення коефіцієнта придатності).  

Для оцінювання амортизації основних засобів ПАТ «Галенергобудпром» необхідно розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття. Для того, щоб їх обрахувати необхідно знати вартість введених і виведених основних засобів ( табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Введення та виведення основних засобів ПАТ «Галенергобудпром» за  2012-14 рр

Основні засоби

2012 р

2013р

2014 р

Введені, тис. грн.

402,228

2936,142

168,355

Виведені, тис. грн

278,993

85,583

49,762

Рис.2.3 Введення та виведення основних засобів ПАТ «Галенргобудпром» за  2012-14 рр

Розрахуємо коефіцієнти оновлення та вибуття за 2012-2014 рр, відобразивши дані у табл..2.5і 2.6 та рис. 2.4.

Таблиця 2.5

Коефіцієнти оновлення та вибуття  ПАТ «Галенергобудпром» за  2012-13 рр

 Показники

2012

2013

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

Коефіцієнт оновлення

0,0131

0,0847

0,0716

546,5

Коефіцієнт вибуття

0,0097

0,0028

-0,0069

-71,13

Таблиця 2.6

Коефіцієнти оновлення та вибуття  ПАТ «Галенергобудпром» за  2013-14 рр

 Показники

2013

2014

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

Коефіцієнт оновлення

0,0847

0,0047

-0,08

-1702,12

Коефіцієнт вибуття

0,0028

0,0014

-0,0014

-100

Рис.2.4 Коефіцієнти оновлення та вибуття  ПАТ «Галенергобудпром» за  2012-14 рр

Проаналізувавши вище наведені дані можна сказати про нерівномірне введення та виведення основних засобів підприємства. У 2013 році спостерігаємо велике порівняно з іншими роками введення основних засобів 2936,142 тис. грн.. Це збільшення впливає на те, що коефіцієнт оновлення в 2013 році зростає на 546,5 % порівняно з попереднім роком і зменшується в 2014 р на 1702,12 %, тобто нижче рівня 2012 роцу. Коефіцієнт оновлення характеризує частку нових введених основних засобів, цей показник є досить невеликим (крім 2013 року). Найменше його значення у 2014 р, що свідчить про малу кількість введених основних засобів на малу частку їх в загальність кількості основних засобів підприємства. Коефіцієнт вибуття характеризує інтенсивність вибуття основних засобів з фондів підприємства. Він є порівняно низьким (значно нижчим за коефіцієнт оновлення – позитивна тенденція), найбільше його значення (0,0097) спостерігаємо у 2012 році, найменше (0,0014) – у 2014 році. Причому зниження відбувалось наступним чином – на 71,13 % у 2013 р та на 100% в 2014 р.  

Амортизація також відображається як елемент операційних витрат. Наведемо їх у таблиці 2.7 та визначимо частку амортизації в їх структурі.

Таблиця 2.7

Елементи операційних витрат   ПАТ «Галенергобудпром» за  2012-14 рр

 Показники

2012 р

2013 р

2014 р

 Структура 2012 р, %

 Структура 2013 р, %

 Структура 2014 р, %

Матеріальні затрати

13326

18023

15720

54,40

55,47

53,22

Витрати на оплату праці

4553

5930

5536

18,59

18,25

18,74

Відрахування на соціальні заходи

1811

2304

2139

7,39

7,09

7,24

Амортизація

1832

1875

2373

7,48

5,77

8,03

Інші операційні витрати

2973

4360

3767

12,14

13,42

12,75

Разом

24495

32492

29535

100

100

100

Рис.2.5 Структура операційних витрат ПАТ «Галенергобудпром» за  2012р

Рис.2.6 Структура операційних витрат ПАТ «Галенергобудпром» за  2013р

Рис.2.7 Структура операційних витрат ПАТ «Галенергобудпром» за  2014р

Отже, бачимо, що в структурі операційних витрат ПАТ «Галенергобудпром» значну частку займають амортизаційні відрахування, що свідчить про матеріаломісткість виробництва та значне використання основних засобів, які поступово зношуються. Найбільшу частку амортизація (8,03 %) займає у 2014 році, найменшу в 2013 році – 5,77%. Зменшення частки амортизації в структурі операційних витрат в 2014 році відбувалось на фоні загального зменшення операційних витрат.

Розрахуємо фондомісткість фондоозброєність та фондовіддачу.

 

Середня вартість ОЗ, тис. грн.

Середньоспискова чисельність працівників, ос.

Дохід від реалізації, тис. грн.

Фондомісткість

Фондоозброєність, тис. грн./ос.

 Фондовіддача

2012 р

12789

228

25956

0,492718

56,09

2,03

2013 р

14429

241

36941

0,390596

59,87

2,56

2014 р

15513

246

31161

0,497834

63,06

2,01

 

 Фондомісткість

 Фондоозброєність, тис. грн./ос.

 Фондовіддача

 Абсолютне відхилення 2013р

-0,10

3,78

0,53

 Абсолютне відхилення 2014р

0,11

3,19

-0,55

 Відносне відхилення 2013 р, %

-20,73

6,74

26,15

 Відносне відхилення 2014 р, %

27,45

5,33

-21,54 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
10110. Зарубіжний досвід обліку зносу ( амортизації ) основних засобів 38.32 KB
  Сутність основних засобів та їх характеристика. Сучасне нормативне регулювання обліку основних засобів. Актуальні проблеми обліку та оцінки основних засобів. Необхідність здійснення обліку зносу амортизації основних засобів.
1686. Удосконалення процесу формування фінансових ресурсів закладів охорони здоровя в Україні 188.11 KB
  Аналіз формування фінансових ресурсів закладів охорони здоровя. Структура фінансових ресурсів закладів охорони здоровя. Оцінка використання фінансових ресурсів закладів охорони здоровя Удосконалення процесу формування фінансових ресурсів закладів охорони здоровя в Україні.
9140. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 22.26 KB
  Облік оприбуткування основних засобів Одиницею обліку основних засобів відповідно до ПСБО 7 є об’єкт основних засобів. Об’єкт основних засобів – закінчений пристрій зі всіма приладами і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет призначений для виконання певних самостійних функцій. Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин які мають різний строк експлуатації то кожна з цих частин може визнаватися у бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.
7374. Облік основних засобів 37.71 KB
  Характерною рисою основних засобів є те, що вони, як правило, є предметами праці, приймають участь у виробництві тривалий час, у багатьох виробничих циклах, частинами переносять свою вартість на виготовлений продукт і не змінюють при цьому свою натуральну форму. Якщо основні засоби використовуються в невиробничій сфері, то вони є предметом тривалого використання.
19093. Облік наявності та використання основних засобів ПрАТ «Харчопродторг» 453.92 KB
  Теоретико-методичні основи обліку аналізу і аудиту наявності та використання основних засобів. Економічна сутність наявності та використання основних засобів. Огляд нормативно - правової бази та спеціальної літератури з обліку аналізу і аудиту наявності та використання основних засобів. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ПрАТ Харчопродторг його галузеві особливості та оцінка фінансового стану.
10793. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 24.37 KB
  Аналіз суми прибутку за видами реалізованої продукції. Аналіз суми виручки від реалізації продукції. Аналіз суми прибутку за видами реалізованої продукції. Аналіз суми виручки від реалізації продукції.
12644. Стан обліку фінансових результатів підприємства в «Черкасиобленерго» 95.33 KB
  На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії
14252. Аналіз основних виробничих фондів підприємства 88.22 KB
  Метою виконання курсової роботи є аналіз основних виробничих фондів набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників поточного (річного) фінансового плану. Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні
18802. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ Й ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 49.43 KB
  Це потребує постійного вдосконалення фінансового й управлінського обліку в тому числі й обліку доходів витрат і фінансових результатів що можливе в рамках дослідження теоретичного та практичного аспектів їх побудови й забезпечується застосуванням системного підходу . Витрати і доходи – це важливі та складні економічні категорії які займають особливо важливе місце в управлінні підприємством. Це пояснюється тим що вони мають вирішальний вплив на фінансовий результат функціонування суб’єктів господарювання застосовуються для визначення...
17653. Формування комплексу маркетингу підприємства 2.73 MB
  Тому неправильне вживання цукерків є досить шкідливим для організму людиниособливо для дітей. Отже потреба в цукерках є актуальною і полягає у тому що вони повинні бути доступними всім і завжди. Цукерки існують насамперед для задоволення це їжа проте не зовсім для того щоб втамувати голод адже вони приносять задоволення від їхнього споживання тому що дуже смачні не залежно від того що вони солодкі чи кислі. За факторами що впливають на формування потреб потреба у солодощах відноситься до вікових тому що саме ця потреба...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.