Сучасні мережі передачі даних (ПД). Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС), застосування при побудові СДЕЗ

Сучасні мережі передачі даних ПД. Враховується що надання різних інформаційних послуг є вже функцією інтегральної мережі зв’язку й ЕОМ – інформаційної мережі. Пункти мережі поділяються на кінцеві в тому числі абонентські з апаратурою введення і виведення інформації вузли зв’язку що забезпечують розподіл інформації і різні обчислювальні комплекси центри що здійснюють обробку і збереження інформації. Канали зв’язку об’єднані в лінії ребра мережі між окремими пунктами мережі служать для передачі переносу інформації в просторі.

2015-01-14

32.63 KB

3 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема: СДЕЗ в різних мережах передачі даних, методи побудови, приклади.

Лекція 4. Сучасні мережі передачі даних (ПД). Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС), застосування при побудові СДЕЗ.

Мережа електричного звязку.

Електрозвязок – система засобів, що дає змогу кореспондентові доставляти іншим (одному чи декільком) кореспондентам інформацію будь-якого типу в будь-якій формі (письмовий чи друкований документ, нерухоме чи рухоме зображення, мова, музика, видимі або чутні сигнали, сигнали керування і т. д.) із застосуванням будь-якої електромагнітної системи (проводова передача, радіопередача, оптична передача, тощо, чи поєднання цих різних систем). Існують різні види електрозвязку – телефонний, відеотелефонний, телеграфний, передача даних та інші. Комплекс технічних засобів, які забезпечують передачу сигналів електрозвязку, називається системою електрозвязку.

Під мережею електрозвязку розуміють сукупність комутаційних мереж і служб, що забезпечують транспортування інформації. Враховується, що надання різних інформаційних послуг є вже функцією інтегральної мережі звязку й ЕОМ – інформаційної мережі.

Інформаційну мережу можна уявити собі як велику систему, до якої входять користувачі, засоби різних видів звязку, обладнання для надання послуг і системи керування.

Мережа електрозвязку складається з пунктів і ліній (каналів) звязку. Пункти мережі поділяються на кінцеві, в тому числі абонентські, з апаратурою введення і виведення інформації, вузли звязку, що забезпечують розподіл інформації, і різні обчислювальні комплекси (центри), що здійснюють обробку і збереження інформації. Вузли звязку, в свою чергу, поділяються на комутаційні (комутація каналів, повідомлень, пакетів) для розподілу інформації і мережні (з кросуванням) для розподілу пучків каналів. Канали звязку, обєднані в лінії (ребра мережі) між окремими пунктами мережі, служать для передачі (переносу) інформації в просторі. Як пункти, так і лінії (канали), у більшості випадків є стаціонарними, але існують і нестаціонарні (пересувні).

Споживачеві має бути гарантовано, що:

 •  повідомлення буде доставлене за призначенням;
 •  доставка повідомлення не буде тривалішою заздалегідь обумовленої;
 •  перекручування повідомлення не перевершить допустимого;
 •  буде забезпечена передача з необхідною для даного повідомлення швидкістю.

До цього слід додати, що вартість доставки повідомлення і витрати часу користувачів не повинні перевищувати деякої величини, обумовленої рентабельністю системи.

Мережі звязку загального користування (ЗК).

Існуючі мережі телеграфного звязку, телефонні мережі загального користування, спеціалізовані мережі передачі даних, цифрові мережі передачі даних.

ЄНСЗУ.

Однією з важливих характеристик мережі є доступність засобів звязку користувачеві.

До побудови єдиної мережі висувається низка вимог, серед них слід виділити дві, які обовязково мають бути задоволені. Вони повинні бути основою для об’єднання мереж: економічність побудови мереж і надійність доставки інформації.

Економічність означає, що капітальні та експлуатаційні витрати мають бути мінімальними за умови виконання мережею функції передачі і розподілу інформаційних потоків, які надходять від споживачів.

Надійність мережі означає, що інформаційні потоки, які надходять від споживачів, можуть проходити через мережі з визначеною ймовірністю доставки до місця призначення при будь-яких пошкодженнях мережі.

Первинна мережа.

При побудові єдиної мережі виділяли сукупність мережних вузлів, мережних станцій і ліній передачі, що утворювали мережу типових каналів передачі і типових лінійних трактів, названу первинною мережею. Ця мережа, що містить відповідні пристрої керування і експлуатації, є “скелетом” загальної мережі, канали якої використовуються для створення різних вторинних мереж.

Структура первинної мережі.

Первинна мережа за територіальним принципом поділяється на магістральну, внутрішньозонові і місцеві первинні мережі. Місцеві первинні мережі сільського району являють собою сукупність каналів, що з’днують вузли і станції сільського району один з одним і з абонентами. Аналогічно місцеві первинні мережі міст забезпечують можливість організації каналів між усіма типами станцій і вузлів цих мереж, а також між абонентами і станціями.

Вторинна мережа.

Мережа звязку, побідована на базі каналів первинної мережі, називається вторинною мережею. Таких вторинних мереж може бути велика кількість. Кожна з них визначається сукупністю:

 •  кінцевих пристроїв, що перетворюють інформацію в електричні сигнали, які передаються по індивідуальних абонентських чи сполучених каналах (лініях), що з’днують кожний кінцевий пристрій з найближчим вузловим пунктом мережі;
 •  комутаційних пристроїв;
 •  каналів, виділених із загальної первинної мережі в дану вторинну мережу.

Класифікація вторинних мереж звязку. Різновид телефонної мережі, ієрархічний принцип побудови.

Вторинні мережі розрізняють:

 •  за типом повідомлення – телефонні, телеграфні, передачі даних, цифрові мережі інтегрального обслуговування, обчислювальні, тощо;
 •  за категорією абонентів – загального користування, відомчі;
 •  за швидкістю передачі повідомлень – низько-, середньо- та високошвидкісні;
 •  за розміром мережі – глобальні, локальні;
 •  за типом структури – ієрархічні, неієрархічні;
 •  за способом керування – з централізованим та децентралізованим керуванням;
 •  за способом комутації – з довгостроковою та оперативною комутацією.
 •  

Еталонна семирівнева модель взаємодії відкритих систем.

Важливий аспект заключається в методах передачі даних по мережам і протоколах передачі даних, які повинні бути стандартизовані для сполучення (суміщення).

У якості загального (спільного) стандарту використовується модель OSI (модель взаємодії відкритих систем), запропонована МОС (ISO - Міжнародною Організацією по  Стандартизації) в 1984 р. Модель OSI – це такі мережеві системи, які можуть спілкуватися з іншими мережевими системами, оскільки вони використовують однакову модель звязку. Повністю реалізувати цей задум не вдалося, однак ця модель надає зручну основу для розуміння того, яким чином різні компоненти мережі спілкуються між собою.

Модель OSI передбачає розділення мережних функцій на 7 рівнів, при чому кожен із них відповідає окремій фізичній або логічній частині мережі. Як правило, рівні цієї моделі зображують  у формі стеку.

Фізичний рівень.

На фізичному рівні дані надходять як послідовність бітів, без будь-якої інформації про формування кадру (framing information) і будь-чого ще, окрім потока даних. Залежно від типу зєднання поток може бути послідовним або паралельним, а звязок – дуплексним (одночасна передача і прийом даних) або полудуплексним (по черзі прийом і передача даних). Якщо сигнал слабішає, то на цьому рівні він підсилюється.

Функції цього рівня забезпечують активізацію, підтримку і деактивізацію фізичного ланцюга між кінцевим устаткуванням даних (КУД) і апаратурою каналу даних (АКД).

Канальний рівень.

Забезпечує: синхронізацію даних для розмежування потоку бітів фізичного рівня, вид подання бітів, визначені гарантії прибуття даних в приймальне КУД, керування потоком даних, щоб КУД не перевантажувалися в будь-який момент часу занадто великою кількістю даних. Протоколи, які працюють на канальному рівні, повинні забезпечувати (якщо є можливість) безпомилкову передачу до місця призначення наборів даних, що передаються по фізичному носію. Оскільки носіїв, що повністю виключають помилки, не існує, в протоколах канального рівня передбачається механізм контроля помилок і повторної передачі перекручених пакетів. На канальному рівні неопрацьований бітовий потік, що проходить по фізичному носію, перехоплюється (trapped) і складається у кадр (framed) для відправлення.

Мережний рівень.

Протоколи мережного рівня відповідають за визначення найкращого шляху маршрутизації даних між користувачами (компютерами). На цьому рівні визначаються логічні мережні адреси, такі як IP-адреси (мається на увазі частина протокола TCP/IP, що має відношення до мережного рівня), які використовуються протоколами вищих рівней. Оскільки маршрутизація виконується на мережному рівні, оптимальний шлях доставки інформації з одного сегмента мережі до іншого визначають пристрої, які називаються маршрутизаторами, що забезпечують роботу мережі на цьому рівні. Протоколи мережного рівня не відповідають за доставку даних по кінцевій адресі, а тільки знаходять найкращий шлях.

Транспортний рівень.

Протоколи транспортного рівня, відповідають за доставку даних по логічним адресам, що визначаються протоколами мережного рівня. Ці протоколи аналізують і  розділяють (subdivide) пакети даних, що він відсилає, упаковують в пакети менші за розміром і знову складають по досягненні місця призначення.

Сеансовий рівень.

Головне призначення сеансового рівня – підтримка двох рівней: представницького (зображення даних) і прикладного. На цьому рівні, шляхом передачі повідомлень, визначаєтьмя метод встановлення звязку між двома віддаленими системами, який називається віддаленим викликом процедур (RPC – remote procedure call). Для виконання цього завдання на сеансовому рівні є дві функції: керування діалогом (dialogue control) і розділення даних (data separation). Функція керування діалогом являє собою регламентовані засоби початку переговорів, передачі повідомлення між віддаленими системами, а потім по завершенні сеансу – переривання зєднання. Процес розділення даних передбачає вставку у повідомлення покажчиків (указателей) , які дозволяють кожній робочій станції повідомляти про початок і кінець повідомлення.

 

Рівень зображення даних, представницький.

Протоколи рівня зображення даних виконують функцію зображення інформації у вигляді, зрозумілому одержувачу. На цьому рівні виконується стиснення/відновлення, а також шифрування/розшифрування даних. Слово “зображення” застосовується не до зовнішнього виду інтерфейсу, а до методу зображення даних.

Прикладний рівень.

Прикладний рівень відповідає за передачу інформації від інтерфейсу прикладання до будь-якого мережного ресурсу, якому вона необхідна. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8374. Еталонна модель взаємодії відкритих систем (OSI) та принципи адресування в комп’ютерних меражах 556.18 KB
  Транспортний Trnsport Lyer Відповідає за розбиття даних на пакети та забезпечує надійну доставку інформації з необхідною якістю між вузлами мережі мультиплексування контроль помилок. Усередині мережі доставка даних забезпечується відповідним канальним рівнем...
3657. Модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI 83.19 KB
  Еталонна модель OSI являє собою 7-рівневу мережеву ієрархію, яка описує процес передачі даних між мережевими пристроями, розроблену ISO. Слід зауважити, що модель не забезпечує процесу передачі даних, а лише описує, або моделює його
8361. Фізичний рівень еталонної моделі взаємодії відкритих систем (OSI) та принципи розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах 386.52 KB
  Користувачі мережі які розподілені в певному просторі зазвичай мають потребу передавати інформацію одночасно. Компютери та компютерні мережі обробляють інформацію пакетами і використовують принцип розділення за часом мультиплексування тобто розділяють у часі спільні ресурси середовище передавання інформації. Область мережі в якій сигнали можуть конфліктувати зветься зоною конфлікту доменом колізій. Після конфліктів доводиться повторно передавати втрачену інформацію і тому продуктивність такої мережі зменшується.
8373. Мережевий та транспортний рівні еталонної моделі взаємодії відкритих систем (OSI) та принципи розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах 300.42 KB
  Подальшого збільшення розмірів і певного поліпшення параметрів мережі можна досягти шляхом обєднання обмежених за розмірами комутованих мереж через пристрої що працюють на третьому мережевому рівні моделі OSI. Оскільки більшість хостів мережі одночасно виконують декілька процесів і кожен із цих процесів оперує власним набором даних то транспортні протоколи для кожного процесу створюють окремі черги прийому та Передачі даних. Поєднання IPадреси мережевого інтерфейсу хоста та порту прикладної програми називаються сокетом і ідентифікує цю...
8763. Реляційна модель даних. Структура реляційних даних 19.59 KB
  Структура реляційних даних Мета: знати призначення реляційної моделі даних та головні її поняття. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
8765. Моделі даних. Ієрархічна модель даних 17.26 KB
  Ієрархічна модель даних Мета: засвоєння поняття модель даних її призначення види моделей даних властивості ієрархічної моделі даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
6497. Дискретні сигнали. Методи їх передачі і прийому в СДЕЗ. Синхронна та асинхронна передача сигналів 10.63 KB
  Параметр сигналу даних зміна якого відображує зміну повідомлення називають інформаційним. Момент в який здійснюється зміна значущої позиції сигналу називається значущим моментом ЗМ. Інтервал часу між двома сусідніми ЗМ сигналу називається значущим інтервалом ЗІ. Мінімальний інтервал часу якому дорівнюють ЗІ часу сигналу називається одиничним.
1213. Методи та засоби розрахунку характеристик каналів передачі даних 2.14 MB
  Метою роботи є дослідження методів та засобів розрахунку інформаційних характеристик каналів передачі даних для перевірки працездатності гетерогенної компютерної мережі. В роботі отримані наступні результати: проведено аналіз організації каналів передачі даних в гетерогенних комп’ютерних мережах; досліджено фізичну сутність та порядок використання каналів передачі даних в гетерогенних комп’ютерних мережах; досліджено математичну сутність найбільш важливих інформаційних характеристик передачі даних в комп’ютерних мережах; розроблено...
6511. Принципи побудови систем АРП кабельного лінійного тракту систем передачі з ЧРК 123.51 KB
  Пристрої автоматичного регулювання посилення призначені для регулювання рівнів передачі підсилювачів магістралі в заданих межах і для стабілізації залишкового загасання каналів звязку.
6496. Види каналів зв’язку в структурі СДЕЗ. Класифікація та характеристики. Передача повідомлень каналами з шумами. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу 17.12 KB
  Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретного каналу. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність неперервного каналу. Система зв’язку при передачі дискретної інформації являє собою сукупність каналу ПДІ джерела ДІ та її одержувача при заданих методах перетворення дискретного повідомлення в сигнал і його відновлення по прийнятому сигналу. Канали можна поділити: Неперервнонеперервний тобто неперервний переносник і неперервні сигнали на вході і виході каналу тлф канал з ЧМ.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.