Конституційні ознаки української держави

Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Складниками державної території України є її суходіл води надра під ними та відповідний повітряний простір. Державна територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

2014-08-04

13.24 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


35. Конституційні ознаки української держави

Конституційно-правовими ознаками України як суверенної держави є:

1. Територіальна цілісність. Кожна суверенна держава має свою державну територію. Згідно з міжнародним правом держав­ною територією є частина земної кулі, яка належить певній державі та в межах якої вона здійснює своє територіальне вер­ховенство.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Складниками держав­ної території України є її суходіл, води, надра під ними та відповід­ний повітряний простір. Деякі суверенні права Україна здійснює також і в межах територій зі змішаним правовим режимом (конти­нентальний шельф і економічна зона).

Державна територія України в межах існуючого кордону є ці­лісною і недоторканною (ч. З ст. 2 Конституції України). Ціліс­ність державної території України полягає в забороні її насильни­цького поділу. Недоторканність державної території України означає те, що всі інші держави зобов'язані утримуватися від будь-яких зазіхань на територію України відповідно до загальновизна­них принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН та в інших міжнародних договорах.

Згідно з ч. 1 ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України є однією з найважливіших функцій держави, справою всього Українського народу.

2. Єдиний конституційний простір. Конституція України є юридичною базою для формотворчої діяльності всіх органів дер­жавної влади та органів місцевого самоврядування, вона визначає зміст і напрямки розвитку галузевого законодавства.

До складу України входить автономне утворення - Автономна республіка Крим (АРК), яка має Конституцію Автономної Республі­ки Крим (ч. 1 ст. 135 Конституції України). Право приймати Консти­туцію АРК належить Верховній Раді АРК, але вона набуває чинності лише після затвердження Верховною Радою України не менш як по­ловиною від її конституційного складу. Такий порядок прийняття і затвердження Конституції АРК забезпечує їй відповідне місце в системі законодавства України, складовою частиною якого вона є.

3. Громадянство. Одним із виявів суверенітету держави є встановлення громадянства. Згідно зі ст. 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. Принцип єдиного громадянства має на меті, по-перше, недопущення існування громадянства окремих адміністративно-територіальних одиниць України, по-друге, уникнення випадків кумуляції громадянства окремих осіб (подвійного громадянства, або біпатризму). Цим забезпечується єдиний правовий статус для всіх громадян України.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про грома­дянство України» громадянство України втрачається, якщо гро­мадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави.

4. Єдина грошово-кредитна система. Наявність власної гро­шової одиниці є важливим виявом державного суверенітету. Ст. 99 Конституції України визначає, що грошовою одиницею України є гривня.

5. Національні Збройні Сили. Державний суверенітет передба­чає реальну здатність держави забезпечити свою внутрішню і зов­нішню безпеку. Оборону України, захист її суверенітету, територі­альної цілісності й недоторканності Конституція України (ч. 2 ст. 17) покладає на Збройні Сили України.

6. Міжнародна правосуб'єктність. Україна як суверенна дер­жава є повноправним суб'єктом міжнародного права, може всту­пати у відносини з іншими суверенними державами, вступати до міжнародних організацій, укладати міжнародні договори тощо. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпе­чення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мир­ного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами між­народного права (ст. 18 Конституції України).

7. Офіційний статус державної мови. Державною мовою вва­жається визнана конституцією або чинним законодавством основ­на мова держави1. Згідно з ч. 1 ст. 10 Конституції України держав­ною мовою в Україні є українська мова. Це покладає на державу обов'язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій терито­рії України. Водночас держава гарантує вільний розвиток, вико­ристання і захист російської, інших мов національних меншин України.

9. Державні символи. Важливими ознаками суверенної держа­ви є державні символи: Державний Прапор, Державний Герб, Державний Гімн і столиця. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6246. Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології 26.14 KB
  Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології. Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки Мета: поглибити знання учнів про основні ознаки фразеологізмів джерела української фразеології національну специфіку української фразеології актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки; підвищувати культуру усної і писемної мови; розвивати уміння і навички створювати власне висловлювання з приводу почутого; розвивати логічне...
9187. Розбудова Української незалежної держави. Національно-державне відродження українського народу (1991-2007 рр.) 31.77 KB
  Національнодержавне відродження Українського народу Після схвалення народом України Акта незалежності й виборів Президента в Республіці створилася якісно нова ситуація. Верховна Рада прийняла Закон “Про державний кордон України†який проголошував недоторканність кордонів визначав порядок їх охорони та правила переходу. Верховна Рада прийняла Закон “Про громадянство Україниâ€. Відповідного цього закону громадянство надавалося усім хто проживав на території республіки незалежно від соціального стану статі політичних та релігійних...
4062. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА 4.08 KB
  Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.
4028. Конституційні обовязки людини і громадянина 10.01 KB
  Захист Вітчизни незалежності та територіальної цілісності У шанування держ символів: Загальний військовий обовязок встановлюється з метою комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань створених відповідно до законодавства України – Прикордонних військ України Служби безпеки України Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інших а також підготовки населення до захисту держави.
4218. Конституційні норми: поняття, структура, класифікація 15.03 KB
  Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки, встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин, що становлять предмет галузі КП.
3420. Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні 20.04 KB
  Для ефективного функціонування держави необхідний баланс інтересів державних і місцевих, тобто загальних інтересів жителів кожного окремо взятого села, селища, міста. В ролі виразника місцевих інтересів і покликане виступати місцеве самоврядування, яке має досить давню історію
7375. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПОЗОВУ 115.54 KB
  Поняття позову Позов це вимога позивача до відповідача звернена через суд про захист порушеного чи оспорюваного субєктивного права або охоронюваного законом інтересу який здійснюється в певній визначеній законом процесуальній формі.
4059. СУДОВА ВЛАДА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ 6.59 KB
  Правосуддя. Правосуддя і справедливість. Судочинство в попередньому законі про судоустрій розглядали як форму правосуддя. Постає питання щодо співвідношення понять правосуддя і судочинство тут немає єдиного підходу.
15531. СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ 164.84 KB
  Вивчення феномену емоцій викликає жвавий дослідницький інтерес у сучасному антропоцентричному мовознавстві. Серед пріоритетних задач розвитку лінгвістики емоцій – дослідження процесів концептуалізації і категоризації емоцій, вивчення та опис емоційної картини світу, виявлення сутності емоційних концептів та когнітивних структур, окреслення корпусу мовних репрезентантів емоцій та ін.
8836. Сучасне визначення життя, його основні ознаки. Рівні організації живої матерії 405.48 KB
  Заняття 2 Мета: розширити уявлення студентів про сутність життя; визначити рiвнi органiзацii живоi матерii; дати сучасне визначення життя; активiзувати iнтерес студентiв до вивчення бiологii. Сучасне визначення життя. Фундаментальні властивості життя.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.