Конституційне право України в національній системі галузі права в Україні

КПУ виконуючи роль ядра системи національного права інтегруючи його галузі в одне ціле конституційне право проникає в кожну з таких галузей. Таке проникнення забезпечується насамперед за допомогою Конституції України основного джерела конституційного права яке в свою чергу є відправним для кожної із галузей національного права України. Норми конституційного права перетинаються з нормами усіх іншими галузями права адже воно є базою для всієї системи законодавства країни.

2014-08-04

14.58 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


  1.  Конституційне право України в  національній системі галузі права в Україні

У всіх системах права і правових системах конституційне право як галузь права вважається, як правило, провідною, пріоритетною галуззю публічного права,

норми якої регулюють політичні та інші, тісно пов'язані з ними, найважливіші суспільні відносини.

КПУ виконуючи роль ядра системи національного права, інтегруючи його галузі в одне ціле, конституційне право проникає в кожну з таких галузей. Таке проникнення забезпечується, насамперед, за допомогою Конституції України - основного джерела конституційного права, яке, в свою чергу, є відправним для кожної із галузей національного права України.  Насамперед конституційне право регулює серцевину політичних відносин, які виникають безпосередньо в процесі здійснення народовладдя в Україні, що виступає у двох основних формах - безпосередньої та представницької демократії. Норми конституційного права перетинаються з нормами усіх іншими галузями права, адже воно є базою для всієї системи законодавства країни.

 В. Ф. Мелащенко одним із перших у вітчизняній конституційно-правовій науці визначив конституційне право як один із найважливіших засобів забезпечення повновладдя народу України в політичній, економічній і соціально-культурній сферах його життєдіяльності

Ю. М. Тодика під поняттям конституційного права України пропонує розуміти провідну галузь права України, що є сукупністю правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус людини і громадянина, територіальний устрій держави, форми безпосередньої демократії, систему органів державної влади та місцевого самоврядування.

На думку О. Ф. Фрицького, конституційне право України — це основна галузь національного права, що є сукупністю конституційних норм, які регулюють політико-правові суспільні відносини, пов'язані з взаємовідносинами особи з Українською державою, реалізацією народного суверенітету, організацією і здійсненням державної влади та місцевого самоврядування, закріпленням соціально-економічних основ владарювання, а також із визначенням територіальної організації Української держави.

В. В. Кравченко вважає, що конституційне право України як галузь права є сукупністю правових норм, які регулюють основні відносини владарювання у суспільстві (відносини народовладдя), встановлюючи при цьому належність публічної влади (державної влади та місцевого самоврядування), її організацію та гарантії основних прав і свобод людини і громадянина.

Поряд із загальними ознаками конституційному праву України властиві й спеціальні ознаки, які характеризують особливості та специфіку цієї галузі права:

  1.  Публічна галузь
  2.  Предмет правового регулювання - найважливіші суспільні відносини у політичній та інших сферах суспільного і державного ладу
  3.  Власний метод правового регулювання
  4.  Розгалужена система. Ця система подана такими елементами: природне і позитивне право; матеріальне і процесуальне право; загальна й особлива частина тощо. Але традиційними елементами системи конституційного права залишаються інститути і норми конституційного права.
  5.  Особлива система галузевих джерел права.
  6.  Широке коло суб'єктів відповідних галузевих правовідносин. Фактично учасниками конституційно-правових відносин є майже всі суб'єкти національного права. Але найголовнішим, пріоритетним суб'єктом конституційного права є народ України, що, врешті, й визначає сутність цієї галузі права: конституційне право України — це насамперед право Українського народу.

8) особливий вид суспільних відносин, пов'язаних із юридичною відповідальністю за
порушення конституційно-правових норм.
  

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4245. Конституційне право, як галузь права 12.75 KB
  Сукупність правових норм які охороняють основні права і свободи людини і засновують із цією метою визначену систему державної влади. Конституційне право як галузь права в будьякій державі є сукупністю правових норм що встановлюються і охороняються державою. У науковій літературі є різні погляди на те як називати цю галузь права конституційним чи державним правом.
4259. Система галузі конституційного права України 11.11 KB
  Система галузі КПУ Система галузі конституційного права України це її внутрішня побудова що характеризується єдністю і взаємодією елементів цієї системи до яких належать конституційноправові норми та конституційноправові інститути. Так від інших правових норм вони відрізняються: змістом оскільки регулюють особливе коло суспільних відносин що становлять предмет галузі конституційного права України
21018. Загальна характеристика трудового законодавства. Місце трудового права в системі права України 23.79 KB
  Місце трудового права в системі права України. Метою даної роботи є розгляд історії та причин виникнення Міжнародної організації праці її структури й основних завдань а також трудового законодавства України в аспекті МОП. Місце трудового права в системі права України Правове регулювання суспільно-трудових відносин обумовлених та пов’язаних з використанням найманої праці здійснюють органи державної влади місцевого самоврядування уповноважені посадові особи. КЗпП України але останнім часом вживається інший термін...
4680. Трудове право як галузь права України 51.66 KB
  У науці трудового права прийнято включати в систему суспільних відносин, що становлять предмет трудового права, крім власне трудових відносин, також велику групу відносин, тісно повязаних з трудовими, які передують, супроводять або витікають з останніх. До них відносять — організаційно-управлінські відносини в сфері праці
10734. Муніципальне право як галузь права України 24.63 KB
  Поява галузі муніципального права тісно повязана зі становленням та розвитком в Україні місцевого самоврядування відносно самостійної форми публічної влади що характеризує право та здатність територіальних соціальних спільнот територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення. Сучасний інститут місцевого самоврядування є своєрідним результатом тисячолітнього вітчизняного й світового досвіду організації публічної влади взаємовідносин влади з людиною який наочно свідчить що спрямованість влади на задоволення потреб...
3870. Поняття та предмет конституційного права як галузі права 17.5 KB
  Поняття конституційного права як галузі публічного права. Поняття та зміст предмету конституційного права. Метод регулювання в конституційному праві як галузі права.
7829. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці 46.81 KB
  Ознайомити студентів з сучасним станом безпеки праці в світі, особливостями розвитку соціальних процесів в європейському союзі й Україні, міжнародними стандартами, міжнародними організаціями та законодавством у сфері охорони праці.
15684. БУДІВНИЦТВО В СИСТЕМІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 96.73 KB
  Для цього процесу характерні довготривалість виробничого циклу значна різноманітність об’єктів будівництва здійснення виробничого процесу на місці майбутнього функціонування основних фондів. Реалізація товарної будівельної продукції введення закінчених об'єктів в експлуатацію і передача їх замовнику як основних виробничих і невиробничих фондів.
21588. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОМБАРДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 190.5 KB
  Незважаючи на широкий спектр охоплених дослідженнями питань, недостатньо опрацьованими як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах залишається розв’язання проблем щодо підвищення стійкості та конкурентоспроможності ломбардів та ломбардної діяльності у системі фінансових послуг, та зрозуміти - за допомогою яких важелів впливу можливо позитивно вплинути на рівень ломбардної діяльності на ринку фінансових послуг.
6986. Загальна характеристика умов праці в галузі. Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі 16.62 KB
  Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі План уроку Класифікація факторів які впливають на формування умов праці. Система елементів умов праці. Класифікація умов праці на виробництві.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.