Конституційні норми: поняття, структура, класифікація

Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки, встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин, що становлять предмет галузі КП.

2014-08-04

15.03 KB

7 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


14. Конституційні норми: поняття,структура,класифікація

Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки,встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин,що становлять предмет галузі КП.

Від інших правових норм вони відрізняються:

- особливим змістом - регулюють особливе коло відносин;

- установчим характером приписів - визначають основи побудови правової системи та державного механізму;

- особливостями структури (для них не є характерною класична тричленна структура (гіпотеза, диспозиція і санкція). Так, деякі конституційно-правові норми взагалі мають лише диспозицію, наприклад, «Україна є республікою» (ст. 5 Конституції України), інші - диспозицію і гіпотезу, наприклад, «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України» (ст. 32 Конституції України), а санкція міститься лише в окремих конституційно-правових нормах, наприклад, «Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину» (ст. 111 Конституції України);переважна більшість не містить санкції;)

- основоположним джерелом – Конституція України;

- особливим колом суб'єктів - народ, держава тощо;

- загальнорегулятивним характером -(норми-принципи, норми-декларації, норми-дефініції, норми-програми, норми-роз'яснення, норми-довідки тощо). Зокрема, багато  ТАКИХ НОРМ  міститься в Преамбулі та розділі І Конституції України: «Україна є унітарною державою» (ст. 2); «В Україні існує єдине громадянство» (ст. 4); «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» (ст. 8). Подібні норми характеризуються також особливим механізмом реалізації - внаслідок їх реалізації виникають не конкретні, а загальні правові відносини або правові стани (стан громадянства, статус Автономної Республіки Крим у складі України тощо).

Виходячи з цих особливостей, до специфічних особливостей норм конституційного права слід віднести:

 •  вищу юридичну силу норм деяких конституційно-правових актів (КУ, окремі акти КСУ, конституційні закони мають вищу юридичну силу порівняно з іншими нормативними актами)
 •  особливий юридичний зміст (специфічна сфера регулювання суспільних відносин)
 •  установчий характер конституційних норм (встановлює устрій держави, визначає принципи її діяльності, систему державних органів та їх компетенцію)
 •  безпосередній та прямий характер їхньої дії (пряма дія – це дія через закон, зміст якого визначається нормою Конституції: закон конкретизує цю норму; якщо такого закону немає, то норма може діяти безпосередньо)
 •  особливості їхньої структури (більшість конституційно-правових норм не має класичної тричленної структури: у багатьох з них немає санкції, деякі складаються лише з диспозиції; )

Класифікувати конституційно-правові норми можна наступним чином:

 1.  За змістом (залежно від того, які сфери суспільних відносин, що становлять предмет галузі конституційного права, вони регулюють)
 •  норми, які визначають основні засади конституційного ладу України
 •  норми, які закріплюють основні конституційні права і свободи людини і громадянина
 •  норми, які закріплюють народне волевиявлення (вибори, референдуми) та інші форми безпосередньої демократії
 •  норми, які закріплюють організацію державної влади: законодавчої, виконавчої та судової, влади Президента України, самоврядування тощо
 •  норми, які закріплюють територіальний устрій України, зокрема його визначальні принципи, систему адміністративно-територіального поділу, статус Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя
 1.  За юридичною силою
 •  Конституція
 •  закони
 •  постанови ВРУ; укази, розпорядження ПУ; постанови КМУ
 •  акти органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування
 1.  За призначенням у механізмі правового регулювання
 •  матеріальні («ВРУ працює сесійно» - КУ)
 •  процесуальні (засіб реалізації матеріальних норм «Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування» - ЗУ «Про вибори народних депутатів»)
 1.  За терміном дії
 •  постійні (невизначений строк дії)
 •  тимчасові (зазвичай у перехідних положеннях НПА)
 •  виключні (наприклад: «…на період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи…» - ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»)
 1.  За територією дії
 •  загальні (КУ)
 •  локальні (Конституція АРК)
 1.  За характером приписів
 •  уповноважуючі (право суб’єктів виконувати певні дії, норми-принципи)
 •  зобов’язуючі (обов’язок суб’єктів діяти в межах норми: конституційні обов’язки громадян)
 •  забороняючі (неприпустимість суб’єктів порушувати правові приписи: «Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом» - КУ)
 •  + (ВИХОДЯЧИ З МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ, ПРО ЩО НАПИСАНО У МЕНЕ В КОНСПЕКТІ, можливо є ще встановлюючи норми,для визначення прав і свобод.О.Левченко)
 1.  За характером втілених приписів
 •  імперативні (не надають свободи вибору своєї поведінки: «Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів» - КУ)
 •  диспозитивні (Можливість вибрати варіант поведінки: «Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України…» - КУ)
 1.  За функціональною спрямованістю
 •  регулятивні

охоронні (містить модель поведінки, яка застосовується в разі порушення регулятивних норм 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
14236. Інноваційна діяльність: поняття та класифікація. Вплив на виробництво 80.72 KB
  У цей складний для України період відродження ринкових відносин коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу його структурна перебудова і забезпечення подальшого науковотехнічного розвитку проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового значення оскільки її вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня а отже прискорити економічне зростання національної економіки. Сьогодні інновації стають ключовим чинником...
7083. Історична довідка. Основні поняття. Класифікація двигунів 31.32 KB
  Студент після засвоєння навчального курсу повинен знати: – сучасні конструкції автомобільних двигунів; – суть та призначення робочих процесів в автомобільних двигунах; – ефективність використання різних палив; – специфіку показників роботи різних типів транспортних двигунів які випливають з їх конструктивних особливостей та регулювання; – причин зміни показників роботи двигунів у залежності від експлуатаційних факторів; – норми екологічної безпеки автомобільних двигунів; повинен вміти: – вести розрахунки робочого процесу...
4226. Поняття і структура державної влади 14.53 KB
  Поняття і структура державної влади Державна влада це організація і здійснення політичної влади в Україні державою її органами і посадовими особами у межах і порядку передбачених Конституцією і законами України. Тобто державна влада це один із видів політичної публічної влади що здійснюється державою її органами та посадовими особами. Таке тлумачення поняття державної влади дає можливість розмежувати державну владу й інші види влади безпосереднє народовладдя місцеве самоврядування тощо принаймні за субєктами і обєктами...
9375. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ 17.36 KB
  Економічна система це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі виробництва обміну розподілу і споживання товарів і послуг а також у процесі регулювання такої діяльності. Функціональна структура економічних систем: Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Ринкова економічна система заснована на приватній власності функціонування і розвиток якої регулюється конкуренцією господарюючих...
9431. ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ТИПИ 16.56 KB
  Необхідність та межі державного втручання в економіку визначаються цілями соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Так, у США, Канаді, Великобританії дотримуються концепції економічного лібералізму, що полягає у державній активності через бюджетно-фіскальну та грошово-кредитну системи.
6508. Мета та задачі курсу СДЕЗ. Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Класифікація, узагальнена структура та характеристики СДЕЗ 12.7 KB
  Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Вивчення систем зв’язку що забезпечують передачу прийом та обмін символьними та графічними даними методи їхнього представлення на всіх етапах відтворення даних на носіях різного типу...
7921. НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 36.27 KB
  НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ. Технічні норми регулюють діяльність людини повязану з використанням природних ресурсів норми витрати палива електроенергії води та ін. Соціальні норми регулюють відносини людей один з одним. Соціальні норми – правила поведінки загального характеру що складаються у відносинах між людьми в суспільстві в зв'язку з проявом їх волі інтересу і забезпечуються різними засобами соціального впливу.
7829. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці 46.81 KB
  Ознайомити студентів з сучасним станом безпеки праці в світі, особливостями розвитку соціальних процесів в європейському союзі й Україні, міжнародними стандартами, міжнародними організаціями та законодавством у сфері охорони праці.
4062. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА 4.08 KB
  Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.
4016. Конституційні ознаки української держави 13.24 KB
  Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Складниками державної території України є її суходіл води надра під ними та відповідний повітряний простір. Державна територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.