Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой»

Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та оцінювати роботу підприємства, знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства.

2014-12-11

79.5 KB

12 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


red255;;

Дипломна робота

На тему: «Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой»


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «ТК ДОМОСТРОЙ»

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 4. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

РОЗДІЛ 5. ОБОРОТНІ КОШТИ (АКТИВИ) ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

РОЗДІЛ 7. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 8. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 9. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

РОЗДІЛ 11. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

.1 Нормативні документи в галузі охорони праці: Закони, Постанови, Положення, інструкції, які мають практичне застосування на підприємстві

.2 Організація і структура служби охорони праці. Обов’язки посадових осіб. Навчання та інструктажі з охорони праці 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та оцінювати роботу підприємства, знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства.

Темою дипломної роботи є загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой». Практика проводиться у фінансовому відділі підприємства.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 •  ознайомлення з підприємством, його функціями і структурою;
 •  дослідження організації фінансової роботи на підприємстві, аналіз фінансових ресурсів підприємства, ознайомлення з фінансово - інвестиційною діяльністю підприємства;
 •  аналіз грошових надходжень і організації розрахунків на підприємстві;
 •  аналіз оборотних коштів (активів) підприємства;
 •  вивчення фінансового забезпечення відтворення основних фондів підприємства;
 •  дослідження формування і розподілу прибутку підприємства;
 •  вивчення питання щодо оподаткування та кредитування підприємства;
 •  оцінка фінансового стану підприємства.

Отже, в результаті дипломної роботи необхідно вивчити виробничу та економічну діяльність підприємства, фінансове забезпечення формування і розподілу доходів (прибутку) підприємств, систему оподаткування підприємства, питання фінансового планування.


РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ «ТК ДОМОСТРОЙ» ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство ПП «ТК» Домострой» за формою власності є приватним підприємством, заснованим на власності фізичної особи. Підприємство діє згідно з положеннями Статуту, а також діючого законодавства України. Підприємство є юридичною особою; воно володіє, користується та розпоряджається майном, що йому належить, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки, круглу печатку, штампи, бланки з найменуванням підприємства, власний товарний знак, емблему.

У своїй діяльності підприємство керується Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншим чинним законодавством України та положеннями Статуту.

Підприємство створене з метою одержання прибутку, досягнення економічних і соціальних результатів, виробництва товарів, виконання робіт, розширення сфери послуг та збільшення робочих місць у сфері зайнятості населення.

Основним видом економічної діяльності підприємства є здача майна в оренду. Проте у порядку диверсифікації для досягнення поставленої мети підприємство здійснює також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України. Статутом передбачені й інші види діяльності підприємства:

 •  оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
 •  оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
 •  оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та устаткуванням, проектування і монтаж систем каналізації;
 •  оптова та роздрібна торгівля сантехнічним і теплотехнічним оснащенням;
 •  організація і проведення оптової, роздрібної, комісійної, виїзної, ярмаркової та інших видів торгівлі товарами промислової та продовольчої групи, створення продовольчих та промтоварних ринків;
 •  здійснення торгових, комерційних, торгово-посередницьких операцій з товарами і продукцією як власного виробництва, так і придбаними підприємством;
 •  виробництво будівельних матеріалів усіх видів та їх реалізація;
 •  будівельні, ремонтні, реставраційні, монтажні та сантехнічні роботи;
 •  будівництво: підготовка, виконання будівельних робіт, виконання спеціалізованих будівельних робіт, обладнання і оформлення приміщень, будівництво "під ключ", проведення ремонтних, ремонтно - реставраційних, проектних, монтажних, робіт та інші види діяльності, що передбачено у статуті підприємства (Додаток 1).

Здійснення видів діяльності, робиться відповідно до законодавчих актів України, регулюючих ці правовідносини.

Діяльність підприємства по наданню юридичним і фізичним особам робіт і послуг робиться відповідно до цивільного законодавства шляхом укладення відповідних договорів.

Майно підприємства складають основні фонди, оборотні кошти і інші цінності, вартість яких відбивається в самостійному балансі Підприємства.

Джерелом формування майна підприємства є :

 •  грошові кошти і матеріальні цінності;
 •  прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг і інших видів господарської діяльності;
 •  цільове бюджетне фінансування;
 •  дотації з бюджету;
 •  кредити банків і інших кредиторів;
 •  добровільні внески організацій, підприємств і громадян;
 •  інші, не заборонені законодавством джерела.

Організаційно-функціональна структура ПП «ТК Домострой» (Додаток 2) дає уявлення й про економічну складову в управлінні підприємством.

Організаційна структура управління ТК «Домострой»: директор, головний бухгалтер, бухгалтери, менеджери з маркетингу і реклами, працівники відділу оренди, працівники служби безпеки, головний інженер, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, електрики, слюсарі.

Рис. 1. Організаційна структура ТК «Домострой»

Структура управління підприємства є централізованою. Як бачимо з рис. 1 директору підпорядковуються всі вітки управління підприємством: головний бухгалтер, гол. інженер, безпосередньо директору підпорядковується служба безпеки фінансовий відділ, інші структурні ланки організації.

З організаційної структури видно, що всі рішення приймає директор. Директор представляє інтереси підприємства, здійснює в установленому порядку угоди від імені підприємства, затверджує структуру і штатний розклад підприємства, здійснює прийом на роботу працівників підприємства, робить висновок з ними, змінює і припиняє трудові договори, видає накази, видає доручення в порядку, встановленому законодавством, а також несе відповідальність за наслідки своїх дій відповідно до законодавства України.

Головний бухгалтер: здійснює керівництво працівниками бухгалтерії організації; здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства; формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику тощо.

Головний інженер: організовує розробку і реалізацію планів впровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; забезпечує ефективність проектних рішень, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.

Начальник служби безпеки: організовує і здійснює заходи для забезпеченню особистої безпеки працівників підприємства, стежить за станом протипожежної безпеки, пропонує заходи для усунення порушень, організує службові розслідування по фактах розголошення охоронюваної інформації, втрати документів або виробів, що містять такі зведення, порушень внутрішньо-об'єктового і пропускного режиму підприємства, здійснює зв'язок із правоохоронними й іншими державними органами з питань захисту комерційної таємниці і забезпечення економічної безпеки підприємства.

Начальник відділу оренди: забезпечує розробку концепції стратегії розвитку підприємства, здійснює контроль виконання планів по дохідній і витратній частинах торгового комплексу, виконує пошук орендарів, проведення договірної кампанії, здійснює контроль за виконанням орендарями договірних зобов’язань, прийняття оперативних рішень по проблемних орендарях, організовує розвиток управління нерухомістю в окремий бізнес.

Менеджер з маркетингу та реклами: здійснює розробку рекламної й маркетингової стратегії, планування рекламних кампаній і рекламного бюджету, реалізація рекламних та маркетингових заходів, оцінка їх ефективності, заключення комерційних, рекламних та маркетингових договорів, організація та проведення акцій, сезонних розпродажів, дисконтних програм та інших рекламних заходів.

Отже, існуюча організаційна структура ТК «Домострой» в цілому достатньо ефективна, окремі керівники мають можливість контролювати безпосередньо виконання доручених завдань, одночасно здійснюючи зворотній зв'язок. Цікавою є практика безпосереднього прямого підпорядкування служби безпеки керівнику підприємства, що виключає злочинну змову керівників нищих структурних підрозділів. Широкий спектр функцій, які виконують працівники організації, компенсується їх невеликою трудомісткістю. Тому можна стверджувати, що організаційна структура підприємства є оптимальною і достатньо ефективною в існуючих умовах господарювання.

Основні показники діяльності підприємства представлені в Таблиці 1.1. Економічні показники діяльності «ТК Домострой» містяться у Формі1-м «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (Додаток 3,4).

Таблиця 1.1.

Економічні показники діяльності ТК «Домострой»

Показники

рік

рік

Відхилення (±)

тис. грн.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

,0

,0

-507

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

,8

,3

-577,5

Валовий прибуток звітного періоду

,5

,4

-147,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

,6

-

-

Інші операційні витрати

Чистий прибуток

,1

,7

-379,4

Фонд оплати праці усіх працівників, тис.грн

,0

,2

22508,2

Середньооблікова чисельність працівників

З таблиці 1.1. видно, що дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства у 2012 році зменшився порівняно з попереднім роком на 507 тис.грн., що є негативною тенденцією.

Собівартість реалізованої продукції у 2011 році склала 2550,6 тис.грн., у 2012 році цей показник відсутній у звіті про фінансові результати. Натомість інші операційні витрати у 2012 році на підприємстві становили 3200 тис.грн., що у порівнянні з попереднім роком на 3005 тис. грн. більше.

Чистий прибуток підприємства «ТК Домострой» у 2012 році становив 111,7 тис.грн., а у 2011 році,1, тобто у звітному році знизився порівняно з показником базового року на 379,4 тис.грн., що в цілому має негативну динаміку для підприємства.

Фонд оплати праці на підприємстві у звітному році збільшився на 22508,2 грн. порівняно з базовим роком, що пов’язано зі збільшенням чисельності працівників на підприємстві.


РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Фінансову роботу на підприємстві «ТК Домострой» виконує фінансовий відділ, який є самостійним структурним підрозділом.

Керівник цього відділу безпосередньо підпорядковується керівникові підприємства і разом з ним відповідає за фінансову дисципліну і фінансовий стан підприємства, представляє підприємство у фінансових, кредитних та інших органах.

Начальнику фінансового відділу, відповідно, підпорядковано 2 спеціалісти, які виконують фінансову роботу на підприємстві.

У функції фінансової відділу входять:

забезпечення фінансування господарської діяльності;

–розробка фінансової програми розвитку підприємства;

–розробка інвестиційної політики;

–визначення кредитної політики;

–встановлення кошторисів витрат коштів для всіх підрозділів підприємства;

–фінансове планування та бюджетування діяльності, участь у розробці бізнес-плану;

–здійснення розрахунків з бюджетом, банками, постачальниками;

–аналіз фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності;

–ведення фінансового обліку, складання фінансової звітності.

Фінансове прогнозування і планування є одним з найважливіших напрямків фінансової роботи підприємства, на якому визначається загальна потреба в коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

У ринкових умовах підприємство самостійно визначає напрямки і розмір використання прибутку, що залишається в розпорядженні після сплати податків.

Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу і резервів на основі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, кредиторської заборгованості, суми податків.

Аналіз і контроль фінансової діяльності підприємства - це діагностика його фінансового стану, що дає можливість визначити недоліки і прорахунки, виявити і мобілізувати внутрішньогосподарські резерви, збільшити доходи і прибуток, зменшити витрати виробництва, підвищити рентабельність, поліпшити фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу підприємства можна поділити на два блоки:

) аналіз фінансових результатів та рентабельності;

) аналіз фінансового стану підприємства.

Ефективна організація фінансової роботи на підприємстві в ринкових умовах неможлива, якщо фахівці всіх економічних служб, насамперед фінансової, не здатні швидко й кваліфіковано орієнтуватись у вкрай динамічному фінансовому правовому полі України. Тому неодмінною умовою успішного функціонування підприємства є тісна координація роботи його фінансової служби (як, зрештою, й інших функціональних підрозділів) з юридичною службою.

Важливими задачами спеціаліста з фінансів щодо виконання фінансової стратегії є:

) виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, працівниками підприємства;

) організація розрахунків;

) контроль за використанням власних і позикових коштів;

) організація фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджментце організація управління фінансовими потоками з метою найбільш ефективного використання власного і залученного капіталу і одержання максимального прибутку.

Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позичкових коштів. Використання позичкового капіталу дозволяє суттєво розширити об'єм господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахункупідвищити ринкову вартість підприємства.

Хоча основу будь-якого бізнесу складає власний капітална підприємствах ряду галузей економіки об'єм позичкових коштів, які використовуються, значно перебільшує об'єм власного капіталу. У зв'язку з цим управління із залученням і ефективним використанням позичкових коштів є однією з найважливіших функцій фінансового менеджменту, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Позичковий капітал, що використовується підприємством, характеризує у сукупності об'єм його фінансових зобов'язань (загальну суму боргу). Ці фінансові зобов'язання у сучасній господарській практиці диференціюються таким чином.

. Довгострокові фінансові зобов'язання. До них належать усі форми функціонуючого на підприємстві позичкового капіталу з терміном його використання більше одного року. Основними формами цих зобов'язань є довгострокові кредити банків і довгострокові кредитні кошти (заборгованість за податковим кредитом; заборгованість за емітованими облігаціями; заборгованість за фінансову допомогу, яка була надана на зворотній основі тощо), термін погашення яких ще не настав або непогашені в установлений термін.

. Короткострокові фінансові зобов'язання. До них належать усі форми залученого позичкового капіталу з терміном його використання до одного року. Основними формами цих зобов'язань є короткострокові кредити банків і короткострокові позичкові кошти (як передбачені до погашення в наступному періоді, так і не погашені у встановлений термін), різні форми кредиторської заборгованості підприємства (за товарами, роботами і послугами; за виданими векселями; за отриманими авансами; за розрахунками з бюджетом і позабюджетними фондами; оплатою праці; з дочірніми підприємствами; з іншими кредиторами) та інші короткострокові фінансові зобов'язання.

Розмір власного та позикового капіталу приватного підприємства «ТК Домострой» за 2011 та 2012 роки представлено у таблиці 2.1. Дані для порівняння взято з Додатків 3, 4.

Таблиця 2.1

Фінансові ресурси приватного підприємства «ТК Домострой»

Показник

Значення

рік

рік

Власний капітал

,9

,5

Позиковий капітал

,8

,0

у т.ч. довгостроковий позичковий капітал

-

-

короткостроковий позичковий капітал

,8

,0

Разом

,7

,5

У 2012 році власний капітал підприємства становив 26613,5 тис.грн., а позиковий1082,0 тис.грн. Тобто у структурі фінансових ресурсів підприємства частка власного капіталу становить 96,0 %, а частка позикового капіталу%. Потрібно також відмітити, що у структурі позикового капіталу відсутні довго- та короткострокові кредити банків.

Отже, фінансова робота на підприємстві ведеться у відповідності до законодавства та потреб фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой», що затверджено Положенням по підприємству та посадовими інструкціями спеціалістів.


. ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасній зарубіжній літературі термінінвестиціїчасто трактується як придбання цінних паперів; а в Україні його ідентифіковано з терміномкапітальні вкладення, інвестиції в цьому разі розглядаються як вкладення у відтворення основних фондів. На сьогодні під інвестиціями відповідно до Закону УкраїниПро інвестиційну діяльністьрозуміють усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, внаслідок чого створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [12]. Окрім цього закону інвестиційна діяльність в Україні регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку12Фінансові інвестиції” [13] та іншими нормативно-правовими актами.

Інвестиційна діяльність підприємстваце комплекс заходів юридичних осіб, які вкладають власні кошти з метою отримати прибуток.

У вітчизняній практиці переважна частина інвестиційної діяльностівкладення коштів у власний розвиток, у необоротні активи. Проаналізуємо динаміку та структуру необоротних активів ПП «ТК Домострой» (таблиця 3.1.).

Таблиця 3.1.

Аналіз динаміки необоротних активів ПП «ТК Домострой»

в 2011роках, тис. грн.

Абсолютне відходення

Відносне відхилення

Нематеріальні активи

-

-

Незавершене будівництво

-

-

Основні засоби

,9

,1

-1232,8

,7

Разом необоротних активів

,9

,1

-1262,8

,7

Аналіз показав, що необоротні активи зменшились протягом у 2012 році в порівнянні з 2011 рокомна 93,7% (на 18655,1 тис. грн.).

Зменшення суми необоротних активів у 2012 році відбулося виключно за рахунок зменшення суми основних засобів.

Основи обліку, визначення вартості основних фондів, їх переоцінка та методи амортизації визначені в П(С)БО 7Основні засоби” [14].

Оцінимо стан основних засобів за допомогою відповідних відносних показників (таблиця 3.1.):

Таблиця 3.1.

Аналіз зношеності основних засобів ПП «ТК Домострой»

в 2011роках

Показники стану основних фондів

Роки

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

рік

рік

Первісна вартість, тис. грн.

,1

,7

,6

,5

Знос, тис. грн.

,2

,6

,4

,3

Залишкова вартість, тис. грн.

,9

,1

-1262,8

-93,7

Коефіцієнт зносу, %

,7

25,2

,5

-

Коефіцієнт придатності, %

,3

,9

-5,5

-

З таблиці 3.1. видно, що зношеність основних засобів дещо зросла за останній рікз 19,7% на початок 2012 року до 25,2% на кінець 2012 року, проте рівень зношеності основних засобів залишається на допустимому рівні. Коефіцієнт придатності основних засобів на приватному підприємстві

Показник фондовіддіачі на підприємстві у звітному році зріс у порівнянні з двома попередніми рокамина 0,12 п.

Довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій на ПП «ТК Домострой» протягом трьох років дослідження не здійснювало.

Таким чином, інвестиційну діяльність підприємства можна оцінити як таку, що потребує суттєвих змін у відношенні до неї фінансових менеджерів.


РОЗДІЛ 4. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У своїй діяльності ПП «ТК Домострой» користується готівковими і безготівковими розрахунками.

Готівкові розрахунки в Україні на сьогоднішній день регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004 року, яким визначені вимоги до організації готівкових розрахунків, порядок оформлення касових операцій, порядок ведення касової книги та обов’язки касира, порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси, особливості організації банками роботи з готівкою, контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою [1].

Готівкові розрахунки ведуться за допомогою таких документів: прибуткових та видаткових касових ордерів (Додаток 6, 7, 8, 9, 10, 11). Усі надходження і видачі готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі, типова форма якої затверджена наказом Міністерства статистики України (Додаток 12). Записи в касову книгу проводяться касиром відразу після одержання або видачі грошей за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом. Щодня в кінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає до бухгалтерії. Контроль за правильним веденням касової книги покладено на головного бухгалтера.

Відповідно до договору з обслуговуючим банком, банк має право встановлювати ліміт каси, використовувати кошти, брати винагороду за наданні послуги. Ліміти залишку готівки в касі встановлюються усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою. Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки (надходжень) та графіка заїзду інкасаторів. Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється Інструкцією НБУ4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України".

Безготівкові розрахунки на території України здійснюються на підставі вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2004 року, де визначено наступні моменти:

 •  загальні правила документообігу;
 •  розрахунки із застосуванням платіжних доручень;
 •  розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень;
 •  примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами;
 •  договірне списання;
 •  розрахунки із застосуванням розрахункових чеків;
 •  розрахунки за акредитивами;
 •  розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості;
 •  порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів;
 •  розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування [3].

Всі підприємства в обов’язковому порядку повинні мати розрахунковий рахунок в банку [1].

Порядок відкриття визначається Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.2003 року. Даною інструкцією встановлюються:

порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання;

особливості відкриття поточних рахунків;

використання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання;

особливості відкриття карткових рахунків;

порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб’єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками;

порядок відкриття поточних рахунків типуну національній валюті та використання коштів за цими рахунками;

порядок відкриття поточних рахунків типупу національній валюті та використання коштів за цими рахунками;

картки із зразками підписів;

зміна рахунків клієнтів;

порядок закриття рахунків клієнтів банків тощо.

Відкриття поточного рахунку в певному банку вперше здійснюється в такому порядку.

Особи, які від імені юридичної особи або відокремленого підрозділу відкривають поточний рахунок, мають:

- пред’явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

- подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені зазначеною інструкцією.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Для відкриття поточного рахунку підприємству потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку. Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів [4].

В своїх розрахунках ПП «ТК Домострой» використовує всі форми розрахунків: платіжні доручення, платіжні вимоги та вимоги-доручення, акредитиви, чеки, векселі тощо.

Переважно для розрахунків використовуються платіжні доручення. Підставою зарахування кощтів на поточний рахунок, а також документом, який показує залишок коштів на поточному рахунку на певну дату є виписка банку, що надається підприємству установою банку (Додаток 13).

З тими підприємствами та організаціями, де є виникнення взаємної заборгованості по взаємонаданим товарам, роботам послугам застосовують зарахування взаємних вимог, про що і складається відповідний договір, який є підставою для таких розрахунків.


РОЗДІЛ 5. ОБОРОТНІ КОШТИ (АКТИВИ) ПІДПРИЄМСТВА

Оборотні кошти обслуговують економічний обіг оборотних засобів і засобів обігу підприємств. Авансуючись у грошовій формі для купівлі підприємством сировини, матеріалів, виплати заробітної плати , вони в процесі виробництва переходять у незавершене виробництво , потім у готову продукцію, у сферу розрахунків, а після реалізації готової продукції знов вивільняються у своїй первісній формі, тобто у формі коштів, готових для нового авансування.

У виробничій сфері оборотний капітал (оборотні кошти) авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

До виробничих фондів належать: сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів.

Фонди обігуце залишки готової продукції на складі підприємств, відвантаження, але не оплачені покупцями товари, залишки коштів підприємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості, а також укладені в короткострокові цінні папери.

Оборотні кошти класифікуються за трьома ознаками:

залежно від участі їх у кругообігу коштів;

за методами планування, принципами організації та регулювання;

за джерелом формування.

Відповідно до першої ознаки оборотні кошти поділяються на оборотні кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди, та оборотні кошти, авансовані у фонди обігу.

Залежно від методів планування оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані. До нормованих оборотних коштів належать оборотні кошти у виробничих запасах, незавершеному виробництві та витрати майбутніх періодів, у залишках готової продукції на складах підприємств. Ненормовані оборотні кошти включають фонди обігу за винятком готової продукції.

За джерелами формування оборотні кошти поділяються на:

 •  власні та прирівняні до власних;
 •  залучені;
 •  інші.

Система організації оборотних коштів побудована на певних принципах.

По-перше, надання підприємствам самостійності щодо розпорядження, управління оборотними коштами. Це означає оперативну самостійність у використанні оборотних коштів.

По-друге, визначення планової потреби та розміщення оборотних коштів за окремими елементами й підрозділами. Мається на увазі розрахунок оптимальної потреби в оборотних коштах, яка б забезпечила безперервність процесу виробництва, виконання планових завдань за ритмічної роботи (розробка норм тривалої дії та щорічних нормативів).

По-третє, коригування розрахункових і чинних нормативів з урахуванням вимог господарювання, що змінюються: обсяг виробництва, цін на сировину та матеріали; постачання і споживачів; форм застосованих розрахунків.

По-четверте, раціональна система фінансування оборотних коштів. Це означає формування оборотних коштів за рахунок власних ресурсів і залучених коштів у розмірах, що забезпечують нормальний фінансовий стан підприємства.

По-п’яте, контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів. Мається на увазі проведення аналізу ефективності кругообороту коштів, що використовуються, з метою прискорення їх обертання.

Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою роботи фінансиста підприємства.

Недостатність джерел формування оборотних коштів призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів.

Як правило, мінімальна потреба підприємства в оборотних активах покривається за рахунок таких власних джерел: статутний капітал (фонд), відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення; цільове фінансування та цільові надходження, приріст сталих пасивів.

В управлінні поточними активами важлива роль належить організації придбання та відпуску запасів у виробництво.

Відповідно до Положення (стандарту) 9Запаси, при відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

 •  ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
 •  середньозваженої собівартості;
 •  собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO);
 •  собівартості останніх за часом надходження запасів (LIFO);
 •  нормативних затрат;
 •  ціни продажу [11].

Другим важливим моментом в управлінні поточними активами є оптимізація відносин з дебіторами, третімуправління грошовими коштами на підприємстві.

Проаналізуємо для базового підприємства динаміку та структуру оборотних коштів за 2011роки, інформація про які знаходиться в балансі підприємства (Додаток 3, 4, 5). Для цього складемо відповідні аналітичні таблиці (табл. 5.1 та 5.2).

За три роки сума оборотних активів постійно зростала, у 2012 році майже в 1,5 рази (темп росту 140,3%).

Значне зростання в 2012 році було забезпечено значним збільшенням за статтями:

 •  іншої поточної дебіторської заборгованостіна 3319,5 тис. грн. (темп росту 275,6%);
 •  інших оборотних активівна 384,7 тис. грн. (темп росту 1272%) та інших.

Таблиця 5.1

Аналіз динаміки оборотних коштів ПП «ТК Домострой»

за 2010роки, тис. грн.

Показник

Роки

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Запаси всього, в т.ч.:

,0

,9

,6

-169,4

,9

-виробничі запаси

,0

,9

,6

-169,4

,9

-незавершене виробництво

-

-

-

-

-

-готова продукція

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

,8

,5

,2

-270,6

,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

,6

,6

,1

-659,5

-76,9

Інша поточна дебіторська заборгованість

,9

,7

,4

,5

,6

Грошові кошти та їх еквіваленти всього, в т.ч.:

,7

12,5

,0

-8,7

-18,7

-в національній валюті

,7

,5

,0

-8,7

-18,7

Інші оборотні активи

,8

,7

,5

,7

Всього оборотних активів

,8

,9

,8

,3

Аналізуючи оборотний капітал, важливо визначити якість його використання, яка характеризується показниками оборотності та рентабельності оборотних активів (табл. 5.2).


Таблиця 5.2

Аналіз оборотності оборотних коштів ППТК Домострой

за 2011роки

Показник

Період, рік

Відхилення

Оборотність оборотних коштів

,53

,39

-0,14

Період обігу оборотних коштів, днів

,6

,9

,3

Оборотність виробничих запасів

,5

,9

,4

Період обігу виробничих запасів, днів

,2

,7

-13,5

Оборотність всіх запасів

,5

,9

,4

Період обігу всіх запасів, днів

,2

,7

-13,5

Оборотність дебіторської заборгованості

,57

,42

-0,15

Період обігу дебіторської заборгованості, днів

,4

869

,6

Як видно з розрахунків, оборотність оборотних коштів загалом та по окремим складовим погіршилася: кількість оборотів за рік знизилася, а період одного обороту за кожним показником зріс. Причиною погіршення є значні темпи зростання оборотних коштів та незначне нарощування обсягів реалізації.


РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Більш детально проаналізуємо структуру і динаміку основних фондів на підставі інформації про основні засоби за залишковою вартістю (Додаток 14, 15, 16).

фінансовий актив прибуток оподаткування

Таблиця 6.1.

Аналіз динаміки та структури основних фондів ПП «ТК Домострой»

в 2010роках, тис. грн.

Показник

рік

2011 рік

рік

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Земельні ділянки

,4

,6

,4

,6

,9

,0

Будинки та споруди

,3

,5

,4

,3

Машини та обладнання

,2

,5

,5

,2

,2

,0

Інструменти, прилади та інвентар

,4

,5

,3

,6

,9

,5

Інші основні засоби

,5

,1

,5

,1

,5

,09

Всього основних засобів

,6

,9

,9

Впродовж всього періоду дослідження найбільша питома вага належала будинкам та спорудам (80,3% на початок 2011 року та 81,3% - на кінець 2012 року), друге за обсягами місце належить машинам та обладнанню (15,5% та 15,0%, відповідно), третє місцеза земельними ділянками (3,6% та 3,0%). Інші групи мають несуттєву питому вагу.

З талиці видно, що протягом досліджуваного періоду структура основних засобів майже не змінилась, проте спостерігається повільне зростання частки будинків та споруд, що пов’язано із основним предметом діяльності підприємстваздаванням приміщень в оренду.

Далі оцінимо стан та ефективність використання основних показників за іншими коефіцієнтами за даними приміток до річної фінансової звітності підприємства (таблиця 6.2.).


Таблиця 6.2.

Аналіз стану та ефективності використання основних фондів

ПП «ТК Домострой» в 2011роках

Показники

Рік

Відхилення у 2012 від

Первісна вартість основних засобів на початок року, тис. грн.

,7

,3

,1

,8

,4

Первісна вартість основних засобів на кінець року, тис. грн.

,3

,1

,7

,6

,4

Середньорічна балансова вартість основних засобів, тис. грн.

,2

,7

,5

-1087,2

-1768,2

Сума оновлення основних засобів, тис. грн.

731,6

,7

,7

-180

-417,9

Сума вибуття основних засобів, тис. грн.

,3

,3

,7

,4

,4

Чиста виручка від реалізації, тис. грн.

,3

3300,8

,3

-422,5

-761

Чистий прибуток, тис. грн.

,9

,1

-111,7

-602,8

-909,6

Коефіцієнт оновлення, %

,5

,4

,6

-0,8

-1,9

Коефіцієнт вибуття, %

,1

,04

,0

,96

,9

Коефіцієнт приросту, %

,4

,4

,6

-1,8

-2,8

Рентабельність, %

,8

,4

-0,6

-3,0

-4,4

Фондовіддача

,2

,2

,14

,12

,12

Фондомісткість

,8

,2

,7

,5

,9

Розраховані коефіцієнти показали, що за період дослідження найвищий рівень оновлення та приросту основних фондів відбувався на підприємстві в 2010 роціна 3,5% та 3,4%, відповідно. В 2011 році оновлення становило 2,4%, проте вибуття майже не було,04%. 2012 рік характеризується незначною увагою керівництва до основних засобів: оновлення склало 1,6%, вибуття 1,0%, приріст у підсумку,6%.

Показники ефективності використання, що пораховані у талиці 3.2, показали від’ємну рентабельність основних фондів у 2012 році, спостерігається певне зниження фондовіддачі у звітному році в порівнянні з 2010 та 2011 роками (з 0,2 до 0,14), що пояснюється більш низькими темпами росту залишкової вартості фондів та зниженням обсягів реалізації за останній рік.

За результатами аналізу підприємству необхідно підрахувати резерви підвищення фондовіддачі та збільшення випуску продукції.

Підвищення фондовіддачі можливо за рахунок:

 •  збільшення продуктивності обладнання;
 •  збільшення активної частини основних виробничих фондів;
 •  зниження вартості одиниці обладнання;
 •  збільшення продуктивності праці робітника;
 •  збільшення амортизації основних фондів.

Збільшення випуску продукції можливо за рахунок:

 •  підвищення фондовіддачі;
 •  оновлення основних фондів;
 •  встановлення наявного обладнання;
 •  введення в дію встановленого обладнання;
 •  додержання планового фонду робітничого часу.

Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основних фондів підприємства є зростання обсягу виробництва продукції.

Найбільшою проблемою для приватного підприємства «ТК Домострой» є наявність у 2012 році чистого збитку. Не маючи прибутку, підприємство не має власного джерела оновлення основних засобів, не є привабливим для інвесторів і має проблеми з отриманням кредитів банків. Тому одним з перших кроків підвищення ефективності діяльності є подолання збитковості.

Наступними кроками в удосконаленні управлінням основними засобами та їх фінансуванням мають стати:

 •  списання повністю зношених основних засобів;
 •  індексація основних фондів, що призведе як до збільшення основних фондів, так й до зростання власного капіталу підприємства, а крім тогодо росту фінансових ресурсів держави в номінальному вираженні;
 •  пошук джерел отримання додаткових доходів та прибутків
 •  оновлення основних засобів за рахунок віднайдених резервів збільшення фінансових результатів та інших джерел фінансового забезпечення їх відтворення;
 •  розглянути можливість та перспективи переходу на інші методи нарахування зносу, окрім податкового, який зараз використовується на підприємстві, що дозволить по бухгалтерському обліку маневрувати обсягами одного з основних джерел фінансування основних засобівамортизаційних відрахувань;
 •  дослідити й впровадити врахування морального зносу обладнання.


РОЗДІЛ 7. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Прибуток як економічна категорія є грошовим вираженням вартості реалізованого чистого доходу, основною формою грошових накопичень суб'єктів господарювання. Він характеризує дохідність підприємства, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті здійснення відповідних заходів.

Сума отриманого прибуткуце показник, який характеризує результативність діяльності підприємства, тобто є фінансовим результатом його підприємницької діяльності.

У Господарському кодексі України зазначається, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств. Підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання відповідного результату.

Планування прибутку є складовою фінансового планування і найважливішим аспектом фінансово-економічної діяльності підприємств. Від достовірності визначеного планового прибутку залежить ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Розрахунок планового прибутку має бути економічно обґрунтований, що дасть змогу здійснювати своєчасне і повне фінансування інвестицій, приросту власних оборотних активів, своєчасні розрахунки з бюджетом за податками тощо.

Найпоширенішим методом планування прибутку від продажу товарної продукції є метод прямого рахунку. Суть його полягає в тому, що прибуток визначається як різниця між виручкою від продажу товарної продукції (доходом) за вирахуванням податку на додану вартість та акцизів і її собівартістю.

Розрахунок прибутку від продажу продукції, виконання робіт (надання послуг), загального та чистого прибутку і їх розподіл наведений у табл. 7.1

Таблиця 7.1

Розрахунок і розподіл загального та чистого прибутку тис. грн.

з/п

Показник

Прибуток

Збиток

1. Розрахунок прибутку

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

,0

Податок на додану вартість

,2

Акцизний збір

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

,8

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

,6

Інші операційні витрати

,0

Валовий прибуток (+), збиток (-)

Інші операційні доходи

,5

Інші операційні витрати

,0

Прибуток (+), збиток (-) від операційної діяльності

Фінансовий результат до оподаткування

,9

Податок на прибуток

,8

Чистий прибуток

,1

2. Розподіл прибутку

Поповнення статутного капіталу

-

Поповнення резервного капіталу

-

-

На виплату дивідендів

-

-

На інші цілі

-

Нерозподілений прибуток


РОЗДІЛ 8. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА «ТК ДОМОСТРОЙ»

Приватне підприємство ТК «Домострой» є платником наступних податків:

- податку на прибуток;

- податку на додану вартість;

- екологічного податку;

- податок з доходів фізичних осіб.

Приватне підприємство ТК «Домострой» є платником екологічного податку.

Об’єктом та базою оподаткування для підприємства є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Сума податку обчислюється за податковий (звітний) квартал.

Приватне підприємство «ТК Домострой» зобов’язане сплачувати екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення подано в додатку Розрахунок цього податку за 2012 рік подано у таблиці 8.1 на основі Податкової декларації з екологічного податку (Додаток 17).

Таблиця 8.1.

Розрахунок екологічного податку ПП «ТК Домострой»

№ з/п

Назви забруднюючих речовин

Фактичні обсяги викидів, тонн

Ставки податку в поточному році, грн./т

Сума нарахованого податкового зобов’язання, грн.

1.

Азоту оксиди

,077

,84

51,19

2.

Вуглецю окис

,194

,05

4,86

3.

Двоокис вуглецю

,89

0,11

,82

Нараховано податку за звітний квартал

,87

Приватне підприємство «ТК Домострой» складає податкову декларацію та подає її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачує податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Приватне підприємство «ТК Домострой» є платником податку на прибуток.

Об’єктом оподаткування податку на прибуток для підприємства є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 - 137 ПКУ, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 ПКУ, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 ПКУ.

Спрощено формулу визначення об’єкта оподаткування тепер можна зобразити так:

П=Д-С-ІВ,

де П- прибуток;

Д-доходи;

Ссобівартість;

ІВінші витрати

Відповідно до Перехідних положень Податкового Кодексу України ставки податку на прибуток становлять:

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включновідсотки;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включновідсоток;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включновідсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу,відсотків;

з 1 січня 2014 рокувідсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу,відсотків.

Розрахунок податку на приуток за 2012 рік подано у таблиці 8.1 на основі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Додаток 18).

Таблиця 8.2.

Розрахунок податку на прибуток на ПП «ТК Домострой» за 2012 рік

Показники

Сума

1

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

Дохід від операційної діяльності

Інші доходи

- проценти

- доходи від операцій оренди/лізингу

- дохід визначений відповідно до ст.146 р.ІІІ ПКУ

- дохід визначений відповідно до ст.147 р.ІІІ ПКУ по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

- суми безнадійної кредиторської заборгованості

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

Адміністративні витрати

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

- суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим Кодексом України, а також інших податкових платежів, встановлених законодавчими актами

- витрати на операції оренди/лізингу

- витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

- інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ ПКУ прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності

Ставка податку на прибуток, %

Податок на прибуток за звітний період


Отже, сума податку на прибуток, сплачена приватним підприємством «ТК Домострой» склала 2100 грн. за ставкою податку на прибуток 21 % (станом на 2012 рік).

у структурі всіх доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування доходи від операцій оренди/лізингу становлять 585338 грн., тобто їх частка становить 19,2%, доходи від операційної діяльності становлятьабо 75%.

У структурі витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування частка адміністративних витрат становить 71,4%, а інших витрат,6%.

Приватне підприємство «ТК Домострой» є платником податку на додану вартість.

Об’єктом оподаткування для підприємства є операції з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 ПКУ, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку).

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 17 відсотків;

б) 0 відсотків.

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше;

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів:

а) у паперовому вигляді;

б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов’язковим.

Звітним (податковим) періодом для ПП «ТК Домострой» є один календарний місяць.

Податкова декларація з податку на додатку на додану вартість з додатками подається разом з реєстром виданих та отриманих податкових накладних за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Підприємство сплачує суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Податкова декларація з податку на додану вартість, додатками та реєстром виданих та отриманих податкових накладних за березень 2013 року розміщена у Додатку 19.

Протягом трьох останніх років базове підприємство отримувало від’ємне сальдо податкових зобов’язань та податкового кредиту (Додаток 14, 15, 16), тому ПДВ не сплачувало. Проаналізуємо динаміку формування об’єкту оподаткування ПДВ по базовому підприємству (табл. 5.2). Дані взято з оборотно-сальдових відомостей підприємства за 2011 та 2012 роки, що у додатку Г.

Таблиця 5.2

Аналіз формування бази оподаткування ПДВ ПП «ТК Домострой»

за 2011-2012 роки

Показник

рік

рік

Податкові зобов'язання

,26

,8

Податковий кредит

ПДВ до сплати

-2695113,38

-2208115,4

З таблиці видно, що з року в рік суттєво зростають обсяги операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ, проте сума податкового кредиту завжди є значно вищою за податкові зобов’язання і від’ємні суми податку до сплати накопичуються підприємством для використання в наступних періодах в разі отримання позитивної суми. Тенденція до останнього є помітноюадже податкові зобов’язання зростають швидше за податковий кредит. Проте накопичена сума кредиту є досить значною, щоб підприємство в найближчі роки розпочало перераховувати ПДВ в бюджет.

Також підприємство сплачує податок з доходів фізичних осіб, що утримується із нарахованої заробітної плати працівників. В результаті чого, кожного кварталу підприємство подає до податкових органів Форму1ДФ (Додаток 20) «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, в якій вказується сума утриманого та перерахованого податку з кожного працівника.

Підприємство «ТК Домострой» кожного місяця подає також формуД4 «Звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» (Додаток 21) до установ Пенсійного фонду. У документі вказується загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу, суми нарахованого єдиного соціального внеску, суми утриманого ЄСВ та суми заборгованостей з виплати заробітної плати та ЄСВ.


РОЗДІЛ 9. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

виникнення і функціонування кредиту пов’язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреби в них у інших. При цьому виникнення кредитних відносин зумовлюється не самим фактом незбігу в часі відвантаження товару і його оплати, а узгодженням між суб’єктами кредитних відносин умови щодо відстрочки платежу шляхом укладання кредитної угоди. Але оборот товарів є не єдиною причиною появи кредитних взаємовідносин. Нині кредитні відносини виникають за будь-якої економічної чи фінансової операції, що пов’язана із заборгованістю одного з учасників також операції.

відносини з приводу кредитування різних сфер їх діяльності відбуваються згідно визначених норм чинного законодавства, що закріплюються умовами кредитного договору. На сьогоднішній день підприємства мають змогу використовувати різні види кредитів та кредитних послуг, але деякі з них не завжди активно використовуються підприємствами внаслідок їх скрутного фінансового становища та недоліків сучасної фінансово-кредитної системи.

Кредити класифікують за такими ознаками: цільова направленість, термін кредиту, вид відсоткової ставки, валюта кредиту, види обслуговування.

Залежно від методи кредит може надаватися на фінансування оборотного капіталу, основного капіталу, викуп приватизованого підприємства.

За терміном надання розрізняють короткотерміновий, середньотерміновий, довготерміновий кредити.

Залежно від відсоткової ставки підприємства можуть одержувати кредити з плаваючою і фіксованою відсотковою ставкою.

Підприємства можуть одержувати в банках кредити як у національній, так і в іноземній валюті.

Підприємства можуть отримати різноманітні види кредитів та послуги кредитного характеру (Рис. 9.1.).

Види банківського обслуговування підприємства

Кредити

Кредитно-гарантійні

послуги

Послуги кредитного характеру

Позика на термін

Кредитна лінія

Авальний кредит

Акцептний кредит

Факторинг

Контокорентний кредит (овердрафт)

Кредит під облік векселів

Рис. 9.1. Види банківського обслуговування підприємств

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін [15].

Кредитний договір може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх надсилає.

Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форм власності у разі наявності в них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків (комісійних) за користування кредитом. Для отримання кредиту позичальник звертається в банк. В документах зазначається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення. Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкритий в іншому банку, то він надає в банк установчі документи з зазначенням юридичної адреси, картку із зразками підписів, завірену банком та довідку банку про залишки коштів на рахунках і наявності заборгованості за позичками [15].

На базовому підприємстві залучені кошти представлені виключно кредиторською заборгованістю та поточними зобов’язаннями за розрахунками, які були детально проаналізовані в попередніх розділах звіту

Таблиця 9.1

Аналіз динаміки залучених коштів ПП «ТК Домострой»

за 2011роки, тис. грн.

Показник

Абсолютне відхилення

Короткострокові кредити анків

-

-

-

-

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

,7

,4

,1

-37,6

- поточні зобов’язання за розрахунками

,1

,2

,2

-3,9

- інші поточні зобов`язання

,3

,2

,7

,4

Всього позикових коштів

550,1

,8

,0

Розрахунки засвідчують, що розмір залучених коштів за два останніх роки змінивсязріс з 550,1 тис. грн. до 1082 тис. грн.

У 2012 році значно знизилася кредиторська заборгованістьз 38,7 тис. грн. до 1,1 тис. грн.на 37,6 тис. грн., поточні зобов’язання за розрахунками знизились на суму 3,9 тис. грн., інші поточні зобов’язання також мали значний темп росту - зросли з 499,3 тис. грн. до 1072,7 тис. грн.

Таким чином, політика управління позичковим капіталом ППТК Домостройзводиться переважно до управління боргами за внутрішніми розрахунками, підприємству слід вивчити можливості використання й інших видів запозичень.


РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є:

забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

установлення раціональних фінансових відносин з суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями та ін.;

визначення шляхів ефективного вкладання капіталу, оцінка раціональності його використання;

виявлення та мобілізація резервів підвищення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів;

контроль за утворенням та використанням платіжних засобів.

В розрізі фінансового планування на приватному підприємстві «ТК Домострой»:

визначаються необхідний обсяг фінансових ресурсів для підприємства, встановлюються оптимальні, індивідуально розраховані пропорції розподілу ресурсів на внутрішньогосподарські потреби, а також необхідність вкладання фінансових ресурсів з метою отримання прибутку;

виявляються резерви раціонального використання промислових потужностей, основних фондів, оборотних коштів з метою максимально можливого підвищення ефективності виробництва, його рентабельності, отримання прибутку;

визначаються фінансові взаємовідносини підприємства з державним бюджетом, банками.

Фінансовий план вважається ключовим розділом бізнес-плану, а його головною метою є розробка основних фінансових показників, які забезпечують вартісну форму вираження усім показникам, які включаються до бізнес-плану.

У практиці розробки цього розділу бізнес-плану слід враховувати такі його особливості:

У багатьох відношеннях фінансовий план є найменш гнучкою за формою частиною бізнес-плану. На відміну від інших розділів він містити відповідний перелік фінансових документів, у тому числі таблиці, графіки. Кожен з цих документів повинен мати стандартну форму, жорсткі вимоги до опрацювання цих документів спричиняються необхідністю забезпечення єдиної методики розрахунку фінансових показників.

Інвестори та кредитори вимагають щоб фінансовий план складався на 3 роки, причому перші річні показники мали розмежування на щомісячну інформацію, а другий і третій рокипоквартальне вираження даних.

Рекомендується розробляти два варіанти фінансових показників: один має ґрунтуватися на консервативних припущеннях, другийвраховувати повний потенціал бізнесу.

Таким чином, особливий інтерес до перспективного фінансового планування та складання фінансового плану пов’язаний з тим, що в останньому: узагальнюються у вартісній формі результати розробки решти розділів бізнес-плану; кількісно визначається потреба даного бізнесу в інвестиціях; обґрунтовується висновок щодо економічної доцільності реалізації підприємницького проекту.

Складанні фінансового плану відбувається у три етапи:

 •  аналіз очікуємого виконання фінансового плану поточного року;
 •  розгляд та вивчення виробничих, матеріальних показників, на основі яких був розрахований фінансовий показник;
 •  розробка проекту фінансового плану.

Метою складання фінансового плану є взаємоузгодженість доходів і видатків. За перевищення доходів над видатками сума перевищення спрямовується до резервного фонду. Коли витрати, які більші за доходи, уст-ся по підприємству, це свідчить про дефіцит фінансових ресурсів, які можливо отримати за рахунок залучених коштів, але втрачати додаткове фінансування у вигляді відсотків за кредити або самостійно прийнятого рішення.

Фінансовий план складається на один рік (інформація по кварталам). Порядок розрахунку окремих показників фінансового плану передбачає аналогічну методику, яка використовувалася на підприємстві на протязі звітного періоду. Але є й особливості. Підприємства, які не складають бізнес-план, виручку від реалізації визначають методом прямого рахунку, виходячи з запланованих обсягів, асортименту, або за допомогою укрупненного методу. В процесі складання балансу доходів і витрат необхідно перевірити взаємоузгодженість запланованих сум витрат та відрахувань з джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженнями коштів. Витрати на реалізацію, які передбачені в другому розділі балансу доходів і витрат, повинні покриватися з виручки від реалізації продукції та послуг. Аналітик повинен розрахувати суми ПДВ та акцизного збору.

З метою перевірки правильності складання балансу за узгодженістю його окремих доходних та витратних статей, а також подальшого контролю цільовим використанням окремих видів доходів та надходжень доцільно складати шаховий баланс у вигляді спеціальної перевірочної таблиці.

Скласти таблицю можливо лише при наявності балансу доходів та витрат, а також розрахунків до нього. При цьому розбивка та балансування цих статей проводиться на основі цільового призначення кожного джерела фінансування. По вертикалі групуються витрати за джерелами їх покриття, а по горизонталі розподіл доходів за напрямками їх використання. Існує методика складання шахового балансу доходів і витрат. Спочатку заповнюється підсумкова графа по вертикалі "Всього витрат", а потімпідсумкова графа по горизонталі "Всього доходів". При цьому дані підсумкових граф повинні дорівнювати один одному, а також загальному підсумку балансу доходів і витратфінансовому плану. Після встановлення тотожностей заповнюється перевірочна таблиця з усіма видами доходів та витрат з виконанням вимог їх економічного взаємозв’язку. Підсумки по горизонталі та вертикалі за кожним економічним взаємозв’язком повинні співпадати. Потім шахова таблиця співставляється з фінансовим планом та встановлюється джерела фінансування покриття витрат виробничого характеру, їх питома вага у власних коштах підприємства.

Для розробки фінансового плану розраховуються планові суми амортизаційних відрахувань, відрахувань у ремонтний фонд, прибутку, необхідного приросту оборотних коштів, необхідного приросту кредиторської заборгованості, яка постійно знаходиться у розпорядженні підприємства.

Платіжний календарце документ, який в залежності від призначення передбачає термін виконання тих чи інших зобов’язані з боку комерційних клієнтів підприємства і з боку самого підприємства. Методика розробки платіжного календаря передбачає групування його на підставі терміну. Він може складатися один раз в декаду або у місяць.

Платіжний календар розробляється на підставі даних про: планові матеріали на випуск і реалізацію продукції; кошториси витрат на виробництво, договори постачання матеріальних ресурсів; строки виплати заробітної плати та інших виплат працівникам; строки сплати податків та обов’язкових платежів; кредитні угоди з банківськими установами в частині отримання кредитів і сплати відсотків по ним; дані про стан дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства; виписка з банківських рахунків.

Інший обов’язковий документ фінансового плануваннякасова заявка, яка складається щокварталу і надається в банк для узгодження грошових потоків між банком та підприємством, касова заявка в таких умовах є обов’язковою для всіх підприємств, а отже і фінансове планування відбувається як мінімум в цьому аспекті.


РОЗДІЛ 11. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Інформаційним забезпеченням фінансового аналізу діяльності підприємства виступають форми фінансової звітності: форма1-мФінансовий звіт суб’єкта малого підприємствата інші синтетичні та аналітичні реєстри обліку та звітність тощо.

Фінансовий аналіз діяльності підприємства охоплює оцінку стану майна та джерел фінансування підприємства, а також ефективність його діяльності.

Першим кроком, як правило, оцінюють динаміку майна підприємствайого активів, проведемо такий аналіз для базового підприємства, використовуючи агреговані статті, оскільки детальний аналіз його складових було проведено у попередніх розділах звіту (табл. 11.1):

Таблиця 11.1

Аналіз динаміки та структури майна ПП «ТК Домострой»

у 2010роках, тис. грн.

Показник

рік

2011 рік

рік

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Необоротні активи

,4

,37

,9

,68

,1

,36

Оборотні активи

,8

,63

,9

,32

,8

,61

Витрати майбутніх періодів

,7

,001

,9

,001

,6

,001

Баланс

,2

,9

,9

На підприємстві майно складається з необоротних та оборотних активів, витрати майбутніх періодів є незначними протягом всього періоду дослідження.

У структурі майна підприємства характериним було незначне зниження частки необротних активів з 76,37 % у 2010 році до 67,36% у 2012 році. Оборотні ж активи мали постійний ріст.

Проте слід відмітити втрачання, хоч й дуже повільне, позицій необоротним капіталом.

Далі перейдемо до аналогічного аналізу джерел фінансування зазначених активів. Спочатку проаналізуємо динаміку джерел формування активів підприємствапасивів (табл. 11.2).

Слід відмітити, що пасиви підприємства представлені власним капіталом, який протягом трьох років мав від’ємне значення, забезпеченням наступних виплат і платежів (по відпускним виплатам працівників) та поточними зобов’язаннями. Довгострокові зобов’язання та доходи майбутніх періодів відсутні на підприємстві.

Таблиця 11.2

Аналіз динаміки джерел фінансування ПП «ТК Домострой»

у 2010роках, тис. грн.

Показник

рік

2011 рік

рік

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Власний капітал

,8

,9

,9

,6

,3

Забезпечення наступних витрат

-

-

-

-

-

-

Поточні зобов’язання

,1

,1

,8

,4

,0

,67

Баланс

,9

,7

,5

Пасиви аналогічно активам мали різноспрямовані тенденції.

Власний капітал займає найбільшу частку в стуктурі джерел фінансування (від 97,9%у 2010 році до 82,3% у 2012 році). Поточні зобов’язання займають лише 17,67. Це говорить про те, що всі основні засоби профінансовані виключно за рахунок власного капіталу, що є позитивним для підприємства, проте необхідно розглядати й інші джерел фінансування.


РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

12.1 Нормативні документи в галузі охорони праці: Закони, Постанови, Положення, інструкції, які мають практичне застосування на підприємстві

Нормативні документи, що складають нормативно-правову базу з охорони праці, це є:

 1.  Конституція України;
 2.  Закон УкраїниПро охорону праці”;
 3.  Міжгалузеві і галузеві нормативні акти;
 4.  Міжнародні стандарти системи стандартів безпеки праці;
 5.  Державні стандарти України;

Центральне місце у системі законодавства України про охорону праці займає Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.2694-ХП, а Законом України від 21 листопада 2002 р.229-ІУ його викладено у новій редакції. Він містить дев'ять розділів, що встановлюють загальні положення з охорони праці, гарантії прав працівників на охорону праці, організацію охорони праці на виробництві, стимулювання охорони праці, державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Окремий розділ присвячено нормативно-правовим актам з охорони праці, який визначає види, порядок опрацювання, прийняття та їх скасування.

За сферою дії нормативні акти про охорону праці поділяються на міжгалузеві та галузеві. До державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці належать акти загальнодержавного користування, дія яких поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від їх відомчої належності та виду трудових відносин. До державних галузевих нормативних актів про охорону праці належать акти, дія яких поширюється на підприємства, установи, організації, що відносяться до певної галузі економіки.

Рівні права і можливості в одержанні освіти, загальної і спеціальної підготовки призвели до того, що жіноча праця за своєю кваліфікацією зрівнялась з чоловічою. Але крім роботи на виробництві жінки багато сил і часу приділяють домашньому господарству і вихованню дітей навіть за умови, що це повноцінна сім'я, в якій є чоловік. Тому об'єктивно жінка не може нарівні з чоловіком брати участь у суспільному виробництві.

Важливість створення системи управління охороною праці встановлюється міжнародними актами і договорами. Вона розглядається як необхідна гарантія забезпечення трудових прав працівників у сфері охорони праці. "Конвенція155 МОП про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище" (1981 р.) визначила систему організації охорони праці на національному та виробничому рівні. На роботодавців покладається обов'язок надавати робочі місця, механізми та обладнання, організовувати виробничі процеси, які відповідають встановленим нормативам і не загрожують здоров'ю працюючих, вживати заходів щодо створення відповідних служб, на які покладаються комплексні функції управління охороною праці; співпрацювати з представниками працівників шляхом надання необхідної інформації, проведення консультацій з охорони праці; попереджувати виникнення виробничого травматизму та проводити розслідування й облік нещасних випадків і професійних захворювань; проводити навчання працівників з питань охорони праці та ін.

Законодавство України відображає значну частину міжнародних стандартів з організації управління охороною праці на різних рівнях. Закон України "Про охорону праці" містить окремий розділ про організацію охорони праці, її управління на підприємствах, в установах, організаціях. Система управління охороною праці передбачає:

- створення роботодавцем відповідних служб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;

- досягнення встановлених нормативів з охорони праці шляхом впровадження прогресивних технологій, додержання вимог при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва;

- проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці та надання пільг і компенсацій за результатами їх проведення;

- проведення обов'язкових медичних оглядів певних категорій працівників, навчання з питань охорони праці з метою попередження виробничого травматизму;

- усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, здійснення їх розслідування й обліку та ін. [18, c. 34].

Норми з техніки безпеки містять обов'язкові вимоги, яким повинно відповідати підприємство в цілому, виробничі приміщення, усі види обладнання і технологічні процеси з точки зору безпеки праці, попередження травматизму. Цими нормами передбачається встановлення різних огороджень, захисних пристроїв, проведення профілактичних випробувань, дистанційне управління, видача спеціальних індивідуальних засобів захисту, наприклад поясів, окулярів, екранів тощо.

Норми з виробничої санітарії містять обов'язкові вимоги щодо території підприємства, виробничих і побутових приміщеннь, робочих місць і технологічних процесів з точки зору гігієни праці і здоров'я працівників з метою попередження професійних захворювань. Вимоги в галузі виробничої санітарії стосуються розмірів, планування і конструктивних елементів виробничих будівель, вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації, освітлення побутових приміщень, пунктів харчування, охорони праці тощо. Норми з виробничої санітарії передбачають також професії з шкідливими умовами праці, які повинні забезпечуватись спецмолоком, спецхарчуванням, спецодягом, спецвзуттям та іншими індивідуальними захисними засобами.

У своїй сукупності нормативні акти про охорону праціце правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання. їх прийнято поділяти на державні міжгалузеві і галузеві норми. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р.135 "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів по охороні праці" відповідним центральним органам державного управління доручено розробляти і затверджувати конкретні документи щодо організації нормотворчого процесу, планування і фінансування робіт, визначення базових організацій, які повинні займатися нормотворчою діяльністю з питань охорони праці.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р. Комітет по нагляду за охороною праці наказом від 16 березня 1994 р. затвердив Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних документів "Законодавство України по охороні праці", яке є обов'язковим для виконання усіма центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

Отже, особливістю законодавства України про охорону праці є те, що значна частина питань з охорони праці регулюється нормативними актами, прийнятими на конкретному підприємстві, в установі, організації. Порядок їх прийняття встановлюється централізованим законодавством

12.2 Організація і структура служби охорони праці. Обов’язки посадових осіб. Навчання та інструктажі з охорони праці

Приватне підприємство «ТК Домострой» зобов'язане створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці з урахуванням рекомендацій нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю.

З цією метою ПП «ТК Домострой» забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань; організовує проведення атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення негативних чинників; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства; здійснює постійний контроль за додержанням працівниками правил з техніки безпеки і виробничої санітарії.

У колективному договорі ПП «ТК Домострой» передбачено забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці, а також комплексні заходи щодо досягнень встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я чинників, що визначають умови праці, власник зобов'язаний повідомити про це орган державного нагляду за охороною праці. За згодою працівників, яких це стосується, власник може звернутися до органу по охороні праці з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання програм щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог.

Орган державного нагляду розглядає мотивування власника, визначає повноту запланованої програми робіт і за наявності підстав може прийняти рішення про встановлення виключного порядку застосування відповідного нормативу з охорони праці з визначенням строків та умов тимчасового припинення чинності нормативного акта. Власник повідомляє відповідних працівників про рішення органу державного нагляду за охороною праці.

Фінансування охорони праці здійснює ПП «ТК Домострой». На підприємстві створюються фонди охорони праці. Фонд охорони праці на підприємстві використовується тільки для виконання заходів, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві.

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, у стандартах на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання, видані у встановленому порядку [19, c. 61].

На власника також покладається обов'язок за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

Працівники із своїх коштів ніяких витрат на заходи щодо охорони праці не несуть.

Додержання правил техніки безпеки і виробничої санітарії залежить не тільки від виконання власником або уповноваженим ним органом своїх обов'язків, а й від того, наскільки кожний працівник знає і виконує їх під час роботи. Законом України "Про охорону праці" на працівника покладається обов'язок знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди; співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці; особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-яких виробничих ситуацій, які створюють загрозу для працюючих.

Тому усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки при виникненні аварій.

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і провадиться з усіма працівниками в процесі їх трудової діяльності.

Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві організуються заняття, лекції, семінари та консультації. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства. У складі комісії по перевірці знань з питань охорони праці повинно бути не менше трьох осіб, які у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Результати перевірки знань працівників ПП «ТК Домострой» з питань охорони праці оформляються протоколом. Особам, які при перевірці знань показали задовільні результати, видаються посвідчення. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань, забороняється.

Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з охорони праці на підприємстві покладається на інспектора з охорони праці.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж: з питань охорони праці провадиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на постійну чи тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади; з працівниками, які перебувають у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі; з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводить на пП «ТК Домострой» інспектор з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж провадиться на робочому місці до початку роботи з працівником, новоприйнятим на підприємство постійно чи тимчасово; з працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; з працівником, який виконуватиме нову для нього роботу; з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві тощо.

Повторний інструктаж: провадиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекоюодин раз у квартал, на інших роботаходин раз на півріччя. Він провадиться індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж провадиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту тощо.

Цільовий інструктаж провадиться з працівниками при виконанні разових робіт, не пов'язаних з їх безпосередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами підприємства тощо); ліквідації аварії, стихійного лиха; проведенні робіт, на які оформляються наряд-допуск, дозвіл та інші документи; екскурсіях на підприємства; організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні змагання тощо). Проведення інструктажу фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт. Інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

Про проведення всіх видів інструктажу, стажування та допуску до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Примірник інструкції з охорони праці повинен бути виданий працівникові за його професією або вивішений на його робочому місці (Додаток 22, 23).

Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. У спеціалістів виробництва перевіряються знання тих нормативних актів по охороні праці, виконання яких входить до їх службових обов'язків.

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування й організувати проведення попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників у порядку передбаченому законодавством.

Крім гарантій і прав, наданих працівникам, законодавством передбачені і їхні обов’язки по дотриманню вимог нормативно-правових актів по охороні праці, згідно з якими працівник повинен:

- піклуватися по особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів по охороні праці, правила користування устаткуванням, машинами і механізмами, іншими засобами виробництва, засобами колективного і індивідуального захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

Працівник несе персональну відповідальність за порушення зазначених вимог.


ВИСНОВКИ

В результаті проходження виробничої практики на приватному підприємстві «ТК Домострой» можна зробити наступні висновки щодо його діяльності.

Основним видом економічної діяльності підприємства є здача майна в оренду.

Організаційна структура управління ТК «Домострой»: директор, головний бухгалтер, бухгалтери, менеджери з маркетингу і реклами, працівники відділу оренди, працівники служби безпеки, головний інженер, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, електрики, слюсарі. Існуюча організаційна структура ТК «Домострой» в цілому достатньо ефективна, окремі керівники мають можливість контролювати безпосередньо виконання доручених завдань, одночасно здійснюючи зворотній зв'язок.

Фінансову роботу на підприємстві «ТК Домострой» виконує фінансовий відділ, який є самостійним структурним підрозділом. Керівник цього відділу безпосередньо підпорядковується керівникові підприємства і разом з ним відповідає за фінансову дисципліну і фінансовий стан підприємства, представляє підприємство у фінансових, кредитних та інших органах.

Фінансова робота на підприємстві ведеться у відповідності до законодавства та потреб фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ТК Домострой», що затверджено Положенням по підприємству та посадовими інструкціями спеціалістів.

У структурі фінансових ресурсів підприємства частка власного капіталу становить 96,0 %, а частка позикового капіталу%. Потрібно також відмітити, що у структурі позикового капіталу відсутні довго- та короткострокові кредити банків.

Довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій на ПП «ТК Домострой» протягом трьох років дослідження не здійснювало. Таким чином, інвестиційну діяльність підприємства можна оцінити як таку, що потребує суттєвих змін у відношенні до неї фінансових менеджерів.

За три роки сума оборотних активів постійно зростала, у 2012 році майже в 1,5 рази (темп росту 140,3%). Оборотність оборотних коштів загалом та по окремим складовим погіршилася: кількість оборотів за рік знизилася, а період одного обороту за кожним показником зріс. Причиною погіршення є значні темпи зростання оборотних коштів та незначне нарощування обсягів реалізації.

Впродовж всього періоду дослідження найбільша питома вага належала будинкам та спорудам (80,3% на початок 2011 року та 81,3% - на кінець 2012 року), друге за обсягами місце належить машинам та обладнанню (15,5% та 15,0%, відповідно), третє місцеза земельними ділянками (3,6% та 3,0%). Інші групи мають несуттєву питому вагу.

Показники ефективності використання основних засобів показали від’ємну рентабельність основних фондів у 2012 році, спостерігається певне зниження фондовіддачі у звітному році в порівнянні з 2010 та 2011 роками (з 0,2 до 0,14), що пояснюється більш низькими темпами росту залишкової вартості фондів та зниженням обсягів реалізації за останній рік.

Приватне підприємство ТК «Домострой» є платником наступних податків:

- податку на прибуток;

- податку на додану вартість;

- екологічного податку;

- податок з доходів фізичних осіб.

Розмір залучених коштів за два останніх роки змінивсязріс з 550,1 тис. грн. до 1082 тис. грн. У 2012 році значно знизилася кредиторська заборгованістьз 38,7 тис. грн. до 1,1 тис. грн.на 37,6 тис. грн., поточні зобов’язання за розрахунками знизились на суму 3,9 тис. грн., інші поточні зобов’язання також мали значний темп росту - зросли з 499,3 тис. грн. до 1072,7 тис. грн. Таким чином, політика управління позичковим капіталом ППТК Домостройзводиться переважно до управління боргами за внутрішніми розрахунками, підприємству слід вивчити можливості використання й інших видів запозичень.

Власний капітал займає найбільшу частку в стуктурі джерел фінансування (від 97,9%у 2010 році до 82,3% у 2012 році). Поточні зобов’язання займають лише 17,67. Це говорить про те, що всі основні засоби профінансовані виключно за рахунок власного капіталу, що є позитивним для підприємства, проте необхідно розглядати й інші джерел фінансування.

На підприємстві майно складається з необоротних та оборотних активів, витрати майбутніх періодів є незначними протягом всього періоду дослідження.

У структурі майна підприємства характерним було незначне зниження частки необоротних активів з 76,37 % у 2010 році до 67,36% у 2012 році. Оборотні ж активи мали постійний ріст.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Положення, затверджене правлінням НБУ від 15.12.2004р.637
 2.  Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку: Постанова Правління НБУ від 09.02.2005р.32
 3.  про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Інструкція, затверджена постановою НБУ від 21.01.2004р.22
 4.  Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Інструкція, затверджена Правлінням НБУ від 12.11.2003р.492
 5.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р.87
 6.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р.397/3690
 7.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р.290
 8.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р.318
 9.  Податковий Кодекс України
 10.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р.246
 11.  Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991р.1560-ХІІ
 12.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку12Фінансові інвестиції, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р.91
 13.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку7Основні засоби, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2000р.288/4509
 14.  Про кредитування: положення, затверджене Правлінням НБУ від 28 вересня 1995р.246
 15.  Міжнародні тенденції рейтингової діяльності // Фінансовий ринок України.-2008.-12(26).-с.35-37
 16.  www.ssmsc.gov.ua
 17.  www.president.gov.ua
 18.  Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці на підприємстві.Л.: Львів, політехн. ін-т, 1991.с.
 19.  Загальна документація, що регулює організаційні функції з охорони праці при створенні підприємства та в процесі його діяльності // Охорона праці..—№ 1.С. 4.
 20.  Основи охорони праці: Підручник / М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін.К.: Основа, 2000.с.
 21.  Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2010. - 460 с.


 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
1405. Організація діяльності приватного підприємства “Михалич і Ко” 54.31 KB
  Зміст і методи виконання загальних функцій управління. Управління постачанням та збутом продукції. Управління Підприємством здійснюється засновником або призначеним ним директором. Одним з них є поділ організації на підрозділи відповідно цілям і стратегіям а інший більш фундаментальний взаємовідносини повноважень що повязують вище управління з нижчими рівнями працюючих і забезпечують можливість розподілу і координації задач.
8568. Правові засади господарської діяльності в Україні 25.23 KB
  Правові засади господарської діяльності в Україні Мета: охарактеризувати принципи правового регулювання господарської діяльності; лати визначення підприємництву визначити принципи підприємництва та пояснити ознаки здійснення підприємницької діяльності. Студенти повинні знати поняття господарської діяльності вміти розрізняти господарюючих і не господарюючих суб’єктів. План заняття: Принципи правового регулювання господарської діяльності Підприємництво як спосіб господарської діяльності Поняття та види господарської діяльності. Поняття...
9435. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності 27.97 KB
  Місце аудиту в системі економічного контролю. Сутність аудиту: мета, завдання та принципи аудиту. Види аудиту та їх характеристика. Теорії виникнення аудиту.
19193. Правове регулювання податкових операцій субєктів господарської діяльності 25.66 KB
  Оптимізація сплати податків є одним із найважливіших питань для підприємницької діяльності. Буд-яке підприємство зацікавлене в мінімізації податкових зобов’язань а податкові органи в свою чергу зацікавлені у виявленні суб’єктів господарювання що ухиляються від сплати податків Актуальність теми. Це обумовлено тим що посилюється так зване протиборство між зацікавленістю платників податків по уникненню зайвих з їхньої точки зору податкових виплат і зацікавленістю держави у поповненні держбюджету і припинення ухилення від податків....
10610. Облік депозитних операцій банків з строковими коштами суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб 23.31 KB
  У разі якщо підприємство не має в банку поточного рахунку то банк відкриває депозитний рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів: копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію засвідченої нотаріально чи органом який видав свідоцтво про державну реєстрацію; копії належним чином зареєстрованого статуту засвідченої нотаріально чи органом який здійснив реєстрацію; копії документа що підтверджує взяття...
8892. Загальна характеристика поняття 39.13 KB
  Відношення підпорядкування це найпоширеніший і найважливіший тип логічних відношень між поняттями; він перебуває в основі багатьох логічних операцій наприклад у визначенні понять узагальненні та обмеженні понять розподілу термінів у судженнях у категоричному силогізмі індукції тощо. Семінар №2 Судженняумовивідзакони логіки. Види суджень за кількістю та якістю Якщо за основу поділу суджень брати і кількість і якість то всі категоричні судження можна поділити на чотири види загальностверджувальні загальнозаперечні...
4052. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЇ КМУ 7.07 KB
  Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України 1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України актів Президента України а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України схваленої Верховною Радою України вирішення питань державного управління у сфері економіки та...
4029. Загальна характеристика референдумів в Україні 17.19 KB
  Види референдумів Критерій класифікації Види референдумів що виділяються за цим критерієм Юридична сила рішення прийнятого референдумом консультативний проводиться з метою виявлення позиції виборців із питання вирішення якого залишається...
4211. Загальна характеристика Конституції України 16.96 KB
  Акт найвищої юридичної сили що об’єктивізує політичну волю народу як носія суверенітету єдиного джерела влади Україні. Класифікація КУ Юридична Писана Кодифікована Постійна Демократична Республіканська Унітарної держави Народна прийнята парламентом від імені народу як органу установчої влади Жорстка Відносно реальна за наслідками реалізації бо одні норми діють інші не завжди....
21176. Зовнішнє середовище діяльності підприємства 54.54 KB
  Увага концентрується головним чином на колективному рішенні управлінських проблем підприємства, що є необхідною умовою його виживання і розвитку в умовах невизначеності. Один з найважливіших тезисів, на якому базується підхід в даній роботі - існування деякого ядра, яке сформоване менеджментом і котре визначає реакцію підприємства на зміни в оточуючому середовищі як в адміністративній так і в діловій сфері.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.