СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Чотириланкова система Система судів загальної юрисдикції в нашій державі будується за принципами територіальності й спеціалізації. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.

2014-08-04

9.12 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


80. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Поняття суду потрібно розглядати в трьох аспектах:

  1.  Суд як орган державної влади (представляє голова суду).
  2.  Суд як юридична особа в цивільно-правових відносинах (апарат чи керівник апарату).
  3.  Суд як орган правосуддя.

Система судів — складна організована структура, що має декілька рівнів і систем взаємозв’язку , з

  •  Зовніш. організацією:– кілька підсистем з розгляду певних категорій справ, кожна має свою структуру.
  •  Внутр. – 1 судовий орган розглядає всі справи, можуть формув. всередині лави, колегії, які спеціалізуються на розгляді справ певної спеціалізації.

Створення надзвичайних та особливих судів згідно з частиною п'ятою ст. 125 Конституції забороняється.

Чотириланкова система

Система судів загальної юрисдикції в нашій державі будується за принципами територіальності й спеціалізації. =» закріплено в КУ. Принцип інстанційності випливає з конституційних положень, які закріплюють право на апеляц і касац інстанцію.

Стаття 3. Судова система України 

    1. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції.

    2. Суди  загальної  юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним   органом   конституційної   юрисдикції   в    Україні    є Конституційний Суд України.

    3. Судова   система  забезпечує  доступність  правосуддя  для кожної  особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України.

    4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

    5. Порядок  організації  і  діяльності  Конституційного  Суду України  встановлюється  Конституцією  України  та Законом України "Про Конституційний Суд України"  

(третейські суди та арбітражі, але вчені їх не включають до переліку тих, які здійснюють правосуддя). Суть зовнішньої спеціалізації полягає в тому, що  відповідна система чи підсистема судів належить до певної юрисдикції. Підсистема може розглядати питання, віднесені до компетенції судів цієї системи. Внутрішня спеціалізація — суд розглядає будь-які питання, з якими до нього звертаються (Угорщина, Китай, В’єтнам).

принципи побудови системи судів загальної юрисдикції: територіальності та спеціалізації. Принцип спеціалізації конституція не розкрила, не розкрито також вищі спеціалізовані суди і не назвала за зовнішньою чи внутрішньою спеціалізацією. В законі додано ще один принцип — принцип інстанційності (кілька інстанцій, це випливає з конституції та тлумачень КСУ, передбачена можливість апеляційного та касаційного оскарження). Виникають питання з Верховним Судом.

ЗУ Стаття 17. Система судів загальної юрисдикції 

    1. Система   судів   загальної   юрисдикції   відповідно   до Конституції   України   будується  за  принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

    2. Систему судів загальної юрисдикції складають:

    1) місцеві суди;

    2) апеляційні суди;

    3) вищі спеціалізовані суди;

    4) Верховний Суд України.

    3. Найвищим  судовим  органом  у  системі   судів   загальної юрисдикції  є  Верховний  Суд України.  Вищими  судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

    Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції 

    1. Суди  загальної  юрисдикції  спеціалізуються  на  розгляді цивільних,  кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

    Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції 

    1. Суди загальної  юрисдикції  утворюються  і  ліквідовуються Президентом  України  за  поданням  Міністра  юстиції  України  на підставі пропозиції голови  відповідного  вищого  спеціалізованого суду.

    Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади 

    1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду  та  заступника  (заступників) голови суду. У Верховному Суді України  адміністративною  посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України.

    2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду,  його заступники,  голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів  цього  суду та звільняються з посад Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів.

    

С-ма судів заг юрисдикції  - це нормативно упорядкована і структурована сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених місцевих, апел, вищ спец судів і ВСУ, яка ґрунтується на засадах територіальності і спеціалізації і забезпечує здійс правосуддя в Україні.

Ст. 17 ЗУ «Про судо..» с-му становлять:

  1.  Місцеві – є районні, районні у містах, міські і міськрайонні.

Місцевими господарськими судами є господарські суди АРК, областей, м. К і С.

Місцевими адміністративними є окружні, що утв відповідно до указу ПУ

    Стаття 22. Повноваження місцевого суду 

    1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає  справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

    2. Місцеві  загальні суди розглядають цивільні,  кримінальні, адміністративні  справи,  а  також  справи   про   адміністративні правопорушення  у випадках та порядку,  передбачених процесуальним законом.

    3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із  господарських  правовідносин,  а також інші справи,  віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

    4. Місцеві   адміністративні    суди    розглядають    справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

  1.  Апеляц – обл., м К і С, АРК.

Є апеляційною інстанцією з розгляду цивіл, крим, госп, адм. справ, а також справ про адм. правопорушення. Є важливим інститутом запобігання суд.помилці.

До складу  - судді, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 5р, з числа яких признач голова і заступники. У складу апеляц можуть утв судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної юрисдикції.

Стаття 26. Види і склад апеляційних судів 

    1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських,  адміністративних справ,  справ про адміністративні правопорушення.

    2. Апеляційними судами  з  розгляду  цивільних,  кримінальних справ,   а  також  справ  про  адміністративні  правопорушення  є: апеляційні  суди  областей,  апеляційні   суди   міст   Києва   та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.

    Стаття 27. Повноваження апеляційного суду 

    1) розглядає   справи   відповідної   судової   юрисдикції  в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;

    2) у випадках,  передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;

    3) аналізує  судову  статистику,  вивчає та узагальнює судову практику;

    4) надає місцевим судам  методичну  допомогу  в  застосуванні законодавства;

    5) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  1.  Вищі спеціалізовані – Вищий спец з розгляду цивіл і крим справ,  Вищий госп суд, Вищий адм. суд.

Головне призначення розгляд справ у касаційному порядку, виключно вони наділені компетенцією щодо перегляду рішень судів нижчої інстанції у порядку їх оскарження.

У порядку передбаченому ЗУ розглядають справи як суди І  або апеляц інстанції, а також надають методичну допомогу судам нижчого рівня з метою уніфікації судової практики під час розгляду ними однопорядкових судових справ.

До складу входять судді обрані  на посаду безстроково, з числа яких призначається голова і його заступники. Можуть утв. палати для розгляду окремих категорій справ,  а також діють пленуми. При вищих спец діють науково-консультативні ради, покликані вивчати і узагальнювати відповідну до спеціалізації суду судову практику. 

    Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду 

    1) розглядає  справи   відповідної   судової   юрисдикції   в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;

    2) у випадках,  передбачених процесуальним законом, розглядає справи  відповідної  судової  юрисдикції   як   суд   першої   або апеляційної інстанції;

    3) аналізує  судову  статистику,  вивчає та узагальнює судову практику;

    4) надає методичну  допомогу  судам  нижчого  рівня  з  метою однакового застосування норм Конституції та законів України  у  судовій  практиці на основі її узагальнення та аналізу судової   статистики;  дає  спеціалізованим  судам  нижчого  рівня рекомендаційні  роз'яснення  з  питань  застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

    5) здійснює інші повноваження, визначені законом.

    Стаття 36. Пленум вищого спеціалізованого суду 

    1. Пленум  вищого  спеціалізованого  суду  діє  у складі всіх суддів  вищого  спеціалізованого  суду   для   вирішення   питань, пов'язаних  із  забезпеченням  єдності  судової практики у справах відповідної судової юрисдикції,  та інших  питань,  віднесених  до його повноважень цим Законом.

ВСУ Стаття 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган 

    1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

    1) переглядає  справи  з  підстав  неоднакового  застосування судами   (судом)  касаційної  інстанції  однієї  і  тієї  ж  норми матеріального  права у  подібних   правовідносинах   у   порядку, передбаченому процесуальним законом;

    2) переглядає  справи у разі встановлення міжнародною судовою установою,  юрисдикція якої визнана Україною,  порушення  Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

    3) надає  висновок про наявність чи відсутність у діяннях,  в яких звинувачується Президент України,  ознак державної зради  або іншого  злочину;  вносить  за  зверненням  Верховної  Ради України  письмове подання про неможливість  виконання  Президентом  України своїх повноважень за станом здоров'я;

    4) звертається   до   Конституційного   Суду   України   щодо конституційності законів,  інших  правових  актів,  а  також  щодо офіційного   тлумачення   Конституції  та  законів України. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4802. фінансова система України 46.7 KB
  Фінансова система — це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки (господарських субєктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб.
3732. Система конституційного права України 14.16 KB
  Конституційне право як галузь права складається з правових норм, які містяться в Конституції України а також правових норм, які регулюють відносини пов’язані з громадянством (правовим статусом особи), правових норм, що закріплюють державний устрій України
14262. Фінансова система України: становлення та розвиток 38.87 KB
  Розглянути теоретичні основи фінансової системи; дослідити особливості розвитку та становлення фінансової системи України; проаналізувати проблеми у функціонування фінансової системи України та розглянути можливі шляхи їх подолання.
4259. Система галузі конституційного права України 11.11 KB
  Система галузі КПУ Система галузі конституційного права України це її внутрішня побудова що характеризується єдністю і взаємодією елементів цієї системи до яких належать конституційноправові норми та конституційноправові інститути. Так від інших правових норм вони відрізняються: змістом оскільки регулюють особливе коло суспільних відносин що становлять предмет галузі конституційного права України
4071. ПОНЯТТЯ, ФОРМА, СИСТЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 4.52 KB
  Територіальний устрій України це внутрішній її поділ на певні територіальні частини співвідношення держави в цілому з її складовими частинами. Конституції України є унітарною державою. Унітарність держави підтверджує низка ознак: –територія України у межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою; –єдине громадянство; –єдині органи держаної влади: Верховна Рада України –вищий законодавчий орган влади; Президент України – голова держави виступає від її імені представляє...
4993. Транспортна система України, напрями її інтеграції в транспортній структури Європи 43.01 KB
  Основні поняття економічної географії транспорту. Економікогеографічна характеристика транспортної системи України на сучасному етапі Характеристика основних видів транспорту. Особливості транспорту Східного макрорайону.
4059. СУДОВА ВЛАДА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ 6.59 KB
  Правосуддя. Правосуддя і справедливість. Судочинство в попередньому законі про судоустрій розглядали як форму правосуддя. Постає питання щодо співвідношення понять правосуддя і судочинство тут немає єдиного підходу.
13935. Теорія поділу влади та судова влада в Україні 53.11 KB
  Зародження та становлення теорії поділу влади. Історія зародження теорії поділу влади. Основні положення теорії розподілу влади.
4138. Система альтернативного голосування. Система кумулятивного голосування. Система балів 4.28 KB
  Система альтернативного голосування. Система кумулятивного голосування. Система балів Способом яким долається нерезультативність системи абсолютної більшості вже у першому турі виборів є альтернативне голосування преференційне або абсолютне голосування за якого виборці голосують за одного кандидата але вказують при цьому порядок своїх переваг для інших. Така система запроваджена у Австралії при виборах Палати представників нижньої палати австралійського парламенту.
9740. Партийно политическая система Японии и избирательное право и система 47.98 KB
  Основные права человека гарантируются Конституцией Японии. Они определяются как вечные и незыблемые. К этим правам относятся право на равенство, свободу, социальные права, право на защиту основных прав человека. Конституция позволяет ограничивать права человека, если они нарушают общественное совместное благосостояние или права других людей.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.