ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ УМОВ ПРАЦІ

Оцінювання умов і характеру праці на робочих місцях здійснюється на основі гігієнічної класифікації праці з метою: контролю умов праці працівників на відповідність санітарним правилам і нормам; атестації робочих місць за умовами праці; санітарногігієнічної паспортизації стану виробничих підприємств; складання санітарногігієнічної характеристики умов праці; розслідування випадків професійних захворювань; розробки рекомендацій по поліпшенню умов праці тощо. Результати зусиль щодо поліпшення умов праці значно залежать від правильного аналізу...

2014-08-04

9.27 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


№50 ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ УМОВ ПРАЦІ

Важливого значення набуває оцінювання стану умов праці й визначення ступеня їх шкідливості та небезпечності. Оцінювання умов і характеру праці на робочих місцях здійснюється на основі гігієнічної класифікації праці з метою:

контролю умов праці працівників на відповідність санітарним правилам і нормам;

атестації робочих місць за умовами праці;

санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих підприємств;

складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці;

розслідування випадків професійних захворювань;

розробки рекомендацій по поліпшенню умов праці тощо.

Результати зусиль щодо поліпшення умов праці значно залежать від правильного аналізу стану умов праці та оцінки цього стану як за окремими елементами, так і в цілому за якимось показником. Таким показником, який з достатньою для практики точністю враховував би «різноякісний» вплив усіх факторів умов праці, на даний момент прийнято вважати важкість праці. Правомірність його використання зумовлена тим, що організм людини однаково реагує на вплив з найрізноманітніших поєднань елементів умов праці. Однакові за важкістю зміни в організмі працівників можуть бути викликані різними причинами. В одних випадках причиною можуть бути якісь шкідливі фактори зовнішнього середовища, в других — завелике фізичне або розумове навантаження, у третіх — дефіцит рухливості при підвищеному нервово-емоційному навантаженні і т. ін. Можливе і різне поєднання цих причин.

Таким чином, важкість праці характеризує сукупний вплив усіх елементів, що складають умови праці, на працездатність людини, її здоров’я, життєдіяльність і відтворення робочої сили. Це визначення поняття важкості праці однаково можна застосувати як до розумової, так і до фізичної праці.

Ступінь важкості праці можна визначити залежно від реакцій та змін в організмі людини. Урешті-решт вони служать показником якості самих умов праці.

Згідно з методикою інтегрального бального оцінювання важкості праці  розроблена таблиця з критеріями бального оцінювання санітарно-гігієнічних та психофізіологічних елементів умов праці. Кожному елементу присвоюється від одного до шести балів, залежно від його кількісного значення, що відповідає кількості категорій важкості праці (див. дод. 11). Так, один бал одержують ті елементи, значення яких відповідають стандартам або нижчі за санітарні норми і гранично допустимі рівні (концентрації), два бали — ті, що відповідають гранично допустимим рівням (концентраціям).

Вищі бали диференціюються залежно від величини перевищення норм або кратності перевищення гранично допустимого рівня (концентрації). Наприклад, трьома балами оцінюється промисловий пил, рівень якого більше за гранично допустимий рівень і становить 5 мг/м3; а шістьма балами — понад 30 мг/м3.

Фактичні показники елементів виробничого середовища встановлюються шляхом безпосередніх вимірювань за допомогою відповідної апаратури.

Нині спостерігається об’єктивно обґрунтована наявність шести категорій важкості робіт, яким відповідає шість груп умов праці.

До першої категорії важкості відносяться роботи, виконані за оптимальних умов зовнішнього виробничого середовища та за оптимальних розмірів фізичного, розумового та нервово-емоційного навантаження. Такі умови у практично здорових людей сприяють поліпшенню самопочуття, досягненню високої працездатності та продуктивності праці. Реакція організму свідчить про оптимальний варіант нормального функціонування.

Другу категорію становлять роботи, виконані в умовах, де гранично допустимі концентрації та гранично допустимі рівні шкідливих і небезпечних виробничих факторів не перевищують вимог нормативно-технічних документів. При цьому працездатність не порушується, відхилень у стані здоров’я, пов’язаних із професійною діяльністю, не спостерігається протягом усього періоду трудової діяльності людини.

До третьої категорії відносяться роботи, виконані в умовах, за яких у практично здорових людей виникають реакції, характерні для граничного стану організму. Спостерігається деяке зниження виробничих показників. Поліпшення умов праці та відпочинок порівняно швидко ліквідують негативні наслідки (формувальники в ливарних цехах).

До четвертої категорії належать роботи, за яких вплив несприятливих (небезпечних та шкідливих) факторів призводить до формування глибшого граничного стану у практично здорових людей. Більшість фізіологічних показників при цьому погіршується, особливо наприкінці робочих періодів (зміни, тижня). Виникає типовий виробничо зумовлений стан передзахворювання і т. ін. (сталевари).

П’яту категорію становлять роботи, за яких у результаті досить несприятливих умов праці наприкінці робочого періоду (зміни, тижня) формуються реакції, характерні для патологічного функціонального стану організму у практично здорових людей і зникають у більшості робітників після повноцінного відпочинку. Однак у деяких осіб вони можуть перетворитися на виробничо зумовлені та професійні захворювання (шахтарі на підземних роботах).

До шостої категорії важкості відносяться роботи, виконані в найнесприятливіших (екстремальних) умовах праці. При цьому патологічні реакції розвиваються надто швидко, можуть мати незворотний характер і нерідко супроводжуються тяжкими порушеннями функцій життєво важливих органів (водолази, які працюють на великих глибинах). 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
7239. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 53.81 KB
  Освітлення. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Параметри виробничого середовища Метеорологічні параметри Світлотехнічні параметри Бароакустичні параметри Механічні параметри Комфортні умови Дискомфортні умови Екстремальні умови Оптимальні метеорологічні умови Категорії робіт за фізичним навантаженням Вентиляція Способи очистки повітря Кондиціонування Робоче освітлення Аварійне освітлення Лампи розжарювання Лампи денного світла Рекомендована...
4413. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ ТА КОМФОРТНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 8.3 KB
  У процесі своєї діяльності людина використовує не тільки свої фізичні можливості а й витрачає значні психологічні зусилля такі як особливості характеру волю розумові здібності тощо. Кожен з цих факторів залежно від тривалості дії можна віднести до постійних чи тимчасових Психофізіологічними факторами потенційної небезпеки постійної дії слід вважати: 1 недоліки органів відчуття дефекти зору слуху тощо; 2 порушення зв'язків між сенсорними та моторними центрами внаслідок Чого людина не здатна реагувати адекватно на ті чи інші зміни що...
13888. Міжнародно-правове регулювання актами МОП, умов зайнятості та охорони праці 35.38 KB
  Ситуація ускладнилася тим, що в управлінські структури підприємництва нерідко приходять люди, які не знають не тільки основ трудового законодавства, але й всіляко намагаються його обходити всіма доступними способами. У кінцевому підсумку це призводить до масового незаконному правозастосування трудового та іншого законодавства, що порушує трудові права працівників, що є потужним джерелом виникнення трудових спорів.
6986. Загальна характеристика умов праці в галузі. Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі 16.62 KB
  Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі План уроку Класифікація факторів які впливають на формування умов праці. Система елементів умов праці. Класифікація умов праці на виробництві.
7976. Методика оцінювання знань у вищій школі 14.61 KB
  Важливою формою тематичної перевірки й оцінки знань студентів виступають колоквіуми від лат. Головне завдання колоквіуму мобілізація студентів на поглиблене вивчення провідних тем чи розділів курсу. Консультації з контрольними функціями мають два основних різновиди: а консультації на яких викладач перевіряє конспекти першоджерел самостійну роботу студентів з літературою допомагає студентам сформулювати необхідні узагальнення; б консультації для студентів які пропустили лекції семінарські заняття. Міжсесійний контроль сприяє...
13912. Оцінювання амортизації основних засобів підприємства як категорії формування фінансових ресурсів 95.78 KB
  Метою написання курсової роботи є закріпити знання з питань сутності, функцій фінансів підприємств, складу фінансових відносин підприємства, опрацювання двох форм фінансової звітності (Форма №1 Баланс ( Звіт про фінансовий стан) та Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), і на їх основі оцінити амортизацію основних засобів підприємства.
4441. Фізіологічна дія метерологічних умов на організм людини 6.33 KB
  Тривала дія високої температури повітря призводить до фізіологічних порушень в організмі в обміні речовин у серцево судинній системі зміни функцій внутрішніх органів зміни в системі дихання порушення центральної периферичної нервових систем симптоми головні болі запаморочення нудота загальна слабкість втрата свідомості зниження працездатності людини на 5060 .
8796. Аналіз пристосувань організмів до умов середовища 1.48 MB
  Форми адаптацiй Характеристика Приклади. Захисне забарвлення та форма Це забарвлення яке вiдповiдає загальному типу довкiлля. Це форма подiбна до навколишнього середовища Темнiше та свiтлiше забарвлення зайцiв. Комахипаличники схожi на сухi сучечки. Явище демонстрацii Забарвлення i поведiнка тварин робить iх дуже помiтними на тлi довкiлля Погрозливi пози в кобри плащеносної...
3230. Проблема «утечки умов» в мировой экономике 101.97 KB
  «Утечка умов» — одна из форм миграционного поведения. Отъезд, эмиграция, выезд за границу на постоянную работу высококвалифицированных специалистов, не находящих применения своим способностям или не получающих ожидаемой отдачи, не востребованных в стране проживания.
8091. Теплообмін при зміні агрегатного стану 59.79 KB
  Кипіння може відбуватися у всьому об’ємі рідини або на твердій поверхні нагріву; парові пузирчики утворюються в окремих точках поверхні – центрах пароутворення якими можуть слугувати мікрошорсткості поверхні нагріву адсорбовані поверхнею пузирчики газу і тверді частинки. У промислових пристроях кипіння може відбуватися в умовах спрямованого руху рідини природна або примусова циркуляція наприклад у паротвірних трубах котельних агрегатів або в умовах природної конвекції на поверхні нагріву яка занурена у рідину кипіння у...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.