Поняття і структура державної влади

Поняття і структура державної влади Державна влада це організація і здійснення політичної влади в Україні державою її органами і посадовими особами у межах і порядку передбачених Конституцією і законами України. Тобто державна влада це один із видів політичної публічної влади що здійснюється державою її органами та посадовими особами. Таке тлумачення поняття державної влади дає можливість розмежувати державну владу й інші види влади безпосереднє народовладдя місцеве самоврядування тощо принаймні за субєктами і обєктами...

2014-08-04

14.53 KB

15 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


29. Поняття і структура державної влади 

Державна влада — це організація і здійснення політичної влади в Україні державою, її органами і посадовими особами у межах і порядку, передбачених Конституцією і законами України. Тобто державна влада — це один із видів політичної (публічної) влади, що здійснюється державою, її органами та посадовими особами.

Таке тлумачення поняття державної влади дає можливість роз¬межувати державну владу й інші види влади (безпосереднє наро¬довладдя, місцеве самоврядування тощо), принаймні за суб'єктами і об'єктами (сферами) влади, але не розкриває сутності, змісту і форми (форм) того явища, яким є державна влада.

Особливу цінність для поняття політичної влади взагалі і дер¬жавної зокрема має опосередковане визначення безпосереднього народовладдя (безпосередньої демократії), тобто влади народу, що здійснюється ним безпосередньо (ст. 69 Конституції України). У ній зазначається, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосереднього народовлад¬дя. Тобто за своєю суттю влада народу, безпосереднє народовлад¬дя, безпосередня демократія є безпосереднє волевиявлення народу (народне волевиявлення).

Отже, при визначенні державної влади та інших видів політич¬ної влади за своєю суттю як волевиявлення мається на увазі відповідно до змісту Конституції України наявність волі у передбачених Конституцією і законами суб'єктів із визначеного кола питань, а також і здійснення ними своєї волі.

Важливим є визначення державної влади за її формою (форма¬ми). Спільним для всіх органів державної влади за формою їхньої діяльності є прийняття передбачених Конституцією і законами України правових актів.

Ці положення Конституції України дають достатньо підстав стверджувати, що за формою державна влада є прийняттям законів та інших правових актів. Виходячій з аналізу поняття державної влади за його суттю, змістом і формою, можна дати наступне уза¬гальнене визначення.

Державна влада—це волевиявлення держави або її органів щодо здійснення їхніх функцій і повноважень шляхом прийняття право¬вих актів у межах і порядку, перед(5ачених Конституцією і закона¬ми України.

ВИДИ:

 1.  за простором територією по¬ширення і здійснення державної влади вона поділяєігься на

загально¬державну,

регіональну

 місцеву владу;

 1.  за часом здійснення держав¬ної влади її поділяють на
 •  постійну
 •    тимчасову.
 1.  За функціями державної влади її поділяють на

- законодавчу,

- виконавчу

-судову.

Крім того, в науковій літературі розрізняють та¬кож контрольно-наглядову, президентську та інші види державної влади, що має об'єктивні підстави

 1.  За правовими підставами здійснення державної! влади її поділя¬ють на
 •  конституційну, законну, легітимну
 •  неконституційну, неза¬конну, нелегітимну, окупаційну, колоніальну, «тіньову» та корум¬повану владу.
 1.  За способами здійснення державної влади розрізняють

---демократичну,

---ліберальну,

----авторитарну

----тоталітарну державну владу

 1.  За конституційно-правовим статусом державної влади розрізняють

+ суверенну владу

+ несуверенну, несамостійну, залежну.

 1.  За наслідками діяльності органів державної влади розрізняють

О ефективну і неефективну владу,

О сильну і слабку,

О прогресивну і ре¬акційну,

О реальну і символічну, формальну владу.

 1.  За політичною орієнтацією розрізняють владу
 •   лівих,
 •  правих політичних сил
 •  іншого спрямування.

Поряд із видами влади розрізняють системи влади, зокрема го¬ризонтальну систему державної влади, що грунтується на поділі їїна законодавчу, виконавчу і судову, і вертикальну (ієрархічну), що грунтується на підпорядкуванні одна одній. Крім того, розрізня¬ють республіканську і монархічну системи державної влади, систе¬ми органів влади федеративних і унітарних держав.

Державна влада як суспільно-політичне явище має структурно-функціональний характер. При цьому функції мають, як правило, пріоритетний і об'єктивний характер, а структура — похідний і переважно суб'єктивний характер.

Структура державної влади, як правило, називається механізмом державної влади. Він охоплює суб'єкти і об'єкти цієї влади, способи, засоби та умови її здійснення.

Механізм державної влади нерідко ототожнюється з органами державної влади, оскільки за чинною Конституцією України народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування. Фаьтично ж органи державної влади є далеко не єдиними елементами механізму здійснення державної влади. Вони є головними елементами цього механізму і одними із суб'єктів державної влади, поряд із народом і державою в цілому.

Які ж складові механізму державної влади? Відповідно до змісту чинної Конституції і законів України, щодо органів державної влади, до механізму державної влади входять:

 1.  організаційний механізм (організаційні основи) державної влади: органи державної влади, державні організації та інші суб'єкти, яким делеговані повноваження зі здійснення державної влади;
 2.  нормативно-правовий механізм (нормативно-правові основи) державної влади;
 3.  інформаційний механізм (інформаційні основи) державної влади;
 4.  бюджетно-фінансовий механізм (бюджетно-фінансові основи) державної влади;
 5.  територіальні основи державної влади — територіальний устрій;
 6.  матеріально-технічні основи державної влада;
 7.  державні програми. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4218. Конституційні норми: поняття, структура, класифікація 15.03 KB
  Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки, встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин, що становлять предмет галузі КП.
9375. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ 17.36 KB
  Економічна система це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі виробництва обміну розподілу і споживання товарів і послуг а також у процесі регулювання такої діяльності. Функціональна структура економічних систем: Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Ринкова економічна система заснована на приватній власності функціонування і розвиток якої регулюється конкуренцією господарюючих...
9431. ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ТИПИ 16.56 KB
  Необхідність та межі державного втручання в економіку визначаються цілями соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Так, у США, Канаді, Великобританії дотримуються концепції економічного лібералізму, що полягає у державній активності через бюджетно-фіскальну та грошово-кредитну системи.
10108. Взаємодія Державної митної служби України з іншими державними органами 41.42 KB
  Держмитслужба України створюється Президентом України, її Голова призначається Президентом України. Призначення заступників Голови, встановлення структури та чисельності особового складу апарату Держмитслужби віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України.
13838. Організація і планування роботи державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку 11.84 MB
  Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на ринку.Санітарні вимоги до території ринку. Територія ринку розмежовується на зони: Торговельну; Господарську; В торговельній зоні розташовують: Криті ринки павільйони для торгівлі харчовою продукцією: м’ясо та м’ясопродуктами молоком та молокопродуктами; лаболаторії ветеринарносанітарної експертизи; Криті та відкриті ряди для торгівлі рослинницької продукцією; Майданчики для продажу продукції з автомобілів возів причепів; Відокремлені майданчики для торгівлі живим товарами та...
18011. Роль опозиційної влади у правовій державі 375.26 KB
  Предмет дослідження - дослідження загальних закономірностей та особливостей становлення розвитку i організації парламентської опозиції форми та методи її роботи проблеми організаційно-правового і політичного існування зарубіжне та вітчизняне законодавство. Мета роботи - комплексний розгляд теоретичних i практичних проблем повязаних з функціонуванням парламентської опозиції. Необхідність правового врегулювання суспільних відносин повязаних з існуванням політичної опозиції обумовлює актуальність і важливість комплексного дослідження...
13935. Теорія поділу влади та судова влада в Україні 53.11 KB
  Зародження та становлення теорії поділу влади. Історія зародження теорії поділу влади. Основні положення теорії розподілу влади.
20663. Становлення і розвиток інституту судової влади в Україні 49.41 KB
  Етапи становлення судової влади України. Саме з прийняттям Конституції України в нашій країні з’явився такий інститут судової влади як Конституційний Суд України. Президент України підписує прийнятий ВРУ Закон України Про судоустрій України. Але він в свою чергу не усунув усіх проблем що постали перед судовою пірамідою держави більше того він в своїй структурі мав суперечності з Конституцією що призвело до скасування Конституційним Судом України такої інституції як Касаційний Суд України що збільшило навантаження на палати...
4058. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 4.54 KB
  Особливість та ланка яка безпосередньо виконує управління і виконання законів Конституції НПА на місцях відповідний обсяг повноважень. Очолює голова який призначається Указом Президента за поданням Прем’єра на строк повноважень ПУ. Підготовка виконання бюджетів Звіт Взаємодія з органами місцевого самоврядування Реалізація делегованих повноважень Принципи: пріоритетності прав людини відповідальності перед людиною та державою за діяльність поєднання державних та місцевих інтересів верховенство права. Голови призначаються на...
4049. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ СИСТЕМА В УКРАЇНІ 5.33 KB
  За порядком діяльності вони поділяються на: колегіальні Кабінет Міністрів України Рада міністрів Автономної Республіки Крим єдиноначальні міністерства місцеві державні адміністрації. За характером компетенції: загальної Кабінет Міністрів України галузевої Міністерство внутрішніх справ України Міністерство освіти і науки України міжгалузевої спеціальної компетенції Міністерство фінансів України Державний департамент України з питань виконання покарань. Сучасні реалії Систему органів державної виконавчої...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.