Види каналів зв’язку в структурі СДЕЗ. Класифікація та характеристики. Передача повідомлень каналами з шумами. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу

Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність неперервного каналу. Система зв’язку при передачі дискретної інформації являє собою сукупність каналу ПДІ джерела ДІ та її одержувача при заданих методах перетворення дискретного повідомлення в сигнал і його відновлення по прийнятому сигналу. Канали можна поділити: Неперервнонеперервний тобто неперервний переносник і неперервні сигнали на вході і виході каналу тлф канал з ЧМ.

2015-01-14

17.12 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція №3.

Види каналів зв’язку в структурі СДЕЗ. Класифікація та характеристики. Передача повідомлень каналами з шумами. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність неперервного каналу. Коефіцієнт помилок по елементам, коефіцієнт помилок по кодовим комбінаціям, ефективна швидкість передачі інформації. Обробка інформації в СДЕЗ.

Система зв’язку при передачі дискретної інформації являє собою сукупність каналу ПДІ, джерела ДІ та її одержувача при заданих методах перетворення дискретного повідомлення в сигнал і його відновлення по прийнятому сигналу.

Під каналом ПДІ розуміють сукупність технічних засобів та фізичного середовища, призначених для передачі сигналу.

Канали можна поділити:

  1.  Неперервно-неперервний, тобто неперервний переносник і неперервні сигнали на вході і виході каналу (тлф канал з ЧМ).
  2.  Неперервно-дискретний, тобто дискретний переносник і неперервні сигнали на вході та виході каналу (тлф канал з ІКМ).
  3.  Дискретно-неперервний, неперервний переносник та дискретні сигнали на вході та виході каналу (канал передачі даних в системі з ЧМ).
  4.  Дискретно-дискретний (канал ПД з ІКМ).

Будемо розглядати 3 і 4, повязані з передачею дискретної інформації.

Кожному кодовому символу відповідає елемент сигналу, тобто первинний сигнал – це послідовність одиничних елементів постійного струму. Такий сигнал безпосередньо по каналу не може бути переданий. Є необхідність узгодження первинного сигналу з смугою пропускання каналу, тому що основна частина енергії послідовності двійкових імпульсів приходиться на область низьких частот, що не пропускаються каналом.

Узгодження за спектром та рівнем здійснюється в ППС, який є одним з основних елементів передавача і приймача.

Відомо, що спектр сигналу на виході чотирьохполюсника , де  - коефіцієнт передачі каналу звязку. Перекрученнями називаються небажані зміни сигналу, що передається, включаючи також появу додаткових сигналів. Умови відсутності перекручень з урахуванням того, що , можуть бути записані так: , , де  - амплітудно-частотна характеристика, а  - фаза-частотна характеристика каналу.

Характеристики реальних фізичних ліній наближаються до характеристик ідеального ФНЧ, а каналів – до характеристик СФ.

Якщо б не було перекручень сигналу в каналі, або якщо б вони були регулярними, то одержувач міг би точно відтворити переданий сигнал. В реальних каналах присутні лінійні та нелінійні перекручення.

При передачі дискретних сигналів каналами виникають перехідні процеси, обумовлені обмеженням спектру, нелінійністю фазо-частотної характеристики і непостійністю амплітудно-частотної характеристики каналу.

Сукупність всіх причин, що створюють невизначеність сигналу на прийомі, наз шумами або завадами. Адитивні – сукупність напруг, що разом з сигналом надходять на вихід каналу, вони складаються з сигналом. Мультиплікативні – викликані випадковими змінами параметрів передачі каналу. В загальному випадку

,

де - час затримки сигналу при розповсюдженні каналом;

- коеффіцієнт передачі каналу;

- адитивна завада.

Оцінкою вірності передачі може служити співвідношення числа неправильно прийнятих повідомлень   до загального числа переданих повідомлень .

Вірогідність помилки .

Швидкість передачі інформації визначається середньою кількістю інформації, отриманій на виході каналу за одиницю часу:

,

Ефективна швидкість передачі інформації (або середня швидкість передачі)  визначається співвідношенням числа одиничних елементів, прийнятих одержувачем, до загального часу передачі. Завжди менше .

Якщо вірогідність переходу для кожної пари символів i, j p(y’j / yi) постійна і не залежить від символів, що раніше передавалися, то дискретний канал називають каналом з незалежними помилками або каналом без памяті. Якщо  вірогідність переходу залежить від часу або від сигналів, що раніше передавалися, то дискретний канал є каналом з помилками, які групуються, або каналом з памяттю. Більшість дискретних каналів, які створюються за допомогою проводових і радіорелейних ліній з памяттю, а в системах космічного звязку памяті немає. Якщо алфавіти на вході та виході каналів однакові і для будь-якої пари ij p(y’j / yi) =const, то такий канал є симетричним. Більшість дискретних каналів, створених в реальних лініях звязку, є симетричними або майже симетричними. Якщо в алфавіті є спеціальний символ для стирання, то канал з стиранням.

Пропускна здатність дискретного двійкового стаціонарного симетричного каналу без памяті

.

Найбільш розповсюдженими і перспективними є канали з неперервним переносником (ТЧ). Для них характерні різке обмеження смуги частот зверху і знизу і зростання амплітуди завад з зростанням довжини. Пропускна спроможність каналу при використанні найкращих способів передачі і прийому (вибір типу сигналів, їх повна визначенність на прийомі, використання оптимальних методів прийому, постійність характеристик передачі каналу і відсутність перекручень, наявність тільки білого шуму, використання найкращих способів кодування, узгодження продуктивності джерела інформації з пропускною спроможністю каналу) міряється в бітах в секунду і визначається відомою формулою Шеннона:

,

де  - ширина смуги пропускання каналу, Гц;  - середня потужність сигналу, Вт; - середня потужність завад в каналі, Вт.

Одним з основних питань в теорії передачі інформації є визначення залежності щвидкості передачі інформації і пропускної спроможності каналу від параметрів каналу і характеристик сигналів і завад.

Кожний сигнал має визначену тривалість (час передачі повідомлення), тобто час завантаження інформаційного каналу – Тс.

ожний сигнал характеризується частотним спектром. Теоретично він не обмежений, але спектр має практичну ширину – Fc.

Третя характеристика – середня потужність сигналу – Рс. Dc=log2 Pc / Pз – динамічний діапазон.

Vc = Tc*Fc*Dc називають обємом сигналу.

Інформаційний канал можна характеризувати також трьома відповідними параметрами. Час використання каналу – Тк, Смуга частот пропускання каналу – Fк, динамічний діапазон каналу Dк, що характеризує його спроможність передавати різні рівні сигналу.

Vк = Тк*Fк*Dк – ємність каналу.

Неперекручена передача сигналів може бути тільки тоді, коли сигнал по своєму обєму не перевищує ємність каналу. Тобто загальна умова узгодження сигналу з каналом Vc <= Vк.

Це необхідне співвідношення, але недостатнє.

Тс <= Tк; Fc <= Fк; Dc <= Dк. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6508. Мета та задачі курсу СДЕЗ. Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Класифікація, узагальнена структура та характеристики СДЕЗ 12.7 KB
  Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Вивчення систем зв’язку що забезпечують передачу прийом та обмін символьними та графічними даними методи їхнього представлення на всіх етапах відтворення даних на носіях різного типу...
6500. Статистика помилок в двійковому дискретному каналі. Моделі дискретного каналу з незалежними помилками, параметри. Завадозахищені коди, класифікація 37.52 KB
  Статистика помилок в двійковому дискретному каналі. В проводових найбільша кількість помилок виникає ізза короткочасних переривань та імпульсних завад. В короткохвильових радіоканалах основна кількість помилок виникає внаслідок впливу завмирань. У всіх реальних каналах помилки розподіляються у часі нерівномірно тому нерівномірні і потоки помилок.
6497. Дискретні сигнали. Методи їх передачі і прийому в СДЕЗ. Синхронна та асинхронна передача сигналів 10.63 KB
  Параметр сигналу даних зміна якого відображує зміну повідомлення називають інформаційним. Момент в який здійснюється зміна значущої позиції сигналу називається значущим моментом ЗМ. Інтервал часу між двома сусідніми ЗМ сигналу називається значущим інтервалом ЗІ. Мінімальний інтервал часу якому дорівнюють ЗІ часу сигналу називається одиничним.
6495. Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень. Ентропія та її властивості. Первинні коди. Види сигналів для ПДП, основні характеристики сигналів, критерії вибору 62.94 KB
  Форми представлення інформації дуже різноманітні: письмовий текст мова музика графічне зображення електромагнітне поле взаємне розташування предметів у просторі та інше. Залежно від характеру джерела інформації має різновиди: неперервна функція неперервного аргументу тобто в деякому кінцевому інтервалі в довільні моменти часу може приймати будьяке значення з нескінченної множини мова музика температура; неперервна функція дискретного аргументу тобто в деякому кінцевому інтервалі може приймати будьяке значення...
17325. Ппроект магістральної волоконно–оптичної лінії зв’язку Вінниця–Луганськ з розробкою приладу для подальшого тестування нормальної роботи по передачі цифрової інформації 4.09 MB
  Виконано проект магістральної волоконно–оптичної лінії зв’язку Вінниця–Луганськ з розробкою приладу для подальшого тестування нормальної роботи по передачі цифрової інформації. Зроблено вибір траси оптичної магістралі, місця розташування оптичних регенераторів, вибір траси кабелю, та розрахована довжина регенераційної дільниці, обрано систему передавання рівня STM-4. Розглянуто метод тестування побудованої ВОЛЗ. Розроблено вимірювальний прилад.
12331. Проектування мережі стільникового зв’язку з багатодистанційним доступом з кодовим розподілом каналів (СDMA) на основі стандарту IS-95 706.37 KB
  Чудова властивість цифрового звязку із застосуванням шумоподібних сигналів - захищеність каналу звязку від перехоплення, перешкод і підслуховування. Саме тому дана технологія була спочатку розроблена і використовувалася для збройних сил США. Американська компанія Qualcom на основі цієї технології створила стандарт IS-95 (CDMA one) і передала його для комерційного використання.
1213. Методи та засоби розрахунку характеристик каналів передачі даних 2.14 MB
  Метою роботи є дослідження методів та засобів розрахунку інформаційних характеристик каналів передачі даних для перевірки працездатності гетерогенної компютерної мережі. В роботі отримані наступні результати: проведено аналіз організації каналів передачі даних в гетерогенних комп’ютерних мережах; досліджено фізичну сутність та порядок використання каналів передачі даних в гетерогенних комп’ютерних мережах; досліджено математичну сутність найбільш важливих інформаційних характеристик передачі даних в комп’ютерних мережах; розроблено...
6516. Основні електричні характеристики і параметри каналів ТЧ 81.49 KB
  В даний час розрізняють наступні види каналів звязку: канал тональної частоти, широкосмугові канали, канали звукового мовлення, канали телебачення, канали звукового супроводу, телеграфні канали. На основі використання набору стандартних каналів будується
8771. Нагляд прокурора за додержанням вимог закону при прийомі, реєстрації та вирішенні заяв, повідомлень та іншої інформації про вчинені або ті, що готуються, злочини 41.91 KB
  Про прокуратуру предметом нагляду за законністю є додержання законів органами дізнання попереднього слідства й іншими органами які ведуть боротьбу зі злочинністю. 20 Закону України Про прокуратуру слідує що прокурор взагалі не перевіряє зазначені в ній органи й організації а: 1 витребовує для перевірки відповідності закону акти що видаються цими органами; 2 або витребовує із відповідних органів і організацій матеріали й іншу інформацію про стан законності і заходи для її забезпечення.121 Конституції України...
6504. Сучасні мережі передачі даних (ПД). Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС), застосування при побудові СДЕЗ 32.63 KB
  Сучасні мережі передачі даних ПД. Враховується що надання різних інформаційних послуг є вже функцією інтегральної мережі зв’язку й ЕОМ – інформаційної мережі. Пункти мережі поділяються на кінцеві в тому числі абонентські з апаратурою введення і виведення інформації вузли зв’язку що забезпечують розподіл інформації і різні обчислювальні комплекси центри що здійснюють обробку і збереження інформації. Канали зв’язку об’єднані в лінії ребра мережі між окремими пунктами мережі служать для передачі переносу інформації в просторі.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.