Історія Конституції України

Історія Конституції України. Виговського з польськошляхетським урядом про унію України з Польщею і Литвою договори зі Швецією й Туреччиною. До основних її постулатів належать такі: державна незалежність України; православна віра як державна релігія; вічність і недоторканність встановлених кордонів; затвердження шведської протекції над Україною фактично союзу двох держав; необхідність встановлення дружніх і союзних відносин з Кримським ханством. проект Конституції України під назвою Проэктъ основаній устава украинскаго общества...

2014-08-04

23.57 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


18. Історія Конституції України

1. Акти періоду Київської Русі. Першими правотворчими спробами в X ст. були устави і "уроки" княгині Ольги — фінансові й адміністративні розпорядження, спрямовані проти повсталих древлян з метою створення системи повинностей, збирання данини, централізації держави.

Під назвою "Руська правда" увійшов в історію юридичний збірник Ярослава Мудрого. У його основу було покладено давньоруське звичаєве право. Умовно він складався з чотирьох частин: правових норм про вбивство, тілесні ушкодження, образу, порушення прав власності.

Про високий рівень правової думки в Київській Русі свідчили розмежування права власності й права володіння. Прагнення Ярослава Мудрого створити правничий фундамент Київської держави продовжили після 1054 року три його сини, які періодично збиралися для розв'язання найважливіших проблем внутрішньої та зовнішньої політики й ухвалення законодавчих актів.

"Розширена Правда" стала наслідком об'єднання правових норм, що набрали сили за доби Ярослава та Ярославичів, і Уставу Володимира Мономаха з нормами зі сфер цивільного, кримінального та процесуального права. Цей Устав містив 121 статтю. Найдавніший з цих списків вміщений у Синодальній Кормчій 1282 року й зберігається в Державному Історичному музеї в Москві, а найповніший Троїцький список XIV ст. — у Російській державній бібліотеці.

2. Акти Гетьманської держави. Гетьманські статті XVII ст. — документи державно-правового характеру, які визначали суспільно-політичний устрій Української держави — Гетьманщини — і порядок її васальних відносин з Росією. Це — березневі статті Б. Хмельницького (1654 p.), Переяславські статті Ю. Хмельницького (1659 p.), Батуринські та Московські статті І. Брюховецького (1663, 1665 p.), Глухівські статті Д. Многогрішного (1669 p.), Конотопські та Переяславські статті І. Самойловича (1672, 1674 p.), Коломацькі статті Івана Мазепи (1687 p.), Решетилівські статті Івана Скоропадського (1709 p.), а також Гадяцький трактат (1658 р.) — угода гетьмана 1. Виговського з польсько-шляхетським урядом про унію України з Польщею і Литвою, договори зі Швецією й Туреччиною.

3. Конституція Пилипа Орлика, або "Бендерська конституція", прийнята на емігрантській Козацькій раді в м. Бендери 5 квітня 1710 р. одночасно з обранням гетьманом П. Орлика. Повна її назва — "Пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорізького".

Декларативні положення цієї Конституції мають велике значення як маніфест "мазепинського" руху, програма борців за українську незалежність початку XVIII ст. До основних її постулатів належать такі:

державна незалежність України;

православна віра як державна релігія;

вічність і недоторканність встановлених кордонів;

затвердження шведської протекції над Україною (фактично со
юзу двох держав);

необхідність встановлення дружніх і союзних відносин з Крим
ським ханством.

Конституція визначала нову форму існування держави — правову. У ній вперше зафіксовано устрій козацької держави. Вислов люючись сучасною мовою, в Україні встановлювалася парламентська республіка, основою якої мало стати загальне виборче право, виборність усіх цивільних та військових посад і принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову.

  1.  Акти середини XIX — початку XXст. До них належали "Начерки Конституції Республіки" Г. Андрузького — члена Кирило-Ме-фодіївського братства, підготовлені в 1846—1847 pp., проект Конституції України під назвою «Проэктъ основаній устава украинска-го общества "Вольный Союзъ" — "Вільна спілка"», розроблений у 1884 р. видатним українським ученим і політичним діячем Михайлом Драгомановим, конституційний проект М. Грушевського, викладений у статті "Конституційне питання і українство в Росії", виданий у 1905 р. У цій статті М. Грушевський детально розробив механізм національно-територіальної децентралізації Російської імперії, обгрунтував повноваження і юридичну базу самоврядних областей, висловив пропозицію щодо формування влади автономно-територіальних областей, розглянув питання про місцеве громадське самоврядування.

До цих актів доцільно зарахувати й варіант конституційного проекту М. Міхновського «Основний закон "Самостійної України"» (1905 p.), де вже не згадується Росія, а в основу покладено принцип побудови вільної, незалежної самостійної держави Україна. Передбачалося встановлення президентської республіки з обраним загальними виборами парламентом, який мав бути противагою владі президента. Парламенту мала належати законодавча влада, а виконавчу владу повинен був втілювати президент, обраний усім народом терміном на 6 років. У спеціальному розділі проекту проголошувалися права людини.

  1.  Акти періоду відродження Української держави (1917—1920рр.). Зокрема, це Третій Універсал Української Центральної Ради від 7(20) листопада 1917 p., Четвертий Універсал Української Центральної Ради від 9(22) січня 1918р., Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) від 29 квітня 1918 р., Конституція Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР) "Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії" від 13 листопада 1918 p., Закон про тимчасове верховне > правління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці від 12 листопада 1920 р.

Серед цих та інших конституційно-правових актів періоду 1917—1920 pp. чільне місце, безумовно, посідає Конституція УНР, яка юридично оформила відродження державності України. Це був прогресивний на той час документ, принципові положення якого зводились до такого:

Україна є суверенною, самостійною та незалежною державою;

уся влада в УНР належить народові України;

за формою правління УНР є парламентською республікою, верховний орган влади якої — Всенародні збори;

за формою державного устрою УНР — унітарна держава з широким місцевим самоврядуванням, територіальна організація
влади в якій базується на дотриманні принципу децентралізації;

відносини людини з Українською державою будуються відповідно до принципів ліберальної (Європейської) концепції прав людини;

• організація державної влади базується на засадах принципу розподілу влад:

органом законодавчої влади проголошуються Всенародні збори, які формують інші гілки влади;

вища виконавча влада належить Раді Народних Міністрів;

- вищим органом судової влади є Генеральний Суд УНР.

6. Акти радянського періоду Української державності (1919—1990рр.). У період радянської державності в Україні було прийнято чотири конституції — 1919, 1929, 1937, 1978 р. Усі вони відповідали конкретно-історичному етапові розвитку держави, але разом з тим мали спільні риси: проголошували народовладдя і зосередження влади в радах у центрі та на місцях; закріплювали низку демократичних прав, скасування приватної власності й інші так звані соціалістичні "надбання". З формально юридичних позицій ці конституції були демократичними, чітко сформульованими, містили соціальні гарантії, що забезпечувало їх певний авторитет у світі. Проте характерними для них були декларативність багатьох положень, абсолютний пріоритет держави над особистістю, закріплення однопартійної командно-адміністративної системи. Значно обмежувала конституційні права України вимога відповідності Основного Закону України Конституції СРСР.

7. Акти новітнього конституційного процесу в Україні (1990— 1996рр.). Цей процес пов'язують з прийняттям Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 p., де утверджувалося здійснення українським народом його невіддільного права на самовизначення і проголошувалися нові принципи організації публічної влади й правового статусу людини і громадянина.

ЕТАПИ:

А) Першим етапом цього процесу вважається період з 16 липня 1990 р. до 26 жовтня 1993 p., коли відбулися такі події:

було створено Конституційну комісію у складі 59 осіб під головуванням тодішнього Голови Верховної Ради України Л. Кравчука;

Верховною Радою України 19 червня 1991 р. було розроблено і схвалено Концепцію нової Конституції України;

на основі Концепції Комісією було підготовлено проект Конституції України з датою останнього варіанта 26 жовтня 1993 р. Паралельно з цим до Конституції Української РСР вносилися

зміни й доповнення згідно з положеннями Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. і Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. Після 26 жовтня 1993 р. у зв'язку із загостренням політичної ситуації, що виявилось у протистоянні різних гілок влади, конституційний процес фактично припинився.

Б) Другий етап цього процесу тривав з 10 листопада 1994 р. (після завершення дострокових парламентських і президентських виборів) до 8 червня 1995 р. Він характеризувався відновленням конституційного процесу. Верховна Рада України 10 листопада 1994 р. затвердила новий склад Конституційної Комісії, співголовами якої стали Президент України Л. Кучма і Голова Верховної Ради Украї ни О. Мороз. Завершився цей етап укладенням між Президентом України і Верховною Радою України Конституційного договору "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" від 8 червня 1995 р.

Зазначений Конституційний договір виявився феноменом у світовій державно-правовій практиці, оскільки мав "надконституцій-ну" природу. Зокрема, у другому розділі цього Договору зазначалося, що "до прийняття нової Конституції України положення чинної Конституції України діють лише в частині, що узгоджується з цим Конституційним договором". За будь-яких умов, як стверджує відомий вчений В. М. Шаповал, залишається дискусійним питання щодо "надконституційності" Конституційного договору і щодо уповноваженості парламенту і глави держави укладати подібні акти.

В) Третій етап новітнього конституційного процесу, що тривав з 8 червня 1995 р. до 28 червня 1996 p., вирізнявся відмітними особливостями, вкрай рідкісними в конституційній практиці, а саме:

створенням Робочої групи з підготовки проекту нової Конс титуції України в липні 1995 р., до якої входили фахівці в галузі конституційного права;

створенням Конституційною комісією України на засіданні 24 листопада 1995 р. Робочої групи з підготовки проекту нової Конституції України зі складу членів Конституційної комісії (фактично для доопрацювання проекту, поданого першою Ро бочою групою);

схваленням Конституційною комісією України проекту Консти туції, поданого Робочою групою, і переданням його разом із зауваженнями та пропозиціями членів Конституційної комісії на розгляд Верховної Ради України;

створенням Верховною Радою України 5 травня 1996 р. Тимча сової спеціальної комісії для доопрацювання проекту Консти туції України;

колективним обговоренням 27-28 червня 1996 р. на пленарно му засіданні Верховної Ради України (упродовж майже доби) статей проекту Конституції України і прийняттям нової Конс титуції України кваліфікованою більшістю голосів; завершальним редагуванням тексту Конституції апаратом Вер ховної Ради України і урочистим підписанням тексту Конституції України Президентом України та Головою Верховної Ради України 12 липня 1996 р.

Конституція України 1996 р. складається з преамбули, 15 розділів, 161 статті 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4211. Загальна характеристика Конституції України 16.96 KB
  Акт найвищої юридичної сили що об’єктивізує політичну волю народу як носія суверенітету єдиного джерела влади Україні. Класифікація КУ Юридична Писана Кодифікована Постійна Демократична Республіканська Унітарної держави Народна прийнята парламентом від імені народу як органу установчої влади Жорстка Відносно реальна за наслідками реалізації бо одні норми діють інші не завжди....
4969. Причини, за яких КСУ відмовляє у відкритті провадження по справах про офіційне тлумачення норм Конституції України 20.9 KB
  Офіційне тлумачення Конституції і законів України органом конституційної юрисдикції – це діяльність Конституційного Суду в рамках законодавчо установлених процедур за допомогою апробованих наукою і практикою прийомів і способів по проходженню невизначеного розуміння Конституції і законів України в формі нормативної або казуальної інтерпретації з ціллю забезпечення конституційної законності і...
3655. Основи теорії конституції 18.38 KB
  Більшість вчених приходять до висновку, що термін “Конституція” походить від латинського слова “constitutio”, який означає устрій, встановлення, побудова. Цей термін застосовувався ще в стародавньому Римі і означав в ті часи різні акти імператорів, в яких закріплювався устрій держави. Під цим терміном в історії різних держав світу тривалий час розуміли тільки устрій держави і форму організації діяльності державної влади
4209. Правова охорона Конституції парламентом 8.07 KB
  Контрольні функції ВРУ належить провідна роль внесення змін до КУ референдум щодо зміни території України щодо того ладу який вже є прийняття ЗУ на виконання положень КУ імпічмент контроль за діяльністю КМУ вотум недовіри призначення Уповноваженого з прав людини обрання суддів безстроково 1 3 КСУ ратифікація і денонсація між нар договорів затвердження К АРК і змін до неї. Уповноважений ВРУ з прав людини здійснює парламентський контроль за дотримання прав і свобод людини громадяни не мають права на конституційну...
7236. Загальне вчення про хворобу. Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища. Роль спадковості і конституції в розвитку патології 270.85 KB
  Під умовами розуміють фактори, які самі по собі не спроможні викликати дану хворобу, але впливають на її початок, перебіг і закінчення. На відміну від причини, вони не обовязкові для виникнення хвороби і не визначають її характерних ознак
7791. Історія анімації 10.67 KB
  Ознайомитися з історією комп’ютерної анімації. Анімацією прийнято називати відтворення руху шляхом відображення послідовності малюнків кадрів з частотою при якій забезпечується цілісне зорове сприйняття образів як правило для плавного відтворення анімації необхідна швидкість що забезпечує зміну частоти кадрів не менше...
8398. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИКИ У ХІХ СТ 437.14 KB
  Розвязав ряд задач теорії пружності ввів коефіцієнт Пуассона і узагальнив рівняння теорії пружності на анізотропні тіла. У теорії потенціалу ввів рівняння Пуассона і застосував його до розвязку задач з гравітації й електростатики. Пуассонові належать праці з інтегрального числення інтеграл Пуассона числення скінченних різниць формула підсумовування Пуассона теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних теорії ймовірностей де він довів окремий випадок закону великих чисел і одну з граничних теорем теорема Пуассона розподіл...
8024. Історія держави і права США в ХХ ст 16.18 KB
  Політичні партії США. Трудове та процесуальне законодавство США. Після утворення у 1879 році Стандард ойл†та його приголомшених успіхів рух за утворення трестів охопив усі головні галузі виробництва США тютюнове цукрове.
8984. Загальні підстави і принципи затримання, взяття під варту та обрання інших запобіжних заходів відповідно до вимог Конституції та існуючих міжнародно-правових стандартів 29.78 KB
  Конституції України вважається невинною. Відповідно до статті 148 Кримінальнопроцесуального кодексу України запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вважати що підозрюваний обвинувачений підсудний засуджений буде: а намагатись ухилитись від дізнання слідства і суду; б намагатись ухилитись від виконання процесуальних рішень у справі; в перешкоджати встановленню істини у кримінальній справі; г продовжувати злочинну діяльність.65 КПК України повинні міститись у протоколах з відповідними додатками складеними...
10385. Історія розвитку юридичної психології 26.92 KB
  Більш правильним представляється аналіз передумов виникнення юридичної психології починати лише з тієї епохи, коли, з одного боку, виникають реальні соціальні потреби урахування в цивільному правовому регулюванні психологічного фактору, а з іншого боку - у різних науках і в правовій практиці вже починає
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.