Поняття і види джерел конституційного права

Поняття і види джерел конституційного права права під джерелами конституційного права як правило розуміють зовнішню форму вираження обєктивації конституційноправових норм. Цей підхід до категорії джерело конституційного права сформувався історично але багато правознавців зазначали що джерело права є не просто оболонкою для норм права а насамперед духовним підгрунтям права що наповнює право конкретним змістом і надає йому певної форми. Гегель вбачав у змісті джерела права не лише божественне походження права а й вічні та...

2014-08-04

20.14 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


15.Поняття  і види джерел конституційного права

права під джерелами конституційного права, як правило, розуміють зовнішню форму вираження (об'єктивації) конституційно-правових норм. Цей підхід до категорії «джерело конституційного права» сформувався історично, але багато правознавців зазначали, що джерело права є не просто «оболонкою» для норм права, а насамперед духовним підгрунтям права, що наповнює право конкретним змістом і надає йому певної форми.

Г. В. Ф. Гегель вбачав у змісті джерела права не лише божественне походження права, а й «вічні та абсолютні ідеї», «національний дух і традиції народу». Г. В. Ф. Гегель писав, що підгрунтям права є духовне взагалі, а його найближчим місцем і вихідним пунктом — воля, що вільна, оскільки свобода складає ії субстанцію і визначення, і система права є царством реалізованої свободи, світом духу, що породжений ним самим як інша правова природа. На нашу думку, таке розуміння джерела права вказує на глибинний зміст цієї категорії. На жаль, це розуміння джерела права значною мірою ігнорується в науці.

Представники нормативістської школи права вбачали джерело в абстрактній «основній нормі», що дає початок всьому праву. Г. Кельзен вважав, що всі правові норми статичним чи динамічним способом виводяться з основної норми, а кожна вища норма є джерелом для нижчої, що підпорядкована першій. Щодо джерел конституційного права, то представники нормативістської школи вважали, що конституція є джерелом законів, а закони — джерелом судових рішень.

Представники позитивістської школи права, зокрема Р. Ієринг, вважали, що джерелом права є позитивне, писане державою право, що примусово захищається державою.

На думку одного із засновників соціологічної школи права Г. Уеллса, джерелами права стали природні інстинкти людини.

Послідовники Г. Уеллса, розвиваючи положення його вчення, розуміли під джерелами права інтереси різних соціальних груп, що відображалися в позитивному праві тогочасних країн.

З мого конспекту лекції:

Палієнко (історична школа) кп виникло і розвивалось завдяки внутрішній необхідності і  в своїй основі опиралось на народний дух з моменту  появи  на історичній школи. К- я з народного життя, психології, історії, побуту,бажань, прагнень українського народу: історія. традиції, звичаї,сподівання, ідеали

Позитивістська:встановлене державою писане правило

Ієринг: норма- втілення боротьби інтересів у  суспільстві. КП- захищений д-ю інтерес

Чичерін: держава творить розумне співвідношення незалежних воль

Маркс: право-вираз волі пануючого класу

Політична: право + конституція є засобом втілення політики регулювання суспільного життя

Брамхель: К-я звід правових норм і звичаїв, що визначають+ регулюють політичні відносини

ІНША ЛЕКЦІЯ:

Джерела: у матеріальному та формально-юридичному значенні. 1 – змістовне наповнення відповідних правил, принципи та умови їх формування(моральні, релігійні, філософські, політичні, факти соціальної дійсності). У формальному – способи формування юридичних норм, тобто прийоми та акти за допомогою яких вони втілюються в життя. Відповідно джерела права розрізняють за матеріальним змістом (система економічних зв’язків), ідеальним (правова свідомість), юридичним (форми-засоби вираження, об’єктивація правових норм).

5. Види та юридична природа джерел конституційного права.

Джерела – це зовнішня форма вираження, втілення конституц.-правових норм, що дозволяє наділяти такі норми різною юр. силою за важливістю.

Види джерел:

За ФОРМОЮ:

- нормативно-правові акти;

- договори;

- судові прецеденти (в Україні діють лише на рівні застосування Європ. суду з прав людини як джерела права. КСУ та ВСУ в певній мірі теж застосовують НПА, тому їх акти тлумачення – квазі-прецеденти)

- акти інших соц. форм (звичаї, мораль, справедливість і т.д.).

За ЗМІСТОМ (за низхідною юр. силою):

1) конституційні – власне Конституція, наділена найвищою юр. силою, є актом прямої дії, а всі НПА України мають їй відповідати, поширює свою дію на всю територію Україну та на всіх осіб в її  межах (крім особливостей екстериторіальності), вступає в дію з моменту прийняття (28.06.1996);

2) законодавчі:

- акти референдуму, які, відповідно до ЗУ «Про Всеукр. та місц. референдум», мають вищу юр. силу, ніж закони – мають імперативний х-р (КСУ – 27.03.2000);

- закони України – визначають права та обов’язки людини, їх правосуб’єктність, гр-во та інші найважливіші сфери. Мають меншу юр. силу від КУ та актів референдуму. Бувають:

а) конституційні (від 8.12.2004 р.) – ті, що вносять зміни до КУ + Про гімн, бо прийнятий двома третинами;

б) органічні (прямо передбачені в КУ) – Про гр-во, Про місц. самовряд. в Україні та ін.;

в) звичайні;

г) міжнародні договори (відповідно до ст.9 КУ, є частиною укр. з-давства). Особливу увагу слід приділити Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод – підґрунтя Конституції.

3) підзаконні НПА:

- укази ПУ;

- постанови ВРУ та КМУ;

- накази міністерств і відомств (напр., МВС з питань гр-ва чи біженців).

4) локальні – перш за все – це статути громад.

Різноманітні за своєю правовою природою джерела конституційного права України перебувають між собою в генетичних, структурних і функціональних взаємозв'язках і утворюють систему джерел конституційного права України. Система джерел конституційного права України — це сукупність взаємозв'язаних і взаємообумовлених законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що є зовнішньою об'єктивацією волі українського народу і політики держави.

Система джерел конституційного права України, представлена Конституцією України, законами України та підзаконними конституційними актами.

Основним джерелом конституційного права є Конституція України від 28 червня 1996 р. Конституція України — це єдиний нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, який є Основним Законом суспільства і держави, регулює найважливіші суспільні відносини, містить норми прямої дії, має особливий порядок прийняття, внесення до нього змін і доповнень та його захисту, гарантування. Конституція України як основне джерело конституційного права України має ряд характерних ознак.

Іншим важливим джерелом конституційного права України, що має найвищу юридичну силу, є акти всеукраїнського референдуму. Вони характеризуються такими ознаками: за своєю сутністю вони виражають волю українського народу та територіальних громад або сприяють її вираженню; за змістом акти референдумів мають загальнообов'язковий характер для всіх суб'єктів референдумів; за формою вони є формально визначеними актами правотворчості; акти референдумів об'єктивують конституційно-правові норми, а також норми інших публічних галузей права — інформаційного, фінансового тощо; акти референдумів, що видаються або санкціонуються під час ініціювання, призначення та проголошення, організації та проведення, об'єктивізації рішень референдумів мають системний характер і утворюють систему актів референдумів.

Основним видом джерел конституційного права України є закони України. Це нормативно-правові акти, що приймаються за особливою процедурою, мають вищу юридичну силу щодо інших джерел конституційного права, за винятком Конституції та відповідних актів всеукраїнського референдуму, і регулюють найбільш важливі комплекси суспільних відносин у сфері конституційного права.

Особливим видом джерел конституційного права України є декларації, акти і конституційні договори. Вони займають особливе місце у системі джерел, оскільки їх прийняття є разовою, винятковою подією у конституційній практиці держави.

Декларації — це нормативно-правові акти, що приймаються Верховною Радою України і нормативно визначають основні засади державного і суспільного ладу чи політики держави з окремих найважливіших питань. Це Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 2001 р., Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. Утім, декларації несуть здебільшого політичне значення і часто містять положення, які не мають юридичної сили норми конституційного права, що ускладнює їх оцінку як джерел конституційного права.

Наступним видом законодавчих джерел конституційного права України є регламенти, тобто кодифіковані нормативно-правові акти, що визначають порядок роботи і відповідні процесуальні форми діяльності окремих суб'єктів конституційної пра-вотворчості в України (Регламент Конституційного Суду України). За умови реалізації в майбутньому ст. 82 Конституції, до законодавчих джерел може бути віднесений і Регламент Верховної Ради України, який на сьогодні залишається підзаконним джерелом конституційного права.

До законодавчих джерел конституційного права належать чинні міжнародні договори України. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції такі договори є частиною національного законодавства лише за умови надання згоди на їх обов'язковість Верховною Радою України.

До законодавчих джерел конституційного права України також відносяться нормативно-правові акти колишніх Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Української СРСР та їх органів. Ці акти є джерелами незалежної України в силу загальновизнаного міжнародного принципу правонаступництва.

Важливим видом джерел конституційного права України є укази і розпорядження Президента України, які відповідно до ст. 106 Конституції обов'язкові на території України. Вони видаються на основі і в розвиток Конституції і законів України. Крім того, Президент України вводить у дію своїми указами рішення Ради національної безпеки і оборони України та ряду інших державних органів, що створюються при Президентові України.

Джерелами конституційного права України є постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, відповідно до ч. 1 ст. 117 Конституції України, є обов'язковими до виконання. До джерел конституційного права відносяться виключно ті нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що містять конституційно-правові норми. Враховуючи специфіку нормативно-правового регулювання суспільних відносин з боку уряду, можна зробити висновок, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади становлять незначну частку в системі джерел конституційного права України.

Джерелами конституційного права України є акти Центральної виборчої комісії (ЦВК) і територіальних виборчих комісій. Природа цих джерел є досить складною і малодослідженою — за своєю сутністю вони опосередковують народне волевиявлення, за суб'єктами — це нормативно-правові акти органів державної влади, за дією по колу суб'єктів ці акти поширюються на всіх учасників виборчого процесу.

Важливим джерелом сучасного конституційного права є акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це відносно нове джерело, оскільки інститут омбудсмана в Україні почав формуватися лише після прийняття чинної Конституції. Але за короткий термін акти реагування Уповноваженого на практиці довели свою дієвість та ефективність у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Висновки і рішення Конституційного Суду України, що мають нормативно-правовий характер і юридичні наслідки загального характеру у конституційно-правовій сфері, слід вважати джерелами конституційного права. Одночасно відкритим залишається питання щодо юридичної сили висновків і рішень Конституційного Суду України: за суб'єктом нормотворчості вони є підзаконними актами, а за змістом і процесуальною формою нормотворчості вони фактично мають таку саму юридичну силу, як і Конституція, і закони України.

Особливими джерелами конституційного права України є нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим — Конституція Автономної Республіки Крим, акти республіканського (місцевого) референдуму Автономної Республіки Крим, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Наступним джерелом конституційного права України є нормативно-правові акти суб'єктів місцевого самоврядування. Найбільш розгалуженим джерелом муніципального права є нормативно-правові акти суб'єктів системи місцевого самоврядування, зокрема, відповідні акти територіальних громад, представницьких органів місцевого самоврядування (місцевих рад), їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів, органів самоорганізації населення на місцях тощо. Найвагомішими серед них є акти місцевих референдумів та акти представницьких органів місцевого самоврядування, зокрема, статути міст та інших адміністративно-територіальних одиниць, регламенти відповідних рад, правила, положення тощо.

Особливе місце серед локальних джерел конституційного права займають статути територіальних громад сіл, селищ і міст. Ці статути набувають чинності як джерела конституційного права України після їх реєстрації у Міністерстві юстиції України, тоді як звичайне рішення рад нормативно-правового характеру, як правило, набуває чинності з дня його оприлюднення. Саме статути територіальних громад мають найбільш питому вагу серед локальних джерел конституційного права України.

Найвагоміше місце серед джерел конституційного права займає Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950 р.)(На лекції Савенко ставив її навіть вище за Конституцію, на 0 місце ). 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
3870. Поняття та предмет конституційного права як галузі права 17.5 KB
  Поняття конституційного права як галузі публічного права. Поняття та зміст предмету конституційного права. Метод регулювання в конституційному праві як галузі права.
4677. Суб’єкти господарського права: поняття та види 46.6 KB
  Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту чи ту місію (реалізують програму або мету) і діють на засаді певних правил і процедур. Проте мета й характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів
4198. Поняття і сутність конституційного ладу 26.35 KB
  Поняття і сутність конституційного ладу Конституційна держава вищий ступінь діяльність за принципом верховенства права. Має визнатися неможливість пріоритету влади над конституцією за кордоном порушення конституції. Конституційний лад цілісна система соціальноправових відносин та інститутів що закріплює функціонування та організаційну єдність суспільства та відповідає моральним засадам суспільства. І розділ принципи конституційного ладу стаття 1 КУ суверенна незалежна демократична унітарна соціальнаправова держава...
6495. Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень. Ентропія та її властивості. Первинні коди. Види сигналів для ПДП, основні характеристики сигналів, критерії вибору 62.94 KB
  Форми представлення інформації дуже різноманітні: письмовий текст мова музика графічне зображення електромагнітне поле взаємне розташування предметів у просторі та інше. Залежно від характеру джерела інформації має різновиди: неперервна функція неперервного аргументу тобто в деякому кінцевому інтервалі в довільні моменти часу може приймати будьяке значення з нескінченної множини мова музика температура; неперервна функція дискретного аргументу тобто в деякому кінцевому інтервалі може приймати будьяке значення...
4044. ФОРМИ ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ 4.45 KB
  ФОРМИ ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ВИДИ Форма державного правління це організація вищих органів державної влади характер і принципи їх взаємодії з іншими органами держави з політичними партіями класами і соціальними групами. За формами правління всі держави поділяють на дві великі групи: монархії; республіки. За таких форм правління монарх глава держави але він може суттєво впливати на законодавчу діяльність парламенту і на формування ним уряду. Дуалістична монархія це така форма правління коли монарх глава держави сам формує уряд і...
13282. Судові докази: поняття, властивості та види 105.01 KB
  Діяльність суду зводиться до того, щоб у процесі розгляду і вирішення кожної справи досягти вірного знання про фактичні обставини, характерних для спірного правовідносини, і точно застосувати до встановлених юридичних фактів норму або ряд норм матеріального права, тобто надати судовим рішенням, як результатом процесу, захист існувавшим до процесу субєктивним правам, або відмовити в такому захисті, якщо встановлено відсутність субєктивного права.
4036. Представницький мандат: поняття, сутність, види 12.19 KB
  Представницький мандат: поняття сутність види. МАНДАТ від лат. mndtum доручення документ що засвідчує ті чи інші повноваження чи права предявника наприклад депутатський Мандат. Основною функцією і змістом депутатського мандата є представництво.
7365. Поняття та види судових витрат. Судовий збір 13.01 KB
  З Декрету із заяв і скарг що подаються до суду та за видачу судом копій документів: а із позовних заяв ціни позову але не менше З неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше І00 неоподатковуваних мінімумів походів громадян; б із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб що ущемляють права громадян 02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; в із позовних заяв про розірвання шлюбу 05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; із позовних заяв про розірвання повторного шлюбу ...
7233. Джерела конституційного права 15.69 KB
  Поняття і зміст джерел конституційного права. Види джерел конституційного права. Юридична природа джерел конституційного права. Поняття і зміст джерел конституційного права Кожна наука має певну сукупність джерел.
3732. Система конституційного права України 14.16 KB
  Конституційне право як галузь права складається з правових норм, які містяться в Конституції України а також правових норм, які регулюють відносини пов’язані з громадянством (правовим статусом особи), правових норм, що закріплюють державний устрій України
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.