Висування кандидатів у народні депутати України

Висування кандидатів у народні депутати України. Депутатом може бути обраний громадянин України який на день виборів досяг двадцяти одного року має право голосу і проживає в Україні протягом останніх пяти років. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України які мають право голосу. Кількість кандидатів у депутати що висуваються партією блоком не може перевищувати кількості депутатів що становить конституційний склад Верховної Ради України визначений Конституцією України.

2014-08-04

9.57 KB

4 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


78. Висування кандидатів у народні депутати України.  

Право бути обраним

1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути включений до виборчого списку і обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.  

Стаття 42. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за 365 днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за 365 днів до дня виборів.  

3. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 119 днів і закінчується за 90 днів до дня виборів.

1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій.

Стаття 44. Порядок висування кандидатів у депутати партією (блоком)

1. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати кількості депутатів, що становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку).

3. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.

6. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 130 днів до дня виборів.  

Грошова застава

1. Грошова застава становить дві з половиною тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, яка вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.  

4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів.

Декларація про майно та доходи кандидата у депутати

1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року проведення виборів, заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України, не пізніш як за 130 днів до дня виборів.

Порядок реєстрації кандидатів у депутати

2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за 85 днів до дня виборів.

7. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком виключення окремих кандидатів із виборчого списку у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 49. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати

1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:

1) порушення законів України при утворенні виборчого блоку та висуненні кандидатів у депутати;

2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 45 цього Закону;

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для проживання;

5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;

6) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

7) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.  

61. Особливості висування та реєстрації кандидатів у Президенти України.  

Підготовка і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), іншими законами України, постановами Верховної Ради України про призначення виборів Президента України, а також іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до цього Закону.

Загальний порядок висування кандидатів на пост Президента України

1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями (блоками) та самовисування розпочинається за сто дев'ятнадцять днів і закінчується за дев'яносто п'ять днів до дня виборів.

2. Кандидата на пост Президента України може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів.

Порядок утворення виборчого блоку: Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями.Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:

1) повну та скорочену назву блоку;

2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;

3) норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку;

4) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидата на пост Президента України;

Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за два дні до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). Партія, яка не входить до жодного виборчого блоку і не висунула кандидата на пост Президента України, може приєднатися до виборчого блоку, який висунув кандидата на пост Президента України. Зазначені документи подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Вихід партії, членом якої не є кандидат на пост Президента України, із складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Якщо особа, висунута блоком кандидатом на пост Президента України, є членом партії, яка вийшла із складу блоку, рішення про її висування блоком втрачає чинність з дня прийняття рішення партією про вихід з блоку. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку.  

Порядок висування кандидатів партіями (блоками)

1. Партія (блок) може висунути одного кандидата на пост Президента України.

2. Партія (блок) може висунути кандидатом на пост Президента України особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним Президентом України.

3. Партія, що входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидата на пост Президента України та входити до складу іншого виборчого блоку.

5. Особа може бути висунута кандидатом на пост Президента України лише однією партією (одним блоком) згідно з волею кандидата.

Порядок самовисування Громадянин України, який може бути обраним Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України.

Грошова застава Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі п'ятисот тисяч гривень. При скасуванні рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України грошова застава перераховується до Державного бюджету України у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення. У разі скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніш як за тридцять днів до дня виборів, грошова застава перераховується на рахунок партії (партій, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидата на пост Президента України. Грошова застава повертається партії (партіям, що входять до блоку, чи кандидату на пост Президента України, якщо кандидат на пост Президента України отримав не менш як 7 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше 7 - грошова застава перераховується до Державного бюджету України.

Декларація про майно та доходи кандидата на пост Президента України та членів його сім'ї за рік, що передує року виборів, заповнюється власноручно кандидатом за формою декларації про майно та доходи державного службовця. Достовірність відомостей, поданих у декларації, перевіряється Державною податковою адміністрацією України за дорученням Центральної виборчої комісії

Реєстрація кандидата на пост Президента України за умови отримання таких документів:

1) анкети кандидата на пост Президента України;

2) автобіографії особи, висунутої кандидатом, обсягом до двох тисяч друкованих знаків;

3) передвиборної програми кандидата, викладеної державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків;

4) документа про внесення грошової застави;

5) декларації про майно та доходи;

Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за дев'яносто днів до дня виборів. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України протягом п'яти днів з дня прийняття документів, передбачених цією статтею. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за вісімдесят п'ять днів до дня виборів.

Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України – через 1) порушення встановленого законом порядку утворення виборчого блоку та висунення кандидата; 2) встановлення Верховним Судом України наявності у передвиборній програмі кандидата положень, несумісних із Конституцією.6) визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною чи набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

Збір підписів виборців на підтримку кандидата - має бути зібрано не менш як п'ятсот тисяч підписів виборців, в тому числі не менш як по двадцять тисяч підписів у кожному з двох третин регіонів України.

Підписні листи на підтримку кандидата мають бути подані до ЦВК не пізніш як за сорок днів до дня виборів. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6370. Народні методи навчання та їх класифікація 48.63 KB
  Ця тема буде вивчена для розвязування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.
7729. Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості 17.92 KB
  Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості. План Мета зміст та основні чинники виховання. Засоби методи форми виховання. Принципи народного виховання.
3375. Конституційний суд України 19.29 KB
  Порядок формування КСУ. Функції та повноваження КСУ. Рішення та висновки КСУ та їх юридична сила. ВРУ до конституції УРСР були внесені зміни щодо органу конституційної юрисдикції він визначався як КСУ.
4060. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 9.12 KB
  Чотириланкова система Система судів загальної юрисдикції в нашій державі будується за принципами територіальності й спеціалізації. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.
4020. Припинення громадянства України 12.61 KB
  Припинення громадянства України. Підстави: внаслідок виходу з громадянства України; гром який постійно прожив на закордоном може вийти з громадянства України за його клопотанням. Дитина може вийти: Якщо виїхала на постійне прожив закордон і батьки виходять вийшли з гром – за клопотанням 1 з них; Якщо 1 з батьків їде і виходить вийшли з гром а другий з батьків є гром о без гром або іноземцем– за клопот того хто виходить; Якщо вона вважається такою що постійно проживає за кордоном може...
4802. фінансова система України 46.7 KB
  Фінансова система — це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки (господарських субєктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб.
8850. ОСВІТА УКРАЇНИ В 20 СТОЛІТТІ 18.74 KB
  Навчання у школах і вищих навчальних закладах переводилось на українську мову. Значна частина шкіл перейшла на навчання українською мовою. Кошти на освітні реформи в основному давала громадськість: пожертви з боку багатих інтелігенції земств сільські сходи часто постановляли зібрати кошти на організацію навчання. Було проголошено право національних меншин на навчання рідною мовою.
14697. Цивільне право України 43.58 KB
  Цивільноправові відносини – це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини між майнові відокремленими юридично рівними учасниками що є носіями цивільних прав і обов‘язків які виникають змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу. Цивільна правоздатність це здатність особи мати цивільні права і нести цивільні обов’язки. Цивільна дієздатність це здатність фізичної особи...
6106. Бюджетне право України 9.89 KB
  Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою і адміністративнотериторіального поділу України. Бюджетний процес регламентована нормами права діяльність повязана із складанням розглядом затвердженням бюджетів їх виконанням і контролем за їх виконанням розглядом звітів про виконання бюджетів що складають бюджетну систему України. Державний бюджет затверджується законом про Державний бюджет України.
3399. Територіальний устрій України 13.42 KB
  Кожна суверенна держава має свою державну територію, яка є матеріальною базою її існування. Відповідно до міжнародного права державною територією є частина земної кулі, яка належить певній державі і в межах якої вона здійснює своє територіальне верховенство
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.