РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”

Розглянути теоретико-методологічні аспекти розробки та реалізації антикризового менеджменту на підприємстві; - дати організаційно-економічну характеристику діяльності ВАТ „Електротехнологія” на ринку; - оцінити систему антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”; -. запропонувати комплекс заходів щодо оптимізації антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”.

2014-08-26

132.55 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА

ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”


ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ...........................................................................6

РОЗДІЛ 2 ВИЗНАЧЕННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ...............................9

РОЗДІЛ 3 СТИСЛА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”..........................................................................18

РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”...................................................................22

4.1. Оцінка антикризового менеджменту на ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”...............................................................................22

4.2. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на появу кризових явищ в діяльності ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”...................................................46

4.3. Оптимізація антикризового менеджменту на ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”..........................................................................49

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.............................................................................51

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................53

ДОДАТКИ.......................................................................................................................55


ВСТУП

Антикризове управління є актуальною темою для вивчення та аналізу, це зумовлено тим, що у ринкових умовах запорукою життєздатності та основою стабільного положення підприємства слугує саме його стійкість. Чим вище стійкість підприємства, тим воно більш незалежне від несподіваної зміни ринкової кон’юнктури, тож зменшується рівень ризику банкрутства.

Тому в сучасних умовах коли підприємствам важко подолати фінансову кризу, а також її наслідки, актуальним буде впровадження антикризової політики управління на підприємствах. Антикризове управління як новий тип менеджменту, базується на передбачені появи кризових ситуацій, пом’якшенні плину і наслідків криз у діяльності підприємств.

Антикризове управляння знайшло своє відображення у роботі вітчизняних вчених економістів: Є. А. Уткіна, Л.О. Лігоненко, С. Г. Біляєва, В. І. Кошкіна, Г. П. Іванова, Є. М. Короткова, М. М. Скворцова, Г.В. Савіцкої та в працях зарубіжних вчених: И.А. Бланка, М. Мескона, К. Херманна та інших.

Не дивлячись на велику кількість теоретичних розробок в галузі антикризового управління суб’єктами господарювання, необхідно відмітити їх загальний характер та не адаптованість до практичної діяльності підприємств в Україні. Тому у курсовому дослідженні будуть розглянуті практичні аспекти антикризового управління підприємством на прикладі ВАТ «Електротехнологія», що і обумовлює актуальність дослідження.

Об’єкт дослідження курсової роботи - система антикризового управління на ВАТ „Електротехнологія”.

Предметом дослідження: є сукупність теоретичних, методичних та практичних методів антикризового управління на ВАТ „Електротехнологія”.

Мета курсової роботи полягає у розробці шляхів оптимізації антикризового управління на ВАТ „Електротехнологія”.

Для досягнення такої мети потрібно виконати такі завдання дослідження:

- розглянути теоретико-методологічні аспекти розробки та реалізації антикризового менеджменту на підприємстві;

- дати організаційно-економічну характеристику діяльності ВАТ „Електротехнологія” на ринку;

- оцінити систему антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”;

-. запропонувати комплекс заходів щодо оптимізації антикризового  менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”.

Методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, графічний, порівняння.

Інформаційної базою дослідження виступили теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти, бухгалтерська звітність ВАТ «Електротехнологія» за 2008-2009 рік.


РОЗДІЛ 1

СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого антикризового управління. Останнім часом цей термін набув широкого поширення, однак, розуміння сутності цього напряму управління, його змісту, особливостей, теоретичного підґрунтя ще знаходиться на стадії формування. Це спричиняє різні підходи та тлумачення, нетотожність оцінок окремих базових положень.

Одним з поширених трактувань цього терміну є його визначення, наведене у монографії проф. Є. А. Уткіна – «антикризовий менеджмент є складовою загального менеджменту на підприємстві, використовує його кращі прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на запобігання можливим ускладненням у діяльності підприємства, забезпечення його стабільного успішного господарювання» [1].

Загальновизнано, що антикризове управління слід розглядати як один з функціональних напрямів управління підприємством (як різновид організації), тобто, згідно з концепцією М. Мескона, як «процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, аби сформулювати та досягти цілей, що стоять перед організацією» [2]. Виживання, тобто можливість існувати якомога довше, є найважливішим завданням більшості організацій, тому антикризове управління, безперечно, є складовою менеджменту підприємства в цілому.

Важливим теоретичним питанням є, на думку Л. О. Лігоненко, визначення сфери застосування терміну «антикризове управління». Слушною визначається пропозиція, висловлена в колективній монографії за редакцією проф. С. Г. Біляєва та В. І. Кошкіна [3] стосовно виокремлення понять «антикризове управління» і «антикризове регулювання».

Під антикризовим управлінням підприємством розуміється сукупність форм і засобів реалізації антикризових процедур, які стосовно до конкретного підприємства-боржника відбивають економічні відносини, що складаються при його оздоровленні або ліквідації. Таким чином, сфера застосування терміну «антикризове управління» суттєво обмежена, вважається, що його коректно використовувати тільки відносно підприємств-боржників для характеристики частини процедур, передбачених у процесі банкрутства, до виникнення ситуації неспроможності антикризового управління не здійснюється взагалі у зв’язку зі своєю непотрібністю [3].

Певним розвитком принципу системності і комплексності протидії кризовим явищам є підхід, запропонований у колективній монографії за редакцією Г. П. Іванова [4]. Замість поняття «антикризове управління» запропоновано використання терміну «система банкрутства».

У розумінні цього дослідження система банкрутства – це не законодавчі акти, що регламентують правові основи процесу неспроможності (банкрутства), а певним чином організована система контролю, діагностики і, за можливістю, захисту підприємств від фінансового краху. Складовими такої системи визнано цілі та принципи, учасники та організаційний механізм процедури банкрутства, організаційна структура, методичне та нормативне забезпечення, діагностика стану підприємства, запобігання банкрутству, соціальний захист, підготовка кадрів [4].

Головною метою антикризового управління є встановлення фінансової рівноваги підприємства та мінімізація розмірів зниження його ринкової вартості, викликаних фінансовою кризою [5].

Задачі антикризового управління: своєчасне діагностування передкризового стану та прийняття необхідних превентивних мір з попередження кризи; подолання неплатоспроможності підприємством; встановлення фінансової стійкості підприємства; попередження банкрутства та знищення підприємства; мінімізація негативних наслідків кризи підприємства [6].

Антикризове управління на підприємстві реалізує цілі та задачі через виконання визначених функцій. Ці функції визначаються комплексними змістом системи антикризового управління підприємством та діляться на наступні групи: загальні функції антикризового управління як керуючої системи; специфічні функції антикризового управління як особливої функціональної системи управління підприємством [7].

Загальні функції антикризового управління як керуючою системою має наступний вид: формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують ґрунтування альтернативних варіантів керуючих рішень; аналіз фінансового стану та результатів фінансової діяльності підприємства; планування фінансового оздоровлення підприємства; розробка дієвої системи стимулювання реалізації керуючих рішень з фінансового оздоровлення підприємства.

Специфічні функції антикризового управління як особливої функціональної системи управління підприємством має наступний вигляд: діагностика кризових симптомів розвитку підприємства; розробка загальної стратегії оздоровлення підприємства; усунення неплатоспроможності підприємства; встановлення фінансової стійкості підприємства; забезпечення фінансової стійкості у процесі розвитку підприємства.

Успішне антикризове управління – це, насамперед, доцільне управління, засноване на вмінні вірно використовувати досягнення сучасного менеджменту [6].

Однак, для того щоб реалізувати антикризове управління необхідно вміти оцінити глибину кризи на підприємстві, що можливо лише використавши аналіз фінансового стану суб’єкта господарювання.


РОЗДІЛ 2

ВИЗНАЧЕННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Оцінка фінансового стану є основним елементом антикризового управління на підприємстві, так як дозволяє оцінити глибину кризи на підприємстві та прийняти відповідно необхідні антикризові заходи.

В умовах ринкової економіки аналіз фінансового стану призначений для управління фінансовими потоками підприємства і оцінки фінансової стійкості його ділових партнерів. Він включає елементи, загальні як для зовнішнього, так і для внутрішнього аналізу [8].

Колектив авторів під керівництвом П. Ю. Буряка вважає, що аналіз фінансового стану є одним з інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності підприємства, оскільки навіть прибуткове підприємство постійно постає перед необхідністю аналізу доходів і витрат [9].

Більш повне визначення аналізу фінансового стану, на думку автора, наводить В. В. Ковальов: «Аналіз фінансового стану підприємства – це розрахунок й оцінка комплексу фінансових показників, що характеризують різні сторони діяльності підприємства» [10].

Метою аналізу фінансового стану є отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень.

Основними завданнями аналізу є:

 •  загальна оцінка фінансового стану і його зміна за звітний період;
 •  структурний аналіз активів і пасивів, в тому числі аналіз ефективності використання основних фондів підприємства;
 •  об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості  підприємства;
 •  аналіз ділової активності;
 •  горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
 •  дослідження рентабельності [11].

Основними джерелами інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства слугують річна і квартальна бухгалтерська звітність: форма №1 «Бухгалтерський баланс»; форма №2 «Звіт про фінансові результати»; форма №3 «Звіт про рух капіталу»; форма №4 «Звіт про рух грошових коштів»; форма №5 «Додаток до бухгалтерського балансу». У процесі аналізу використовуються розшифровки різних статей балансу [8].

Об’єктом аналізу фінансового стану є певне підприємство, установа чи суб’єкт господарювання.

Суб’єктами аналізу фінансового стану є аналітики, які зацікавлені в діяльності підприємства: управлінський персонал, банки, контролюючі органи різних рівнів (галузеві, фінансові, податкові, статистичні та інші), акціонери тощо.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Як правило, на практиці він включає:

 1.  горизонтальний та вертикальний аналіз активів і пасивів балансу;
 2.  аналіз ліквідності та платоспроможності;
 3.  аналіз фінансової стійкості;
 4.  аналіз ділової активності;
 5.  аналіз рентабельності;
 6.  горизонтальний та вертикальний аналіз форми №2 «Звіт про фінансові результати».

Розглянемо та охарактеризуємо наведені вище напрямки аналізу.

Горизонтальний аналіз – це найпростіший серед методів аналізу, але незважаючи на це, з його допомогою можна отримати досить цінну інформацію про фінансовий стан. Він передбачає порівняння показників одного року з показниками іншого. Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу бухгалтерської звітності.

Вертикальний аналіз балансу показує структуру коштів підприємства та їх джерел, коли суми за окремими статями або розділами беруться у відсотках до валюти балансу [9].

Горизонтальний та вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного, а деякі показники можна віднести як до інструментів горизонтального, так і до інструментів вертикального аналізу.

В рамках цього пункту необхідно також надати характеристику майнового стану підприємства, яка визначається на підставі аналізу активу балансу та дає можливість виявити абсолютні і відносні зміни статей балансу за період, що розглядається, прослідити тенденції їх зміни та виявити структуру фінансових ресурсів підприємства [12].

Для оцінки майнового стану прийнято розраховувати такі показники, котрі характеризують виробничий потенціал підприємства:

 •  коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частку вартості основних засобів, списану на витрати в попередніх періодах. Доповненням цього показника до 100% є коефіцієнт придатності основних засобів. Значення коефіцієнту зносу понад 50% (а отже, коефіцієнта придатності менше 50%) є небажаним.
 •  коефіцієнт оновлення основних засобів визначає частину наявних  на кінець звітного періоду основних засобів, яка становить нові основні засоби.
 •  коефіцієнт вибуття показує, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з різних причин.

Розраховуються ці показники за формулами наведеними в додатку А.

За результатами аналізу робиться висновок відносно абсолютної величини і структури балансу, динаміка змін вартості активів підприємства, окремих статей балансу порівняно з попередніми періодами, відокремлюються негативні тенденції таких змін.

Фінансовий стан підприємства в короткостроковий перспективі оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності, що характеризують можливість своєчасного та повного здійснення розрахунків за короткостроковим зобов’язаннями перед кредиторами.

«Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань» [13].

С. М. Онисько та П. М. Марич визначили термін «ліквідність» як відношення вартості ліквідних активів до його заборгованості [14].

Ліквідність балансу визначається рівнем покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань. Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву балансу [15].

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:

 •  найліквідніші активи (грошові кошти та їх еквіваленти і поточні фінансові інвестиції) - мають дорівнювати кредиторській заборгованості (тобто найтерміновішим зобов’язанням) або перевищувати її;
 •  швидкореалізовувані активи (дебіторська заборгованість та інші оборотні активи) - мають дорівнювати або перевищувати короткострокові пасиви;
 •  повільнореалізовувані активи (запаси) - мають дорівнювати або перевищувати довгострокові зобов’язання (кредити та інші зобов’язання);
 •  важкореалізовувані активи (нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи) - мають дорівнювати джерелам власних коштів або перевищувати їх.

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов’язань групуються так [16]:

 •  негайні пасиви - це кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами;
 •  короткострокові пасиви - це короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, векселі видані;
 •  довгострокові пасиви - це довгострокові зобов’язання;
 •  постійні пасиви - це власний капітал.

Баланс буде ліквідним, якщо задовольнятиме такі умови: найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви або дорівнюють їм; активи, що швидко реалізуються, дорівнюють короткостроковим пасивам або більші за них; активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довгостроковим пасивам або більші за них; активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви. На основі порівняння активів та пасивів підприємства, визначається тип його ліквідності (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Типи ліквідності підприємства

абсолютно

ліквідне

ліквідне

неліквідне

відносно неліквідне

абсолютно неліквідне

А1 >П1

А1 < П1

А1 < П1

А1 < П1

А1 < П1

А2 > П2

А2 > П2

А2 < П2

А2 < П2

А2 < П2

А3 > П3

А3 >П3

А3 >П3

А3> П3

А3 < П3

А4 < П4

А4 >П4

А4 > П4

А4 > П4

А4> П4

Аналіз за пропонованою схемою, є наближеним. Більш детальним є аналіз ліквідності за допомогою коефіцієнтів. Крім того, такий підхід до аналізу ліквідності на практиці використовується набагато частіше (додаток А).

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства – стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов’язана насамперед із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів або фінансовою стійкістю [17].

Фінансова стійкість - це такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх структура, рівень маневровості, за якого забезпечується фінансова незалежність та розвиток на основі зростання прибутку і капіталу за умови допустимого рівня ризику. Фінансова стійкість оцінюється показниками рівня використання і стану необоротних активів; показниками використання оборотних активів та показниками фінансової незалежності підприємства.

Для характеристики фінансової стійкості підприємства використовується система абсолютних та відносних показників.

Найбільш узагальнюючими абсолютними показниками фінансової стійкості є відповідність або невідповідність (надлишок або нестача) джерел коштів для формування запасів і витрат, тобто різниця між сумою джерел коштів і сумою запасів та витрат [17].

Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовуються показники, які відображають різні види джерел [8].

1. Наявність власних оборотних коштів:

                                        ,                                                 (2.1)

де ВК – власний капітал (підсумок першого розділу пасиву балансу);

НА – необоротні активи (підсумок першого розділу активу балансу).

2. Наявність власних оборотних і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат:

                                   ,                                            (2.2)

де - довгострокові кредити банків і інші довгострокові зобов’язання.

3. Наявність власних, довгострокових і короткострокових джерел формування запасів і витрат:

                         ,                              (2.3)

де - короткострокові кредити банків.

У балансі підприємства показники наявності джерел коштів для формування запасів відповідають показникам їх забезпеченості:

- надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів:

                           ,                               (2.4)

- надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів:

                     ,                        (2.5)

- надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел для формування запасів:

                  .                    (2.6)

При визначенні типу фінансової ситуації використовується трикомпонентний показник, що рекомендується в економічній літературі:

                            , , ,                           (2.7)

де функція визначається таким чином:

Залежно від співвідношення величин показників товарно-матеріальних запасів, власних оборотних коштів і інших джерел формування запасів умовно можна виділити чотири типи фінансової стійкості. Охарактеризуємо можливі стани:

 •  абсолютна стійкість фінансового стану S = {1,1,1} – коли власні джерела формування оборотних активів покривають запаси і витрати;
 •  нормальний стійкий фінансовий стан S = {0,1,1} – коли запаси і витрати покриваються сумою власних джерел формування оборотних активів і довгостроковими позиченими джерелами;
 •  нестійкий фінансовий стан S = {0,0,1} – коли запаси і витрати покриваються сумою власних джерел формування оборотних активів, довгострокових позикових джерел, короткострокових кредитів і позик;
 •  кризовий фінансовий стан S = {0,0,0} – коли запаси і витрати не покриваються всіма видами можливих джерел їх забезпечення (власних, позикових та інших), підприємство перебуває на межі банкрутства [12].

Фінансова стійкість підприємства характеризується системою фінансових коефіцієнтів, які розраховуються як відношення абсолютних показників активу і пасиву балансу. Порівняння цих коефіцієнтів з базисними величинами (середньогалузевими, показниками фінансово стійкіших підприємств, оптимально розрахованими) дає можливість встановити рівень фінансової стійкості аналізованого підприємства.

Основними показниками, які характеризують фінансову стійкість підприємства, його незалежність від позикових коштів є коефіцієнти: автономії, забезпеченості власними коштами, фінансової залежності, відношення позикових і власних коштів, маневреності робочого та власного капіталу [18]. Розрахунок вище перелічених коефіцієнтів наведено в додатку А.

Наступним етапом оцінки фінансового стану є аналіз ділової активності.

Ділова активність - це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, а тому визначається системою таких критеріїв, як місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація підприємства як партнера, активність інноваційно-інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність [15]. Таким чином, ділова активність може характеризуватись динамікою показників ефективності виробничо-господарської діяльності в цілому. Позитивна динаміка цих показників сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства.

"Золоте правило" економіки підприємства передбачає додержання умови, за якої темпи зростання прибутку підприємства мають перевищувати темпи зростання обсягів продажу, а останні повинні бути вищими за темпи зростання активів (майна) [18].

Це співвідношення можна відобразити формулою:

                                   Тп > Трп. > Та > 100%,                                      (2.9)

де Тп, Трп, Та - темпи зростання прибутків, обсягів реалізації продукції і активів.

Показники ділової активності доцільно оцінювати за коефіцієнтами наведеними в додатку А.

Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється не тільки абсолютними, але і відносними показниками, до числа яких входить система показників рентабельності.

Рентабельність - це відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень прибутковості (окупності) відповідних складових процесу виробництва або сукупних витрат підприємства. У практиці господарювання обчислюються такі основні показники рентабельності: рентабельність продажу, рентабельність основної діяльності, рентабельність власного капіталу, рентабельність усього капіталу підприємства, період окупності власного капіталу (додаток А) [19]. Оцінка рентабельності дозволяє зробити загальні висновки щодо конкретних резервів підвищення результативності діяльності підприємства.

Наступним етапом аналізу є оцінка фінансових результатів. Загальний аналіз результатів діяльності здійснюється за допомогою горизонтального та вертикального аналізу звіту про фінансові результати [20].

Порядок розрахунку показників, наведених у графах звітності про фінансові результати, аналогічний порядку розрахунку таких показників, здійсненого в аналізі форми № 1.


РОЗДІЛ 3

СТИСЛА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА            ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”

Відкрите акціонерне товариство «Електротехнологiя» засновано на базi Запорiзького завода спецiального технологiчного обладнання, побудованого у 1972 р., з намiром концентрацiї та розвитку виробництва спецiального технологiчного обладнання для механiзацiї та автоматизацiї технологiчних процесiв на пiдприємствах Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi. Товариство призначено для органiзацiї виробництва та виготовлення рiзноманiтного технологiчного обладнання, у тому числі використовуємого у трансформаторобудiвництвi. Місцезнаходження підприємства: Україна, 69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3.

Наглядно організаційна структура підприємства наведена в додатку Б.

ВАТ «Електротехнологія» здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Статутом Товариства. Перелiк основних видiв обладнання, що виготовляється:

 1.  Автоматизованi лiнiї для розтину рулонної сталi.
 2.  Кантователi рулонiв сталi вантажопiд’ємнiстю вiд 5000 кг до 10000 кг.
 3.  Стани для намотки обмоток трансформаторiв.
 4.  Лiнiї для виготовлення вiтих магнiтопроводiв з ленти електротехнiчної сталi з розмiрами вiкна магнiтопровода вiд 16х40 до 40х100.
 5.  Гама конвейерiв пластинчатих вантажопiд’ємнiстю вiд 2000 кг до 11000 кг.
 6.  Складськi роботизованi комплекси для прийомки, збереження i видачи рiзноманiтних штучних вантажiв в унiфiцированiй тарi, ємкiсть комплексiв вiд 650 до 1590 вантажних мiст.
 7.  Установка вакуумна для нанесення алюмiнiєвого покриття на плiвку або бумагу.
 8.  Ножницi гiльотиннi для порiзки листового металу товщиною до 12,5 мм.
 9.  Установка виготовлення зварювальних водо-газопроводних труб зi стальної полоси.
 10.  Нестандартне обладнання для металургiчних, коксохiмiчних, феросплавних та iнших заводiв, також рiзноманiтнi види обладнання для енергетичного комплексу.
 11.  Товари народного споживання i послуги стороннiм органiзацiям по виготовленню деталей та вузлiв.

Основнi клiєнти - металургiйнi пiдприємства i метало-бази, сервiснi метало-центри, заводи трансформаторобудiвництва, що розташованi на терiторiї СНД. Основні ринки збуту готової продукцiї Росiя, Україна та Казахстан. Канали збуту й методи продажу, якi використовує підприємство: договори та контракти купiвлi-продажу.

Основна (виробнича) частина основних засобiв підприємства знаходиться за мiсцезнаходженням ВАТ «Електротехнологія» (м.Запорiжжя, вул. Електрозаводська, 3), а об’єкти соціально-культурного побуту на Азовському узбережжi. На терiторiї Товариства загальною площею 113247 кв. м. розмiщено будiвлi та споруди: адмiнiстративнi корпуси, складськi примiщення, виробничi споруди, гаражi, майстернi. Товариство має обладнання: - станки для виробничої дiяльностi слесарнi, токарнi, крани; - транспортнi засоби; - iнструменти, прилади, iнвентар. Орендованих основних засобiв товариство не має. Товариство здає в оренду примiщення адмiнiстративного корпусу, склади, виробничi площi.

Діяльність ВАТ «Електротехнологія» регламентується Законами України «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншим чинним законодавством, Статутом підприємства та внутрішніми нормативними актами.

Проаналізуємо основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Електротехнологія» за 2008-2009 роки у таблиці 3.1 розраховані на основі бухгалтерської звітності (додатки В, Д, Е).

Таблиця 3.1

Основні показники фінансово – господарської діяльності

ВАТ «Електротехнологія» за 2008 – 2009 роки

№ п/п

Показники

Од. виміру

2008 р.

2009 р.

Абсол. відхилення

Темп росту

1

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн.

6012,00

6198,00

+186,00

103,10%

2

Обсяг чистої реалізованої продукції

тис. грн.

5738,00

5371,00

-367,00

93,60%

3

Середньорічна чисельність персоналу

люд.

321,00

305,00

-16,00

95,00%

4

Фонд оплати праці

тис. грн.

4480,00

3451,10

-1028,90

77,00%

5

Середньорічна заробітна плата

тис. грн.

14,00

11,30

-2,70

80,70%

6

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

10405,00

9988,50

-416,50

96,00%

7

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

5218,00

6929,00

+1711,00

132,80%

8

Валовий прибуток

тис. грн.

520,00

0,00

-520,00

0,00

9

збиток

тис. грн.

0,00

1558,00

+1558,00

-

10

Операційні витрати

тис. грн.

5728,00

5584,00

-144,00

97,50%

11

Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток

тис. грн.

74,00

0,00

-74,00

0,00

12

збиток

тис. грн.

0,00

990,00

+990,00

-

13

Чистий прибуток

тис. грн.

42,00

0,00

-42,00

0,00

14

Чистий збиток

тис. грн.

0,00

1044,00

+1044,00

-

Як бачимо з таблиці 3.1 підприємство розвивається та нарощує обсяги реалізації, зріс обсяг реалізації продукції на 186 тис. грн.

Обсяг чистої реалізованої продукції має негативну динаміку, так як зменшився на 367 тис. грн., і склав 5371 тис. грн., темп росту – 93,6%.

На 2009 рік середньорічна чисельність персоналу знизилася на 16 робітників і склала 305 робітників. Також знизилася сума фонду оплати праці з 4480 тис. грн., до 3451,1 тис. грн., навіть за умови відносно незначного зниження чисельності працівників.

Відбулося зниження середньорічної заробітної плати на 2,7 тис. грн., до суми 11,3 тис. грн., на кожного працівника, проти 14 тис. грн., у 2008 році.

Середньорічна вартість основних фондів також знизилася на 416,5 тис. грн., від 10405 тис. грн., до 9988,5 тис. грн.

Негативною є тенденція до зростання собівартості на 1711 тис. грн., до суми 6929 тис. грн., темп росту – 132,8%. Це свідчить що підприємство не змогло втримати свої виробничі видатки на рівні попереднього року.

За 2008 рік підприємство мало валовий прибуток у розмірі 520 тис. грн., але за 2009 рік ВАТ «Електротехнологія» отримало валовий збиток у розмірі 1558 тис. грн. Така ж ситуація відбувається і з фінансовим результатом від операційної та звичайної діяльності, а також з чистим прибутком, який на 2008 рік становив 42 тис. грн, а на 2009 рік підприємство отримало чистий збиток у розмірі 1044 тис. грн. Такі зміни потребують уваги з боку керівництва.

Також відбувається зниження операційних витрат на 144 тис. грн., до суми 5584 тис. грн., темп росту – 97,5%.

Необхідно відмітити, що фiнансування пiдприємства ведеться за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу достатньо для забезпечення поточних потреб товариства. Необхiдно реалiзувати нелiквiдні, а також здавати в оренду i реалiзовувати основнi фонди (будiвлi та споруди, обладнання), якi не використовуються в технологiчному циклi. До iстотних фактiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть ВАТ «Електротехнологія» в майбутньому можна вiднести велику i серйозну конкуренцiю на ринку обладнання, рiст цiн на метал, комплектуючi i енергоносiї, вiдсутнiсть державної пiдтримки в розвитку галузi (машинобудiвництва).

Як вже з’ясувалося, у 2009 році підприємство отримало збитки, що є однією з основних причин виникнення кризової ситуації та загрози банкрутства.


РОЗДІЛ 4

ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА                ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”

4.1. Оцінка антикризового менеджменту на ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”

Оцінку антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія” розпочнемо з вивчення даних річної звітності (додатки В, Д) з акцентуванням уваги на горизонтальному та вертикальному аналізі балансу та з використанням аналітичних балансів, приведених у додатках Є, Ж. Що дозволить прослідкувати зміни та відхилення абсолютних та відносних показників по різним статям.

Були виявлені наступні зміни у структурі майна на протязі періоду, що аналізується.

Почнемо з показників 2008 року - валюта балансу збільшилася на 2111 тис. грн., з 16215 тис. грн. до 18326 тис. грн., темп росту становить 113,02%.

На протязі усього періоду, що аналізується у складі активів підприємства найбільшу питому вагу займали необоротні активи 65,69 % на початок періоду і 56,05 % на кінець періоду, тобто підприємство має важку структуру активів, значні накладні витрати та високу чуттєвість навіть до незначних змін виручки – підприємству не вистачає мобільності майна.

На протязі 2008 року відбулося зменшення розміру необоротних активів на 380 тис. грн., і становить суму 10271 тис. грн., темп росту склав 96,43%. Ці зміни викликали зменшення питомої ваги першого розділу активу на 9,64%. Це падіння було викликано зменшенням залишкової вартості основних засобів на суму 376 тис. грн. і на кінець періоду становить 55,75% від суми необоротних активів.

Відбувся незначний спад залишкової вартості нематеріальних активів з 13 тис. грн. на початок 2008 року до 9 тис. грн. на кінець 2008 року, та ці суми не значні відносно валюти балансу і питома вага даної статті на кінець року складала лише 0,05%.

Вартість оборотних активів підприємства зросла на 2491 тис. грн., з 5564 тис. грн. на початок періоду до 8055 тис. грн. на кінець періоду, темп росту склав 144,77%. Також зросла на 9,64% частка оборотних активів у структурі підприємства і на кінець періоду становить 43,95%. Така зміна в оборотних активах може бути наслідком прискорення оборотності оборотних коштів, що є вже позитивною тенденцією.

Проаналізуємо зміни активів за 2009 рік – загальний обсяг майна зменшився на 3658 тис. грн., з 18326 тис. грн., до 14668 тис. грн., темп росту – 80,04%.

На кінець 2009 року необоротні активи зменшилися на 343 тис. грн., і їх сума становила 9928 тис. грн., але зросла їх питома вага на 11,63%, темп росту склав 96,66%. Звідси структура активів стала більш важкою, так як на кінець періоду питома вага необоротних активів становить 67,68%. Такі зміни у співвідношенні оборотних і необоротних активів сприяють уповільненню оборотності.

Відбулася переоцінка первісної вартості основних засобів, на суму 114 тис. грн., але залишкова вартість основних засобів зменшилася на 457 тис. грн., з 10217 тис. грн. до 9760 тис. грн., але збільшилася її питома вага з 55,75% до 66,54%.

Зменшилася залишкова вартості нематеріальних активів з 9 тис. грн. до 8 тис. грн., та ці суми не значні відносно валюти балансу і питома вага даної статті на кінець року складала лише 0,05%.

Вартість оборотних активів підприємства знизилась на 3315 тис. грн., від 8055 тис. грн. до 4740 тис. грн., знизилась питома вага на 11,63%, з 43,95% до 32,32%, темп росту – 58,85%.

Аналізуючи майновий стан підприємства, необхідно також оцінити стан основних засобів, що використовуються. З цією метою розрахуємо показники стану основних засобів підприємства «Електротехнологія» в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Показники стану основних засобів ВАТ «Електротехнологія»

за 2008 - 2009 р. (станом на кінець року)

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення (+,-) 2009 року від 2008 року

2009 рік у % до 2008 року

Вартість введених у дію нових основних засобів, тис.грн

243,00

130,00

-113,00

53,50

Первісна вартість основних засобів на кінець року, тис.грн

26648,00

26762,00

+114,00

100,43

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,01

0,01

0,00

100,00

Вартість вибулих основних засобів, тис.грн

140,00

16,00

-124,00

11,43

Первісна вартість основних засобів на початок року, тис.грн

26545,00

26648,00

+103,00

100,39

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,01

0,00

-0,01

0,00

Сума нарахованого зносу на початок року, тис.грн

15952,00

16431,00

+479,00

103,00

Сума нарахованого зносу на кінець року, тис.грн

16431,00

17002,00

+571,00

103,48

Коефіцієнт зносу основних засобів на початок року

0,60

0,62

+0,02

103,33

Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець року

0,62

0,64

+0,02

103,23

Коефіцієнт придатності основних засобів на початок року

0,40

0,38

-0,02

95,00

Коефіцієнт придатності основних засобів на кінець року

0,38

0,36

-0,02

94,74

З введенням в експлуатацію нових основних засобів ситуація на підприємстві не покращилася. Коефіцієнти зносу та придатності основних засобів протягом всього періоду не відповідають нормативним значенням:

 •  коефіцієнт зносу перевищує 50% та становить на початок та на кінець 2008 року – 0,60 та 0,62 відповідно; на початок 2009 року – 0,62 та на кінець – 0,64.
 •  коефіцієнт придатності основних засобів нижче 50% та становить на початок та на кінець 2008 року – 0,40 та 0,38 відповідно; на початок 2009 року – 0,38 та на кінець – 0,36.

Після проведення аналізу активу підприємства зробимо деякі висновки:

 1.  Вартість сукупних активів підприємства спочатку зросла за рахунок росту майже усіх статей, але під кінець аналізованого періоду все ж таки знизилася. Співвідношення необоротних та оборотних активів практично не змінилося, як і раніше переважають необоротні активи, тобто підприємство має важку структуру активів і відносно велику чутливість прибутку до зміни виторгу від реалізації продукції.
 2.  За звітний період збільшується сума дебіторською заборгованості за послуги, це може бути обумовлено зниженням попиту на послуги. Це є негативною тенденцією і потребує уваги з боку керівництва.
 3.  Основні засоби мають високий рівень зносу (0,60 – 0,64%). Коефіцієнт придатності основних засобів знижується (0,40 – 0,36), що є прямим наслідком їх зношеності. Швидкість оновлення дуже низька 1%, що є негативною тенденцією.

Перейдемо до аналізу пасиву балансу за 2008-2009 рік, тобто джерел формування майна, використовуючи додатки І, И.

Розпочнемо з аналізу пасивів підприємства за 2008 рік.

На підприємстві основним джерелом формування майна як на початок, так і на кінець 2008 року є власний капітал. Протягом року його розмір збільшився на 42 тис. грн., з 14111 тис. грн. до 14153 тис. грн., питома вага цієї статті навпаки зменшилася на 9,79% і складає на кінець року 77,23%,  темп росту - 100,3%.

Співвідношення власного та позикового капіталу у сторону власного капіталу є позитивною тенденцією. Така структура джерел формування є ознакою збільшення фінансової стійкості підприємства.

При більш докладнішому розгляді можна сказати, що найбільша питома вага власного капіталу припала на «інший додатковий капітал», який в свою чергу не змінився протягом року і становив 16229 тис. грн., знизилася його питома частка у власному капіталі на 11,53% до рівня 88,56%.

На 42 тис. грн. зменшилася сума нерозподіленого збитку до 3190 тис. грн., питома вага цієї статті зменшилася на 2,52%, темп росту – 98,7%.

Щодо поточних зобов’язань, то збільшення відмічаються майже за усіма аналітичними статтями.

Кредиторська заборгованість за товари, роботу та послуги зросла на 35 тис. грн. до 502 тис. грн., темп росту 107,49%, питома вага цієї статті зменшилася на 0,14%, і становить 2,74% на кінець періоду. Але збільшення кредиторської заборгованості можна вважати позитивною тенденцією так як підприємство почало використовувати комерційні кредити, враховуючи що у пасиві балансу відсутні довгострокові зобов’язання.

Серед поточних зобов’язань за розрахунками у 2008 році відбулось зростання усіх статей, окрім поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками на початок звітного періоду сума складала 2 тис. грн., а на кінець періоду знизилася до нуля.

Найбільше зросли поточні зобов’язання з одержаних авансів на 1872 тис. грн., з 1387 тис. грн. на початок періоду до 3259 тис. грн. на кінець, питома вага також зросла на 9,23%, темп росту склав 234,97%.

Поточні зобов’язання з бюджетом зросли на 90 тис. грн., питома вага на початок періоду становить 0,3%, а на кінець – 0,76%, темп росту складає 283,67%.

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування зросли на 19 тис. грн., до суми 66 тис. грн., питома вага цієї статті зросла на 0,07% і становить 0,36%, темп росту – 140,43%.

Зросли поточні зобов’язання з оплати праці на 21 тис. грн., від 136 тис. грн. до 157 тис. грн., питома вага зросла на 0,02% і становить 0,86%, темп росту – 115,44%.

На 34 тис. грн., зросли інші поточні зобов’язання до суми 50 тис. грн., темп росту 312,5%.

Перейдемо до аналізу пасиву 2009 року.

Основним джерелом формування майна на підприємстві залишишся власний капітал у розмірі 14153 тис. грн. на початок періоду, але протягом року сума його зменшилася на 1044 тис. грн., до суми 13109 тис. грн., збільшилася питома вага цієї статті на 12,14%, з 77,23% до 89,37%.

Найбільша частка власного капіталу незмінно припадає на «інший додатковий капітал» у розмірі 16229 тис. грн. на початок 2008 року. Протягом звітного періоду ця сума не змінилася, але збільшилася його питома вага на 22,08% до 110,64%.

Негативно вплинуло на ріст власного капіталу збільшення непокритого збитку на 1044 тис. грн., до суми 4234 тис. грн., питома вага цієї статті збільшилася на 11,46%, з 17,41% до 28,87%, темп росту складає 132,73%.

У звітному році сума поточних зобов’язань знизилась на 2614 тис. грн., від 4173 тис. грн. до 1559 тис. грн., питома вага цієї статті зменшилася на 12,14%, темп росту становить 37,36%.

Кредиторська заборгованість зменшилася на 170 тис. грн., з 502 тис. грн. до 332 тис. грн., також зменшилася її питома вага на 0,48% до рівня 2,26%, темп росту – 66,14%.

Зменшилася сума поточних зобов’язань з одержаних авансів на 2219 тис. грн. і на кінець року становить 1040 тис. грн., питома вага цієї статті знизилась на 10,69%, темп росту становить 31,91%.

На 67 тис. грн. зменшилася сума поточних зобов’язань з бюджетом і становить на кінець 2009 року 72 тис. грн.  

Поточні зобов’язання зі страхування зменшилися на 47 тис. грн., з 66 тис. грн. до 19 тис. грн., питома вага знизилася з 0,36% до 0,13%, темп росту становить 28,79%.

Сума статті «поточні зобов’язання з оплати праці» зменшилася на 78 тис. грн., з 157 тис. грн. до 79 тис. грн., питома вага цієї статті знизилася на 0,32%, темп росту становить 50,32%.

Зменшилися інші поточні зобов’язання на 33 тис. грн., до суми 17 тис. грн., також знизилася питома частка з 0,27% до 0,12%, темп росту склав 34%.

Такі зміни можна назвати позитивними, так як значно зменшилася сума поточних зобов’язань.

Провівши аналіз джерел формування майна підприємства за 2008-2009 роки ми можемо зробити висновки: 

 •  Вага власного капіталу підприємства займає найбільшу частку – 89,37% у структурі балансу, хоча цим підприємство обмежує свою здатність до збільшення фінансової рентабельності та використання ефекту фінансового важеля. Негативний вплив на ріст власного капіталу зробило збільшення непокритого збитку.
 •  Позиковий капітал представлений в основному поточними зобов’язаннями, що пов’язано із труднощами залучення довгострокових кредитів у сучасних умовах господарювання. За 2009 рік сума поточних зобов’язань знизилася, за рахунок зменшення всіх статей поточних зобов’язань.
 •   Аналізуючи склад кредиторською заборгованості, відзначаємо, що сума кредиторської заборгованості по товарних операціях (векселя видані та розрахунки за товари, роботу, послуги) нижче в порівнянні з величиною дебіторської заборгованості. Це означає що підприємства майже не користується товарним кредитом постачальників, у той час як досить активно кредитує покупців. Така ситуація потребує уваги збоку керівництва.

Таким чином, проведений аналіз балансу дозволяє зробити висновок про не досить стійкий фінансовий стан підприємства. У ході аналізу балансу підприємства були виявлені такі негативні моменти як: збільшення дебіторської заборгованості на ряду із зменшенням кредиторської заборгованістю, зменшення ліквідних коштів, відсутність довгострокових зобов’язань, наявність непокритого збитку.

Наступним етапом оцінки є визначення ліквідності підприємства.

Загальний аналіз ліквідності проводиться шляхом групування активів та пасивів за ступенем ліквідності та строком погашення відповідно. Проаналізуємо ліквідність балансу за 2008 – 2009 років у табл. 4.2.

Як бачимо з таблиці 4.2 наведені баланси підприємства ВАТ «Електротехнологія» на вказані дати не є ліквідними, а саме:

 •  підприємство не має достатньої суми наявних грошових коштів для розрахунків з кредиторами (А1≤П1). На кінець 2009 року найбільш ліквідні активи покривають найбільш термінові зобов’язання лише на 30,3%, на початок і кінець 2008 року – на 84,7% та 45,4% відповідно;
 •  ліквідними є друга та третя група активів протягом усього аналізованого періоду. Однак, слід зазначити, що підприємство не користується послугами установ банків і не має заборгованості як за довгостроковими, так і за короткостроковими кредитами. Тому вважаємо виконання 2 та 3 співвідношень умовними;
 •  відмічаємо достатність власного капіталу для формування важко ліквідних активів.

Отже, загалом зміни в балансі свідчать про погіршення фінансового стану підприємства. Суб’єкт дослідження на кінець 2009 року на 67,7% володіє неліквідним майном і для перетворення його на грошові активи потрібен значний час.


Таблиця 4.2

Оцінка ліквідності балансу ВАТ «Електротехнологія» за 2008-2009 роки

Активи

На початок 2008 ріку

На кінець 2008 року

На кінець 2009 ріку

Пасиви

На початок 2008 ріку

На кінець 2008 року

На кінець 2009 ріку

Надлишок (+), нестача (-) платіжних коштів:

на початок 2008 року

на кінець 2008 року

на кінець 2009 року

Найбільш ліквідні (А1)

1782,00

1896,00

472,00

Найбільш термінові зобов’язання (П1)

2104,00

4173,00

1559,00

-322,00

А1≤П1

-2277,00

А1≤П1

-1087,00

А1≤П1

Які швидко реалізуються (А2)

1324,00

1783,00

1424,00

Короткострокові кредити банків і позики (П2)

0,00

0,00

0,00

+1324,00

А2≥П2

+1783,00

А2≥П2

+1424,00

А2≥П2

Які повільно реалізуються (А3)

2458,00

4376,00

2844,00

Довгострокові зобов’язання (П3)

0,00

0,00

0,00

+2458,00

А3≥П3

+4376,00

А3≥П3

+2844,00

А3≥П3

Які важко реалізуються (А4)

10651,00

10271,00

9928,00

Постійні пасиви (П4)

14111,00

14153,00

13109,00

-3460,00

А4≤П4

-3882,00

А4≤П4

-3181,00

А4≤П4

Баланс

16215,00

18326,00

14668,00

Баланс

16215,00

18326,00

14668,00

-

-

-


Для об’єктивної оцінки фінансового стану підприємства важливе значення має розрахунок та застосування показників ліквідності. З цією метою розрахуємо коефіцієнти ліквідності ВАТ „Електротехнорлогія” (таблиця 4.3).

Аналіз показників ліквідності підприємства вказує, що суб’єкт дослідження є платоспроможним. Так, станом на початок і кінець 2008 року коефіцієнт абсолютної ліквідності складає 0,85 та 0,45 відповідно, що свідчить про можливість підприємства за рахунок наявних грошових коштів погасити 85% та 45% найбільш термінових зобов’язань. Станом на кінець 2009 року значення даного коефіцієнта змінилося і становило 0,30, що на 33% нижче від кінця попереднього року, але значення показника знаходиться в межах оптимального значення.

У той же час, підприємство за рахунок наявних грошових коштів та очікуваних надходжень від дебіторів може розрахуватися з боргами короткострокового характеру на 148% і 88% на початок і кінець 2008 року, на 122% на кінець 2009 року. Тобто, на початок 2008 року коефіцієнт термінової ліквідності становив майже вдвічі більше оптимального значення, на кінець цього ж року знизився до межі оптимального значення, але на кінець 2009 року знову збільшився майже до показника початку 2008 року.

Коефіцієнти мобільності та співвідношення активів протягом двох років мають негативне відхилення від оптимальних значень. На початок та кінець 2008 року коефіцієнт мобільності активів становив 0,34 та 0,44 відповідно, на кінець 2009 року – 0,32. Коефіцієнт співвідношення активів на початок та кінець 2008 року – 0,52 та 0,78, на кінець 2009 року – 0,48.


Таблиця 4.3

Показники ліквідності ВАТ «Електротехнологія»

у 2008-2009 роках

Показники

Нормативне значення

На

початок 2008 року

На

кінець 2008 року

Відхилення (+,-) 2008

року

На

кінець 2009 року

Відхилення (+,-) 2009 року від:

початку 2008 року

кінця

2008 року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,3

0,85

0,45

-0,40

0,30

-0,55

-0,15

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,7-0,8

1,48

0,88

-0,60

1,22

-0,26

+0,34

Коефіцієнт загальної ліквідності

2,0-2,5

2,64

1,93

-0,71

3,04

+0,40

+1,11

Коефіцієнт ліквідності запасів

-

1,17

1,05

-0,12

1,82

+0,65

+0,77

Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках

-

0,58

0,20

-0,38

0,85

+0,27

+0,65

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

-

1,64

3,16

1,52

1,12

-0,52

-2,04

Коефіцієнт мобільності активів

≥0,5

0,34

0,44

0,10

0,32

-0,02

-0,12

Коефіцієнт співвідношення активів

>1

0,52

0,78

0,26

0,48

-0,04

-0,30


Незначне відхилення від рекомендованих значень спостерігається щодо коефіцієнту загальної ліквідності. Отримані кошти від перетворення оборотних активів на готівку станом на кінець 2009 року дозволяють перекрити кредиторську заборгованість товарного характеру та поточні зобов’язання за розрахунками на 304%, що майже у 1,5 рази більше оптимального значення.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості показує, що на початок 2008 року підприємство на 1 грн. дебіторської заборгованості залучало 1,64 грн. кредиторської, на кінець цього ж року – 3,16 грн., на кінець 2009 року – 1,12 грн. Тобто, на кінець 2009 року при достатності власного капіталу підприємство практично не використовувало кредиторську заборгованість як джерело фінансування.

Підводячи загальний підсумок за усіма вищенаведеними розрахунками можна стверджувати, що підприємству вистачає власних джерел фінансування для формування оборотних активів. Загалом підприємство має задовільну структуру балансу.

Перейдемо до аналізу фінансової стійкості підприємства. Фінансову стійкість підприємства можна визначити за системою узагальнюючих та часткових показників. Узагальнюючим показником фінансової незалежності є надлишок або нестача джерел фінансування для формування запасів, який визначають як різницю між величиною джерел покриття та величиною запасів.

Розрахунок узагальнюючих показників фінансової стійкості підприємства представлено у таблиці 4.4.

Враховуючи показники фінансової стійкості, розраховані у таблиці 4.4, фінансовий стан підприємства на кінець 2008 року оцінюється як кризовий та протягом 2009 року він змінився на абсолютно стійкий.


Таблиця 4.4

Узагальнюючі показники фінансової стійкості

ВАТ «Електротехнологія» у 2008-2009 роках, тис.грн.

Показники

Алгоритм розрахунку за балансом

На початок 2008 року

На

кінець 2008 року

Відхилення (+,-) 2008

року

На

кінець 2009 року

Відхилення (+,-) 2009 року від:

початку 2008 року

кінця

2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

Наявність власного оборотного капіталу для формування запасів

Н1 = ряд. (380 – 080)

+3460,00

+3882,00

+422,00

+3181,00

-279,00

-701,00

Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів

Н2 = Н1 + ряд. (480+430 понад 1 рік +630 понад 1 рік)

+3460,00

+3882,00

+422,00

+3181,00

-279,00

-701,00

Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових, короткострокових кредитів та позик для формування запасів

Н3 = Н2 + ряд. (500+510)

+3460,00

+3882,00

+422,00

+3181,00

-279,00

-701,00

Запаси

Н4 = ряд.(100+110+

+120+130+140)

2458,00

4376,00

+1918,00

2844,00

+386,00

-1532,00

Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу для формування запасів

Е1 = Н1 – Н4

+1002,00

-494,00

-1496,00

+337,00

-665,00

+831,00


Продовження таблиці 4.4

1

2

3

4

5

6

7

8

Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів

Е2 = Н2 – Н4

+1002,00

-494,00

-1496,00

+337,00

-665,00

+831,00

Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових, короткострокових кредитів та позик для формування запасів

Е3 = Н3 – Н4

+1002,00

-494,00

-1496,00

+337,00

-665,00

+831,00

Запас стійкості фінансового стану, днів

,

де В – ряд. 035 форми№2

+62,87

-30,99

-93,86

+22,59

-40,28

+53,58

Надлишок (+) нестача (-) джерел фінансування на 1 грн. запасів, грн.

+0,41

-0,01

-0,42

+0,12

-0,29

+0,13

Номер типу фінансової ситуації відповідно класифікації

1 або 2 або 3 або 4

абсолютна фінансова стійкість

кризовий фінансовий стан

-

абсолютна фінансова стійкість

-

-


Поряд з абсолютними показниками фінансову стійкість підприємства характеризують також фінансові коефіцієнти. У таблиці 4.5 наведено розрахунок часткових показників фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 4.5

Часткові показники фінансової стійкості ВАТ «Електротехнологія» у 2008-2009 роках

Показники

Норма-тивне значення

На початок 2008 року

На

кінець 2008 року

Відхи-лення (+,-) 2008

року

На

кінець 2009 року

Відхилення (+,-) 2009 року від:

початку 2008 року

кінця 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт економічної незалежності

≥0,5

0,87

0,77

-0,10

0,89

+0,02

+0,12

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

≤0,5

0,13

0,23

+0,10

0,11

-0,02

-0,12

Коефіцієнт фінансової залежності

<2,0

1,15

1,29

+0,14

1,12

-0,03

-0,17

Коефіцієнт фінансування

>1,0

6,71

3,39

-3,32

8,41

+1,70

+5,02

Коефіцієнт заборгованості (співвідношення позикового і власного капіталу, фінансового ризику)

<1,0

0,15

0,29

+0,14

0,12

-0,03

-0,17

Коефіцієнт забезпеченості запасів

>0,8

1,41

0,89

-0,52

1,12

-0,29

+0,23

Коефіцієнт забезпеченості товарів

>0,5

76,89

110,91

+34,02

90,89

+14,00

-20,02

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів

>0,5

0,62

0,48

-0,14

0,67

+0,05

+0,19

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у валюті балансу

0,3-0,5

0,65

0,56

-0,09

0,67

+0,02

+0,11

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів і запасів у валюті балансу

0,8

0,80

0,80

0,00

0,86

+0,06

+0,06

Коефіцієнт маневреності

≥0,5

0,25

0,27

+0,02

0,24

-0,01

-0,03

Коефіцієнт інвестування

-

1,33

1,39

+0,06

1,34

+0,01

-0,05

Продовження таблиці 4.5

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

-

0,71

1,13

+0,42

0,89

+0,18

-0,24

Коефіцієнт покриття запасів

-

1,41

0,89

-0,52

1,12

-0,29

+0,23

Коефіцієнт фін. стійкості (1)

-

0,87

0,77

-0,10

0,89

+0,02

+0,12

Коефіцієнт короткострокової заборгованості

-

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Коефіцієнт фін. стійкості (2)

≥1

6,71

3,39

-3,32

8,41

+1,70

+5,02

Коефіцієнт нагромадження амортизації

-

0,60

0,62

+0,02

0,64

+0,04

+0,02

Коефіцієнт придатності основних засобів

-

0,40

0,38

-0,02

0,36

-0,04

-0,02

Розрахована система показників свідчить про те, що у підприємства зростає економічна незалежність та знижується його фінансова залежність від зовнішніх джерел фінансування. Правильність цього висновку підтверджує:

 •  зміна коефіцієнту економічної незалежності, який на протязі 2009 року виріс на 15,8% та складає 0,89, що майже вдвічі перевищує його оптимальне значення, прийняте в міжнародній практиці;
 •  зміна коефіцієнту концентрації позикового капіталу з 0,23 (кінець 2008 року) до 0,11 – у 2009 році або на 53,5% нижче за кінець попереднього року;
 •  зміна коефіцієнту фінансової залежності, який на початок 2008 року становив 1,15, на кінець 2008 року збільшився до 1,29, а вже на кінець 2009 року значення показника складало 1,12, що на 0,03 і 0,17 менше порівняно з початком та кінцем 2008 року відповідно.

Динаміка наведених показників, у тому числі коефіцієнта фінансової стійкості (+5,02), свідчить про покращення фінансового стану підприємства.

Підприємство має не зовсім задовільну структуру майна, яким володіє, адже частка вартості основних засобів у валюті балансу протягом аналізованого періоду зростає і вже перевищує оптимальне значення на 33%. Так, на початок 2008 року коефіцієнт реальної вартості основних засобів у валюті балансу становив 0,65, на кінець цього ж року він знизився майже до оптимального значення та становив 0,56, а вже на кінець 2009 року збільшився до 0,67.

У структурі пасиву підприємства як на початок, так і на кінець періоду, відсутні довгострокові зобов’язання. Підприємству вистачає власного капіталу для покриття оборотних активів, запасів та товарів.

Про нераціональність розподілу та ефективність використання власного капіталу свідчить коефіцієнт маневреності. При оптимальному значенні цього коефіцієнта 0,5, станом на початок 2008 року він становить 0,25, на кінець 2008 року –  0,27 та знижується до 0,24 на кінець 2009 року.

Підводячи підсумок можна сказати, що в цілому відбулися як позитивні, так і негативні зміни у складі показників фінансової стійкості підприємства. Значення коефіцієнту економічної незалежності перевищує нормативне значення та свідчить про незначну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, так на кінець періоду підприємство на 89% фінансувалося за рахунок власного капіталу. Відповідно, протягом періоду відбулося зменшення фінансової залежності. Водночас це є негативною тенденцією, так як практично не використовується позиковий капітал.

Тепер перейдемо до оцінки ефективності використання наявних ресурсів, у тому числі і фінансових, тобто до оцінки ділової активності.

Розрахунок показників ділової активності наведено в таблиці 4.6.

На низький рівень ділової активності підприємства вказує, перш за все, уповільнення оборотності капіталу підприємства на 0,01 оборотів порівняно з 2008 роком. Такі зміни свідчать про неефективність вкладення фінансових ресурсів у формування активів.

Таблиця 4.6

Показники ділової активності ВАТ «Електротехнологія», тис. грн.

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення (+,-) 2009 року від 2008

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)

5738,00

5371,00

-367,00

Середній розмір капіталу

17270,50

16497,00

-773,50

Середній розмір власного капіталу

14132,00

13631,00

-501,00

Середній розмір власного оборотного капіталу

3671,00

3531,50

-139,50

Середній розмір дебіторської заборгованості

1290,00

1340,00

+50,00

Середній розмір запасів

3417,00

3610,00

+193,00

Середній розмір кредиторської заборгованості

3105,50

2832,50

-273,00

Чистий прибуток (збиток)

42,00

(1044,00)

-1086,00

Власний капітал

14153,00

13109,0

-1044,00

Коефіцієнт оборотності капіталу (трансформації)

0,33

0,32

-0,01

Оборотність дебіторської заборгованості:

днів

80,93

89,82

+8,89

оборотів

4,45

4,01

-0,44

Оборотність запасів:

днів

214,38

241,97

+27,59

оборотів

1,68

1,49

-0,19

Тривалість операційного циклу, дні

295,31

331,79

+36,48

Оборотність кредиторської заборгованості:

днів

194,84

189,85

-4,99

оборотів

1,85

1,90

+0,05

Оборотність власного капіталу

днів

886,64

913,64

+27,00

оборотів

0,41

0,39

-0,02

Оборотність власного оборотного капіталу

днів

230,32

236,71

+6,39

оборотів

1,56

1,52

-0,04

Тривалість фінансового циклу, дні

100,47

141,94

+41,47

Період окупності власного капіталу

336,48

-

-

Коефіцієнт сталості економічного росту

0,01

0,00

-0,01

Не зважаючи на прискорення оборотності кредиторської заборгованості, ефективність її «утримання» підприємством з позицій дотримання платіжної дисципліни та забезпечення стійкого фінансового становища визначається порівнянням термінів повного погашення кредиторської та повної інкасації дебіторської заборгованості.

Розрахунки свідчать, що погашення поточної заборгованості підприємства перед кредиторами відбувається у 2,1 рази повільніше за інкасацію боргів контрагентів перед підприємством. Якщо середній термін погашення кредиторської заборгованості підприємства у 2009 році становив 189,85 днів, то термін інкасації заборгованості дебіторів – 89,82 днів.

Зростання суми дебіторської заборгованості підприємства з 1290 тис. грн. у 2008 році до 1340 тис. грн. у 2009 році вказує на те, що і його не обминула криза взаємних неплатежів в економіці України.

Головними причинами спаду ділової активності підприємства є, насамперед, погіршення ефективності використання запасів та відвернення коштів у дебіторську заборгованість. Враховуючи попередні дані можна стверджувати, що загальне зростання тривалості операційного циклу підприємства зумовлене збільшенням терміну оборотності запасів на 27,59 днів. Щодо фінансового циклу, то його збільшення свідчить, що збільшилась тривалість періоду протягом якого підприємство відчуває потреби в коштах для фінансування оборотних активів.

Відсутність значень показників «період окупності власного капіталу» та «коефіцієнт сталості економічного росту» у таблиці пояснюється, перш за все, збитковою діяльністю підприємства та недоцільністю їх розрахунку за цих обставин.

Усі зусилля керівництва по забезпеченню оптимальних рівнів платоспроможності, стійкості, ділової активності марні, якщо підприємство є неприбутковим. Оцінити його діяльність нам допоможе аналіз фінансових результатів та рентабельності.

Почнемо з вивчення порівняльного аналітичного звіту про фінансові результати, приведеного у додатку К, що базуються на бухгалтерській звітності (додаток Е).

Відмітимо зростання доходу від реалізації продукції на 186 тис. грн. та податку на додану вартість на 553 тис. грн. Ця різниця в абсолютних показниках призвела до зміни питомої ваги статті «Податок на додану вартість» форми два у розмірі виручки. Оскільки реалізацією підакцизних товарів та послуг підприємство не займається, чистий дохід від реалізації склав у 2008 році 95,4% від виручки, у 2009 році – 86,7%. В грошовому еквіваленті чиста виручка від реалізації знизилась на 367 тис. грн., з 5738 тис. грн. до 5371 тис грн.

Збільшились темпи зростання собівартості – темп росту становить 132,8%. Аналіз показав, що зросли інші операційні доходи на 372 тис. грн., до суми 9234 тис. грн., питома вага також зросла на 1,6% і становить 149%, темп росту – 4,2%.

Позитивним моментом є зменшення адміністративних витрат на 423 тис. грн., витрат на збут – на 75 тис. грн. та зниження інших операційних витрат на 144 тис. грн.

Відбулось зниження практично усіх елементів операційних витрат, крім статті «Інші операційні витрати», які збільшилися на 488 тис. грн. порівняно з попереднім роком, темп росту склав 121,8%.

За 2008 рік підприємство мало валовий прибуток у розмірі 520 тис. грн., але за 2009 рік ВАТ «Електротехнологія» отримало валовий збиток у розмірі 1558 тис. грн. Така ж ситуація відбувається і з фінансовим результатом від операційної та звичайної діяльності, а також з чистим прибутком, який на 2008 рік становив 42 тис. грн., а на 2009 рік підприємство отримало чистий збиток у розмірі 1044 тис. грн. Такі зміни потребують уваги з боку керівництва. Збитковість основного виду діяльності підприємства є однією з основних причин визнання його на межі банкрутства.

На короткострокову й довгострокову ліквідність підприємства впливає його здатність генерувати прибуток. У цьому зв’язку розглянемо такий аспект діяльності підприємства як рентабельність. Виконаємо аналіз системи показників рентабельності для підприємства, що аналізується і дані наведемо у таблиці 4.7. Слід зазначити, рентабельність при від’ємному значення порахувати не можливо, тому штучно розрахуємо коефіцієнти збитковості.

Таблиця 4.7

Аналіз показників рентабельності ВАТ “Електротехнологія”

Показники

Алгоритм розрахунку показників

2008 рік

2009 рік

Відхилення (+,-) 2009 року від 2008

1. Середній розмір майна

ряд. (640 гр.3+4) форма №1/2

17270,50

16497,00

-773,50

2. Середній розмір власного капіталу

ряд. (380 гр.3+4) форма №1/2

14132,00

13631,00

-501,00

3. Середній розмір матеріальних оборотних активів

ряд. ((100+110+120+130+140) гр.3+4) форма №1/2

3417,00

3610,00

+193,00

4. Середній розмір основних засобів

ряд. (031 гр.3+4) форма №1/2

26596,50

26705,00

+108,50

5. Вартість виробничих ресурсів

пок.3 + пок.4

30013,50

30315,00

+301,50

6. Витрати на оплату праці

ряд.240 форма №2

4663,00

3565,00

-1098,00

7. Вартість господарських ресурсів

пок.5 + пок.6

34676,50

33880,00

-796,50

8. Виручка від реалізації

ряд. 035 форма №2

5738,00

5371,00

-367,00

9. Витрати

ряд. 280 форма №2

12942,00

11157,00

-1785,00

10. Прибуток (збиток) до оподаткування

ряд. 170 (175) форма №2

117,00

(978,00)

-1095,00

11. Чистий прибуток (збиток)

ряд. 220 (225) форма №2

42,00

(1044,00)

-1086,00

12. Рентабельність (збитковість), %

12.1. Продажу

(пок. 10 / пок. 8)*100

2,04

(18,21)

-20,25

12.2. Основних засобів

(пок. 10 / пок. 4)*100

0,44

(3,66)

-4,10

12.3. Оборотних активів

(пок. 10 / пок. 3)*100

3,42

(27,09)

-30,51

12.4. Виробничих ресурсів

(пок. 10 / пок. 5)*100

0,34

(3,23)

-3,57

12.5. Трудових ресурсів

(пок. 10 / пок. 6)*100

2,51

(27,43)

-29,94

12.6. Всіх ресурсів

(пок. 10 / пок. 7)*100

0,34

(2,89)

-3,23

12.7. Витрат

(пок. 10 / пок. 9)*100

0,91

(8,77)

-9,68

12.8. Активів

(пок. 11 / пок. 1)*100

0,24

(6,33)

-6,57

12.9. Власного капіталу

(пок. 11 / пок. 2)*100

0,30

(7,66)

-7,96

Дані таблиці свідчать, що протягом періоду, який аналізується відзначається погіршення всіх показників рентабельності порівняно з 2008 роком. Найбільше погіршилася рентабельніть оборотних активів, тому необхідно прискорити оборотність активів та їх складових частин (за рахунок нарощення обсягу реалізації; оптимізації розміру оборотних активів; скорочення розміру дебіторської заборгованості; реалізації, консервації чи здачі в оренду основних засобів, які в даний момент часу не використовуються тощо).  

Підприємство має низький рівень рентабельності продажу на 2008 рік цей показник був 2,04%, а на 2009 рік він має від’ємне значення –18,21%. Це викликано скороченням прибутку до оподаткування та зниженням суми виручки від реалізації.

Рентабельність основних засобів знизилася в 8,3 рази, і на 2009 рік має від’ємне значення – -3,66%.

Рентабельність оборотних активів також погіршилася, якщо у 2008 році вона складала 3,42%, то вже у 2009 році має від’ємне значення -27,09%.

Отже за 2008 – 2009 роки маємо негативну динаміку по усім показникам, що свідчить про зниження ефективності його діяльності й викликано в основному, скороченням фінансових результатів.

Оскільки загальний аналіз фінансового стану підприємства виявив ознаки кризи, перейдемо до оцінки вірогідності банкрутства.

 1.  Двофакторна модель Е.Альтмана. Для цього розрахуємо коефіцієнт покриття:

КП.2008р. = 6809,5 / 3138,5 = 2,17.

КП.2009р. = 6397,5 / 2866,0 = 2,23.

Zп.2008р. = -0,3877-1,0736*2,17 + 0,0579*0,77= -2,67.

Zп.2009р. = -0,3877-1,0736*2,23 + 0,0579*0,89 = -2,73.

Ймовірність банкрутства підприємства по даній моделі менше 50%, так як Z < 0. Ця модель не потребує значного обсягу вихідної інформації, але її недоліком є недостатня точність прогнозування ймовірності банкрутства (похибка ∆Z = ±0,65).

 1.  Та існує модель більш адаптована до умов розвитку бізнесу на Україні, цю модель Альтман запропонував у 1983 році:

Z2008р. = 0,717*0,21+0,847*(-0,19)+3,107*0,01+0,42*4,50+0,995*0,33 =  

         = 2,24.

Z2009р  = 0,717*0,21+0,847*(-0,23)+3,107*(-0,06)+0,42*4,76+0,995*0,33 =

         = 2,10.

Підсумовуючи всі дані, можна дійти висновку, що на кінець аналізованого періоду ймовірність банкрутства даного підприємства низька (2,10 > 1,23), але в порівнянні з попереднім роком виросла через погіршення ефективності діяльності підприємства.

 1.  Дискримінанта модель розроблена Лісом:

Z2008р. = 0,063*0,39+0,092*0,01+0,057*(-0,19)+0,001*4,50 = 0,02.

Z2009р.  = 0,063*0,39+0,092*(-0,06)+0,057*(-0,23)+0,001*4,76 = 0,01.

За результатами розрахунків можна зробити висновок, що підприємство ВАТ «Електротехнологія» за аналізуємий період має високу загрозу банкрутства, так як Z - показник має значення нижче оптимального (Z<0,037) та спостерігається його зниження. Дана тенденція пов’язана з отриманням підприємством операційного збитку протягом 2009 року.

 1.  Методика У. Бівера приведена у таблиці 4.8 і 4.9.

Оскільки цей метод не передбачає виведення інтегрального коефіцієнта одразу розглянемо результати за двома показниками.

Таблиця 4.8

Система показників Бівера за 2008 рік

Показник

Значення показнику

Для успіш-них фірм

За 5 років до банкрутства

За рік до банкрутства

Коефіцієнт Бівера

0,21

Коефіцієнт загальної ліквідності

1,93

Рентабельність капіталу за чистим прибутком

0,24

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,18

Коефіцієнт покриття активів власним оборотним капіталом

0,21

Коефіцієнт Бівера нижчий за рекомендоване значення (0,4-0,45) і свідчить про те що підприємство за 5 років до банкрутства.

Фінансування діяльності за рахунок власних коштів та невисока питома вага позикового капіталу, призвели до того, що за коефіцієнтом концентрації позикового капіталу підприємство успішне.

Точно визначити вірогідність банкрутства за 2008 рік не можливо, але позитивною є тенденція відсутності значень у колонці «за рік до банкрутства».

Розглянемо показники за 2009 рік.

Таблиця 4.9

Система показників Бівера за 2009 рік

Показник

Значення показнику

Для успішних фірм

За 5 років до банкрутства

За рік до банкрутства

Коефіцієнт Бівера

-0,16

Коефіцієнт загальної ліквідності

3,04

Рентабельність капіталу за чистим прибутком

-6,33

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,17

Коефіцієнт покриття активів власним оборотним капіталом

0,19

Точно визначити вірогідність банкрутства за показниками 2009 року також не можливо, оскільки три коефіцієнти знаходяться у колонці «за рік до банкрутства» і «за 5 років до банкрутство», а два – «успішне». Але так як два показника говорять про успіх підприємства, то можна сказати що ймовірність банкрутства невелика.

5. Модель Савицької:

Z2008р. = 1-0,98*0,54-1,8*1,56-1,836*0,77-0,28*0,003 = -3,70.

Z2009р. = 1-0,98*0,55-1,8*1,52-1,836*0,89-0,28*(-0,077) = -3,90.

Зрівнявши показники із нормативним значенням можемо сказати, що підприємство є фінансово стійким так як величина Z2008-2009 менша за 0.

6. Модель Р. С. Сайфуліна і Г. Г. Кадикова:

R2008р. = 2*0,54 + 0,1*1,93 + 0,08*1,39 + 0,45*0,01 + 0,003 = 1,39.

R2009р. = 2*0,55 + 0,1*3,04 + 0,08*1,34 + 0,45*(-0,16) + (-0,077) = 1,36.

По результатам розрахунку можна сказати, що підприємство ВАТ «Електротехнологія» напротязі обох років має задовільний стан, так як R>1, але за 2009 рік цей показник зменшився у результаті значного зменшення прибутку, а отже і рентабельності власного капіталу та коефіцієнту менеджменту.

Підсумовуючи оцінку ймовірності банкрутства ВАТ „Електротехнологія” можемо зазначити, що до єдиного висновку по розрахунках ми прийти не можемо, однак слід відмітити, негативні тенденції в розвитку підприємства.

Для деталізації дослідження оцінимо вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на появу кризових явищ в діяльності ВАТ „Електротехнологія”.

4.2. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на появу кризових явищ в діяльності ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ”

Для більш детальної оцінки ВАТ „Електротехнологія” доповнимо кількісну оцінку діяльності підприємства, якісною. Для цього використаємо SWOT – аналіз та зважену рейтингову оцінку конкурентоспроможності.

Однак, перед початком дослідження необхідно окреслити поле та умови дослідження, без цього його якість буде доволі низькою.

По – перше, необхідно відмітити, що перелічену гаму продукції у розділі 3 випускає в Україні тільки підприємство, що досліджується.

По – друге, воно поставляє свою продукцію в більшій мірі у країни, учасниці СНД та Україну.

По – третє, головним ринком збуту для підприємства є Російська Федерація.

По – четверте, його головними конкурентами є тільки два підприємства: АТ „Могільовспецтехніка” (республіка Бєларусь), ТОВ „Електротехпром” (м. Єкатеринбург, Російська Федерація).

По – п’яте, перелічені конкуренти не випускають такого асортименту продукції.

По – шосте, підприємство було організовано раніше конкурентів та має широке коло споживачів.

Виходячи з наведених вище даних, розпочнемо якісний аналіз конкурентоспроможності ВАТ „Електротехнологія” з проведення SWOT – аналізу у таблиці 4.10.

Таблиця 4.10

SWOT – аналіз ВАТ „Електротехнологія”

Сфера функціонування

Характеристики

1

2

Сильні сторони

1. Імідж – оскільки підприємство є першим виробником продукції для електротехнічних підприємств на території бувшого СРСР.

2. Наявність підготовлених, висококваліфікованих кадрів – оскільки в м. Запоріжжі більше 40 років готують спеціалістів по цьому напряму діяльності.

3. Широкий асортимент продукції, що виготовляється.

4. Наявність підготовленої виробничої інфраструктури для виготовлення саме продукції електротехнічного призначення – оскільки підприємство будувалось для задоволення інтересів ряду підприємств електротехнічної промисловості в м. Запоріжжі, в першу чергу ВАТ „Запорізький трансформаторний завод”.

5. Низький ступінь залежності від зовнішніх кредиторів – що видно з аналізу пасивів.

Слабкі сторони

1. Застаріле обладнання, що видно з зростання коефіцієнтів зносу.

2. Висока ресурсоємність, енергоємність виробництва, що є наслідком використання застарілого обладнання, більшість якого була закуплена ще за часів СРСР.

3. Високі ціни на продукцію, що є наслідком високих витрат.

4. Низька оплата праці.

5. Високий середній вік працівників та відсутність на підприємстві „молодих” кадрів, що викликане низькою оплатою праці.

6. Слабкий менеджмент, що видно з попередніх перелічених слабких сторін.

7. Проблеми з фінансуванням діяльності, тому що своїх резервів у підприємства не має, а до зовнішніх кредиторів воно не звертається.

8. Відсутність інноваційних розробок як у сфері виробництва, так і у сфері менеджменту та маркетингу.

9. Низька якість обладнання, що викликане його виготовленням на застарілому обладнанні.

10. Низький рівень автоматизації та механізації виробництва.

Можливості

1. Падіння курсу гривні до світових валют, у тому числі до російського рубля, що дозволяє навіть дорогій продукції ВАТ „Електротехнологія” бути частково конкурентоспроможній.

2. Відсутність митних перепон для експорту продукції підприємства у більшість країн СНД, у тому числі у Російську Федерацію.

Продовження табл. 4.10

1

2

Небезпеки

1. Суттєве скорочення попиту на продукцію підприємства, так як його головними споживачами є підприємства машинобудування, які гірше всіх переживають економічну кризу.

2. Посилення конкуренції, на фоні скорочення попиту.

3. Зростання цін на енергоносії, у тому числі на імпортний газ.

4. Відсутність банківського кредитування, що звужує можливості для участі у тендерних торгах.

5. Проблеми законодавчого характеру, особливо в рамках закону „Про акціонерні товариства”.

6. Протекціоністскі заходи з боку країн – імпортерів продукції підприємства.

Спираючись на проведене дослідження у таблиці можемо зазначити суттєві проблеми у ВАТ „Електротехнологія”, що ускладнює його роботу та може призвести його до банкрутства.

Доповнимо дослідження конкурентоспроможності ВАТ „Електротехнологія” зваженою рейтинговою оцінкою його конкурентоспроможності у таблиці 4.11.

Таблиця 4.11

Зважена рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємства

Характеристика

Вагомість, од.

Підприємство

ВАТ „Електротехнологія”

АТ „Могільовспецтехніка”

ТОВ „Електротехпром”

Рейтинг

Зваж. рейтинг

Рейтинг

Зваж. рейтинг

Рейтинг

Зваж. рейтинг

1. Ціна

0,4

3

1,2

1

0,4

2

0,8

2. Якість

0,3

2

0,6

2

0,6

1

0,3

3. Менеджмент

0,1

3

0,3

2

0,2

1

0,1

4. Персонал

0,1

2

0,2

2

0,2

2

0,2

5. Імідж

0,1

1

0,1

2

0,2

2

0,2

Всього

1,00

11

2,4

9

1,6

8

1,6

Проведене дослідження у таблиці підтверджує дослідження у рамках SWOT – аналізу, і свідчить про низьку конкурентоспроможність ВАТ „Електротехнологія”.

Підсумовуючи дослідження необхідно зазначити, що ВАТ „Електротехнологія” необхідно вирішувати свої проблеми комплексно в рамках розробки системи антикризового фінансового управління.

4.3. Оптимізація антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”

Запобігання кризі підприємства ВАТ «Електротехнологія», ефективне її подолання і ліквідація її негативних наслідків буде забезпечуватися в процесі антикризового менеджменту.

Щоб механізм антикризового управління на ВАТ «Електротехнологія» не просто функціонував, а функціонував ефективно, він повинен містити такі складові:

 1.  Здійснення постійного моніторингу фінансового стану підприємства з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку.
 2.  Визначення масштабів кризового стану підприємства.
 3.  Дослідження основних факторів, що обумовлюють кризовий розвиток підприємства.
 4.  Формування системи цілей виходу підприємства з кризового стану, адекватних його масштабам.
 5.  Вибір і використання діючих внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства, що відповідають масштабам його кризового фінансового стану.
 6.  Вибір ефективних форм санації підприємства.
 7.  Забезпечення контролю за результатами розроблених заходів щодо виходу підприємства з фінансової кризи.

Схема механізму антикризового управління на ВАТ «Електротехнологія» наведена на рис. 4.1.

Система антикризового управління ВАТ «Електротехнології» має базуватись на певних принципах:

–  принцип постійної готовності до реагування;

–  принцип терміновості реагування;

–  принцип адекватності реагування;

–  принцип комплексності рішень, що приймаються;

–  принцип альтернативності дій;

–  принцип адаптивності управління;

–  принцип пріоритетності використання внутрішніх ресурсів;

–  принцип оптимальності зовнішньої санації;

–  принцип ефективності.

Рис. 4.1. Механізм антикризового управління на ВАТ «Електротехнологія»

Наведені принципи мають бути основою організації системи антикризового управління підприємством ВАТ «Електротехнологія».

Таким чином, для виведення підприємства з кризи необхідно розробити та застосувати на підприємстві систему антикризового управління.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Оцінивши антикризовий менеджмент ВАТ «Електротехнологія» за 2008-2009 роки за допомогою фінансового аналізу можемо зробити висновки:

 1.  Відбувається зниження розміру майна підприємства зі збереженням важкої структури активів - переважають у структур необоротні активи.
 2.  Збільшення дебіторської заборгованості протягом двох років свідчить про неякісне керівництво.
 3.  За результатами аналiзу встановлено, що пiдприємство має достатнiй запас лiквiдностi. Так, на 1 грн. поточних зобов`язань пiдприємство має 0,30 грн. високолiквiдних активiв.
 4.  Підприємство забезпечено власними оборотними засобами, так, чистий оборотний капiтал станом на 31.12.2009р. становить 3181 тис.грн., коефiцiєнт їх забезпеченностi (покриття) дорiвнює 3,04, при теоретичному значеннi його бiльше 1,0.
 5.  Зменшення адміністративних витрат та інших видатків є позитивною тенденцією.
 6.  В цілому відбулися як позитивні, так і негативні зміни у складі показників фінансової стійкості підприємства. Значення коефіцієнту економічної незалежності перевищує нормативне значення та свідчить про незначну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, так на кінець періоду підприємство на 89,4% фінансувалося за рахунок власного капіталу. Відповідно, протягом періоду відбулося зменшення фінансової залежності. Водночас це є негативною тенденцією, так як практично не використовується позиковий капітал.
 7.  Погіршення всіх показників рентабельності.

Загалом є значна ймовірність банкрутства, так як підприємство стало отримувати збитки.

У ході роботи також було здійснене дослідження і порівняння методологічних підходів до прогнозування банкрутства підприємства ВАТ «Електротехнологія», що розповсюджені в закордонній та вітчизняній практиці. У результаті чого, можна зробити висновок, що майже усі закордонні моделі є недієздатними на українських підприємствах, в тому числі і на аналізованому ВАТ «Електротехнологія», через відсутність необхідних даних для підрахунку деяких показників, тому розрахунки можна вважати неточними. Стосовно тих моделей, які в принципі можна застосовувати для підприємств України, є модель Альтмана та вітчизняні підходи до оцінки ймовірності банкрутства.

Проведений SWOTаналіз та зважена рейтингова оцінка підтвердили раніше зроблені висновки про не конкурентноздатність ВАТ «Електротехнологія» та його суттєві проблеми.

Для вирішення проблем підприємства, що досліджується та виводу його з кризи було запропоновано механізм антикризового управління.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Уткин Э.А. Антикризисное управление. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Изд-во ЭКМОС, 2007. – 400 с.
 2.  Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1994. – 545 с.
 3.  Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2010. – 469 с.
 4.  Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 320 с.
 5.  Кривовязюк І.В. Підприємство в умовах ринку: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Кондор, 2009. – 840 с.
 6.  Антикризисное управление: Учебник для студентов вузов / Под ред. Э.М. Короткова, А.А. Беляева, Д.В. Валовой и др. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 432 с.
 7.  Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 335 с.
 8.   Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
 9.  Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. Фінансово-економічний аналіз: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2010. – 528 с.
 10.  Ковалев В.В. Анализ финансового состояния и прогнозирование банкротства. – К.: ВД «Аудит – ажур», 1994. – 163 с.
 11.   Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 488 с.
 12.  Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Житомир: ВД «Рута», 2007. – 704 с.
 13.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна –  К.: КНЕУ, 2011. - 546 с.
 14.  Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: ВД «Магнолія Плюс», 2006. - 367 с.
 15.  Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – К.: ВД «Знання», 2000. – 261 с.
 16.  Моцак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства //Фінанси України. – 2009. – №10. – С. 38-39.
 17.  Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.
 18.  Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Темченок А. Г., Брадуло О. М.. Аналіз фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 425 с.
 19.  Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2010. – 240 с.
 20.  Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2008. - 328 с.


ДОДАТКИ


ДОДАТОК А

Алгоритм розрахунку основних показників

фінансового стану підприємства

Найменування показника

Порядок розрахунку

Рекомендоване значення і тенденції зміни

1

2

3

Показники ефективності використання основних засобів

Коефіцієнт зносу основних засобів

сума нарахованого зносу / первісна вартість основних засобів

<0,5, зменшення

Коефіцієнт придатності основних засобів

1 – коефіцієнт зносу

>0,5, збільшення

Коефіцієнт оновлення основних засобів

-

Коефіцієнт вибуття основних засобів

-

Показники ліквідності й платоспроможності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,3

Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності

0,7-1

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

1,5-2,5

Показники фінансової стабільності

Власні оборотні кошти

>0, збільшення

Робочий (оборотний) капітал

>0, збільшення

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,2-0,4, збільшення

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

>0,1, збільшення

Коефіцієнт забезпеченості обороту власними оборотними коштами

>0,1, збільшення

Коефіцієнт автономії

0,5, збільшення

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

1, зменшення

Продовження додатку А

1

2

3

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,4

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

0,6

Показники ділової активності

Коефіцієнт загальної оборотності активів

Збільшення

Коефіцієнт оборотності запасів

Збільшення

Строк обороту запасів

Скорочення

Коефіцієнт оборотності загальної суми дебіторської заборгованості

Збільшення

Строк обороту загальної суми дебіторської заборгованості

Скорочення

Коефіцієнт оборотності загальної суми кредиторської заборгованості

Збільшення

Строк обороту загальної суми кредиторської заборгованості

Скорочення

Тривалість операційного циклу

Строк оброта запасів + Строк оброта дебіторської заборгованості

Скорочення

Тривалість фінансового циклу

Тривалість операційного цикла – Строк оборота кредиторської заборгованості

Скорочення

Показники рентабельності

Рентабельність сукупних активів

>0, збільшення

Рентабельність власного капіталу

>0, збільшення

Валова рентабельність продажів

>0, збільшення

Операційна рентабельність продажів

>0, збільшення

Чиста рентабельність продажів

>0, збільшення


ДОДАТОК Б

Організаційна структура ВАТ «Електротехнологія»


ДОДАТОК В

Баланс ВАТ «Електротехнологія»

на 31 Грудня 2008 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

  A К Т И В

 

 

 

  І. Необоротні активи

 

 

 

  Нематеріальні активи:

 

 

 

  залишкова вартість

  010

13,0

9,0

  первісна вартість

  011

  26,0

27,0

  накопичена амортизація

  012

(13,0)

(18,0)

  Незавершене будівництво

  020

45,0

  45,0

  Основні засоби:

 

 

  залишкова вартість

  030

10593,0

10217,0

  первісна вартість

  031

26545,0

26648,0

  знос

  032

(15952,0)

(16431,0)

  Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

  040

  -

  -

  інші фінансові інвестиції

  045

  -

-

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  050

-

  -

  Відстрочені податкові активи

  060

  -

  -

  Інші необоротні активи

  070

  -

  -

  Гудвіл при консолідації

  075

  -

  -

  Усього за розділом І

  080

10651,0

10271,0

  ІІ. Оборотні активи

 

 

 

  Запаси:

 

  виробничі запаси

  100

594,0

504,0

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  110

  -

  -

  незавершене виробництво

  120

1258,0

2094,0

  готова продукція

  130

561,0

1743,0

Продовження додатку В

  товари

  140

45,0

35,0

  Векселі одержані

  150

  -

  -

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

 

 

 

  чиста реалізаційна вартість

  160

795,0

889,0

  первісна вартість

  161

795,0

889,0

  резерв сумнівніх боргів

  162

  -

-

  Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

  з бюджетом

  170

338,0

-

  за виданими авансами

  180

135,0

372,0

  з нарахованих доходів

  190

  -

  -

  із внутрішніх розрахунків

  200

  -

  -

  Інша поточна дебіторська заборгованість

  210

  6,0

45,0

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  -

  -

  Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

  в національній валюті

  230

772,0

353,0

  в іноземній валюті

  240

1010,0

1543,0

  Інші оборотні активи

  250

50,0

477,0

  Усього за розділом ІІ

  260

5564,0

8055,0

  ІІІ. Витрати майбутніх періодів

  270

  -

-

  Баланс

  280

16215,0

18326,0

П А С И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

  І. Власний капітал

 

 

  Статутний капітал

  300

1082,0

1082,0

  Пайовий капітал

  310

  -

  -

  Додатковий вкладений капітал

  320

-

-

  Інший додатковий капітал

  330

  16229,0

16229,0

  Резервний капітал

  340

32,0

32,0

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

(3232,0)

  (3190,0)

  Неоплачений капітал

  360

  -

  -

  Вилучений капітал

  370

  -

  -

  Накопичена курсова різниця

  375

  -

  -

Продовження додатку В

  Усього за розділом І

  380

  14111,0

14153,0

  Частка меншості

  385

  -

  -

  ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

  Забезпечення виплат персоналу

  400

  -

  -

  Інші забезпечення

  410

  -

  -

  Вписуваний рядок – сума страхових резервів

  415

  -

  -

  Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резервах

  416

  -

  -

  Цільове фінансування

  420

  -

  -

  Усього за розділом ІІ

  430

  -

  -

  ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

  Довгострокові кредити банків

  440

  -

  -

  Інші довгострокові фінансові зобов'язання

  450

  -

  -

  Відстрочені податкові зобов'язання

  460

-

-

  Інші довгострокові зобов'язання

  470

  -

  -

  Усього за розділом ІІІ

  480

-

-

  ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

  Короткострокові кредити банків

  500

-

-

  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

  510

  -

  -

  Векселі видатні

  520

  -

  -

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

467,0

502,0

  Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

  з одержаних авансів

  540

1387,0

3259,0

  з бюджетом

  550

49,0

139,0

  з позабюджетних платежів

  560

-

  -

  зі страхування

  570

47,0

66,0

  з оплати праці

  580

136,0

157,0

  з учасниками

  590

2,0

-

  із внутрішніх розрахунків

  600

  -

  -

  Інші поточні зобов'язання

  610

16,0

  50,0

  Усього за розділом ІV

  620

2104,0

4173,0

  V. Доходи майбутніх періодів

  630

-

-

  Баланс

  640

16215,0

18326,0

Керівник                           ____________         ___________________________

 

Головний бухгалтер       ____________         ____________________________

ДОДАТОК Д

Баланс ВАТ «Електротехнологія»

на 31 Грудня 2009 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

  A К Т И В

 

 

  І. Необоротні активи

 

 

 

  Нематеріальні активи:

 

 

 

  залишкова вартість

  010

9,0

8,0

  первісна вартість

  011

27,0

28,0

  накопичена амортизація

  012

(18,0)

(20,0)

  Незавершене будівництво

  020

  45,0

  160,0

  Основні засоби:

 

 

 

  залишкова вартість

  030

10217,0

9760,0

  первісна вартість

  031

26648,0

26762,0

  знос

  032

(16431,0)

  (17002,0)

  Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

  040

  -

  -

  інші фінансові інвестиції

  045

  -

-

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  050

-

  -

  Відстрочені податкові активи

  060

  -

  -

  Інші необоротні активи

  070

  -

  -

  Гудвіл при консолідації

  075

  -

  -

  Усього за розділом І

  080

10271,0

9928,0

  ІІ. Оборотні активи

 

 

 

  Запаси:

 

 

 

  виробничі запаси

  100

504,0

480,0

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  110

  -

  -

  незавершене виробництво

  120

2094,0

  1645,0

  готова продукція

  130

  1743,0

684,0

Продовження додатку Д

  товари

  140

35,0

35,0

  Векселі одержані

  150

  -

  -

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

 

 

 

  чиста реалізаційна вартість

  160

889,0

1128,0

  первісна вартість

  161

889,0

1128,0

  резерв сумнівніх боргів

  162

  -

-

  Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

  з бюджетом

  170

-

-

  за виданими авансами

  180

372,0

243,0

  з нарахованих доходів

  190

  -

  -

  із внутрішніх розрахунків

  200

  -

  -

  Інша поточна дебіторська заборгованість

  210

  45,0

3,0

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  -

  -

  Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

  в національній валюті

  230

353,0

392,0

  в іноземній валюті

  240

1543,0

80,0

  Інші оборотні активи

  250

477,0

50,0

  Усього за розділом ІІ

  260

8055,0

4740,0

  ІІІ. Витрати майбутніх періодів

  270

  -

-

  Баланс

  280

18326,0

14668,0

П А С И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

  І. Власний капітал

 

 

  Статутний капітал

  300

1082,0

1082,0

  Пайовий капітал

  310

  -

  -

  Додатковий вкладений капітал

  320

-

-

  Інший додатковий капітал

  330

  16229,0

16229,0

  Резервний капітал

  340

32,0

32,0

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

(3190,0)

  (4234,0)

  Неоплачений капітал

  360

  -

  -

  Вилучений капітал

  370

  -

  -

  Накопичена курсова різниця

  375

  -

  -

Продовження додатку Д

  Усього за розділом І

  380

  14153,0

13109,0

  Частка меншості

  385

  -

  -

  ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

  Забезпечення виплат персоналу

  400

  -

  -

  Інші забезпечення

  410

  -

  -

  Вписуваний рядок – сума страхових резервів

  415

  -

  -

  Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резервах

  416

  -

  -

  Цільове фінансування

  420

  -

  -

  Усього за розділом ІІ

  430

  -

  -

  ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

  Довгострокові кредити банків

  440

  -

  -

  Інші довгострокові фінансові зобов'язання

  450

  -

  -

  Відстрочені податкові зобов'язання

  460

-

-

  Інші довгострокові зобов'язання

  470

  -

  -

  Усього за розділом ІІІ

  480

-

-

  ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

  Короткострокові кредити банків

  500

-

-

  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

  510

  -

  -

  Векселі видатні

  520

  -

  -

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

502,0

332,0

  Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

  з одержаних авансів

  540

3259,0

1040,0

  з бюджетом

  550

139,0

72,0

  з позабюджетних платежів

  560

-

  -

  зі страхування

  570

66,0

19,0

  з оплати праці

  580

157,0

79,0

  з учасниками

  590

-

-

  із внутрішніх розрахунків

  600

  -

  -

  Інші поточні зобов'язання

  610

50,0

  17,0

  Усього за розділом ІV

  620

4173,0

1559,0

  V. Доходи майбутніх періодів

  630

-

-

  Баланс

  640

18326,0

14668,0

Керівник                           ____________         ___________________________

 

Головний бухгалтер       ____________         ____________________________

ДОДАТОК Е

Звіт про фінансові результати підприємства ВАТ «Електротехнологія» за 2009 р.

Форма№2 Код за ДКУД 1801003

Одиниця виміру: тис.грн.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

 Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

 010

6198,0

6012,0

 Податок на додану вартiсть

 015

827,0

274,0

 Акцизний збiр

 020

 -

 -

 

 025

 -

 -

 Інші вирахування з доходу

 030

-

 -

 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг)

 035

5371,0

5738,0

 Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг)

 040

(6929,0)

(5218,0)

 Валовий: прибуток

 050

-

520,0

 Валовий: збиток

 055

(1558,0)

-

 Iншi операцiйнi доходи

 060

9234,0

8862,0

 Адміністративні витрати

 070

(3049,0)

(3472,0)

 Витрати на збут

 080

(33,0)

 (108,0)

 Інші операційні витрати

 090

(5584,0)

(5728,0)

 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

 100

-

74,0

 Фінансові результати від операційної діяльності: збиток

 105

(990,0)

-

 Доход від участі в капіталі

 110

 -

 -

 Інші фінансові доходи

 120

12,0

43,0

 Інші доходи

 130

-

 -

 Фінансові витрати

 140

-

-

 Втрати від участі в капіталі

 150

 -

 -

 Інші витрати

 160

-

-

 Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток

 170

-

117,0

 Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток

 175

(978,0)

-

 Податок на прибуток від звичайної діяльності

 180

(66,0)

(75,0)

 Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

 185

 -

 -

Продовження додатку Е

 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

 190

 -

42,0

 Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток

 195

(1044,0)

-

 Надзвичайні: доходи

 200

 -

-

 Надзвичайні: витрати

 205

 -

 -

 Податки з надзвичайного прибутку

 210

 -

-

 Частка меншості

 215

 -

 -

 Чистий: прибуток

 220

-

42,0

 Чистий: збиток

 225

(1044,0)

-


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

 Матеріальні затрати

 230

2626,0

3434,0

 Витрати на оплату праці

 240

3565,0

4663,0

 Відрахування на соціальні заходи

 250

1659,0

2001,0

 Амортизація

 260

581,0

606,0

 Інші операційні витрати

 270

2726,0

2238,0

 Разом

 280

11157,0

12942,0


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

 300

-

 -

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

 310

-

 -

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

 320

-

 -

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

 330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

 340

 -

 -

Керівник                           ____________         ___________________________

Головний бухгалтер       ____________         _________________________


ДОДАТОК Є

Аналіз активу за 2008 р.

Актив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні відхилення,

тис. грн..

відносні величини,

%

темпи росту,%

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Залишкова вартість

010

13,00

0,08

9,00

0,05

-4,00

-0,03

69,23

 Первісна вартість

011

26,00

0,16

27,00

0,15

1,00

-0,01

103,85

 Накопичена амортизація

012

(13,00)

0,08

(18,00)

0,10

5,00

0,02

138,46

Незавершене будівництво

020

45,00

0,28

45,00

0,25

0,00

-0,03

100,00

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

 Залишкова вартість

030

10593,00

65,33

10217,00

55,75

-376,00

-9,58

96,45

Первісна вартість

031

26545,00

163,71

26648,00

145,41

103,00

-18,3

100,39

 Знос                          .

032

(15952,00)

98,38

(16431,00)

89,66

479,00

-8,72

103,00

Усього за розділом І

080

10651,00

65,69

10271,00

56,05

-380,00

-9,64

96,43

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

 

 

 виробничі запаси

100

594,00

3,66

504,00

2,75

-90,00

-0,91

84,85

 незавершене виробництво

120

1258,00

7,76

2094,00

11,43

836,00

3,67

166,45

 готова продукція

130

561,00

3,46

1743,00

9,51

1182,00

6,05

310,70

 товари

140

45,00

0,28

35,00

0,19

-10,00

-0,09

77,78

Дебіторська заборгованість за товари, робити, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

 чиста реалізаційна вартість

160

795,00

4,90

889,00

4,85

94,00

-0,05

111,82

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 з бюджетом

170

338,00

2,08

-

-

-338,00

-2,08

-

 за виданими авансами

180

135,00

0,83

372,00

2,03

237,00

1,20

275,56

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

6,00

0,04

45,00

0,25

39,00

0,21

750,00

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

 в національній валюті

230

772,00

4,76

353,00

1,93

-419,00

-2,83

45,73

 в іноземній валюті

240

1010,00 

 6,23

 1543,00

 8,42

 533,00

2,19

 152,77

Інші оборотні активи

250

50,00

0,31

477,00

2,60

427,00

2,29

954,00

Усього за розділом ІI

260

5564,00

34,31

8055,00

43,95

2491,00

9,64

144,77

Баланс

280

16215,00

100,00

18326,00

100,00

2111,00

-

113,02


        ДОДАТОК Ж

Аналіз активу за 2009 р.

Актив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні відхилення,

тис. грн..

відносні величини,

%

темпи росту,%

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Залишкова вартість

010

9,00

0,05

8,00

0,05

-1,00

0,00

88,89

 Первісна вартість

011

27,00

0,15

28,00

0,19

+1,00

+0,04

103,7

 Накопичена амортизація

012

(18,00)

0,10

(20,00)

0,14

+2,00

+0,04

111,11

Незавершене будівництво

020

45,00

0,25

160,00

1,09

+115,00

+0,84

355,56

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

 Залишкова вартість

030

10217,00

55,75

9760,00

66,54

-457,00

+10,79

95,53

Первісна вартість

031

26648,00

145,41

26762,00

182,45

+114,00

+37,04

100,43

 Знос                          .

032

(16431,00)

89,66

(17002,00)

115,91

+571,00

+26,25

103,48

Усього за розділом І

080

10271,00

56,05

9928,00

67,68

-343,00

+11,63

96,66

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

 

 

 виробничі запаси

100

504,00

2,75

480,00

3,27

-24,00

+0,52

95,24

 незавершене виробництво

120

2094,00

11,43

1645,00

11,21

-449,00

-0,22

78,56

 готова продукція

130

1743,00

9,51

684,00

4,66

-1059,00

-4,85

39,24

 товари

140

35,00

0,19

35,00

0,24

0,00

+0,05

100,00

Дебіторська заборгованість за товари, робити, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

 чиста реалізаційна вартість

160

889,00

4,85

1128,00

7,69

+239,00

+2,84

126,88

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 за виданими авансами

180

372,00

2,03

243,00

1,67

-129,00

-0,36

65,32

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

45,00

0,25

3,00

0,02

-42,00

-0,23

6,67

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

 в національній валюті

230

353,00

1,93

392,00

2,67

+39,00

+0,74

111,05

 в іноземній валюті

240

1543,00 

8,42

 80,00

0,55

-1463,00

-7,87

5,18

Інші оборотні активи

250

477,00

2,60

50,00

0,34

-427,00

-2,26

10,48

Усього за розділом ІI

260

8055,00

43,95

4740,00

32,32

-3315,00

-11,63

58,85

Баланс

280

18326,00

100,00

14668,00

100,00

-3658,00

-

80,04


        ДОДАТОК І

Аналіз пасиву за 2008 р.

Пасив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні відхилення,

тис. грн..

відносні величини,

%

темпи росту,%

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

1082,00

6,67

1082,00

5,90

0,00

-0,77

100,00

Інший додатковий капітал

330

16229,00

100,09

16229,00

88,56

0,00

-11,53

100,00

Резервний капітал

340

32,00

0,20

32,00

0,17

0,00

-0,03

100,00

Непокритий збиток

350

(3232,00)

19,93

(3190,00)

17,41

-42,00

-2,52

98,70

Усього за розділом І

380

14111,00

87,02

14153,00

77,23

+42,00

-9,79

100,30

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

430 

-

-

-

-

-

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

480 

-

-

-

-

-

-

-

ІV. Поточні зобов'язання

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

467,00

2,88

502,00

2,74

+35,00

-0,14

107,49

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

1387,00

 8,55

3259,00 

17,78 

 +1872,00

+9,23

 234,97

з бюджетом

550

49,00

0,30

139,00

0,76

+90,00

+0,46

283,67

зі страхування

570

47,00

0,29

66,00

0,36

+19,00

+0,07

140,43

з оплати праці

580

136,00

0,84

157,00

0,86

+21,00

+0,02

115,44

з учасниками

590

2,00

0,01

-

-

-2,00

-0,01

0,00

Інші поточні зобов'язання

610

16,00

0,10

50,00

0,27

+34,00

+0,17

312,50

Усього за розділом ІV

620

2104,00

12,98

4173,00

22,77

+2069,00

+9,79

198,34

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

640

16215,00

100,00

18326,00

100,00

+2111,00

0,00

113,02


        ДОДАТОК И

Аналіз пасиву за 2009 р.

Пасив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні відхилення,

тис. грн..

відносні величини,

%

темпи росту,%

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

1082,00

5,90

1082,00

7,38

0,00

+1,48

100,00

Інший додатковий капітал

330

16229,00

88,56

16229,00

110,64

0,00

+22,08

100,00

Резервний капітал

340

32,00

0,17

32,00

0,22

0,00

+0,05

100,00

Непокритий збиток

350

(3190,00)

17,41

(4234,00)

28,87

+1044,00

+11,46

132,73

Усього за розділом І

380

14153,00

77,23

13109,00

89,37

-1044,00

+12,14

92,62

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

430 

-

-

-

-

-

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

480 

-

-

-

-

-

-

-

ІV. Поточні зобов'язання

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

502,00

2,74

332,00

2,26

-170,00

-0,48

66,14

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

3259,00 

17,78

1040,00

7,09

-2219,00

-10,69

 31,91

з бюджетом

550

139,00

0,76

72,00

0,49

-67,00

-0,27

51,80

зі страхування

570

66,00

0,36

19,00

0,13

-47,00

-0,23

28,79

з оплати праці

580

157,00

0,86

79,00

0,54

-78,00

-0,32

50,32

Інші поточні зобов'язання

610

50,00

0,27

17,00

0,12

-33,00

-0,15

34,00

Усього за розділом ІV

620

4173,00

22,77

1559,00

10,63

-2614,00

-12,14

37,36

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

640

18326,00

100,00

14668,00

100,00

-3658,00

0,00

80,04


Аналіз звіту про фінансові результати

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

На 2008 р.

На 2009 р.

Зміни

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні величини,

тис. грн..

відносні величини,

%

абсолютні відхилення,

тис. грн..

відносні величини,

%

темпи росту,%

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6012,0

100,0

6198,0

100,0

+186,0

0,0

103,1

Податок на додану вартість

015

274,0

4,6

827,0

13,3

+553,0

+8,7

301,8

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5738,0

95,4

5371,0

86,7

-367,0

-8,7

93,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5218,0

86,8

6929,0

111,8

+1711,0

+25,0

132,8