ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЇ КМУ

Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України 1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України актів Президента України а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України схваленої Верховною Радою України вирішення питань державного управління у сфері економіки та...

2014-08-04

7.07 KB

3 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


72. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЇ КМУ

ЗУ «Про КМУ» КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

    Стаття 19. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України

    1. Діяльність Кабінету  Міністрів  України  спрямовується  на забезпечення   інтересів   Українського  народу  шляхом  виконання Конституції та законів  України,  актів  Президента України,  а  також Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою  України,  вирішення  питань  державного управління  у  сфері  економіки та фінансів,  соціальної політики, праці та зайнятості,  охорони здоров'я,  освіти,  науки, культури, спорту,  туризму,  охорони  навколишнього  природного  середовища, екологічної  безпеки,  природокористування,   правової   політики, законності,  забезпечення  прав  і  свобод  людини та громадянина, протидії  корупції,  розв'язання  інших  завдань   внутрішньої   і зовнішньої політики,  цивільного захисту,  національної безпеки та обороноздатності.

    Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України

    1. Кабінет Міністрів України:

    1) у сфері економіки та фінансів: 

    забезпечує проведення   державної    економічної    політики, здійснює   прогнозування   та  державне  регулювання  національної економіки;

    забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних  програм економічного та соціального розвитку;

    визначає доцільність розроблення державних цільових програм з урахуванням  загальнодержавних  пріоритетів   та   забезпечує   їх виконання;

    здійснює відповідно  до закону управління об'єктами державної власності,  у  тому  числі  корпоративними  правами,   делегує   в установленому  законом порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами  міністерствам,  іншим  центральним  органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам  господарювання;  забезпечує  розроблення  і   виконання державних  програм  приватизації;  подає  Верховній  Раді  України пропозиції стосовно визначення переліку об'єктів  права  державної власності, що не підлягають приватизації;

    сприяє розвитку  підприємництва  на  засадах  рівності  перед законом  усіх   форм   власності   та   соціальній   спрямованості національної  економіки,  здійснює  заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки,  розвитку  конкуренції  та ринкової інфраструктури;

    забезпечує здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

    забезпечує розроблення  і   виконання   програм   структурної перебудови   галузей   національної   економіки  та  інноваційного розвитку,  здійснює  заходи,  пов'язані  з  реструктуризацією   та санацією   підприємств   і   організацій,   забезпечує  проведення державної  промислової  політики,  визначає   пріоритетні   галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку;

    2) у сферах соціальної політики,  охорони  здоров'я,  освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: 

    забезпечує проведення державної соціальної  політики,  вживає заходів  щодо  підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;

    сприяє розвитку соціального  діалогу,  відповідно  до  закону проводить  консультації із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і  всеукраїнськими  об'єднаннями  організацій  роботодавців   щодо проектів   законів,   інших  нормативно-правових  актів  з  питань розроблення та здійснення  державної  політики  у  сфері  трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

    забезпечує підготовку   проектів   законів   щодо   державних соціальних стандартів і соціальних гарантій;

    забезпечує розроблення   та   виконання   державних   програм соціальної     допомоги,    вживає    заходів    щодо    зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів  та  інших  непрацездатних  і  малозабезпечених верств населення;

    забезпечує проведення    державної    політики     зайнятості населення, розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішує  питання  профорієнтації,  підготовки  та   перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;

    забезпечує проведення  державної  політики  у  сферах охорони здоров'я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;

    

    3) у сферах правової політики,  законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:

    забезпечує проведення державної правової політики;

    здійснює контроль   за   додержанням  законодавства  органами виконавчої  влади,  їх  посадовими особами,  а   також   органами місцевого  самоврядування  з  питань  виконання  ними  делегованих повноважень органів виконавчої влади;

    вживає заходів щодо захисту прав і свобод,  гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань,  охорони власності та громадського порядку,  забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, протидії корупції;

    здійснює заходи  щодо  забезпечення  виконання судових рішень органами виконавчої влади та їх керівниками;

    створює умови для вільного розвитку і функціонування  системи юридичних послуг та правової допомоги населенню;

    забезпечує фінансування  видатків на утримання судів у межах, визначених  законом  про  Державний  бюджет  України,  та  створює належні умови для функціонування судів та діяльності суддів;

    організовує фінансове   і  матеріально-технічне  забезпечення діяльності правоохоронних органів,  соціальний захист  працівників зазначених органів та членів їхніх сімей;

    4) у сфері зовнішньої політики:

    забезпечує у   межах   своїх  повноважень  зовнішньополітичну діяльність України,  розробляє та затверджує державні  програми  в цій  сфері,  погоджує  програми  перебування офіційних закордонних делегацій,  до складу яких входять представники Кабінету Міністрів України, та інші пов'язані з цим документи;

    забезпечує відповідно   до  закону  про  міжнародні  договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України;

    приймає рішення про придбання за кордоном у власність України нерухомого майна (будівництво,  реконструкцію об'єктів) для потреб закордонних дипломатичних установ України;

    5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:

    здійснює заходи  щодо  охорони  та захисту державного кордону України і території України;

    здійснює заходи щодо зміцнення національної безпеки  України, розробляє та затверджує державні програми з цих питань;

    здійснює заходи  щодо  забезпечення боєздатності Збройних Сил України,  визначає  у  межах  бюджетних  асигнувань   на   оборону чисельність  громадян України,  які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;

    вживає заходів щодо  забезпечення  обороноздатності  України, оснащення  Збройних  Сил  України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;

    забезпечує соціальні і правові гарантії  військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей;

    здійснює керівництво   єдиною   системою  цивільного  захисту України,  мобілізаційною  підготовкою  національної  економіки  та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;

    вирішує питання   забезпечення   участі   військовослужбовців України в миротворчих акціях у порядку, визначеному законом;

    визначає пріоритетні  напрями  розвитку оборонно-промислового комплексу;

    6)  у  сфері  вдосконалення  державного  управління:  

    здійснює заходи   щодо   кадрового    забезпечення    органів виконавчої влади;

    розробляє і  здійснює  заходи,  спрямовані  на  вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою  підвищення  ефективності їх  діяльності  та  оптимізації  витрат,  пов'язаних  з утриманням апарату управління;

    приймає рішення  щодо  забезпечення  представництва інтересів Кабінету   Міністрів   України   під   час   розгляду   справ    у Конституційному Суді України;

    вживає в  межах  своїх повноважень заходів щодо заохочення та приймає  відповідно  до  закону   рішення   про   притягнення   до дисциплінарної відповідальності посадових осіб,  які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України;

    затверджує граничну    чисельність    працівників     органів виконавчої влади;

    визначає відповідно  до закону умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору  економіки,  а також  грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу).

    2. Кабінет   Міністрів   України    здійснює    також    інші повноваження, визначені  Конституцією  та законами України. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8892. Загальна характеристика поняття 39.13 KB
  Відношення підпорядкування це найпоширеніший і найважливіший тип логічних відношень між поняттями; він перебуває в основі багатьох логічних операцій наприклад у визначенні понять узагальненні та обмеженні понять розподілу термінів у судженнях у категоричному силогізмі індукції тощо. Семінар №2 Судженняумовивідзакони логіки. Види суджень за кількістю та якістю Якщо за основу поділу суджень брати і кількість і якість то всі категоричні судження можна поділити на чотири види загальностверджувальні загальнозаперечні...
4029. Загальна характеристика референдумів в Україні 17.19 KB
  Види референдумів Критерій класифікації Види референдумів що виділяються за цим критерієм Юридична сила рішення прийнятого референдумом консультативний проводиться з метою виявлення позиції виборців із питання вирішення якого залишається...
4211. Загальна характеристика Конституції України 16.96 KB
  Акт найвищої юридичної сили що об’єктивізує політичну волю народу як носія суверенітету єдиного джерела влади Україні. Класифікація КУ Юридична Писана Кодифікована Постійна Демократична Республіканська Унітарної держави Народна прийнята парламентом від імені народу як органу установчої влади Жорстка Відносно реальна за наслідками реалізації бо одні норми діють інші не завжди....
20230. Зміст та види правовідносин: загальна характеристика 42.2 KB
  Значна частина з них регулюється нормами права. Найбільш поширене визначення відповідно до якого правовідносини розуміють як урегульовані нормами права суспільні відносини учасники яких є носіями субєктивних прав і юридичних обовязків що охороняються і гарантуються державою. Правовідносини – це конкретна форма буття права. Правовідносини безпосередньо повязані з державою і громадянським суспільством з системою права і законодавства.
8944. Загальна характеристика теорій електоральної поведінки 40.68 KB
  Загальна характеристика теорій електоральної поведінки Сутнісний зміст поняття електоральна поведінка. Політичні масштаби електоральної поведінки. Характерні риси електоральної поведінки. Геодемографічна концепція політичної поведінки А.
8552. Загальна характеристика інших видів господарських товариств 17.68 KB
  Загальна характеристика інших видів господарських товариств Мета: дати загальну характеристику товариства з обмеженою відповідальністю здійснити порівняння в правовому статусі ТОВ та ТДВ визначити правовий статус повного та командитного товариства студенти повинні знати законодавче регулювання діяльності господарських товариств. План заняття: Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю. Правовий статус повного і командитного товариства Рекомендована література до...
10631. Екологічне право як галузь права: загальна характеристика 34.4 KB
  Поряд з економічними, біологічними, технічними та іншими напрямами розвитку екології виникають і розвиваються правові питання в екологічній сфері. На державному рівні приймаються нормативно-правові акти, які регулюють раціональне використання природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища від забруднення і спрямовані на захист життя та здоров’я населення від небезпечних природних явищ, тобто на забезпечення екологічної безпеки для людини і середовища, що її оточує.
5316. Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой» 79.5 KB
  Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та оцінювати роботу підприємства, знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства.
6986. Загальна характеристика умов праці в галузі. Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі 16.62 KB
  Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі План уроку Класифікація факторів які впливають на формування умов праці. Система елементів умов праці. Класифікація умов праці на виробництві.
21018. Загальна характеристика трудового законодавства. Місце трудового права в системі права України 23.79 KB
  Місце трудового права в системі права України. Метою даної роботи є розгляд історії та причин виникнення Міжнародної організації праці її структури й основних завдань а також трудового законодавства України в аспекті МОП. Місце трудового права в системі права України Правове регулювання суспільно-трудових відносин обумовлених та пов’язаних з використанням найманої праці здійснюють органи державної влади місцевого самоврядування уповноважені посадові особи. КЗпП України але останнім часом вживається інший термін...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.