Нелінійні спотворення сигналів в системах передачі з ЧРК

В багатьох пристроях систем передачі з ЧРК напруга (струм) на виході нелінійно залежить від напруги (струму) на вході. До таких пристроїв відносяться модулятори (демодулятори), обмежники, підсилювачі при нелінійному режимі роботи, фільтри, коректори, котушки індуктивності яких виготовлені з використанням феритових сердечників.

2015-01-14

42.95 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Державний комітет зв’язку та інформатизації УКРАЇНИ

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

КАФЕДРА ________телекомунікаційних__ систем_______________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою

_______________ Беркман Л.Н.___

       (підпис, прізвище)

“ ____ “  _____________  2005  року

Л Е К Ц І Я    №  8

з навчальної дисципліни _____Системи передачі електрозв’язку___________

напряму підготовки _______телекомунікації__________________________

освітньо-кваліфікаційного рівня _____бакалавр______________________

спеціальності _____телекомунікаційні системи та мережі_______________

Тема  Нелінійні спотворення сигналів в системах передачі з ЧРК.

(повна назва лекції)

Лекція розроблена к.т.н., доцент Антонюк М.І. 

(вчена ступінь та звання,  прізвище та ініціали автора)

Обговорено на засіданні кафедри (ПМК)

Протокол № __________

“ ____ “ _____________ 2005 року

Київ


Навчальні цілі Вивчити причини і порядок аналізу нелінійних спотворень інформаційних сигналів у системах передачі з ЧРК.

Виховні цілі Формування у студентів інженерно-технічного кругозору, вміння ставити та вирішувати складні інженерні задачі, проводити аналіз, аргументовано робити висновки.       

Час  90 хв.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ ТА РОЗРАХУНОК ЧАСУ

Вступ ______________________________________________      -_5 хвилин

Навчальні питання

1. Проходження гармонічного сигналу через пристрої з малою нелінійністю. -_40 хвилин

(найменування питання лекції)

2. Проходження декількох гармонічних коливань через пристрої з малою нелінійністю.                                                                                  _-_40 хвилин

(найменування питання лекції)

Заключення_____________________________________________-_5 хвилин

ЛІТЕРАТУРА:

(рекомендована для студентів)

1.   Н. Н. Баева. Многоканальная связь. – М.: Радио и связь, 1988г. 

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(наочні посібники, схеми, таблиці, ТЗН та інше)

Діапроектор, дидактичні слайди


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

І. ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ

Вступ

 В багатьох пристроях систем передачі з ЧРК напруга (струм) на виході нелінійно залежить від напруги (струму) на вході. До таких пристроїв відносяться модулятори (демодулятори), обмежники, підсилювачі при нелінійному режимі роботи, фільтри, коректори, котушки індуктивності яких виготовлені з використанням феритових сердечників.

Для одних пристроїв нелінійність необхідна з огляду на їхній принцип дії (модулятор, обмежник). Для інших пристроїв нелінійність небажана (підсилювач).

Малі нелінійні спотворення одного сигналу самі по собі малопомітні і на якості передачі практично не позначаються. Однак при одночасній передачі сигналів декількох каналів через груповий вузол БСП навіть зі слабкою нелінійністю виникають дуже шкідливі взаємні перешкоди між каналами. При передачі телефонних сигналів перешкоди можуть проявлятися у виді виразної перехідної розмови з одного каналу в інший однієї системи передачі у виді шуму нелінійного походження.

У випадку вторинного ущільнення телефонних каналів телеграфними сигналами, нелінійності приводять до спотворень імпульсів.

Так як в каналах ТЧ систем передачі використовується велике число підсилювачів, модуляторів, обмежників, а перешкоди нелінійного походження від кожного з них складаються, то необхідно приймати спеціальні заходи для зменшення впливу нелінійностей, а якщо від них позбутися  неможливо, то потрібно установити норми на припустимі спотворення, при яких забезпечується необхідна якість зв'язку.

При розгляді впливу нелінійностей на передані сигнали будемо вважати, що амплітудна характеристика пристроїв uвих =f(uвх) має вид, зображений на мал. 1.

               uвих                         uвих                                            

            

 0                                0                                  t

  1.  uвх                                               Рис. 1

               t                  

Тобто є однозначною, безупинною і має малу нелінійність. З мал. 1 видно, що переданий гармонійний сигнал uвх(t) на виході пристрою з нелінійною амплітудною характеристикою спотворюється.

1.  Проходження гармонійного сигналу  через пристрої з малою

нелінійністю. Коефіцієнти і загасання нелінійності.

     Для аналізу проходження електричних сигналів через пристрої систем передачі з нелінійністю представимо електричний сигнал сумою гармонік:

u(t)=U0+Umcosωt+Um2cosωt+Um3cosωt

     Нелінійну характеристику пристрою системи передачі Uвих=f(Uвх) представимо у виді статичного ряду:

Uвих1Uвх2U2вх3U3вх        (1)

де Uвх, Uвих - миттєве значення напруги на вході і виході пристрою. Розглянемо спочатку як перетвориться одне гармонійне коливання

       uвх(t)=Umcos(ωt)                                      (2)

пристроєм  з нелінійною амплітудною характеристикою (1).

     Для аналізу обмежимося лише трьома доданками ряду (1) і будемо

думати, що α1Uвх>> α2U2вх>> α3U3вх. 

     Тоді, якщо на вхід пристрою подається одне гармонійне коливання, то на виході одержимо сигнал, утворений підстановкою гармоніки (2) у співвідношення для амплітудної характеристики (1).

                 uвих(t)=α1Umcosωt+α2(Umcosωt)23(Umcosωt)3                                     (3)

     Використовуючи формули тригонометрії: cos2x= (cos2x+1)

cos3x= (cos3x+3cosx), де x=ωt зі співвідношення (3) одержимо :

uвих(t)=α1Umcosωt+α2U2m(cos2ωt+1)+α3U3m(cos3ωt+3cosωt)=α1Umcosωt+

α2U2mcos2 ωt + α2U2m + α3U3mcos3ωt +α3U3m3cosωt

     Відкіля, після приведення подібних членів одержимо:

uвих(t)=α2U2m +(α1Um+ α3U3m)cosωt+ α2U2m cos2 ωt+ α3U3mcos3ωt (4)

         В отриманому співвідношенні доданки мають наступний сенс:

α2U2m =U0 - постійна складова сигналу на виході      (5а)

1Um+ α3U3m)cosωt=Um1cosωt -  перша гармоніка з амплітудою Um1  (5б)

α2U2m cos2ωt=Um2cos2ωt -  друга гармоніка з амплітудою Um2             (5в)

α3U3mcos3ωt=Um3cos3ωt-  третя гармоніка з амплітудою Um3                       (5г)

Тоді, на підставі сказаного, співвідношення (4) запишемо у виді:

uвих(t)=Um0+ Um1cosωt+ Um2cos2ωt+ Um3cos3ωt     (6)

     Таким чином, при проходженні гармонійного коливання (2) через нелінійний пристрій на виході одержимо суму постійної складової і першої, другої, третьої і т.д. гармонік. Число гармонік у співвідношенні (4) обмежено числом членів ряду в співвідношенні (1).

         Амплітуди гармонік на виході нелінійного пристрою виразимо з (5) з врахуванням того, що в (5б) α1Um>> α3U3m:

Um1= α1Um, Um2= α2U2m, Um3= α3U3m      (7)

     Отримані формули визначають залежність амплітуд гармонік від амплітуди напруги на вході ланцюга. На практиці зручніше використовувати залежності амплітуд другої, третьої і т.д. гармонік від амплітуди першої гармоніки. Так як Um= , то з (7) одержимо значення амплітуд гармонік:

Um2= U2m1  Um3= U3m1     (8)

     Відношення амплітуд напруги n-ої гармоніки до амплітуди напруги 1-ої гармоніки називається  коефіцієнтом нелінійності по n-ій  гармоніці.

      K=                                                                          (9)                                      

де Umnг – амплітуда n-ої гармоніки,

      Um1м – амплітуда 1-ої гармоніки.

     Співвідношення (9) показує, що величина коефіцієнта нелінійності по n-ій гармоніці K визначається як амплітудою цієї гармоніки, так і амплітудою напруги основної частоти (сигналу), тобто першої гармоніки. Чим менше значення коефіцієнта нелінійності по n-ій гармоніці, менше вплив цієї гармоніки на вихідний сигнал чотириполюсника, тобто менше спотворення цього сигналу.

        На підставі (7) і (8) коефіцієнти нелінійності по другій і третій гармоніках можна виразити у виді:

             (10)

    (11)

Таким  чином, коефіцієнти нелінійності по другій і третій гармоніках залежать від величини коефіцієнтів розкладання  α1, 2, 3, але в основному вони залежать від величини амплітуди напруги Um   на вході нелінійного елемента. Величина коефіцієнтів гармонік для підсилювачів повинна бути досить малою. В техніку багатоканального зв'язку, крім коефіцієнтів гармонік для оцінки ступеня нелінійності по n-ій гармоніці, що визначається  величиною:

         (12)

Тобто загасання нелінійності визначається, як 20 логарифмів десяткових величини, зворотної коефіцієнту нелінійності, що, з  погляду спотворення сигналу на виході чотириполюсника, повинно бути менше. По цій же причині загасання нелінійності повинно бути  великим.

     Зменшення загасання нелінійності по гармоніці приводить до великого спотворення корисного сигналу на виході чотириполюсника.

     Тоді загасання нелінійності по другій і третій гармоніках визначається величиною:

      (13а)

      (13б)

     Загасання нелінійності по n-ій гармоніці аналогічно визначається

співвідношенням :

αпг=20lg , дБ           (14)

     Для розрахунків і вимірів важливо знати залежність загасання нелінійності гармонік на виході нелінійного 4-полюсника від рівня першої гармоніки. Для визначення цієї залежності для другої гармоніки перетворимо співвідношення (13а):

α2г=20lg =20lg =20lg -20lg

     В одержанні рівності другий доданок визначає абсолютний рівень

першої гармоніки на виході 4-полюсника, тобто рвих1р. Тоді перший доданок визначає загасання нелінійності по другій гармоніці при рвих=0, тобто . У результаті залежність затухання нелінійності по другій гармоніці на виході 4-полюсника від рівня першої гармоніки визначиться співвідношенням:

α2г= α0вих                                             (15)

     Аналогічно можна визначити загасання  нелінійності по третій

гармоніці:

α3г= α3м0-2рвих            (16)

     Залежності (15) і (16) показують, що збільшення рівня першої гармоніки на виході чотириполюсника приводить до зменшення загасання нелінійності по 2-ій і 3-ій гармонікам.

     Зі співвідношень (15) і (16) видно, що при збільшенні рівня першої гармоніки на виході 4-полюсника на 1 дБ величина загасання нелінійності по другій гармоніці α знижується на 1 дБ, а величина загасання нелінійності по третій гармоніці α знижується на 2 дБ.

     Формули (15) і (16) для α, α  застосовані, якщо загасання нелінійності не менш 26 дБ, тобто коефіцієнти нелінійності не більш 5%.

     З наближенням до порогу перевантаження 4-полюсника й особливо за порогом перевантаження загасання нелінійності  з підвищенням рівня рвихрізко зменшується. Графік залежності загасання нелінійності на виході має вид, зображений на мал.2, тут же показаний поріг перевантаження рмакс. Порогом  перевантаження рмакс називається таке значення вихідного рівня рвих, подальше збільшення якого на 1 дБ приводить до зниження загасання нелінійності по третій гармоніці на 20 дБ. При оцінці по потужності це означає збільшення коефіцієнта нелінійності по третій гармоніці в 10 разів при збільшенні вихідної потужності на 10%.

                        a                                                                 а 

                                  а                                                     а3м0     

              а3м0                                                              65дБ    

           а2м0

                                                                          

                 0              рмакс               рвих           -2дБ               4 дБ                 рвих 

                    а

                 мал. 2                                                        мал. 3

            Робоча область графіків визначається до порогу перевантаження  рмакс рівняннями прямих (15) і (16)  виду y=b-kx, де y=, b=α2м0 чи b=3м0, k=1 чи k=2, рвих=x. Рівняння (15) і (16) дозволяють по відомому загасанню нелінійності і відповідному йому рівню сигналу рвих, знайти загасання нелінійності при іншому рівні сигналу рвих. Можна також визначити, при якому рівні сигналу на виході чотириполюсника забезпечується необхідне значення загасання нелінійності. Нехай, наприклад, для задано, що при рвих=4 дБ загасання нелінійності дорівнює 65 дБ, а потрібно визначити загасання нелінійності при рвих=-2 дБ. Рішення задачі ілюструється на мал.3. Відповідно до рівняння = 3м0- 2рвих, одержимо: 65= 3м0-2*4, звідки =73 дБ, тоді при рвых=-2 дБ маємо =73-2*(-2)=77 дБ. Якщо ж потрібно знайти значення рвих, при якому =60 дБ, то з того ж графіка (мал.3) на підставі (16) одержимо:

60=73-2* рвих, тобто рвих= =6,5 дБ.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  Комбінаційні коливання. Проходження декількох гармонійних коливань через пристрій з малою нелінійністю.

     Раніше було показано, що якщо на вхід пристрою з нелінійною амплітудною характеристикою uвих =f(uвх) подається гармонійний сигнал uвх(t)=Umcost, то на виході пристрою будуть утворюватися перша, друга, третя і т.д. гармоніки з частотами , 2, 3, …відповідно.

    Однак на вхід нелінійного пристрою в спектрі мовного сигналу подається не один гармонійний сигнал, а деяка сумарна напруга коливань різних частот і амплітуд:

uвх(t)=Uxcosxt+Uycosxt+Uzcoszt                           (1)

     Амплітудну характеристику нелінійного пристрою, як і колись, представимо у виді статичного ряду третього ступеня:

uвих1Uвх2U2вх3U3вх                                    (2)

      Тепер визначимо напругу на виході нелінійного пристрою, підставивши (1) у кожен доданок (2) замість Uвх :

uвих1(Uxcosxt+Uycosxt+Uzcoszt)+α2(Uxcosxt+Uycosxt+Uzcoszt)2+ α3(Uxcosxt+Uycosxt+Uzcoszt)3

     Після тригонометричних перетворень можна визначити спектральний склад і амплітуди продуктів нелінійності на виході нелінійного пристрою. При цьому доданки, що містять косинус у першому ступені, утворять гармоніки з частотами x ,y, z.

     Доданки, що містять косинус у другому і третьому ступенях, утворять гармоніки з частотами  2x, 2y, 2z, 3x, 3y, 3z.

      Доданки, що містять добуток двох косинусів, утворять комбінаційні коливання з частотами xy, xz, yz, тому що cosx·cosy= cos(x+y)+ cos(x-y).

     Доданки, що містять добуток трьох косинусів, утворять комбінаційні коливання з частотами 2xy, 2yz , xyz.

      Сума абсолютних значень коефіцієнтів функції, що визначає частоту продуктів нелінійності, називається порядком нелінійного продукту. Наприклад, продукти виду Umcos2t і Umcos(x+y)t є продуктами другого порядку. Продукти виду Umcos3t, Umcos (2x+y)t, Umcos(xyz)t є продуктами третього порядку.

    Якщо на вхід 4-полюсника з нелінійною амплітудною характеристикою подається три гармоніки, то для продуктів нелінійності можна скласти таблицю.

Таблиця 1

Порядок нелінійного продукту

Частота продукту

Амплітуда продукту на виході

Потужність продукту

Кількість продуктів на виході

1

1

fx

n                     3

2

2

2fx

n                     3

3

2

fxfy

n(n-1)             6

4

3fx

n                     3

5

3

2fx±fy

2n(n-1)          12

6

fxfyfz

n(n-1)(n-2)   4

           Потужності продукту нелінійності визначаються по формулі:

Pk= , де Umk- амплітуда продукту нелінійності на виході 4-полюсника; R- опір навантаження.

       На підставі таблиці 1 можна зробити наступні висновки:

  1.  При однакових амплітудах складових вихідного сигналу Ux ,Uy ,Uz амплітуди напруги (потужності) комбінаційних коливань більше амплітуд складових.
  2.  Кількість комбінаційних коливань більше, ніж кількість складових гармонік вихідного сигналу, а отже спектр комбінаційних коливань буде більш широкий. Для підтвердження цього побудуємо спектр 12-канальної групи на виході і вході нелінійного 4-полюсника. З першого рядка таблиці 1 видно, що на виході 4-полюсника присутні всі гармоніки вхідного сигналу, тобто спектр 12-канальної групи 12-60 кГц повторюється на виході 4-полюсника. Це показано в 1-ому рядку мал.4.                            

fx

1                              

                 12                       60                                                     f, кГц   1 рядок  

                                            2fx

2                                                                                                    f, кГц   2 рядок

                               24                        120                                               

                                                         3fx

3                                                                                                   f, кГц   4 рядок

                                            36                             180

                 fx-fy

4

   0=12-12                    48=60-12                                               f, кГц   3 рядок  

                                 fx+fy

5

                    24                              120                                       f, кГц   3 рядок   

                  fx+fy-fz

6

     0                                     108=60+60-12                               f, кГц   6 рядок

       

                                                fx+fy+fz

7

                                  36                                        180              f, кГц   6 рядок

Рис. 4.

     Аналізуючи інші рядки таблиці 1, аналогічно можна визначити спектральний склад коливань продуктів нелінійності різних порядків на виході 4-полюсника. На мал. 3 стовпчик із зображенням рядків таблиці (праворуч) указує, на підставі аналізу якого рядка таблиці 1 отримана один із семи рядків спектрів на виході 4-полюсника.

     Аналіз спектрів гармонік fx, 2fx, 3fx і комбінаційних коливань fxfy, fxfyfz, зображених на мал.4, показує, що якщо ширина смуги частот сигналу менше октави (f2<2f1), то всі гармоніки на виході 4-полюсника 2fx, 3fx виявляться поза робочою смугою. Наприклад, якщо спектр вхідного сигналу 12-24 кГц, то гармоніки 2fx (2-ий рядок мал.4) займуть спектр 24-48 кГц, а гармоніки  3fx (3-ій рядок мал.4) займуть спектр 36-72 кГц. Таким чином, гармоніки 2fx, 3fx дії, що заважає, робити не будуть. Однак, комбінаційні коливання fxfy, fxfyfz при будь-якім відношенні частот fy і fx частково будуть попадати в смугу частот вихідного сигналу. Наприклад, у спектрі шостого рядка мал.4, що складається з комбінаційних коливань fx+fy-fz, завжди знайдуться коливання, що роблять дію, що заважає, на спектр вхідного сигналу.


II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Дисципліна “Системи передачі електрозв’язку ”- це теоретичні основи принципів побудови апаратури комплексів СП.

Дисципліна вивчається на протязі 6-го та 7-го семестрів. У лекційному процесі широко використовуються  діафільми, учбові плакати і компютерні моделі обладнання.

Основні форми поточного контролю – спостереження за діями студентів, проведення модульного контролю.

Самостійна робота студента по підготовці до поточних занять, модульного контролю в межах відведеного часу планується особисто кожним студентом.

III. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Н. Н. Баева. Многоканальная связь. – М.: Радио и связь, 1988. 

(автор, назва, видавництво, рік видання)

Розробник лекції                                   доцент кафедри ТС

___                          Антонюк М.І. 

(підпис, прізвище)

“ ____ “  _____________  2005  року 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
6513. Принципи формування групових сигналів в системах передачі з ЧРК 139.04 KB
  Метою побудови каналоутворюючої апаратури є забезпечення одночасної і взаємно незалежної передачі повідомлень від N абонентів, розташованих у пункті А до N абонентів, розташованих у пункті Б, по одній лінії звязку. Лінія звязку може бути повітряна, кабельна, радіорелейна, тропосферна, супутникова, волоконно-оптична
6498. Об’єднання та розподіл сигналів в системах ПДП. Узгодження дискретних сигналів з дискретним та аналоговим каналами 10.56 KB
  Дифференціальним методом можна організувати порівняно невелику кількість штучних ланцюгів каналів. Методи другої групи засновані на тому що сигнали окремих каналів у передатчику наділяються деякими наперед обумовленими ознаками селекції які дозволяють виділити на прийомі сигнали окремих каналів із групового сигналу. До неадитивних так званих комбінованих методів відносяться методи при яких розділення сигналів засноване на різниці в комбінаціях сигналів різних каналів. При СЧР ознакою за якою на прийомі сигнали окремих каналів...
6509. Лінійні спотворення в каналах і трактах систем передачі. Порядок коригування лінійних спотворень 99.15 KB
  Встановимо вимоги до амплітудно-частотної і фазочастотної характеристик лінійного тракту при виконанні яких електричний сигнал передається без спотворення його форми. У процесі аналізу будемо вважати, що при передачі допустима затримка сигналу на виході лінійного тракту
6497. Дискретні сигнали. Методи їх передачі і прийому в СДЕЗ. Синхронна та асинхронна передача сигналів 10.63 KB
  Параметр сигналу даних зміна якого відображує зміну повідомлення називають інформаційним. Момент в який здійснюється зміна значущої позиції сигналу називається значущим моментом ЗМ. Інтервал часу між двома сусідніми ЗМ сигналу називається значущим інтервалом ЗІ. Мінімальний інтервал часу якому дорівнюють ЗІ часу сигналу називається одиничним.
6517. Завади в системах передачі з ЧРК 39.05 KB
  Вплив перешкод можна також оцінювати по величині напруги або потужності шуму в точці з відомим відносним рівнем передачі, що визначає потужність корисного сигналу. Зручно в якості такої точки вибрати точку з нульовим відносним рівнем передачі. Відповідні потужність та напругу відзначають індексом
6499. Дискретний канал неперервного часу і реєстрація сигналів. Крайові перекручення, оптимальний пристрій реєстрації сигналів. Пристрої синхронізації в СДЕЗ 22.6 KB
  Пристрої синхронізації в СДЕЗ. Ефективна виправляюча спроможність вимірюється в реальних умовах тобто враховуються помилки синхронізації та розподілювача приймача. Вимоги до пристроїв синхронізації: Висока точність синхронізації тобто допустиме відносне відхилення синхроімпульсів від ідеальних моментів. Незалежність точності синхронізації від статистичної структури повідомлень.
6495. Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень. Ентропія та її властивості. Первинні коди. Види сигналів для ПДП, основні характеристики сигналів, критерії вибору 62.94 KB
  Форми представлення інформації дуже різноманітні: письмовий текст мова музика графічне зображення електромагнітне поле взаємне розташування предметів у просторі та інше. Залежно від характеру джерела інформації має різновиди: неперервна функція неперервного аргументу тобто в деякому кінцевому інтервалі в довільні моменти часу може приймати будьяке значення з нескінченної множини мова музика температура; неперервна функція дискретного аргументу тобто в деякому кінцевому інтервалі може приймати будьяке значення...
14742. Пасові передачі 519.19 KB
  Пружне ковзання паса та кінематика пасової передачі. Пасова передача складається із двох шківів закріплених на ведучому і веденому валах і паса який охоплює шківи рис. Залежно від форми поперечного перерізу паса розрізняють: плоскопасові рис. 2 а клинопасові б круглопасові в передачі а також передачі із поліклиновими пасами.
2064. Хвильові передачі 49.13 KB
  Контрольні питання Список додаткової літератури Призначення і сфери застосування Хвильовою передачею називається зубчатий або фрикційний механізм призначений для передачі і перетворення руху зазвичай обертального в якому рух перетвориться за рахунок хвильової деформації вінця гнучкого колеса спеціальною ланкою вузлом генератором хвиль. Багатозонний контакт забезпечується за рахунок форми генератора хвиль кулачок частіше з двома рідко з трьома виступами багатопарний за рахунок податливості зубчатого вінця гнучкого колеса....
14741. Фрикційні передачі 467.01 KB
  Явища ковзання у контакті котків фрикційної передачі. За формою поверхні котків: циліндричні; конічні; кульові; торові; з клиновим ободом. За способом притискання котків: з постійним; з автоматично регульованим. Недоліки: несталість передатного відношення; потреба застосування натискних пристроїв; високе навантаження на вали та опори валів; небезпека пошкодження котків при буксуванні.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.