Оцінка та облік вибуття виробничих запасів

Оцінка за середньозважуваною собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів: Залишок запасів по сумі Одержані по суміу звітному ОСС на початок звітного місяця місяці запаси Кількість запасів на Кількість запасів одержаних...

2015-01-12

14.51 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема 11: Оцінка  та облік вибуття виробничих запасів

План.

1. Оцінка вибуття запасів.

2. Облік вибуття запасів.

3. Розрахунок торгової націнки та транспортно - заготівельних витрат

1. Оцінка вибуття запасів.

         Згідно П(С)БО № 9  виділяють декілька основних причин списання виробничих запасів з балансу: відпуск у виробництво; списання у зв’язку з невідповідністю критеріям активів;списання у зв’язку з псуванням, крадіжками та ін ;реалізацією на сторону.

    При відпуску виробничих запасів в виробництво їх оцінка здійснюється за наступними методами ( обирають тільки один метод) :

1. Ідентифікованої собівартості;

2. Середньозваженої собівартості;

3. Собівартість перших за часом надходження запасів ( ФІФО );

4. Собівартість останніх за часом надходження запасів ( ЛІФО );

5. Нормативних затрат;

6. Ціни продажу.

Характеристика методів вибуття запасів

Метод вибуття запасів

Характеристика методу

Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

Запаси, які випускаються, та послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю

Середньозваженої собівартості

Оцінка проводиться по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця одержаних у звітному місяці запасів

С с =  Сп + Сн

          Кп + Кн

де: Сс — середньозважена собівартість;

Сп і Кп — собівартість та кількість запасів на початок періоду;

Сн і Кн — собівартість та кількість запасів, що надійшли впродовж періоду.

Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)

Запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені в бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж, інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

Нормативних затрат

Оцінка полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей та діючих цін. Загальне відхилення на продукцію, що надійшла з виробництва за місяць, розраховується

за формулою:

ЗВ = Фк х Фц - Нк х Нц,

де: ЗВ — загальне відхилення на продукцію, що надійшла з виробництва за місяць;

Фк — фактична кількість виробленої продукції;

Фц — ціна одиниці продукції;

Нк — визнана нормативна (стандартна) кількість для фактичного результату;

Нц — нормативна (стандартна) ціна одиниці продукції

або ЗВ = ФС - НС,

де: ФС — фактична собівартість;

НС — нормативна собівартість

Ціни продажу

Оцінка заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка торговельної націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати підприємства, які мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки.

Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

СРТ = ПВРТ - ТНРТ,

де: СРТ — собівартість реалізованих товарів;

ПВРТ — продажна (роздрібна) вартість реалізованих товарів;

ТНРТ — сума торговельної націнки на реалізовані товари.

Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки.

ТНРТ = ПВРТ х СВНТ,

де: ТНРТ — торговельна націнка на реалізовані товари;

ПВРТ — продажна (роздрібна) вартість реалізованих товарів;

СВНТ — середній відсоток торговельної націнки.

Середній відсоток торговельної націнки визначається

Ср.% нац.=   С-до К рах.285       +     Обороти по К рах.285       х товарообіг

                      С-до  Д рах.282      +    Обороти по Д рах.282      

                        по продажній вартості              по продажній вартості

Розглянемо приклади:

 Запаси, які відпускаються, та послуги , що виконуються для спец. замовлень  , а також запаси, не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.

 1)Оцінка за середньозважуваною собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів :

                          Залишок запасів (по сумі)              Одержані  (по сумі)у звітному

  ОСС   =       на початок  звітного місяця      +              місяці запаси

                               Кількість запасів на                  Кількість   запасів    одержаних

                               початок звітного місяця  +          у звітному місяці

                           Приклад:

На початок звітного періоду на підприємстві було 40 банок фарби для підлоги по ціні 6 грн. за банку. На протязі звітного періоду воно придбало фарбу для підлоги в такої кількості і порядку:

  1.  80 бан. Х 6.5 грн. = 520 грн. ( в т.ч. ПДВ – 86,7 грн.);
  2.  60 бан. Х 5,5 грн. = 330 грн. ( в т. ч. ПДВ – 55, 0 грн.)
  3.  90 бан. Х 6.3 грн. = 567 грн. ( в  т.ч. ПДВ – 94,5 грн.)

В цьому ж періоді 155 банок було відпущено на виробничі потреби.

 

Розв’язання методом  середньзважуваної собівартості:

ОСС     =     40 бан. Х 6 грн. + ( 520 –86,7) + ( 330 –55)+ ( 567-94,5)  

                       40 бан. + 80 бан. + 60 бан. + 90 бан.                            = 5,26 грн / бан. -  середньозважувана собівартість одної банки фарби з урахуванням залишку і надходження.

       Середньозважувана собівартість відпущеної у виробництво фарби  дорівнює : 155  Х 5.26 грн. бан. = 815,6 грн.

 2).Оцінка запасів за методом ФІФО базується  на припущені ,що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство.                     

           Згідно попередній умові задачі:

Розв’язання методом ФІФО:

  1.  Залишок на початок періоду: 40 бан. Х 6 грн. = 240 грн.
  2.  Перше придбання : 80 бан. Х 6.5  грн. = 520 – 86,7( ПДВ)= 433,3 грн.
  3.  Друге придбання : ( 155 бан. - 40 бан. – 80 бан.)Х 5,5 грн. = 192 – 32,08

   ( ПДВ) = 160, 4 грн.

Разом списано у виробництво  на протязі звітного періоду  155 бан. фарби вартістю 833 , 7  грн. ( 240 + 433,3 + 160,4 )

3).Оцінка запасів за методом ЛІФО базується  по принципу , коли запаси які першими відпускаються на виробництво (продаж) оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження.

    Згідно попередній умові задачі:

Розв’язання методом ЛІФО:

  1.  Останнє придбання: 90 бан. х 6.3 грн. = 567- 94,5 ( ПДВ) = 472,5 ( грн.)
  2.  Передостаннє придбання: 60 бан. Х 5.5 грн. = 330 – 55 (ПДВ)= 275 грн.
  3.  Перше придбання: (155  бан. - 90 бан. - 60 бан.)Х 6.5 грн.=32,5- 5.4 (ПДВ)=27.08 грн.
  4.  Списано у виробництво: 155 бан .вартістю 472,5 грн. + 275 грн. + 27,08 грн. = 774,58 грн.

 4 ) Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції ( робіт, послуг), які встановленні підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, діючих цін.

5 ) Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємством роздрібної торгівлі середнього проценту торгової націнки.

                       

Ср . % нац. =   С-до К рах.285 + Обороти по К рах.285       

                      С-до  Д рах.282 + Обороти по Д рах.282          х  товарообіг

2. Облік вибуття запасів.

       В регістрах бухгалтерського  обліку  операції по визначенню  оцінки запасів методом ФІФО  відображаються наступними проводками:

1. Відображено вартість залишку фарби

  на початок звітного періоду                          Д       201            К  -               240

2. Відображено надходження фарби                Д       201            К    631       1417

( 520 грн. + 330 грн. + 567 грн.)

3. Відображено податковий кредит  з ПДВ    Д       641             К     631      236,2

4. Відображено списання фарби                      Д        23              К      201      833,7

3. Розрахунок торгової націнки та транспортно - заготівельних витрат

Підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод оцінки за цінами продажу, який передбачає використання середнього відсотку торгівельної націнки. Цей метод застосовують підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки.

Розрахунок націнки проводять згідно П(С)БО №9 "Запаси".

Приклад:

Скласти розрахунок реалізованої націнки та ТЗВ, якщо: Сальдо рахунка 282 - 227.00 грн.

Сальдо рахунка 289 - 25.00 грн.

Сальдо рахунка 285 - 77.00 грн.

Оборот по Дт рахунку 282 - 460.00 грн.

Оборот по Дт рахунку 289 - 50.00 грн.

Оборот по Кт рахунку 285 - 160.00 грн.

Реалізація товарів, продажна вартість – 540 грн.

Розрахунок торгової націнки та транспортно - заготівельних витрат.

Зміст

Субрахунок 282 «Товари в торгівлі»

Субрахунок 289 «Транспортно заготівельні витрати

Субрахунок 285 «Торгова націнка»

Продажна вартість (гр.2+гр.З)

1

2

3

4

5

1. Залишок на початок місяця

227

25

77

252 (визначаємо)

2. Надійшло за місяць

460

50

160

510 (визначаємо)

3. Вибуло за місяць (реалізовано)

487

53

168

540

4.3алишок кінець місяця (строка  1 +строка .2 -  строка 3)

200 (визначаємо)

22 (визначаємо)

69

(визначаємо)

222 (визначаємо)

1). Визначаємо суму націнки на реалізовані товари:

С-до Кт рахунку 285 + Оборот по Кт рахунку 285

_____________________________________                 X товарооборот

С-до Дт рахунку282 + Оборот поДт рахунку 282  

                       ( по продажній вартості)   

77 + 160

         --------------------  X 540=168 грн.

252 + 510

2).Визначаємо суму транспортно-заготівельних витрат. С-до Дт рахунку 289 + Оборот по Дт рахунку 289

_________________________________________________   X товарооборот

С-до Дт рахунку 282 + Оборот по Дт рахунку 282

          25 + 50

      X 540 = 53 грн.

252 + 510

2. Облік торгової націнки та транспортно – заготівельних витрат.

1 .Відображаємо суму націнки. ( червоне сторно)      Дт 282 Кт 285     168 грн.

2. Відображаємо суму ТЗВ     Дт 902 Кт 289        53 грн.

3. Собівартість реалізованих товарів Дт902 Кт282 319 грн. (540-168-53)

Література:

1.П(С)БО 9 „Запаси”

2.Лишиленко О.В.Бухгалтерський облік. - Київ. Вид-во “ЦУЛ” 2003 р, стор.213-225 3.Чебанова Н.В.Бухгалтерський фінансовий облік.-Київ .Вид-во “Академія” 2003 . 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
15787. Облік виробничих запасів 67.68 KB
  Розглянути сутність, класифікацію та методи оцінки виробничих запасів з урахуванням галузевих особливостей сільськогосподарських підприємств; дослідити нормативно-правову базу, що регулює питання обліку і аналізу виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах; провести техніко-економічну характеристику сільського-сподарського підприємства...
17931. Облік і аналіз виробничих запасів на СТОВ «Агрофірма «Прилуччина» 65.85 KB
  Провести техніко-економічну характеристику сільського-сподарського підприємства; проаналізувати організаційний аспект та діючу систему бухгалтерського обліку на підприємстві як одного із видів інформаційного забезпечення економічного аналізу виробничих запасів;
20633. Методика аналізу виробничих запасів на підприємстві «компаніївиставка96»ничих запасів з професії Конторський офісний службовець бухгалтерія . 81.09 KB
  Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах
17324. Методика аналізу виробничих запасів на підприємстві «компаніївиставка96» 74.95 KB
  Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Оптимізація виробничих запасів - один із головних факторів виходу сільськогосподарських підприємств із кризового стану.
7379. Облік запасів 19.23 KB
  Перелік типових форм первинних документів з обліку виробничих запасів. Склад запасів: сировина основні допоміжні матеріали комплектуючі вироби інші матеріальні цінності що призначені для виробництва продукції виконання робіт надання послуг для адміністративних потреб виробничі запаси; незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складання деталей; незавершене виробництво на підприємствах що виконують роботи та надають послуги складаються з витрат на виконання незакінчених робіт або послуг. Завдання обліку запасів:...
8598. Витрати : оцінка витрат, класифікація, облік основних операцій 24.62 KB
  Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходами певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує отримання економічних вигод протягом декількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.
9137. Дохід: оцінка доходу, класифікація, облік основних операцій 9.44 KB
  Визнання та класифікація доходу Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання що зумовлює зростання власного капіталу за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а дохід виручка від реалізації продукції товарів робіт послуг; б інші операційні доходи; в фінансові доходи; г інші доходи. Дохід виручка від реалізації...
8612. Логістика запасів 705.69 KB
  Процес оформлення кожного нового замовлення супроводжується рядом витрат адміністративного характеру пошук постачальника проведення переговорів з ним відрядження міжміські переговори і т. Виконати замовлення покупців можна одним із таких способів: Виробити замовлений товар; Закупити замовлений товар; Видати замовлений товар негайно з наявного запасу. Однак в умовах конкуренції можливість негайного задоволення замовлення може виявитися вирішальною в боротьбі за споживача.
8737. Розрахунок чисельності виробничих робітників 19.47 KB
  Сьогодні на занятті ми розглянемо тему: “Розрахунок чисельності виробничих робітниківâ€. Крім перелічених робітників ремонт виконують мідники бляхарі ковалі столяри арматурники токарі оббивальники і маляри. Згідно з єдиним тарифно – кваліфікаційним довідником усіх робітників за кваліфікацією поділяють на п’ять розрядів.
8685. Основи проектування виробничих зон та дільниць ТО і ПР 2.63 MB
  Основні виробничі приміщення призначені для розміщення постів ТО ремонту і зберігання автомобільної техніки допоміжні – для різних підготовчих профілактичних і ремонтних робіт а також для зберігання технічного майна складські приміщення. Зону поточного ремонту розміщують усередині будівлі або уздовж одного з її боків поблизу відділень які забезпечують ритмічність роботи постів поточного ремонту. Якщо в зоні ТО – 2 застосовується потокова лінія з поперечним розташуванням постів то паралельно цій лінії проти кожного поста...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.