Українська мова, 2 клас

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 2 класі (I семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) для шкіл з українською мовою навчання за підручником М. Д. Захарійчук (К. : Видавництво «Грамота», 2012).

2014-08-04

358.54 KB

84 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Серія «Початкова школа. Мій конспект» Заснована 2008 року

М. О. Володарська, Н. 0. Ковальчук, А. І. Настенко, 0. М. Пілаєва

Українська мова

клас

[за підручником М. Д. Захарійчук) | 00|\/|00ур

Харків Видавнича група «Основа» 2013


УДК 37.016 ББК 74.263 В67

Володарська М. О.

В67 Українська мова. 2 клас. I семестр (за підручником М. Д. Захарійчук) / М. О. Володарська, Н. О. Ковальчук,

А. І. Настенко, О. М. Пілаєва. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 142, [2] с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

ISBN 978-617-00-1825-0.

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 2 класі (I семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) для шкіл з українською мовою навчання за підручником М. Д. Захарійчук (К. : Видавництво «Грамота», 2012).

Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

УДК 37.016 ББК 74.263

Навчальне видання

Серія «Початкова школа. Мій конспект»

ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна, КОВАЛЬЧУК Наталія Олексіївна,

НАСТЕНКО Антоніна Іванівна,

ПІЛАЄВА Олена Михайлівна

українська мова.

2 клас. I семестр

(за підручником М. Д. Захарійчук)

Головний редактор Ю. Є. Бардакова Редактор О. В. Грабар

Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко

Технічний редактор О. В. Лебедева Коректор О. М. Журенко

Підписано до друку 17.06.2013. Формат 84x108/16.

Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.

Ум. друк. арк. 9,0. Замовлення № 13-06/17-05.

ТОВ «Видавнича група “Основа”»

61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33 е-таіі: office@osnova.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007 р.

ISBN 978-617-00-1825-0

© Володарська М. О., Ковальчук Н. О., Настенко А. І., Пілаєва О. М., 2013 © ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2013


зміст

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

з/п

Тема уроку

Дата

звуки і букви

1

Звуки, букви. Українська абетка

2

Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру

3

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

4

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

5

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

6

Букви, що позначають голосні звуки

7

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Ромашка»

9

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

10

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

11

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

12

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

13

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків

14

Приголосні звуки [дз], [дз’], [дж]. Позначення їх буквами

15

Приголосні звуки. Позначення їх буквами

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білочка»

17

Букващ

18

Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

19

Букваґ

20

Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

21

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

22

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

23

Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

24

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»

25

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

26

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

27

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

28

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

29

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

30

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

31

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

32

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за серією сюжетних малюнків, планом та змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися»

33

Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки

34

Подовжені м’які приголосні звуки

з/п

тема уроку

Дата

35

Подовжені м’які приголосні звуки

36

Подовжені м’які приголосні звуки

37

Подовжені м’які приголосні звуки

38

Апостроф

39

Апостроф

40

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад за темою «Бережіть книжки» за опорними словами і малюнками (вірш Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»)

41

Апостроф

42

Апостроф

слово

43

Лексичне значення слова. Розвиток уявлення про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії

44

Лексичне значення слова. Тематичні групи слів

45

Слова, які відповідають на питання хто? що?

46

Слова, що означають назви предметів (іменники)

47

Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень

48

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків, планом та опорними словами «Каштанчик»

49

Змінювання іменників за зразком одинбагато. Робота над прислів’ям. Доповнення речень

50

Групування предметів за родовими та видовими ознаками

51

Доречне вживання іменників у реченні. Перевірна робота. Аудіювання

52

Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей

53

Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей. Уживання імен у формі звертання

54

Велика буква у кличках тварин. Перевірна робота. Диктант

55

Уживання великої букви в кличках тварин

56

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків та опорними словами. «Допомога тваринам узимку»

57

Велика буква в назвах міст, сіл, річок

58

Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів

59

Слова, що називають ознаки предметів (прикметники)

60

Зв’язок прикметників з іменниками

61

Прикметники, протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні

62

Зв’язок прикметників з іменниками. Практичне змінювання прикметників за зразком один — багато

63

Прикметники, близькі за значенням

64

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш «Якреп’яшок світ побачив»). Перевірна робота


Звуки І Букви Урок 1. Звуки, букви. українська абетка

Клас

мета: закріплювати знання учнів про українську абетку, назви літер за абеткою; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів, спостережливість; виховувати інтерес до навчання.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Ознайомлення з підручником «українська мова»
 •   Розгляньте підручник і скажіть, як він називається і хто його автор.
 •   Які умовні позначення треба знати, щоб правильно користуватися підручником?
 1.   Читання й обговорення вірша в. квітневого (с. 4)
 •   Яке побажання висловлює автор?
 1.   хвилинка каліграфії

Аа ай аб ат ал ам ан ва ка ау Абетка азбука алфавіт і алфавіт Ми вивчаємо українську абетку.

 1.   Бесіда
 •   Відгадайте загадку.

• Коли хочеш ти читати,

То мене повинен знати!

А коли мене не знаєш,

То нічого не вгадаєш. (Абетка)

 •   Які ви знаєте близькі за значенням слова до слова абетка? (Азбука, алфавіт)
 •   Що означають ці слова? (Сталий порядок розташування всіх літер певної мови.)
 •   Назвіть послідовно звуки у слові українську.
 •   Чим позначаються звуки мовлення на письмі?
 •   Чим відрізняються букви від звуків?
 •   Чого в українській мові більше: букв чи звуків?

ш. повідомлення теми і мети уроку

 •   Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з українською абеткою.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.   повідомлення вчителя
 •   Слово алфавіт походить від назв перших двох букв грецького алфавіту — альфа і бета, або віта.

Слово азбука утворилося від складання староросійських назв букв аз і буки, якими починався алфавіт, а слово абетка — від сучасних назв цих букв (а і бе).

Учні читають українську абетку або розказують її напам’ять.

 1.   первинне закріплення
 2.  Читання абеткової пісеньки (див. додаток на с. 13).


 1.   Назвіть букви української абетки, назви яких закінчуються на звук [а].

(а, к, х, ш, щ)

 1.   Робота в парах. Гра «Звуки і букви».

Один учень вимовляє звук, другий — називає букву, якою він позначається. Наприклад: [н] — «ен»; [о] — «о», [п] — «пе».

 •   Зверніться до алфавіту і прочитайте ще раз ті букви, які ви назвали неправильно.
 1.   Тестування.
 •   Учора Знайко вивчив українську абетку. Тепер він знає місце кожної букви в абетці. А ти знаєш, яка буква в українській абетці стоїть п’ятою?

а) ґ; б) г; в) д; г) е.

Фізкультхвилинка

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   робота за підручником

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Пригадайте абетку. Повторіть букви і порядок їх розміщення.
 •   До виділеного слова доберіть слова, подібні за значенням.
 •   Складіть і запишіть речення за схемою з підкреслених слів.
 •   З букв слова апельсин утворіть нові слова. (Напис, син, сани, липа, спина)
 •   З одним словом складіть і запишіть речення.

Вправа 2

 •   Продовжіть речення. Спишіть їх.
 •   Скільки букв в українській абетці?
 1.   Словникова робота

Портфель — спеціальна чотирикутна сумка, призначена для носіння ділових паперів, книг та ін.

 1.   Гра-змагання між рядами «хто більше?»

Учитель пропонує дітям розглянути малюнки на набірному полотні та відібрати лише ті, назви яких починаються з певного звука:

а) серед назв овочів — з [к];

б) серед назв меблів — з [с];

в) серед назв одягу — з [п].

 •   Запишіть назви овочів.
 •   Придумайте з одним зі слів речення. (Заслуховуються відповіді чотирьох-п’яти учнів, краще речення записується.)
 1.   тестування
 •   Знайко цікавиться, у якому зі слів кількість букв і звуків однакова:

а) джміль; б) лось; в) заєць; г) їжак.

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Що допоможе нам правильно назвати всі букви нашої мови?
 •   Закінчіть вислів:

Певний порядок розташування всіх букв мови називається...

 1.   домашнє завдання

С. 6, вправа 3.


Клас

Урок 2. розташування слів ЗА АБЕїкою з орієнтацією на першу літеру

Мета: закріплювати знання української абетки; вчити розташовувати 5-6 слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру; розвивати мовлення учнів; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Хвилинка каліграфії

Жж же жо жу жв аж Жо жм жл жч Жайворонок ожина журавель вуж Жайворонок в житі полюбляє жити.

 •   Назвіть послідовно звуки, а потім — букви у слові жайворонок.
 •   Поставте питання до слів у реченні.
 •   Що означають ці слова?
 •   Яке слово не відповідає на жодне питання?
 •   Як воно називається?
 1.   Зоровий диктант

Ми любимо працю.

Сашко плив у човні.

Тимко спіймав в’юна.

У берізки біла кора.

Наша донечка росте.

Клен цілу зиму спав.

Методика проведення зорових диктантів:

а) учитель демонструє речення впродовж 4-7 с;

б) учні читають його мовчки, тільки очима;

в) повторюють це речення подумки (при цьому не можна рухати губами);

г) записують; ґ) перевіряють.

На одному уроці рекомендується записати 5-6 речень. Для ефективності досягнення бажаного результату зорові диктанти слід проводити систематично на кожному уроці читання чи мови.

 1.   Вправи на повторення

Гра «Утвори слова»

Учитель називає слова. Учні мають скласти з них слово таким чином: узяти з першого слова перший звук і позначити його буквою, з другого — другий, з третього — третій і т. д.

Виграє той, хто першим складе слово і правильно прочитає його.

Зір, ліс, бір, марка, рамка (зірка);

мало, дим, сир (мир);

пара, перо, він, мама, канал (пенал);

заєць, лис, ломи, собака (зима);

звір, лось, шишка, лини, корито (зошит);

рука, нема, рада, сади, насос, фабрика, записка (редиска);

лава, лин, бамбук, молодий, батон (лимон).

 •   Запишіть слова. Усно доберіть до них назви ознак.
 •   Чи можете ви прочитати ці слова в алфавітному порядку?


ш. повідомлення теми і мети уроку

 •   Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати знання української абетки, вчитися розташовувати слова за абеткою.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   пояснення вчителя
 •   Для чого потрібний алфавіт? (Відповіді учнів.)
 •   Користуватися алфавітом необхідно при складанні будь-яких списків (наприклад, в класному журналіпрізвища учнів), при розставлянні книг у бібліотеці (за прізвищем автора книги, а у разі його відсутностіза першою буквою назви), при зберіганні формулярів, абонементів у бібліотеці, при складанні картотек і каталогів (переліків видань).
 •   Як ви вважаєте, чи зручно це? чому? (Відповіді учнів.)
 •   Як записати слова в алфавітному порядку?
 1.   робота за підручником (с. 6-7)

Вправа 1

 •   Розгляньте малюнки. Запишіть слова — назви предметів в абетковому порядку.
 •   Вимовте слово, у якому є буква, що позначає два звуки.
 •   До яких слів належать звукові схеми? Запишіть слово і відповідну схему.

Вправа 2

 •   Прочитайте слова. Чим вони цікаві? (Ці слова читаються однаково: зліва направо й справа наліво.)
 •   Складіть два речення з двома словами (на вибір).

Фізкультхвилинка

 1.   узагальнення й систематизація знань

Робота в групах

 •   Допоможіть учителеві заповнити класний журнал, бібліотекареві — розставити картки з прізвищами письменників, а листоноші — рознести листи по вулицях. Усі списки мають бути складені в алфавітному порядку.
 1.  ша група

Петров, Іванов, Долженко, Ляшенко, Савченко.

 •   За яким номером записане ваше прізвище в класному журналі? Складіть речення.
 1.  га група

Нестайко, Шевченко, Українка, Франко, Глібов.

 •   Які твори цих письменників ви прочитали? Про що з них дізналися? Складіть про це кілька речень.
 1.  тя група

Сумська, Пушкінська, Київська, Одеська, Абрикосова.

 •   На якій вулиці ви живете? Складіть речення.
 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Як ви вважаєте, чому книжки в бібліотеці розташовують в алфавітному порядку?
 •   Чи знаєте ви, де ще використовується абетка?
 •   Чи допомагало вам знання абетки у виконанні завдань?
 1.   домашнє завдання

С. 7, вправа 3.

Урок 3. СКЛАД. перенос слів із рядка В рядок по СКЛАДАХ Дата

Клас

Мета: поглибити знання учнів про склади як частини слова, на які воно ділиться при вимові; формувати вміння ділити дво- та трискладові слова на склади; розвивати вміння визначати кількість складів у слові за кількістю голосних; виховувати любов до рідної мови, культуру мовлення.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Іі ій із під між ці різ іч ім Ів Іній ірис і ірис індик ім’я Шість, сім, вісім — числа.

 •   Назвіть послідовно звуки і букви у словах іній та ім’я. Порівняйте кількість букв і звуків.
 •   Доберіть до цих слів назви ознак.
 •   Які букви можна дописати у словах ірис та індик, щоб утворилися нові слова?
 1.   Зоровий диктант

Грім озвався на зорі.

Надходить світанок.

Ще синіє високе небо.

Бабуся дуже гарно шиє.

Тихесенько вітер віє.

 1.   Вправи на повторення
 •   Уважно прочитайте, що написано на дошці. Розподіліть написане на 2 групи.

Вітер, ша, Ні, дме, ти, Та, сильний

 •   Що ви віднесли до першої групи? (Вітер, дме, сильний)
 •   Як можна назвати те, що ви віднесли до першої групи? (Слова)
 •   Доведіть, що це слова. (Вони мають зміст.)
 •   Що ви віднесли до другої групи? (ша, Та, ти, Ні)
 •   Як називається те, що ви віднесли до другої групи? (Склад)
 •   Чим відрізняється склад від слова? (Слово щось означає, а склади нічого не означають.)
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Тема нашого уроку «Склад». Ми будемо ділити дво- та трискладові слова на склади, визначати кількість складів у слові.

м. вивчення нового матеріалу

 1.  Пояснення вчителя
 •   Що можна скласти зі складів? (Слова)
 •   З яких складів можна скласти слово. (Тиша)
 •   Запишіть це слово і поділіть на склади. (Ти - ша)
 •   Доповніть інші склади до слів. (Ніна, Таня)
 •   Чому зі складами Ні, Та ви утворили імена. (Склади написані з великої буквиотримали імена.)
 •   Запишіть ці слова і поділіть на склади.
 •   Отже, що таке склад? (Складчастина слова.)

Учитель може дати пораду, як легше розділити слово на склади:

 •   Уявіть, що вам потрібно дуже голосно і повільно прокричати слово, щоб воно було чутно далеко. Наприклад, вам потрібно назвати ім’я переможця в змаганні. Як ви тоді вимовите імена: Марина, Саша, Наташа? (Діти вимовляють імена, скандуючи.)
 •   Згадайте, коли люди можуть вимовляти слова по складах.
 1.   робота за підручником (с. 7-8)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається?
 •   Назвіть підкреслені слова одним словом. Поділіть ці слова на склади для переносу.
 •   Продовжіть речення, виписуючи овочі в абетковому порядку.
 •   Поділіть виділені слова на склади.
 •   Що таке склад? (Складчастина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря.)
 •   Чи можна, прочитавши слово, одразу визначити, скільки в ньому складів? Від чого це залежить?
 •   Як дізнатися, скільки в слові складів? (Потрібно знати, скільки в слові голосних звуків. У слові стільки складів, скільки голосних звуків.)

Вправа 2

 •   Прочитайте склади. «Зберіть» і запишіть слова. Складіть і запишіть речення з одним словом.
 •   Поділіть слова на склади для переносу.

Зверніть увагу! Сполучення букв йо пишемо на початку слова й складу. Буквосполучення йо при переносі розривати не можна.

Слова з буквосполученням йо треба переносити так: га-йок, ма-йор, сер- йоз-ний.

 1.   первинне закріплення

Змагання по рядах

Завдання написані на аркушах. і швидше поділить слова на склади.

Перемагає команда,

Сова

звірі

гриби

фабрика

каструля

капуста

млинці

зерно

гумка

будова

закладка

іриска

качка

копійка

волошка

картина

лавка

рибалка

Підбиття підсумків.

Фізкультхвилинка

Почуєте слово з одного складу — підстрибніть, з двох складів — присядьте. Кущ, сорт, слово, лист, риби, звірі, міст, півень, марка, кріт, дощ.

V. узагальнення й систематизація знань

 1.  Гра «розподіли»

Виписати слова в 3 стовпчики: в перший — односкладові, в другий — двоскладові, в третій — трискладові.

Кит, сокира, міст, олівець, автобус, рак, пилка, склянка, голуби, горобець, тигр, кінь, рама, кулі, барабан, сова, стіл, кури, папуга, слон, ластівка.

 1.   Гра «За порядком»

Записати слова в зошит, відновивши правильний порядок складів. РО-СО-КА, БА-СО-КА, ШЕ-КО-НЯ, КО-ВА-РО, ЦЕ-ЦУ-НЯ, СЯ-РО-ПО, ЧА-КУР, ЦЯ-ВІВ.

 1.   Продовження роботи за підручником (с. 8-9)

Вправа 3. Робота в групах

 •   Прочитайте текст. Хто такий вуйко Йой?
 •   Спишіть третій абзац, розкриваючи дужки. Підкреслені слова поділіть на склади для переносу.
 •   Складіть і запишіть власне речення з виділеним словом.

V!. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Що таке склад?
 •   Як дізнатися, скільки в слові складів? Наведіть приклади.
 •   Скільки складів може бути в слові? Наведіть приклади.
 •   У слові є приголосні і один голосний. Скільки в слові складів?
 •   У слові 3 приголосних і 3 голосних. На скільки складів можна розділити це слово?
 •   У слові кіт — 3 звуки і в слові няв — 3 звуки. Чи однакова кількість складів у цих словах? Поясніть чому?

VII. домашнє завдання

С. 8, вправа 3.

 •   Спишіть другий абзац вправи 3. У виділеному слові назвіть звуки. Зробіть звукову схему цього слова.

додаток до уроку 1

АБЕТКОВА ПІСЕНЬКА

Абеткову пісеньку Весело співать.

Абеткову пісеньку Треба добре знать.

А, Бе, Ве —

Коник у траві живе,

Ге, Ґе, Де, Е —

Мама донечку веде,

Є, Же, Зе —

По стежині жук повзе,

И, І, І і И

Гріється на сонці змій,

Ка, еЛ, еМ —

Лисенятко під кущем, еН, О, Пе —

Песик носиком сопе, еР, еС, Те —

В полі житечко росте,

У, еФ, Ха —

Я сміюся — ха-ха-ха!

Це, Ча, Ша —

Кіт в дорогу вируша,

Ща, Ю, Я —

Гарна пісенька моя.

Знак м’який Ь —

Помічник він мовчазний.

Не мовчи,

А абеточку учи.


додаток до уроку 5

 1.   вимовляй правильно!
 •   Прочитайте скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки.

Наша Міла рук не мила, за сніданок вранці сіла.

Загукали дітки хором:

 •   З милом рук не мити — сором!
 •   Та не бійся, мила Міло, тільки руки вимий з милом.

Заіскрились в лузі роси.

Заспівали в росах коси, і синочкові не спиться, коли в тата косовиця.

Л. Куліш-Зіньків

 1.   Робота в парах
 •   Виписати зі скоромовок по п’ять слів у два стовпчики: в перший — двоскладові слова, а в другий — трискладові.
 •   Зробіть висновок, доповнивши речення.

У слові стільки складів,...

 1.   Гра «Добери словечко»
 •   До кожного з поданих слів доберіть такі, що відрізняються лише голосним звуком.

Зразок. Слава — слива.

Булка — ... (білка) нірка — ... (нирка)

дим — ... (дім) лис — ... (ліс)

крук — ... (крик) лук — ... (лак)

бак — ... (бік) лад — ... (лід)

сила — ... (сіла) мир — ... (мур)

 •   Запишіть слова, підкресліть букви, якими розрізняються ці слова. До слова дим оберіть спільнокореневі слова — назву ознаки та назву дії.

додаток до уроку 9

 1.   Хвилинка каліграфії

Пп па пе Пр Пи оп сп ап пс шп Папір парасолька подруга посередині Проковтнути язика — мовчати.

 •   Доберіть до слова папір спільнокореневе слово, що називає ознаку предмета.
 •   Який корінь у цих словах?
 •   Складіть речення зі словосполученням «проковтнути язика».
 1.   Зоровий диктант

Тече, біжить ріка стрімка.

У горобця короткий дзьоб.

Стежка біжить серед жита.

У Катрусі зелений олівець.

Розцвіли дзвіночки в лісі.

 1.   вправи на повторення
 •   Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Зебра, мавпа, листок, дерево, лев, коза, слон, лісок, сиджу.

 •   У яких словах є розбіжність між вимовою голосних звуків і букв? (Листок, дерево, сиджу)

Урок 4. правила переносу слів Зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Клас

мета: вчити учнів застосовувати правило переносу слів зі збігом приголосних (шап-ка, ша-пка); закріплювати вміння визначати кількість складів і переносити слова з рядка на рядок; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати любов до українського слова.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Кк ка ук кг ку Кл Кв ск кі ке Календар килим кватирка Ходить квочка коло кілочка.

 •   Визначте кількість складів у словах.
 •   Доберіть до слів назви ознак.
 •   Поділіть слова в реченні на склади.
 1.   Зоровий диктант

В саду дозріли яблука.

Сніг поволі розтавав.

У пічці горіли дрова.

Ясне сонечко сміється.

Тато в полі сіє пшеницю.

 1.   Вправи на повторення

Гра «Зачаровані слова»

Учитель показує «зачаровані» слова, у кожне з яких уставлений «зайвий» склад. Треба «звільнити» слово від чар, прочитавши його правильно, без зайвого складу.

ЦУПОКОР, ПЕРАЧИВО, ХАДУЛВА, ЦУСУКЕРКИ, ГРУКРИШІ, КАБРИКАО, ПАТУСТИЛА, БУБГРОЛИКИ, ПИНОРІЖКИ, ГОРІБРИХИ.

 •   Усно поділіть утворені слова на склади для переносу.
 •   Які слова викликають у вас труднощі? (Халва, цукерки, пастила, бублики, пиріжки)
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми вчитимемося ділити для переносу слова зі збігом приголосних, закріплюватимемо вміння визначати кількість складів і переносити слова з рядка на рядок.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.  Пояснення вчителя
 •   Є багато слів, де приголосні звуки збігаються, наприклад: халва, цукерки, черствий.

Такі слова можна переносити по-різному: ха-лва, хал-ва;

цу-керки, цуке-рки, цукер-ки; че-рствий, чер-ствий, черст-вий.

Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Наприклад, не можна переносити: цук-ерки, зим-онька. Тут розірвано злиття ке, мо.

Не можна розривати буквосполучення дж, дз, якщо вони позначають один звук: ґу-дзик, хо-джу.

 1.   Первинне закріплення
 •   Прочитайте слова. Як можна по-різному перенести ці слова? Запишіть. Пастила, бублики, пиріжки.
 1.   Робота за підручником (с. 9-10)

Вправа 1

 •   Розгляньте малюнки. Запишіть назви предметів. Поділіть слова на склади для переносу.
 •   Зі словом йоржик складіть і запишіть речення.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Про кого в ньому розповідається?
 •   Спишіть перші три речення. Виділені слова поділіть на склади для переносу.
 •   Зробіть звуко-буквені схеми підкреслених слів.
 •   Доберіть відповідні слова в колонку зліва. (Слованазви одного предмета.)

Фізкультхвилинка

 1.  узагальнення й систематизація знань
 2.   Робота над віршем
 •   Прочитайте вірш уголос. Спишіть його. Поділіть слова (дужечками знизу) на склади.

Бавляться біля нори Бобренята і бобри.

Бубонить бобер до білки:

— Бобреня боїться бджілки!

 •   Запишіть звукову модель слова бобер.
 1.   Робота в парах. Гра «Шифрувальники»
 •   Запишіть слова. Поділіть слова на склади, поставте наголос.

РБЕБО КАЛБІ КВВО

МІДЬДЕВ КАЛДЖІБ

 •   Про яких тварин не згадується у попередньому вірші?

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Які правила переносу слів ми сьогодні повторили?
 •   Які слова не можна переносити по складах? Наведіть приклади.
 •   Як треба ділити для перенесення з рядка в рядок слова зі збігом приголосних? Наведіть приклади.

VII. домашнє завдання

С. 9, вправа 2.

 •   Спишіть останній абзац вправи 2.

Урок 5. ГОЛОСНІ ЗВУКИ [а], [о], [у], [е], [и], [і]. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ МОВЛЕННЄВИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ПРОМОВЛЯННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Клас

Мета: вчити учнів спостерігати за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків, упізнавати голосні звуки на слух та за вимовною ознакою (відсутність перешкоди на шляху видихуваного повітря), перелічувати їх; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 3.   Хвилинка каліграфії

Лл ел ал лю ли ля вл Ле Лю іл Лелека лінійка лялька Пилип біля липи очима глипа.

 •   Поділіть для переносу слова: лелека, лінійка, лялька.
 •   Доберіть до слова глипа близьке за значенням слово.
 •   Скільки разів зустрічається у скоромовці буква и?
 1.   Словникова робота
 •   Уставте букви, запишіть словникові слова.

Д _ кт _ нт з _ вд _ нн _ в _ вт _ р _ к ч _ т _ нн _

 •   Які букви вставили?
 •   Які звуки вони позначають?
 1.   ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. вивчення нового матеріалу

 •   Сьогодні ми повторимо те, що ви знаєте про голосні звуки, будемо впізнавати голосні звуки.

1. Пояснення вчителя

— Повторимо за таблицею знання про звуки.

Учу я звуки голосні.

Чому так весело мені?

Бо вчу я звуки голосні.

Їх рівно шість. Я всі назву:

А, І та Е, О, И та У.

І. Січовик

 •   Вимовте голосні звуки.
 •   За допомогою чого утворюються голосні звуки?
 •   Як проходить повітря через ротову порожнину під час промовляння голосних звуків?
 •   Голосні звуки — звуки, які утворюються тільки за допомогою голосу. При вимові голосних звуків повітря вільно виходить через ротову порожнину, не зустрічаючи перешкод.

Голосних звуків у нашій мові 6. Знак [ ] — це «скобочки-коробочки», у яких ховаються звуки.

Голосні звуки: [а], [о], [у], [е], [и], [і].

 1.   Первинне закріплення
 •   Послухайте звуки. Чи однаково вони вимовляються?
 •   Вимовте подані звуки. Під час вимови яких звуків повітря проходить вільно через ротову порожнину? Як називаються ці звуки?

[с], [а], [о], [к], [у], [м], [л], [и], [е], [р], [дз], [н], [в].

 •   Доберіть кілька слів із цими звуками. Що означають ці слова, на які питання відповідають?
 1.   Робота за підручником (с. 10-11)

Вправа 1

 •   Спишіть скоромовку, записуючи пропущену букву.
 •   Яку букву ви вписали? Який звук вона позначає? Як утворилося слово скоромовка?
 •   Вивчіть скоромовку напам’ять.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Про яку пору року в ньому розповідається?
 •   Спишіть другий абзац, розкриваючи дужки.
 •   Які букви в підкреслених словах позначають два звуки?
 •   Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.
 •   Прочитайте правило.

Вправа 3

 •   Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається?
 •   Спишіть, уставляючи пропущені букви. Які звуки вони позначають?
 •   Вимовте звуки в підкреслених словах.
 •   Прочитайте правило.

Фізкультхвилинка

 1.   узагальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 14)
 2.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Продовжіть речення:

Звуки ми ... (вимовляємо, чуємо).

Букви ми ... (бачимо, читаємо, пишемо).

 •   Скільки букв в українській абетці? (33)
 •   Як поділяються всі звуки української абетки? (На голосні і приголосні)
 •   Скільки голосних звуків в українській мові? (6 звуків)
 •   Як визначити кількість складів у слові?
 1.   домашнє завдання

С. 10, вправа 2.

 •   Спишіть перший абзац вправи 2, уписуючи букви, які позначають голосні звуки.

Урок 6. букви, ЩО позначають голосні звуки Дата

Клас

Мета: закріпити вміння учнів перелічувати голосні звуки і називати букви та їх позначення; розвивати логічне мислення; збагачувати мовлення; формувати вміння висловлювати власні думки; виховувати мовленнєву культуру.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Нн на ну ні ен Но Не ин ун он

Неділя новий насіння

Народитися в сорочці — бути щасливим.

 •   Вимовте голосні звуки у складах.
 •   Вимовте голосні звуки у словах.
 •   Який голосний звук найчастіше вживається у сталому звороті?
 1.   словникова робота

Горизонт — 1) частина земної поверхні, яку можна бачити на відкритій місцевості; видноколо; 2) видима межа між землею і небом; обрій, виднокруг, виднокрай; 3) частина неба, яка ніби схиляється до землі; небосхил, кругозір, (прилягає до землі) крайнебо, небосхил, небокрай.

 •   Запишіть слова: горизонт, обрій, виднокруг. Складіть речення з одним зі слів.
 1.   вправи на повторення
 2.   Прочитати вірш уголос.

Один осел в гніздо осине оберемок сіна кинув.

От оказія була — оси жалили осла!

 •   Який звук найчастіше зустрічався?
 •   Який він: голосний чи приголосний?
 •   Якою буквою він позначається?
 •   Випишіть з вірша слова, у яких є буква о. Підкресліть у цих словах букви, що позначають голосні звуки.
 1.   Поділити слова для переносу. Назвати голосні звуки.

Пенал, жолудь, журавель, олень.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Тема нашого уроку «Букви, що позначають голосні звуки».
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Пояснення вчителя
 •   Скільки голосних звуків в українській мові?
 •   В українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами.

Звуки:

[а]

[о]

[у]

[е]

[и]

[і] - 6

А

А

А

А

Букви:

а я

о

у ю

е є

и

і ї — 10

 1.  Робота за підручником (с. 11-13)

Вправа 1

 •   Прочитайте акровірш Леоніда Глібова.
 •   «Зберіть» слово з підкреслених букв. Поділіть його на склади. Вимовте наголошений склад.
 •   Спишіть перше речення акровірша. Доберіть до слова молодій слово, протилежне за значенням.
 •   У якому значенні використано виділене слово? Доберіть до нього слова, близькі за значенням. Запишіть.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз цього слова за зразком.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст.
 •   Випишіть за зразком із тексту назви країн та їх громадян. З якої букви пишуться назви країн? А з якої — назви громадян?
 •   Спишіть перший абзац. Поділіть підкреслені слова на склади для переносу. Визначте наголошені склади.

Вправа 3

 •   Поясніть, як ви розумієте подані словосполучення.
 •   Складіть речення з цими словосполученнями. Запишіть.

Фізкультхвилинка

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   Гра «За абеткою»
 •   Запишіть слова в алфавітному порядку. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

Олень, дідусь, театр, льон, вуж, метро, диван.

 1.   Робота в парах
 2.   Гра «Розгубилися склади».
 •   Запишіть утворені слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

вед ли ця

ве мідь

ву сло

 1.   Гра «Шифрувальник».
 •   Розшифруйте слова і запишіть їх. Назвіть одним словом. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

ПАВМА КАБІЛ СУКБОР

КАЛАСТІВ ЛЕКАЛЕ РОКАСО

 1.   Творче списування
 •   Спишіть речення. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

Збудувала хатку, піч і поличку.

Запрошу я в гості хитру лисичку.

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Як поділяються всі звуки української мови?
 •   Скільки голосних звуків є в українській мові? Назвіть їх.
 •   Скількома буквами вони позначаються на письмі? Назвіть їх.
 1.   домашнє завдання

С. 12, вправа 2.

 •   Спишіть останній абзац вправи 2. Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.

Урок 7. наголос. наголошені й ненаголошені звуки і склади

Клас

Мета: вчити учнів вимовляти слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); розвивати пам'ять, увагу; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Оо ой йо ом ор ов он Ол Ом ох

Ознака, олень, олівець

Ой, яка чудова українська мова!

 •   Поділіть слова на склади для переносу.
 •   Запишіть звукову модель до слова олень.
 •   Чому в кінці речення стоїть знак оклику?
 •   Назвіть послідовно звуки і букви у слові яка.
 1.   словникова робота
 •   Прочитайте слова. Які голосні пропущено? Запишіть слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

ч _ тв _ р м _ д _ ль г _ р _ й ш _ ф _ р

 •   Скільки складів у кожному слові?
 •   Який склад у кожному слові наголошений? Як його розпізнати?
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Тема нашого уроку «Наголос».
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 13-14)

Пояснення вчителя

Наголос — це знак, який указує на те, що один зі звуків у слові вимовляємо посиленим голосом (з більшою силою голосу). Цей звук називаємо наголошеним.

Вправа 1

 •   Прочитайте скоромовку.
 •   Зверніть увагу на підкреслені слова. Поясніть їх значення. Вимовте наголошені звуки.
 •   чому останнє слово першого рядка пишемо з великої букви?

Зверніть увагу на те, що один зі складів вимовляємо голосніше. Такий

склад називається наголошеним. Решта складів у слові — ненаголошені.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?
 •   Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. У цих словах визначте наголошені звуки, склади. Позначте наголосом. Поясніть правопис підкресленого слова.
 •   Придумайте кінцівку розповіді. Розкажіть.

Вправа3

 •   Прочитайте слова. Спишіть. Запам’ятайте, як вони пишуться.


 1.  Первинне закріплення
 •   Прочитайте «луною» за вчителем, виділяючи голосом наголошений склад у словах: кішка, собака, папуга, рибка.
 •   Прочитайте слова кожної групи, виділяючи голосом наголошений голосний.

Ліс, лісовий, лісник, лісок. Липень, липа, липовий, липка. Вода, водичка, водяний, водний.

 •   Як називаються слова кожної групи?

Фізкультхвилинка

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   Робота над віршем
 •   Прочитайте вірш уголос.

Вовк ведмедя розбудив:

Вже весна, вставай, іди!

Виліз велетень з барлога —

Вовк втікає в ліс від нього.

 •   Випишіть виділені слова. Поставте знак наголосу.
 1.   Гра «За абеткою»
 •   Запишіть слова в алфавітному порядку. Поставте наголос.

Малина, абрикос, трава, сидить, росте, сонце.

 1.   Робота в групах
 •   Зі слів кожного рядка складіть речення і запишіть його. Над словами поставте наголос.
 1.   ліс, у, весна, прийшла;
 2.  одяглися,у, дерева, вбрання,зелене;
 3.   над, бджоли, гудуть, квітами.
 4.   Робота в парах
 •   Прочитайте акровірш. Запишіть слово-відгадку. Поставте наголос. Запишіть звукову модель слова.

Віє, віє, повіває І всюди він гуляє. то холодний, то колючий,

Енергійний, хоч куди! раді йому вітряки.

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Що таке наголос?
 •   Який склад називається наголошеним?
 •   Чи можуть бути в слові два наголошені склади?
 •   Як називаються склади, на які не падає наголос?
 1.   домашнє завдання

С. 14, вправа 3.

 •   Складіть та запишіть речення з кожним словом вправи 3.


Урок 8. урок розвитку зв'язного мовлення. опис предмета за малюнком, планом, змістом загадки. тема опису «ромашка»

Клас

Мета: вчити учнів описувати предмет за малюнком, планом, змістом загадки; формувати вміння давати відповіді на запитання; виховувати естетичні почуття.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

За аг ад дк ара реб ус Загадка шарада ребус

 1.   Гра «вилучи "зайву" літеру»

Вурлиця — вулиця; зайєць — заєць; килдим — килим; меторо — метро; дознака — ознака; ясень — ясен.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 2.  вивчення нового матеріалу
 3.  Робота за підручником (с. 14-15)

Вправа 1

 •   Прочитайте загадку. Які слова допомогли знайти відгадку?
 •   Доберіть із тексту слова, які описують ромашку. Доповніть ними речення.

Ромашка золотиста, ніжна, гожа.

 •   У підкреслених словах вимовте голосні звуки.

Вправа 2

 •   Розгляньте малюнок. Дайте відповіді на запитання.
 •   Де росте ромашка? (Ромашка росте у садочках та палісадниках, у парках та на городі, у лузі та полі.)
 •   Яке в неї стебло? (Стебло в неї тонке, тендітне.)
 •   Які в ромашки листочки? (Листочки у ромашки зелені, довгасті.)
 •   Які в неї пелюстки? (Пелюстки білі та ніжні.)
 •   Яка у квіточки серединка? (Серединка золотиста.)
 •   Що вам відомо про ромашку? (Ромашка лікує людей від багатьох хвороб, годує солодким нектаром комах.)

Фізкультхвилинка Вправа 3

 •   Складіть власний опис ромашки.

Зразки описів ромашки

У ромашки кругла серединка яскраво-жовтого кольору. Пелюстки біленькі та ніжні-ніжні. Ромашка, неначе маленьке сонечко, усміхається до всіх навкруги.

Ромашка росте у садочках та палісадниках, у парках та на городі, у лузі та полі. У неї тоненьке стебельце, зелені листочки. У ромашки білі-білі пелюстки. Ця ніжна квіточка має золотисту, мов сонечко, серединку. Ромашка лікує людей від багатьох хвороб, годує солодким нектаром комах. Усі, хто дивиться на неї, не можуть відірвати очей від такої краси.

 1.  Слухання й обговорення аудіозапису казки Г. х. Андерсена «Ромашка»
 •   Кого автор обрав головними героями свого твору?
 •   Чи подобалося ромашці її життя?
 •   Чому жайворонок із безлічі квітів обрав саме ромашку?
 •   Що затьмарило щастя ромашки?
 •   Як поставилися до щастя ромашки горді тюльпани і нарциси?
 •   Ми будемо пишатися ромашкою, запам’ятаємо все те хороше, що вона робила. Напевно, Андерсен хотів, щоб ромашка була прикладом для всіх. Щоб люди прагнули бути добрими, дбайливими, чуйними, а не такими, як синьйори квіти.
 1.  домашнє завдання

Намалювати ромашку та записати її опис.

додаток до уроку 10 1. Гра «Запиши за зразком»

 •   Прочитайте. Змініть кожне слово так, щоб ненаголошений склад став

наголошеним. Запишіть за зразком. Поставте наголос.

Один Багато

Перо — пера

 1.   Гра «За абеткою»
 •   Запишіть слова в алфавітному порядку.

Весна, село, береза, перо, крило, гриби.

 •   Підкресліть ненаголошені еи. Поставте наголос. Усно доберіть перевірні слова.
 1.   Гра «мовні приклади»
 •   Утворіть слова за допомогою математичних дій. Підкресліть ненаголошені еи. Поставте наголос. Усно доберіть перевірні слова.

ЛИС + МО - С + Н

ГРЕ + ЧАС + НИВА - С + Й - ВА

ДВЕРІ + С - Д + НА - РІ

СЛИ + ВОВА + ИЙ - А

 1.   Творче списування
 •   Доповніть речення, використовуючи слова з довідки, запишіть їх.

На ... з’явилися пухнасті котики. ... листя шелестіло від вітру. Листя на ... і ... зазеленіло.

Слова для довідок: кленах, березах, вербі, ніжне.

Урок 9. нЕнАГОлОШЕні ГОлосні ЗвУКи [е], [и] Дата

Клас

Мета: ознайомити учнів з літературною вимовою ненаголошених голосних звуків; формувати вміння щодо вимови голосних [е], [и] в коренях слів; виховувати інтерес до усної народної творчості.

Хід уроку

і. організаційний момент

 1.  актуалізація ОПОРних знань (див. додаток на с. 14)

ііі. повідомлення теми і мети УРОКУ

 •   Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за словами з ненаголошеними голосними, у яких вимова не повністю відповідає написанню.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 15-16)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Про який місяць року в ньому розповідається?
 •   Зверніть увагу на підкреслене слово в першому реченні. У цьому слові наголошений звук [и]. Як вимовляється цей звук?
 •   Наголошені звуки [е], [и] вимовляються чітко, виразно: степ, крила, числа, пера.
 •   Прочитайте підкреслені слова в третьому реченні. У словах вербі, листочок, деньочок голосні звуки [е], [и] ненаголошені.

Ненаголошені звуки [е], [и] у вимові наближаються до [и], [е]; [веирбі], [лиесточок].

Вправа 2

 •   Прочитайте слова, запишіть їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [е] та [и].
 •   Простежте, що потрібно зробити, щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и].
 •   Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и], треба змінити слова за зразком одинбагато. Змінені слова називаємо перевірними. Наприклад: земля.землі, листоклистя.

Перевірні слова — це ті слова, які допоможуть вам перевірити написання букв, що позначають ненаголошені звуки [е], [и].

Вправа 3

 •   Прочитайте слова, запишіть їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [е], [и].
 •   Простежте, що потрібно зробити, щоб правильно написати слова з нена- голошеними голосними звуками [е] та [и].
 •   Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и], треба дібрати слова-«родичі», у яких звуки [е], [и] є наголошеними. Наприклад: вишневийвишня, шишкаршишка.
 1.   Первинне закріплення
 •   Прочитайте слова, правильно вимовляючи голосні звуки в ненаголо- шених складах.

в[еи]рба з[ие]ма

ст[еи]пи ч[ие]жі

з[еи]мля ч[ие]сло

Фізкультхвилинка

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   Робота над скоромовками
 •   Прочитати вголос скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки.
 •   Які голосні у ненаголошених складах вимовляються чітко? Які — нечітко?
 •   Босий хлопець Сіно косить,

Роса росить Ноги босі.

 •   От Кіндрат, так Кіндрат!

Зуб зламав об мармелад!

 1.   Робота в парах
 •   Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Перший місяць осені за календарем — вересень. Тихі, задумливі вересневі дні ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді.

День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється. Піднімається сонечко і обігріває землю.

Алла Волкова

 •   Випишіть з тексту три слова з наголошеним голосним у першому складі та три слова — у другому складі. Позначте наголос.
 1.   Вибірковий диктант
 •   Прослухайте уважно скоромовку.

Тигренятко з тигром-татом Тренувалися стрибати.

 •   Запишіть слова, в яких голосні у ненаголошених складах вимовляються нечітко. (Тигренятко, тренувалися, стрибати)
 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах? Наведіть приклади.
 •   Як вимовляються ненаголошені [е], [и]? Наведіть приклади.
 1.   домашнє завдання

С. 16, вправа 3.

 •   Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Доберіть до них перевірні.


Урок 10. вимова і правопис слів З нЕнАГОлОШЕними голосними [е], [и]

Клас

Мета: навчати учнів перевіряти правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені слів; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову; виховувати турботливе ставлення до птахів.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   вправи на повторення

Робота в групах

 •   Підкресліть слова, у яких тільки два склади.

Павук, заєць, веселка, лісник, дорога, букварі, бабка, конвалії, бесіда, учні, огорожа, баян.

 •   Прочитайте слова, розподіліть їх в алфавітному порядку, в цьому ж порядку запишіть номери цих слів у зошиті.
 1.  ша група: 1) пенал; 2) буквар; 3) книга; 4) лінійка; 5) учень.

Запис у зошитах: 2; 3; 4; 1; 5.

 1.  га група: 1) олівець; 2) портфель; 3) ножиці; 4) азбука; 5) щоденник.

Запис у зошитах: 4; 3; 1; 2; 5.

 •   Яке слово «зайве» у кожній групі слів? чому? (За кількістю складів.)
 1.   хвилинка каліграфії

Уу ау ум му уф ду ну цу уч ву Учитель Україна українська Ми живемо в Україні.

 •   Поставте питання до слів учитель, Україна, українська.
 •   Які із записаних слів є спорідненими?
 •   Назвіть корінь цих слів.
 •   Складіть словосполучення зі словом українська.
 •   Українська мова дуже чудова, мелодійна.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми розкриємо один із секретів української мови — секрет написання ненаголошених е та и у словах.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Читання казки «хитрі близнючки»

ХИТРІ БЛИЗНЮЧКИ (Казка)

Жили на світі дві букви-близнючки. Одну звали и, а іншу — е. Вони були дуже схожі між собою та іноді любили жартувати.

І тоді у багатьох словах замість звука [и] чувся [е], і навпаки, замість [е] — [и]. Так було і цього разу. У слові листи чується звук [е], в слові земля — звук [и]. Всі плутали: як же правильно написати — е чи и?

Тут з’явився дядечко Наголос. А близнючки побоювалися свого старого родича, бо він був дуже серйозний і вимогливий.

І от як тільки дядечко Наголос «погукав» близнючок, сталося диво: близнючки зайняли свої місця, а самі слова змінилися: були листи — тепер лист, була земля — тепер зЄмлі.

Із того часу, коли близнючки починали жартувати, міняючись місцями в словах, з’являвся дядечко Наголос і швидко наводив лад.

 •   Хто наводив лад, коли близнючки е та и мінялися місцями в словах?
 •   Запам’ятайте!

Що писати — Е чи И?

Став під наголос завжди!

 1.  Робота за підручником (с. 17-18)

Вправа 1

 •   Прочитайте загадку. Коли це буває?
 •   Спишіть загадку, вставляючи пропущені букви. До цих слів доберіть перевірні слова.
 •   Зі словом-відгадкою складіть речення. Запам’ятайте правопис слова восени.

Вправа 2

 •   Прочитайте слова в колонках.
 •   Доберіть перевірне слово, спишіть, уставляючи пропущену букву в нена- голошеному складі.
 •   У першій колонці перевірними словами є змінені слова, у другій — слова-«родичі».
 •   Що треба зробити, щоб дізнатися, яку букву писати в ненаголошеному складі? Прочитайте правило.

Вправа 3. Робота в групах

 •   Прочитайте текст. Це оповідання чи казка? Доведіть.
 •   Чому авторка дібрала такий заголовок?
 •   Прочитайте речення, яке є початком тексту. Прочитайте речення, яке закінчує текст. Спишіть.
 •   Випишіть слова, у яких пропущені букви. Доберіть до них перевірні. Запишіть.

Фізкультхвилинка

 1.   узагальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 24)
 2.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Як слід вимовляти звук [е] у ненаголошеному складі? Наведіть приклади.
 •   Як слід вимовляти звук [и] у ненаголошеному складі? Наведіть приклади.
 •   Хто допоможе навести лад у сумнівних словах із ненаголошеними звуками [е] та [и]?
 •   Як дізнатися, яку букву («е» чи «и») писати в ненаголошеному складі? Наведіть приклади.
 •   Які є способи перевірки ненаголошених е та и в коренях слів?
 1.   домашнє завдання

С. 17-18,вправа 3.

 •   Спишіть другий абзац вправи 3, вставляючи пропущені букви. Зверніть увагу на виділене слово. До яких слів воно може бути перевірним?

Урок 11. вимова і правопис слів З ненаголошеними голосними [е], [и]

Клас

Мета: навчати учнів добирати перевірні слова до слів з ненаголошеними голосними в корені слів; збагачувати словниковий запас; розвивати пам'ять, мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Тт ти та ту ат ті ять іт ата ють Театр Тарас Тимко турист Тетяна, Тамара, Тая — імена.

 •   Поділіть слово турист на склади.
 •   На яке питання воно відповідає? Що називає?
 •   Доберіть до нього слова, близькі за значенням.
 •   Доберіть споріднені слова, виділіть корінь.
 •   Складіть речення з іменами Тетяна, Тамара, Тая.
 1.   вправи на повторення
 2.   Списування з граматичним завданням.
 •   Прочитайте слова.

Яблуко, їжачок, єнот, йорж, вербою, майорить, поїдемо.

 •   Які однакові звуки є в цих словах?
 •   Спишіть. Підкресліть букви, що позначають два звуки.
 •   Складіть розповідне, питальне й спонукальне речення зі словом верба.
 1.   Гра «Утворіть пару».
 •   До кожного слова лівого стовпчика доберіть слово з правого, яке допоможе правильно вибрати потрібну букву.

П..ро мед

с..чі плечі

пл..че кит

к..ти клен

м..довий пера

кл..новий сич

кр..ло числа

 1.  рно крила
 2.  мля землі
 3.  сло зерна
 •   Запишіть будь-які дві утворені пари слів.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми будемо вчитися перевіряти написання голосних в ненаголошених складах.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.   Повторення правила
 •   Прочитайте пари слів.

Крило — крила зерно — зерна земля — зЄмлі число — числа

 •   Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]?
 •   Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]?
 •   Зробіть висновок. (У ненаголошеному складі пишемо ту букву, якою був позначений голосний звук у наголошеному складі.)
 •   Як же перевірити написання слів з ненаголошеними звуками [е], [и]?
 1.   Первинне закріплення
 •   Прочитайте слова. Як перевіряються ненаголошені голосні звуки [е], [и] в цих словах?

С..рпи — серп, ст..пи — степ, м..чі — меч, гр..би — гриб, т..ни — тин, л..ни — лин.

 •   Спишіть слова. Вставте пропущені букви.
 1.   Робота за підручником (с. 18-19)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається?
 •   Доберіть перевірні слова, які допомогли вам уставити пропущені букви. Спишіть вірш.

Вправа 2

 •   Прочитайте. З’єднайте частини прислів’їв. Спишіть їх.
 •   Як ми називаємо підкреслені слова?
 •   Зверніть увагу на виділені слова. Правопис якого слова треба перевірити? Зробіть перевірку правопису потрібного слова.

Вправа З

 •   Прочитайте текст.
 •   Про що в ньому розповідається?
 •   Як звали бабусю?
 •   Як звали лелек?
 •   Яке гніздо було в лелек?
 •   Спишіть перший абзац. Підкресліть однією рискою назви птахів, а їхні клички — двома.
 •   Поясніть правопис підкресленого слова.

Фiзкyльтxвилинка

 1.  узагальнення й систематизація знань
 2.  Гра «Утвори за зразком»

Один Багато

село села


 1.  Робота в парах

— Прочитайте. Уставте пропущені букви е або и. Для цього змініть слова так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Позначте наголос.

 1.  мля — ... кр..ло
 2.  ма— ... в..рба—
 3.  рно — ... св..ня

в..сло — ... ч..сло ■

 1.   Гра «У два стовпчики»
 •   Запишіть слова у два стовпчики: у перший — ті, що потребують перевірки, у другий — ті, що не потребують перевірки.
 •   Доберіть до слів першого стовпчика усно перевірні слова, які допоможуть правильно вставити пропущені букви.

П..ро, т..хо, з..рно, бл..зько, л..гко, з..ма, ст..бло, п..ньок, гр..чка, з..лень.

 •   Прочитайте слова першого стовпчика, назвіть вставлені букви. Які перевірні слова ви до них дібрали?
 1.   Гра «Поміркуй!»
 •   Поміркуйте, які пропущені букви (е, и) слід писати у словах. Доберіть перевірні слова. Запишіть за зразком.

Зразок. Біля с..ла(села) протікає річка.

Гнучка в..рба (...) нахилила у воду свої віти. Д..рева (...) вкрились зеленими л..сточками (...).

 1.   Гра-змагання між хлопчиками і дівчатками «не помились!»
 2.  мля с..ло

ст..пи сп..на

 1.  рно м..док

в..сна в..сло

гр..би д..рева

Vі. ПІДБИТТЯ Підсумків. РЕФЛЕКСІЯ

 •   Чого вчилися на уроці?
 •   Як можна дібрати перевірне слово? Наведіть приклади.
 1.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 19, вправа 3.

 •   Спишіть другий абзац вправи 3, вставляючи пропущені букви. До слів, у яких пропущені букви, доберіть перевірні слова з довідки. Випишіть слова парами.

додаток до уроку 48

ПРО КАШТАНЧИКА

(Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщина))

Був гарний літній ранок. Сонце тільки піднялося над лісом. Заспівали, радіючи гарному новому дню, пташки. У цю пору в лісі прокидалося все: і дерева, і звірі, і метелики, і квіти, і бджоли. Проснувся на землі і маленький ка- штанчик. «Де я?» — подумав він. І тут же згадав, що вчора з дощем налетів сильний вітер, зірвав його з рідної гілки і кинув далеко від галявини, де ріс величезний старий каштан, що розкинув свою крону мало не на півгалявини. Маленькому каштанчику стало дуже сумно. Його твердий голчастий кожушок від удару об землю розійшовся, і з проріхи виглядав коричневий бочок.

 •   Треба шукати свою родину! Я не можу залишатися один! — вирішив малюк і покотився лісовою стежиною.

Уже десь опівдні він зустрів зайців. Каштанчик покотився до них і спитав велику сіру зайчиху:

 •   Дозвольте залишитися з вами. Мені дуже самотньо.

Мати зайчиха підійшла до нього, уважно роздивилась і відказала.

 •   Ти подивись на себе! Ти весь у голках, можеш скривдити моїх зайчат, тому я не можу взяти тебе до нашої родини!

Така відповідь дуже засмутила маленького каштанчика, і він покотився далі.

Цього дня зустрів він і лисицю з лисенятами, велику сіру вовчицю з малими вовчатами, навіть ведмедицю з двома кумедними ведмежатами, але всі-всі проганяли його.

 •   Ти дуже колючий! Ми не хочемо з тобою жити!

Але під вечір, коли він уже не сподівався знайти собі родину, зустрів великого їжака. Це батько-їжак ніс своїм маленьким яблуко, що впало з лісової яблуні. Каштанчик уважно роздивився їжака і побачив, що він також весь укритий голочками.

 •   Невже я знайшов свою родину?! — подумав він.

Підкотився до батька-їжака і запитав:

 •   Чи можу я залишитися з вами жити?
 •   Звичайно,— поважно відповів їжак,— у нас мало місця, але ти можеш жити з нами, адже ти такий схожий на нас. Ти такий маленький, небезпечно залишатися самому в такому великому лісі.

Ця відповідь дуже втішила маленького каштанчика, і він, щасливий, попрямував за їжаком до свого нового будинку.

З того часу минуло багато років. Родина їжаків стала ще більшою. Але їм було де жити і ховатися від негоди, адже на місці, де вони жили, виріс каштан. Велике дерево, розкинувши свої гілки, сховало багато їжакових родин від негоди. Каштан пам’ятав, що колись йому, малому, їжаки не відмовили в притулку і врятували від самотності. І через роки він віддячив їжаковій родині, подарувавши їм новий дім.

Урок 12. виМОвА і ПРАвОПис слів З нЕнАГОлОШЕними голосними [е], [и]

Клас

Мета: узагальнити знання учнів про написання ненаголошених е, и в корені слова; вчити розпізнавати слова, які треба перевіряти; розвивати навички самостійної роботи; виховувати уважність.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Хх ха хо ох їх хл Хв ох ах ух Харків Херсон Хмельницький Ховрашки хотіли хліба.

 •   Поясніть написання великої букви у словах.
 •   Назвіть послідовно звуки і букви у слові Харків.
 •   Поділіть на склади слова в реченні.
 1.   вправи на повторення
 2.   Гра «Заповни пропуски».
 •   Уставте пропущені букви.

Л..сти, кр..ло, с..стра, з..рно, з..ма, ч..сло, в..сна, с..ло, шв..дкий, с..р..да.

 •   Яке слово виявилося «зайвим»? Чому?
 •   Які перевірні слова ви дібрали до інших слів?
 1.   Робота в групах.
 •   Переставте речення так, щоб вийшов текст.

Він перев’язав йому ногу.

Якось Микола ходив у ліс.

Нога в нього була поранена.

Скоро загоїлась нога в Журки.

Під дубом він знайшов молодого журавля.

Журавлик почав ходити по двору.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми узагальнимо ваші знання про написання ненаголо- шених е, и в корені слова.
 1.  узагальнення й систематизація знань
 2.  Робота за підручником (с. 20-21)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Про кого в ньому розповідається?
 •   Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.
 •   Назвіть звуки в підкреслених словах.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Що цікавого про життя мурашок ви взнали?
 •   Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. До яких слів не потрібно добирати перевірні слова? Поясніть правопис цих слів.
 •   Випишіть підкреслені слова, поділивши їх на склади для переносу. Вправа 3
 •   Розгляньте малюнки.
 •   Спишіть підпис малюнка за зразком, доберіть перевірні слова.
 1.  Виконання практичних завдань
 2.   Прочитайте слова. Яке з них «зайве»?Запишіть, уставляючи пропущені букви.

Кл..ни, в..рба, л..сиця, б..реза.

 1.  .сокий, гл..бокий, з..мля, в..селий.
 2.   Прочитайте групи слів. Спишіть, уставляючи пропущені букви. Поставте наголос. Підкресліть перевірне слово.

Р..ба, р..балка, р..бальський.

Б..рег, б..реговий, б..режок.

 1.  .нь, с..ненький, с..ніти.
 2.   Спишіть речення, вставляючи ненаголошені еи та потрібне за змістом слово.

Золоті сережки з’являються на б..резі (на початку, в кінці) в..сни. Гр..чане поле приваблює (мух, бджіл, вовків).

 1.   Прочитайте вірш. Спишіть, уставляючи пропущені букви (е, и).

Ми любимо весну, з..лену чудесну,

Грімницю у тучі і дощик співучий,

І луки ш..рокі, і ріки гл..бокі,

І поле в..селе, і рідні оселі,

І цвіт у маю — всю землю свою!

Михайло Стельмах

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Чого вчилися на уроці?
 •   Зачитайте слова, які перевіряються способом словозміни.
 •   Зачитайте слова, до яких добирали слова-«родичі».
 •   Яке слово не потрапило до жодного варіанта? (Середа)
 •   Як дізнатися про правопис букви в ненаголошеному складі цього слова? (Скористатися словником.)
 •   Яке завдання здалося найскладнішим?
 1.   домашнє завдання

С. 21,вправа 3.

 •   Складіть і запишіть речення з кожним перевірним словом.


Урок 13. приголосні звуки. спостереження ЗА РОБОТОЮ мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків

Клас

Мета: навчати учнів упізнавати і розрізняти на слух та за способом вимовляння приголосні звуки (утворення перешкоди на шляху видихуваного повітря); повторити алфавіт; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; формувати спостережливість; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Цц ця це цв оц Це цу іц ца ци Цукерка цукор цибуля сцена Цапок водицю п’є з цеберка.

 •   Поділіть слова на склади.
 •   Назвіть серед них споріднені слова.
 •   У реченні підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
 •   Доберіть близьке за значенням слово до слова цеберко.
 1.   Бесіда
 •   Чим відрізняються звуки і букви?
 •   Які бувають букви?
 •   На які групи розподіляються всі звуки?
 •   Скільки в українській мові голосних звуків?
 •   Скількома буквами вони позначаються?
 •   Скільки всього букв в українській абетці?
 •   Повторимо абетку всі разом.
 •   Хто сам хоче розказати українську абетку?
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємось про приголосні звуки. Тема уроку — «Приголосні звуки».
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 21-22)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Чиї звуки ви почули?
 •   Прочитайте підкреслені букви. Вимовте звуки, які вони позначають. Чи зустрічає струмінь повітря перешкоду при вимові цих звуків? Як називаються такі звуки?
 •   Це приголосні звуки. При вимові приголосних звуків на шляху видихуваного повітря мовні органи створюють перепони.
 •   Скільки букв у підкресленому слові? А скільки звуків?
 •   Відшукайте у вірші слова, які відповідають поданим звуковим схемам. Спишіть їх.
 •   Приголосні бувають тверді й м’які. Приголосних звуків в українській мові — 32.

Вправа 2

 •   Розгляньте малюнки. З назв предметів випишіть букви, які позначають приголосні звуки за зразком.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Які птахи могли співати в лісі? Які комахи?
 •   Вимовте перший звук у виділеному слові. Які букви позначають цей звук?
 •   Підкреслені слова поділіть на склади для переносу.
 •   Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви.
 1.  фізкультхвилинка
 2.  узагальнення й систематизація знань
 3.   вибіркове списування
 •   Прочитайте вірш. Спишіть другий рядок.

Лось і лосенятко з ним.

Ліс для лосів — рідний дім.

Літо в ліс гукнуло осінь.

Лист летить на спини лосям.

 •   Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.
 •   Прочитайте букви і вимовте відповідні приголосні звуки.
 1.   Гра «Заповни пропуски»
 •   Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.

Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

З..мля, с..ниця, ц..буля, т..пло, л..сточок.

 1.   Гра «Спиши та поділи»
 •   Спишіть слова, поділяючи їх для переносу. Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Вулиця, їжак, цукор, верблюд, неділя.

 1.   диктант

У садку співав соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди.

 •   У першому реченні підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Які бувають звуки?
 •   Скільки в українській мові приголосних звуків?
 •   Як упізнати і розрізнити на слух приголосні звуки?
 1.  домашнє завдання

С. 22, вправа 3.

 •   Спишіть другий абзац вправи 3. Підкресліть слова, у яких є звуки [дж], [дз], [ж].
 •   Скільки таких слів? Як ви вважаєте, чому цих слів так багато? Що хотів передати цим автор?
 •   Відшукайте слова, які відповідають поданим звуковим схемам.


Клас

Урок 14. ПРиГОлосні ЗвУКи [дз], [дз'], [дж]. позначення їх буквами

Мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки [дз], [дз'], [дж] та позначення їх на письмі; розвивати вміння переносити слова з рядка на рядок; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Дж жм джміль дз дзв дзвіночки

 1.   вправи на повторення
 •   Прочитайте вірш. Чому він так називається?
 •   Зверніть увагу на правильну вимову звуків [дж], [дз].

ПОЛЬОВІ ДЗВІНОЧКИ

Піднімає джміль фіранку,

Каже: — Доброго вам ранку!

Як вам, бджілко, ночувалось?

Чи дощу не почувалось?

Виглядає бджілка з хатки:

— У дзвіночку добре спати.

Цей дзвіночок — як намет.

Тільки дощ — як кулемет.

Л. Костенко

 •   Випишіть спочатку слова зі звуком [дж], потім — зі звуком [дз].
 •   У якому із записаних слів найменше звуків? Зробіть його звукову модель. Яким буде співвідношення букв і звуків у цьому слові?
 •   Як на письмі позначається звук [дж]?
 •   А який ще звук ми позначаємо на письмі двома буквами?
 •   Поміркуйте, чи можна при переносі розривати буквосполучення дж та дз, якщо вони позначають звуки [дж], [дз], [дз’]?
 •   Поясніть розділові знаки в кінці речень. Назвіть питальне речення зі звертанням.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємось про приголосні звуки [дж], [дз], [дз’].
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 22-24)

Вправа 1

 •   Прочитайте текст. Які квіти росли на лузі?
 •   Виразно, дзвінко прочитайте підкреслені слова. Який звук ви чуєте на початку слів? Які букви позначають цей звук?
 •   Спишіть речення з цими словами.
 •   Звуки [дз], [дз’] на письмі позначає сполучення букв дз.

Вправа 2

 •   Спишіть останній абзац вправи 1. Виразно вимовляйте виділені слова. Який звук ви чуєте на початку слова? Які букви позначають цей звук?
 •   Випишіть назви квітів в абетковому порядку.
 •   Звук [дж] на письмі позначає сполучення букв дж. При переносі слів буквосполучення дз, дж розривати не можна. Переносьте так: за-дзвонив, задзво-нив.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?
 •   Спишіть друге речення. Підкресліть сполучення букв, які позначають звук [дз]. Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 •   Випишіть підкреслені слова, уписуючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.
 •   Із запропонованих слів виберіть ті, які характеризують Зайчика.
 •   Доповніть речення вибраними словами.
 1.  фізкультхвилинка
 2.  узагальнення й систематизація знань
 3.   Гра «Чарівні слова»
 •   Складіть слова за зразком.

а) пани (сани) сапа пальто ( ) рама

б) пожежа (поле) левеня вагон ( ) таксі

в) крапка(крапля) галявина мисливець ( ) наказав

г) сирота (сирник) сінник мило ( ) ніша.

 •   Підкресліть в утворених словах приголосні звуки.
 1.   Творча робота в групах
 •   Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

Маленького, в, знайшли, козлика, лісі, діти.

Годували, його, вони, спочатку, молоком.

На, городі, потім, пасли.

Грався, він, з, і, бігав, дітьми.

 •   Назвіть слова зі збігом приголосних. Як їх можна перенести?

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Скільки в українській мові приголосних звуків?
 •   Яка буква в кожному з рядків «зайва»? Чому?

П, С, Б, А, Ц, Ф

И, О, Й, У, А, І

 1.  домашнє завдання

С. 23, вправа 3.

 •   Спишіть діалог Зайчика і пані Ведмедиці, з якого видно, що Зайчик турботливий.

Урок 15. приголосні ЗВУКи. ПОЗнАЧЕннЯ їх буквами Дата

Клас

мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки та спосіб позначення їх на письмі; розвивати мовлення, мислення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Пр иг оло зв ук Приголосні звуки

 1.   Вправи на повторення
 •   Прочитайте вірш, чітко артикулюючи приголосні звуки. Поспотерігайте за роботою мовленнєвих органів (язика, губ, зубів) під час вимови приголосних звуків.

ПРОСО Рано-вранці вийшов рак Сіять моркву, кріп і мак.

Говорив рак раченятку:

— Підготуй гарненько грядку!

О. Павленчук

 •   Змініть слова, розкриваючи дужки. Запишіть їх.

По (водиця), у (криниця), до (чай), посадила (цибуля), я (грати), я (чи

тати).

 •   Підкресліть букву ю. Скільки звуків вона позначає в цих словах? Доведіть свою думку. Наведіть приклади слів, у яких буква ю позначає два звуки.
 •   Поставте над словами наголос. Усно поділіть слова для переносу.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ви розширите свої знання про приголосні звуки та спосіб позначення їх на письмі.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 24-25)

Вправа 1

 •   Прочитайте та відгадайте загадку. Чому курчат названо клубочками?
 •   Складіть речення за схемою і словами з тексту.
 •   Виділене слово поділіть на склади для переносу.
 •   У підкреслених словах вимовте приголосні звуки, назвіть букви.
 •   Спишіть речення, в якому є слово з пропущеною буквою. Доберіть до цього слова перевірне.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?
 •   До слова, в якому пропущена буква, доберіть перевірне. Спишіть текст, розкриваючи дужки.
 •   Вимовте звуки у виділеному слові. Зробіть звукову схему.

Вправа 3

 •   Прочитайте слова. Яке з них «зайве»? Поясніть свою думку.

Із цими словами складіть і запишіть речення.

 1.  фізкультхвилинка

v. узагальнення й систематизація знань

 1.   Робота в групах
 2.  Гра «Розсипанки».
 •   Розставте слова по місцях і запишіть отримані речення.
 1.  ша група:

а) Там, густо, ялиночки, молоді, зеленіли.

б) В, золотисті, світилися, берізках, іскорки.

 1.  га група:

а) Дівчатка, через, йшли, ліс.

б) лісі, було, і, тихо, В, нарядно.

 •   У записаних реченнях поділіть слова на склади.
 •   Чи всі слова змогли розділити рискою на склади? (Ні)
 •   Чому? (Відповіді дітей.)
 •   Правильно, слова там, йшли, ліс розділяти не треба, адже в них тільки один склад.
 1.   Гра «За абеткою»
 •   Запишіть слова в алфавітному порядку.

Пенал, лимон, бабуся, азбука, ведмідь, диван.

Спочатку завдання виконується усно.

 •   До кожного із записаних слів поставте питання: хто? чи що?.
 •   Складіть речення з одним із записаних слів. Запишіть його.

VL підбиття підсумків. рефлексія

 •   Які бувають звуки?
 •   Як упізнати і розрізнити на слух приголосні звуки?
 •   Прочитайте букви і вимовте відповідні приголосні звуки: Т, М, Г, Щ,

Й, Ґ.

 1.  домашнє завдання

С. 25, вправа З.

 •   Зробіть звуко-буквений аналіз слів вправи З.


Урок 16. урок розвитку зв'язного мовлення. опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. тема опису «білочка»

Клас

мета: навчати учнів складати опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки; розвивати мовлення; виховувати любов до тварин.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Бб бі іл оч чк білочка

 1.   Робота над загадками

Учні слухають загадки та обирають потрібну відгадку за словами з довідки.

 •   Має шубку з колючок,

Сіру шубку, гарні очки.

Хто це? (Їжак)

 •   Бігли діти повз ялинку І побачили хатинку.

Лісова пустунка там Оселилась — і діткам Чемно лапку подавала,

Ківш грибів подарувала,

А тоді — себе назвала. (Білка)

 •   В темнім лісі проживає,

Довгий хвостик має.

Їй на місці не сидиться,

А зовуть її... (лисиця).

Слова для довідки: лісова мешканка, руда, м’яка шубка, спинка вигнута, вушка гострі з китичками, пухнастий хвіст, обережна, гарна господиня, запаслива, прудка.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 2.   вивчення нового матеріалу
 3.  Робота за підручником (с. 25)

Вправа 1

 •   Прочитайте та відгадайте загадку. Хто це? Спробуйте відгадати.
 •   червонясту шубку має,

По гілках вона стрибає.

Хоч сама мала на зріст,

Та великий має хвіст,

Як намисто, оченята...

Хто це? Спробуй відгадати.

 •   Словами із загадки дайте відповіді на запитання.
 •   Де живе білочка?
 •   По чому вона стрибає?
 •   Яка вона на зріст?
 •   Яка в білочки шубка?
 •   Який у білочки хвіст?
 •   Які в білочки оченята?
 •   Чим білочка полюбляє ласувати?
 •   Складіть опис білочки за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки.
 1.  фізкультхвилинка
 2.  узагальнення й систематизація знань

Робота в групах

Учні заслуховують складені описи білочки, дають поради.

Зразки описів

Білочка — це маленька лісова тварина. У неї пухнастий хвіст, китички на вушках. Хвіст у неї, як кермо. За допомогою хвоста вона спритно перестрибує з гілки одного дерева на друге.

Білочка дуже гарна тваринка. Хвіст у неї пухнастий, голівка маленька з гарними оченятами. Вушка гостренькі з китичками на кінцівках. Вона прудка, швидка. Стрибає по деревах. Гарна господарка. На зиму запасає горіхи, насіння, гриби. Будує гарне гніздо.

Чи знаєте ви?..

Де зимує білочка? У дуплі. Влаштовує тепле гніздечко. Устеляє його мохом, сухим листям. Як запасає харчі? Ще восени вона збирає горішки, гриби, насіння з шишок. Усе це вона у своїй коморі ховає.

Цікаво знати, що білка ще й розбійниця. Іноді їй набридає годуватися насінням, грибами. От і починає шукати пташині яйця. А потім, як виводяться маленькі пташенятка, вона їх поїдає. Отже, білка — хижа тваринка.

Два рази на рік вона народжує білченят. Вони сліпі, голі, важать до 12 грамів. Через 3-4 тижні вже вкриті пухом. Вилазять з гнізда через 35 днів.

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Як слід ставитися до мешканців лісу?


Мета: уточнити і закріпити знання учнів про букву щ і звуки, які вона позначає; розвивати вміння ділити слова на склади, виконувати звуко-буквений аналіз слів; виховувати любов до природи.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Щщ ща ще щу щи Щиглик щедрий щирий

 1.   вправи на повторення
 •   Прочитайте вірш, чітко артикулюючи приголосні звуки. Поспотерігайте за роботою мовленнєвих органів (язика, губ, зубів) під час вимови приголосних звуків.

Сидить горобець на сосні.

Заснув і упав уві сні.

Якби не упав уві сні —

Сидів би він ще на сосні.

 •   Замініть звук [ш] звукосполученням [шч]. Запишіть слова, що утворилися. Поставте наголос.

Пишу (пищу), шипучий (щипучий), шабель (щабель), ширити (щирити), плюш (плющ).

 •   Які слова незрозумілі?
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   На сьогоднішньому уроці ви більше дізнаєтеся про букву щ та її звукове значення.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 26-27)

Вправа 1

 •   Прочитайте загадку. Виразно вимовте слово-відгадку.
 •   Зробіть звукову схему цього слова. Які звуки чуються на початку слоаа?
 •   Буква щ завжди позначає два звуки [ш] та [ч].

Вправа 2. Робота в групах

 •   Прочитайте текст. Про що ви дізналися з цього тексту?
 •   Прочитайте заголовок до тексту. Який звук позначають підкреслені букви?
 •   Спишіть останній абзац.
 •   Які з підкреслених слів діляться на склади для переносу? Поділіть ці слова на склади. У списаному тексті підкресліть слова, у яких букв більше, аніж звуків.

Вправа 3

 •   Прочитайте вірш. Що ви знаєте про автора цього вірша?
 •   Спишіть. Усно зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 •   Продовжіть речення, уставляючи пропущені букви.
 1.   фізкультхвилинка


v. узагальнення й систематизація знань

 1.   Творча робота в групах
 •   Щоб приготувати смачний салат, оберіть рядок, у якому слова розташовані в алфавітному порядку.
 1.   кріп, помідор, морква, огірок, цибуля;
 2.   кріп, цибуля, помідор, морква, огірок;
 3.   кріп, морква, огірок, помідор, цибуля;
 4.   кріп, огірок, помідор, морква, цибуля.
 5.   Робота над акровіршем
 •   Прочитайте акровірш. Запишіть слово-відгадку.

стовпами кожен його ноги називає, ламається усе, на що нога ступає.

Охоче ця тварина людям помагає. ношу хоботом великим підіймає.

 •   Запишіть звукову модель слова-відгадки.
 1.   Розвиток мовлення
 •   Складіть опис слона за планом та опорними словами.
 1.   Яка це тварина?
 2.   Якого кольору в нього шерсть?
 3.   Які вуха?
 4.   Що є в нього особливого?
 5.   Які ноги?
 6.   Які очі?
 7.   Корисна ця тварина чи ні? Чим?

Слова для довідки: велика, сіра; схожі на величезне листя; довгий хобот; як стовпи; маленькі, але добрі-добрі.

VL підбиття підсумків. рефлексія

 •   Які звуки позначає буква щ?
 1.  домашнє завдання

С. 27.

 •   Спишіть другий абзац вправи 2. Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.


Урок 18. приголосні ЗБУки. ЗвукО-БУквений аналіз слів Дата

Клас

мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки та спосіб позначення їх на письмі; розвивати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Дд ді ди да дя дм дл дз дж Дзвоники дзень дзінь

 1.   Вправи на повторення
 •   Прочитайте вірш, чітко артикулюючи приголосні звуки.

У домі Діми дим.

Ой, ходім туди, ходім Рятувати Дімин дім.

 •   Поділіть слова на склади, знайдіть «зайве» слово в кожному рядку (усно).

Гуска, курка, півень, гусеня, качка, зяблик. (Гусеня)

Ромашка, волошка, троянда, лілея, мак. (Мак)

Коза, кінь, свиня, кицька, вівця. (Кінь)

Березень, квітень, травень, червень, липень. (Березень)

 •   Відгадайте загадку. Запишіть звукову модель слова-відгадки.

• Пара довгих вушок,

Сіренький кожушок,

Скорий побігайчик,

А зоветься... (зайчик).

 •   Як поділити це слово для переносу?
 •   Поділіть слова для переносу.

Альбом, письмо, пальто, майка, чайка, чайник, чай.

 •   Яке слово не можна поділити для переносу?
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ви закріплюватимете свої знання про приголосні звуки та спосіб їх позначення на письмі.
 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.  Робота за підручником (с. 27-28)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Продовжіть речення словами з тексту.
 •   Зробіть звукову схему виділеного слова.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз підкреслених слів.

Вправа 2

 •   Прочитайте слова.
 •   Складіть і запишіть речення. Вимовте звуки у виділених словах.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Чому слово Джмелик пишемо з великої букви? Зробіть звукову схему цього слова.
 •   Запишіть слово диригент. Запам’ятайте його правопис.
 •   Виділене слово поділіть на склади.
 •   Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви.
 1.  фізкультхвилинка
 2.   підбиття підсумків. рефлексія
 3.   домашнє завдання

С. 28,вправа 3.

 •   Спишіть останній абзац вправи 3. Підкреслені слова поділіть на склади для переносу.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 52

Гра «Угадай твір, назви автора»

 •   Тече вода з-під явора Яром на долину.

Пишається над водою Червона калина.

Пишається калинонька,

Явір молодіє,

А кругом їх верболози Й лози зеленіють.

(Т. Г. Шевченко. Тече вода з-під явора)

 •   Ой вишеньки-черешеньки, червонії, спілі,

чого ж бо ви так високо виросли на гіллі?

(Леся Українка. Вишеньки)

Був собі дід Андрушка, а в нього — баба Марушка, а в баби — донечка Мінка, а в дочки — собачка Хвінка, а в собачки — товаришка, киця Варварка, а в киці — вихованка, мишка Сіроманка.

(І. Я. Франко. Ріпка)


мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосний звук [ґ]; розвивати вміння розрізняти на слух звуки [г] і [ґ]; виховувати любов до природи.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Ґґ ґе аґ ґо еґ ґи Ґа ґа Ґр ґл Ґанок ґроно ґрунт дзиґа Ґав ловити — бути неуважним.

 •   Прочитайте слова і речення, правильно вимовляючи звук [ґ].
 •   На яке питання відповідають усі слова?
 •   Назвіть слова, що закінчуються глухими приголосними.
 •   У яких словах немає м’яких приголосних?
 •   Складіть речення зі словосполученням ґав ловити.
 1.   Вправи на повторення
 2.   Словниковий диктант.

Ґава, аґрус, ґудзик, годинник, ґедзь, дзиґа, ягода, герой, ґрунт, погода, горох.

 •   Зробіть звукові моделі слів ґедзь і ягода.
 •   Поясніть, чому в слові ґедзь букв більше, ніж звуків, а в слові ягода — звуків більше, ніж букв.
 1.   Гра «Обери літеру».
 •   Прочитайте слова. Запишіть їх, вставляючи букву ґ або г.

Об..ортка, а..рус, по..ода, дзи..а, ..удзик, ..уси, ..ава, ..рім, ..рунт, по..ляд.

 •   Прочитайте спочатку слова, в яких уставили букву г, а потім — слова з буквою ґ.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти звуки [г] і [ґ], правильно вимовляти та писати слова з ними.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником

Вправа 1

 •   Розгляньте малюнки. Підпишіть кожен малюнок. Вимовте перший звук у словах. Порівняйте вимову звуків [г] і [ґ].

Вправа 2

 •   Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається?
 •   Доберіть відповідні слова з вірша.
 •   Виразно прочитайте питальне речення. Спишіть.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Що цікавого ви дізналися?
 •   Усно поділіть слово ґудзик на склади для переносу. Зробіть звукову схему слова.
 •   Спишіть перший абзац тексту.
 1.   фізкультхвилинка


 1.  узагальнення й систематизація знань
 •   Переставте речення так, щоб утворився текст. Запишіть його.

На зупинці в автобус зайшла старенька бабуся.

Бабуся подякувала Ігореві й сіла.

Хлопчик схопився з місця.

Ігор з мамою їхали автобусом.

 •   Слова першого речення поділіть на склади.

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Чи з усіма завданнями вдалося впоратися?
 1.  домашнє завдання

С. 30.

 •   Складіть і запишіть речення із словами: ґроно, аґрус, дзиґа, ґанок. Запам’ятайте правопис цих слів.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 58 1. Перевірка домашнього завдання

 •   Чи треба знати свою адресу? Навіщо?
 •   Доберіть загальну назву до кожної групи власних назв.

Львів, Запоріжжя, Донецьк, Черкаси — ...

Гагарін, Сухомлинський, Глібов, Каденюк — ...

Андрій, Богдан, Наталія, Оксана — ...

Григорович, Іванович, Олексіївна, Петрівна — ...

Рекс, Лайка, Мурчик, Орлик — ...

Слова для довідок: імена, клички тварин, прізвища, міста, по-батькові.

Гра «Продовж речення»

З великої букви пишуться...

 1.   Каліграфічна хвилинка

Ха Бе Де Десна

Місто Чернігів стоїть на березі річки Десни.

 •   Які слова в реченні пишуться з великої букви? Чому?


Урок 20. приголосні ЗВУКи. ЗВУКО-БУКВЕниЙ аналіз слів Дата

Клас

мета: закріпити знання учнів про приголосні звуки та спосіб позначення їх на письмі; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів; виховувати любов до тварин.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Ґґ ґа ґе ґу ґн ґв Ґедзь ґедзиня ґедзиня

 1.   Словниковий диктант
 •   Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Ґудзик, подзвонити, задзюрчали, задзеленчали.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми знову зустрінемося із приголосними звуками, будемо вчитися правильно вимовляти і писати слова, виконувати їх звуко-буквений аналіз.
 1.   закріплення знань
 2.   Робота за підручником (с. 30-31)

Вправа 1

 •   Розгляньте кросворд. Відшукайте й запишіть слова. Читати можна по горизонталі, вертикалі, діагоналі, а також угору і вниз. (Гердан, газда, гуска, оса, коса, друг, луска)
 •   Поділіть слова на склади для переносу.

Вправа 2

 •   Прочитайте переплутані слова в загадці Ганни Чубач. «Зберіть» їх і запишіть загадку.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз слова-відгадки.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Що цікавого ви дізналися?
 •   Спишіть другий абзац, розкриваючи дужки.
 •   Знайдіть слова, які відповідають поданій схемі.
 1.   фізкультхвилинка
 2.   узагальнення й систематизація знань
 3.   Гра «Спільне закінчення»
 •   Знайдіть спільне закінчення слів.

Карт(...), маш(...), кал(...) (Відповідь: -ина.)

Гороб(...), гле(...), паль(...) (Відповідь: -чик.)

Сер(...), вікон(...), сон(... ) (Відповідь: -це.)

 •   Яке з цих закінчень не є складом? (-ина)
 •   Чому? (Розірвали злиття приголосного з голосним.)
 •   Запишіть слова першого рядка, поділяючи їх рисками для переносу.
 1.   Вибіркове списування
 •   Випишіть слова, в яких кількість звуків менша, ніж кількість букв.

Лялька, пенал, бульбашки, квіти, мальви, дим.

Vі. ПІДБИТТЯ Підсумків. РЕФЛЕКСІЯ

 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Поставте одне одному запитання за темою уроку.
 1.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 30,вправа 3.

 •   Спишіть перший абзац вправи 3. Зробіть звуко-буквений аналіз підкреслених слів.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 61

Перевірна робота. Списування

УКРАЇНА

Наша країна — це Україна. Широкі і неосяжні її простори. Це сині води та ясні зорі, вишневі сади, золоті лани. Україна — то вінок з рути і барвінку. Шелест тополі і шепіт верболозу, запашний цвіт калини — це все наша Україна.

Шануймо і любімо всім серцем її красу. (45 слів)

Здавна в Україні останній вечір під старий Новий рік зветься Щедрим вечором. У цей вечір маленькі дітки юрбами бігають від хати до хати і виспівують господарям найкращі побажання на Новий рік.

У щедрівках звучать побажання щастя, багатства, добрих урожаїв. Оспівується також особлива прикмета справжнього господаря дому — його велика гостинність. (49 слів)

НАШ ПАРК

Яка красива наша місцевість. Біля школи росте великий парк. Тут багато дубів, кленів, тополь. Є також веселі берізки, зелені туї і ялинки. Щороку восени і навесні діти нашої школи прибирають парк. Біля пам’ятника «Невідомому солдату» великий квітник. Улітку там ростуть троянди, айстри, тюльпани, півонії. Швидко перелітають з квітки на квітку бджоли. Вони п’ють солодкий сік. (57 слів)

Вишитий рушник — символ українського народу. Він був неодмінним атрибутом багатьох обрядів. З рушником зустрічали дорогих гостей, виходили в поле чи справляли обжинки. Дівчина подавала рушник на знак згоди при сватанні, молоді ставали на рушник під час шлюбного обряду. З рушником проводжали в останню дорогу. Вишивали їх різними способами і кольорами. Найчастіше червоним і чорним кольорами. (55 слів)

Урок 21. дзвінкі і глухі ПРиГОлОСні звуки Дата

Клас

мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки та спосіб позначення їх на письмі; розвивати вміння розрізняти на слух та за способом вимовляння дзвінкі і глухі приголосні; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Фф фа фло фу фе флу фі фи оф еф Футбол портфель фартух

Федір фарбував фіалки фіолетовим фломастером.

 •   Чи знайоме вам значення слова фартух?

Словник

Фартух — частина одягу, що захищає плаття, костюм від бруду.

 •   Доберіть до слова футбол споріднені слова.
 •   Доберіть до слова портфель слова — назви дій.
 •   Доберіть до слова фартух слова — назви ознак.
 •   Поділіть слова в реченні на склади.
 1.   Вправи на повторення
 •   Замініть звук [л] на звук [р]. Які слова у вас утворилися?

Лак (рак), лама (рама), малина (Марина), валити (варити), лови (рови),

Лука (рука), жалко (жарко), Валя (Варя), лити (рити), жалити (жарити).

 •   Запишіть одну з пар слів. Підкресліть приголосні.
 •   Прочитайте пари слів, поясніть їх значення, складіть з кожним із них речення.

Бік — пік рибка — ріпка брати — прати грубка — групка

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно вимовляти і розрізняти на слух дзвінкі та глухі приголосні звуки.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 31-33)

Вправа 1

 •   Прочитайте текст.
 •   Спишіть підкреслені слова. Вимовте однакові приголосні звуки в цих словах; вимовте звуки, які відрізняють ці слова. Порівняйте вимову звуків, які позначають виділені букви.
 •   Спишіть останнє речення. Підкресліть однією рискою слова, які відповідають на питання хто?, двома рисками — слова, які відповідають на питання що робить?.
 •   Знайдіть в останньому реченні слово, у якому дві букви і три звуки.

Вправа 2

 •   Прочитайте пари слів.
 •   Вимовте звуки підкреслених букв. Яка різниця між звуками кожної пари? Вимовте звуки, які утворюються голосом і шумом, тобто дзвінко.
 •   Вимовте звуки, які утворюються без голосу, тільки за допомогою шуму, тобто глухо.

Дзвінкі

[б]

[г]

[ґ]

[д]

[д’]

[з]

[з’]

[ж]

[дж]

[дз]

[дз’]

Глухі

[п]

[х]

[к]

[т]

[т]

[с]

[с’]

[ш]

[ч]

[ц]

[ц’]

[ф]

— Зверніть увагу на дзвінкі приголосні, що не мають пари.

Дзвінкі

[в]

[й]

[л]

[л’]

[м]

[н]

[н’]

[р]

[р’]

Глухі

 •   Порівняйте парні звуки в таблиці. Який глухий звук не має пари?
 •   Приголосні звуки, які вимовляються з голосом і шумом, називаються дзвінкими. Приголосні звуки, які вимовляються тільки з шумом, називаються глухими.

Дзвінкі приголосні звуки наприкінці складу та слова вимовляються дзвінко.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Про кого в ньому розповідається?
 •   Спишіть перший абзац, уписуючи пропущені букви. Які звуки ці букви позначають?
 •   У виділених словах вимовте звуки. Які букви їх позначають?
 1.  Первинне закріплення
 •   Назвіть предмети, зображені на малюнках (ложка, діжка, гриб, дід, жолудь, ніж, дзьоб, ріг, гарбуз тощо).
 •   Складіть речення зі словами — назвами зображених предметів.

Фізкультхвилинка

 1.  узагальнення й систематизація знань
 •   Прочитайте вірш. Випишіть пари слів, приголосні у яких утворюють пари за глухістю-дзвінкістю. Підкресліть букви на позначення протиставлених приголосних.

Сьогодні малята копають грядки: уперше в житті вони садять квітки.

Від цього і радість у них на лиці, і сонце вітає малих: — Молодці!

 •   Замініть глухі звуки [с], [с’] дзвінкими [з], [з’]. Прочитайте слова, що утворилися. Складіть речення зі словами кіска, кізка.

Коса (коза), сірка (зірка), кіска (кізка), село (зело), свити (звити), вус (вуз), ліс (ліз).

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Чого вчилися сьогодні на уроці?
 •   Наведіть приклади слів, які починаються (закінчуються) дзвінким (глухим) приголосним звуком.

VII. домашнє завдання

С. 32, вправа 3.

 •   Спишіть другий абзац вправи 3. Порівняйте вимову виділених слів.

Урок 22. дЗВінКі і Глухі ПРиГОлОСні ЗВУКи Дата

Клас

мета: навчати учнів правильно вимовляти дзвінкі і глухі приголосні звуки; розвивати орфоепічну чіткість; виховувати уважність, старанність.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Гл ух дз дз ін Дзвінкі глухі

 1.   Вправи на повторення
 •   Спишіть слова. Поставте наголос. Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Хвалько, хвалиться, хвала, хвіст, хвіртка, хвилина.

 •   Прочитайте речення. Підкресліть слова, в яких є буква ф.

Фарбувала Фрося вікна. Федір їй допомагав.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти приголосні звуки [хв] та [ф] і правильно позначати їх буквами.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 33-34)

Вправа 1

 •   Прочитайте загадки.
 •   Запишіть відгадки.
 •   Якими звуками відрізняються ці слова?
 •   Підкресліть букви, які позначають дзвінкі звуки однією рискою, глухі — двома.

Вправа 2

 •   Прочитайте. З’єднайте слова з їхніми значеннями. Спишіть.
 •   Правильно вимовляйте звуки, які позначають підкреслені букви. Порівняйте вимову цих звуків із звуком [ф].

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?
 •   Спишіть текст, уставляючи слова з довідки.
 1.   фізкультхвилинка

Ось до лісу ми дійшли,

Потім ми лісочком йшли  

І грибочок там знайшли.

Нагнулися, підняли,

У кошик поклали І рушили далі.

Ми лісочком йшли, Малинку знайшли. Дотягнулися, зірвали, У кошик поклали І рушили далі.


Ми лісочком йшли,

Пташеня знайшли.

Нахилилися, підняли,

В гніздечко поклали І рушили далі.

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   Гра «Ф чи хе?»

..іалка, ..іст, ..ея, ..утбол, ..ороба, ..ортеця, ..иля, ..илина, ..онтан, сара..ан, ..оя.

 •   Прочитайте утворені слова, правильно вимовляючи звук [ф].
 1.   Робота в парах
 •   Прочитайте вірш. Знайдіть пари слів, що розрізняються дзвінкими і глухими приголосними.

В дощ шукав у лісі гриб,

Й захворів тепер на грип.

Лікував я довго зуб,

На обід поїв лиш суп.

Д. Чередниченко

(Грибгрип, зубсуп)

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Наведіть приклади слів зі звуками [х] і [хв].
 1.   домашнє завдання

С. 34,вправа 3.

 •   У вписаних словах підкресліть букви, які позначають глухі приголосні звуки.
 •   Спишіть слова: лінійка, олівець, папір. Запам’ятайте правопис цих слів.


Урок 23. ДЗВІНКІ І ГЛУХІ ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ

Клас

Мета: навчати учнів правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними; розвивати орфоепічну чіткість, навички звуко-буквеного аналізу слів; виховувати уважність, старанність.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Хвилинка каліграфії

Юю юр ою ють тю Юк лю тю Юл юш Юрта юнга Юлія тюльпан Юля юшку вранці їла.

 •   У яких словах з п’яти звуків букв менше, ніж звуків? (Юрта, юнга)
 •   У якому слові букв більше, ніж звуків? (Тюльпан)
 •   У слові Юлія яких звуків більше — голосних чи приголосних? (Однаково)
 •   Які слова в реченні можна поділити на склади? (Юшку, вранці)
 •   Яке слово в реченні складається з рівної кількості звуків і букв? (Вранці)
 •   Прочитайте слова в реченні, що складаються із чотирьох звуків. (Юля, їла)
 1.   вправи на повторення
 •   Прочитайте вірш. Які приголосні звуки допомагають передати дзижчання джмеля і шелест хмелю?

ХМІЛЬ І ДЖМІЛЬ По тичині в’ється хміль.

Біля хмелю в’ється джміль.

 •   Шу-шу-шу,— шумкоче хміль.
 •   Дзу-дзу-дзу,— дзумкоче джміль.

Ми стояли поблизу,

шум той слухали внизу.

Я сказав: — Шумкоче хміль! —

Ти сказав: — Дзумкоче джміль!

А. Камінчук

 •   Спишіть перше і друге речення. У виділених словах однією рискою підкресліть букви, що позначають дзвінкі, а двома — букви, що позначають глухі приголосні звуки.
 •   Як ви розумієте значення слова в’ється у першому і другому реченнях?
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти дзвінкі приголосні звуки і правильно позначати їх буквами.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 34-35)

Вправа 1

 •   Прочитайте акровірш.
 •   Прочитайте виділені букви. Вимовте слово.
 •   Які звуки — дзвінкі чи глухі — у цьому вірші повторюються часто?
 •   Вимовте їх.
 •   У підкреслених словах зробіть аналіз звуків за зразком.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Про кого в ньому розповідається?
 •   Спишіть, позначаючи початок і кінець кожного речення. Уставте пропущені букви.
 •   У підкреслених словах вимовте глухі приголосні звуки.

Вправа 3

 •   Прочитайте вірш. Де відбувається описувана подія?
 •   Випишіть підкреслені слова. Зробіть аналіз приголосних звуків у цих словах за зразком.
 1.  фізкультхвилинка
 2.  узагальнення й систематизація знань
 3.  Гра «Утвори словосполучення»
 •   Прочитайте, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки.

Біб степ віз вус

гриб грип гарбуз ананас

дуб стовп хмиз абрикос

зуб суп в’яз рис

хліб короп мороз ліс

 •   До перших слів кожного рядка доберіть назви ознак.
 •   Запишіть словосполучення за зразком.

Зразок. Зелений біб.

 1.   Робота над прислів'ями
 •   Прочитайте прислів’я і поясніть їх значення. Спишіть одне прислів’я за вибором. Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

До доброї криниці стежка утоптана.

Щоб рибку їсти, треба в воду лізти.

 1.   Творче списування
 •   Уставте пропущені слова з довідки.

засипало сніжком.

усю зиму лапу смокче.

Слова для довідок: ведмідь, стежки.

 •   Спишіть одне речення на вибір. Поділіть слова для переносу.

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Назвіть парні дзвінкі і глухі приголосні звуки.
 •   Виділіть «зайвий» звук із таких груп:

[а], [о], [у], [ж], [і], [и];

[б], [д], [ж], [з], [к], [г], [дж], [дз].

VII. домашнє завдання

С. 34, вправа 1.

 •   Спишіть акровірш із вправи 1. Зробіть аналіз звуків у словах другого рядка.

Урок 24. урок розвитку зв'язного мовлення. розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша а. житкевича «осінь». тема розповіді «осінь»

Клас

мета: закріплювати вміння вимовляти і писати слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим; розвивати зв'язне мовлення, вміння давати повні відповіді на запитання; виховувати уважність.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Яя ля ям ять ся тя Як яс ял ня Ясен якір яблуня Ялта Яринка Ялинка сія ясними вогнями.

 •   Поясніть уживання великої букви.
 •   Назвіть послідовно звуки і букви у слові яблуня.
 •   Доберіть до слова Яринка назви ознак.
 •   Підкресліть у реченні глухі приголосні.
 1.   зоровий диктант

Після дощу пахло вологістю.

Кожне село має свою історію.

Леся слухала солов’їний спів.

Проворна синичка клює зерно.

По синьому озеру пливе човен.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми вчитимемося складати розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 36-37)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Про яку пору року в ньому розповідається?
 •   Порівняйте малюнок із текстом вірша. Чи відповідає зміст малюнка змісту тексту?
 •   Прочитайте виділене слово. Які дії воно означає в таких реченнях? Ходить дитина (йде). Ходить пароплав (пливе).

Вправа 2

 •   Розгляньте малюнок. Розкажіть, що на ньому зображено.

Вправа 3

 •   Дайте відповіді на запитання. Запишіть.
 •   Яка пора року зображена на малюнку?
 •   Які хмари пливуть по небу?
 •   Якого кольору листочки на деревах?
 •   Які плоди дарує осінній сад?
 •   Куди відлітають лелеки?

Які кольори використав художник?

— Доповніть речення словами з тексту. Живе (хто?) , , .

 1.  фізкультхвилинка

Станем в коло, дітвора,

Дітвора, дітвора.

До ялинки вже пора,

Нам пора, нам пора.

Станем в коло й покружляєм, Покружляєм, покружляєм. Зупинились й поплескаєм, Поплескаєм, поплескаєм.

Тупаємо ніжками,

Мов йдемо доріжками.

Наче зайчики,йдемо,

Ідемо ми, ідемо.

Поплигали, поскакали І за парти посідали.

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   Гра «Додай словечко»
 •   Уставте потрібні слова.

Прийшла (яка?) осінь.

Дерева і кущі одягли (яке?) вбрання.

Повіває (який?) вітерець.

Сонечко (щоробить?), але не...

(Хто?) готується до...

 1.   Гра «віднови словечко»
 •   Поділіть текст на речення.

Підкралась холодна осінь дерева і кущі скинули свої розкішні вбрання сонечко все рідше виглядає комахи поховалися у щілини.

 1.   підбиття підсумків. рефлексія

Осінь така мила, осінь славна Осінь матусі їсти несе:

Борщик у горщику;

Кашка у жменьці;

Скибка у пазусі;

Грушки у фартушку.

Осінь така мила,

Осінь славна, щира.

П. Тичина


мета: поглибити знання учнів про тверді та м'які приголосні звуки; розвивати зв'язне мовлення; виховувати патріотичні почуття.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Щщ ще щі ощ Щу іщ щі ща щи що Щедро щиглик щука ящірка

 1.   Зоровий диктант

Мама сердито стулила губи.

День у квітні довше квітне.

Моя подружка живе в Полтаві.

Оля співає веселу пісеньку.

Розцвіла калина на узліссі.

 1.   Вправи на повторення

Що посієш, те й пожнеш.

 •   Як ви розумієте зміст прислів’я?
 •   Чим буква щ відрізняється від інших букв, що позначають приголосні звуки?
 •   Яка ще буква завжди позначає два звуки?
 •   Підкресліть у прислів’ї букву, що позначає м’який приголосний звук.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Приголосні звуки в українській мові можуть вимовлятися твердо і м’яко. Про те, як це позначається на письмі, піде розмова на цьому уроці.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 37-38)

Вправа 1

 •   Виділіть слова і прочитайте прислів’я. Як ви його розумієте?
 •   Прочитайте текст. Що ви дізналися з цього тексту?
 •   Спишіть текст. Назвіть звуки в підкресленому слові. Поділіть це слово на склади для переносу.

Вправа 2

 •   Прочитайте народну пісню.
 •   До кого вона звернена? Про що просять голубоньку?
 •   Спишіть народну пісню, вставляючи пропущені букви.
 •   Які букви пропущені в підкреслених словах?
 •   Як вимовляємо звуки перед пропущеними буквами?
 •   Букви і, я, ю, є позначають м’якість попередніх приголосних звуків.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Про яку пору року розповідається? Чому його так назвали?
 •   Прочитайте підкреслені слова першого речення. Вимовте м’які звуки. Які букви позначають м’якість попередніх приголосних звуків?
 •   Випишіть назви квітів в абетковому порядку.
 •   Спишіть останній абзац, уставляючи пропущені букви.
 1.  Первинне закріплення
 •   Прочитайте скоромовку, виразно вимовляючи тверді та м’які приголосні звуки.

Одиничка — одиначка,

Неабияка дивачка!

Одиничці все однак,

Що й сусіда — одинак!

Фізкультхвилинка

 1.  узагальнення й систематизація знань
 2.   Гра «Заміни звук»
 •   Замініть тверді приголосні [д], [т], [н] м’якими [д’] [т’] [н’]. Які слова утворилися?

Дим (дім), багатий (багатій), порада (порадь), завод (заводь), дружний (дружній), тин (тінь), радити (радіти), полин (полинь), знати (зняти), дати (діти).

 1.   Гра «Звукові пари»
 •   Прочитайте склади парами. ди — ді

не — нє лу — лю та — тя

 •   Вимовте попарно приголосні звуки.
 •   Як вони вимовляються?
 •   Які букви підказали, що приголосні у другому стовпчику треба вимовляти м’яко?
 1.   Робота над загадками
 •   Рідке, а не вода, біле, а не сніг. (Молоко)
 •   Попід лісом котилася діжа з тістом. (Місяць)
 •   Ногами у воді зав’яз.

Вода до пояса якраз.

Він простягнувся над водою.

Два береги з’єднав собою. (Міст)

 •   Я веселенький звірок:

Плиг з ялинки на дубок. (Білка)

 •   У куточку поселивсь

І мерщій обгородивсь,

Сплів драбинки про запас.

— Прошу, мухи, в гості вас! (Павук)

 •   Запишіть відгадки, підкресліть букви, що позначають тверді приголосні звуки.

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Які букви ніколи не пишуть після букв, що позначають тверді приголосні звуки?

VII. домашнє завдання

С. 37, вправа 3.

 •   Спишіть перший абзац вправи 3. Зробіть звуковий аналіз виділених слів.

мета: поглибити знання учнів про тверді та м'які приголосні звуки; розвивати зв'язне мовлення; вчити позначати м'якість приголосних знаком м'якшення (ь) та буквами і, є, я, ю; виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Яя Юю Єє Іі Лялька люблю літнє

 1.   Вправи на повторення
 •   Уставте пропущені букви й або ї і запишіть слова.

Тві.., тво.., за..шов, за..хав, ..шов, га..ка, га..вка.

 •   Які з цих слів можна перенести? Розкажіть як.
 •   Прочитайте скоромовку. Спишіть. Поділіть слова (дужечками знизу) на склади.

Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня.

Лев ласкаво лапою левенятко ляпає.

 •   У яких словах є м’які приголосні звуки?
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми вправлятимемося у написанні слів із твердими та м’якими приголосними.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Повторення теоретичного матеріалу
 •   У кожній парі вимовте звуки, якими розрізняються значення цих слів.

ліз — лізь дим — дім

лук — люк лак — ляк

кит — кіт тук — тюк

 •   Випишіть слова, які відповідають на питання хто?. Підкресліть букви, що позначають м’якість попереднього приголосного звука.
 •   Букви і, я, ю, є позначають м’якість попередніх приголосних звуків: ні — [н’і], ня — [н’а], ню — [н’у], нє — [н’е].
 1.   Робота за підручником (с. 38-39)

Вправа 1

 •   Прочитайте та відгадайте загадку.
 •   Спишіть.
 •   Вимовте в підкреслених словах цього речення м’які приголосні звуки. Підкресліть букви, які позначають м’якість попередніх приголосних.
 •   Які букви в підкреслених словах позначають м’якість попередніх приголосних?
 •   Вимовте слово, у якому буква ю позначає два звуки [йу].

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Про що ви дізналися з цього тексту?
 •   Спишіть останній абзац, уставляючи пропущені букви. Яка з пропущених букв не позначає звука?
 •   Вимовте звуки у виділеному слові.

Вправа 3

 •   Прочитайте вірш. Яка казка може починатися такими словами?
 •   Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.
 •   Які з уписаних букв позначають два звуки? Підкресліть. Яка з уписаних букв не позначає жодного звука?
 1.  фізкультхвилинка
 2.  узагальнення й систематизація знань
 3.   Робота над скоромовкою
 •   Прочитайте. Які з цих приголосних дзвінкі, які глухі?
 •   Випишіть слова, у яких є м’які приголосні.

Коза в лузі — лоза в тузі.

Бери лозу, жени козу.

 1.   Робота над загадками
 •   Очима бачиш,

Руками не візьмеш. (Тінь)

 •   Сам тоненький,

Носик гостренький.

В альбомі танцює —

Усе намалює. (Олівець)

 •   Стоять красуні на воді,

Вінки в них білі й золоті. (Лілеї)

 •   Поховалися за пеньки Довгоногі хлопчаки.

У картузиках руденьких.

Називають їх... (опеньки).

 •   Хто ховає під кущі

Наші супи і борщі? (Картопля)

 •   Він долає першу в світі Книгу мудрості — Буквар.

Ви впізнали його, діти?

Ну, звичайно, це... (школяр).

 •   Запишіть відгадки, підкресліть букви, що позначають м’які приголосні звуки.

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

Гра «Твердийм'який»

Учні розподіляються на дві команди: хлопчики — дівчатка. Перша команда називає склади з твердими приголосними звуками, друга — з м’якими.

 •   Які букви ніколи не пишуть після букв, що позначають тверді приголосні звуки?
 1.  домашнє завдання

С. 39, вправа 2.

 •   Спишіть перший абзац вправи 2. Зробіть аналіз приголосних звуків у підкреслених словах за зразком.


мета: навчати учнів позначати м'якість приголосних буквами і, є, я, ю; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; виховувати уважність.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Цц ця це цв оц Це цу іц ца ци Цукерка цукор цибуля сцена Цапок водицю п’є з цеберка.

 •   Поділіть слова на склади.
 •   Назвіть серед них споріднені слова.
 •   У реченні підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
 •   Доберіть близьке за значенням слово до слова цеберко.
 1.   Вправи на повторення
 2.   Гра «Шаради складів».

Учитель називає слова, зазначаючи, які склади цих слів слід узяти, щоб утворити нове слово. Наприклад: слід узяти другий склад слова сама, і перший — слова лоша, щоб утворилось слово мало.

Перший склад слова бетон, другий — слова вересень і другий — слова ваза. (Береза)

Перші склади слів черепаха, редиска, вигін, кипіти. (Черевики)

Перший склад слова помідор, перший і другий — слова неділя і другий — слова кілок. (Понеділок)

 •   Запишіть утворені слова, підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.
 1.   Робота над прислів'ям.

Биків люблять за роги, а людину — за слово.

 •   Прочитайте прислів’я. Як ви його розумієте?
 •   Підкреслити букви, що позначають м’які приголосні.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні ми будемо закріплювати знання про тверді і м’які приголосні звуки.
 1.   закріплення знань
 2.  Робота за підручником (с. 40-41)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Дайте відповідь на питання, що у ньому міститься.
 •   У підкреслених словах вимовте м’які приголосні звуки. Назвіть букви, які позначають м’якість попередніх приголосних звуків.
 •   Спишіть питальне речення. В останньому слові цього речення підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки.
 •   У виділеному слові вимовте звуки.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Яка його головна думка?
 •   Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви. Поясніть, які букви позначають м’якість попередніх приголосних звуків.

Вправа 3

 •   Прочитайте прислів’я. Поясніть, як ви їх розумієте.
 •   З’єднайте частини прислів’їв. Запишіть. Підкресліть букву, яка не позначає звука.
 •   Підкресліть слова, у яких є звук [д’]. Як називаються підкреслені слова?
 1.  фізкультхвилинка
 2.   УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 3.   Гра «Зміни звук»
 •   Замініть тверді приголосні пом’якшеними. Прочитайте утворені слова. Бик (бік), вити (віти), умити (уміти), пити (піти), била (біла), бий (бій),

мий (мій).

 •   Складіть речення зі словами мий, мій.
 1.   Робота над скоромовками
 •   Прочитайте скоромовки. Випишіть слова, у яких є м’які приголосні.
 •   Коза казала козенятам,

Щоб зачиняли завжди хату.

 •   Очиці у вовчиці, наче блискавиці.
 1.   Робота над прислів'ям
 •   Прочитайте прислів’я. Підкресліть букви, що позначають тверді приголосні.

Мудрим ніхто не народився, а навчився.

 1.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Які букви вказують на м’якість приголосних? Наведіть приклади.
 1.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 40, вправа 2.

 •   Спишіть другий абзац вправи 2. Зробіть аналіз приголосних звуків за зразком.


Мета: закріплювати знання про позначення м'якості приголосних буквами я, ю, є, і; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати самостійність.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Хвилинка каліграфії

ьь льо нь ють тьо ось ть ль сь ньо Пеньок опеньки льон сьогодні Узимку бувають сильні морози.

 •   Назвіть серед слів споріднені, виділіть корінь.
 •   Складіть звукову модель слова, у якому найменше букв.
 •   Назвіть слова в реченні, в яких є м’які приголосні.
 •   Які букви вказують на м’якість приголосного звука на письмі?
 1.   Зоровий диктант

По подвір’ю бігали курчатка.

Струмочок в’ється під горою.

Від Дніпра подув легкий вітер.

Ходьба корисна для здоров’я.

У повітрі запахло свіжістю.

 1.   вправи на повторення

Гра «Упіймай слово»

 •   Упіймайте слово з двох складів.
 •   Скільки слів із двох складів у цьому вірші?

По діброві вітер виє,

Гуляє по полю,

Край дороги гне тополю До самого долу.

а) 3 слова; б) 4 слова; в) 5 слів; г) 2 слова.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на вас очікують завдання, для виконання яких необхідні ваші знання про тверді і м’які приголосні звуки.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 41-42)

Вправа 1

 •   Розв’яжіть ребус.
 •   Складіть речення з цим словом.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Що нового було для вас у цьому тексті?
 •   Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви. Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.
 •   Спишіть, уставляючи слова з довідки.
 •   У вписаних словах підкресліть м’які приголосні звуки.
 1.  фізкультхвилинка
 2.   узагальнення й систематизація знань
 3.   Гра «Зміни звук»
 •   Замініть твердий [л] на м’який [л’]. Прочитати слова, що утворилися.
 •   Складіть речення зі словами біла, біля.

Галка (галька), лук (люк), лак (ляк), біла (біля), Лола (Льоля), лила (Ліля), білити (біліти), булка (булька).

 •   Наведіть приклади слів, які починаються (закінчуються) твердим (м’яким) приголосним звуком.
 1.   Робота над загадками
 •   У воді водиться, з хвостом родиться,

А як виростає, хвіст відпадає. (Жаба)

 •   Бачити — не бачить.

Чути — не чує.

Мовчки говорить.

Добре мудрує. (Книжка)

 •   То холодним, то гарячим Вдома кожен мене бачив.

І співаю я від жару,

І пускаю носом пару. (Чайник)

 •   Ходить, бродить по болоті,

Хоче жабку упіймати,

Принести в гніздечко потім Своїм діточкам пухнатим. (Чапля)

 •   Запишіть відгадки. Підкресліть букви, що позначають тверді приголосні звуки.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз слів щука, щупальця.
 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Що нового дізналися?
 1.   домашнє завдання

С. 42.

 •   Дайте відповіді на запитання. Запишіть.
 •   Що відомо людям про Сонце?
 •   Яке Сонце за формою?
 •   Яка швидкість обертання Сонця?
 •   Що воно розбризкує?


Мета: навчати учнів позначати м'якість приголосних знаком м'якшення (ь); розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; виховувати уважність.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Льо сьо тьо дьо ньо Сьогодні тьохкає кольоровий

 1.   вправи на повторення
 •   Прочитайте речення, поставте слова, що в дужках, у потрібній формі.

У нашому парку росте багато (берези). На полиці стоять (книжок). Школа придбала сто пар (лижі).

 •   Спишіть одне з речень на вибір.
 •   Прочитайте вірш, чітко артикулюючи приголосні звуки.

В лісочку на галявці Озерце синє є.

Маленьке оленятко Водичку з нього п’є.

І кличе свою мамцю,

Аж вітерець притих.

І падають краплинки Із ріжок золотих.

I. Мачкович

 •   Назвіть слова, в яких є м’які приголосні звуки. Якими буквами позначено м’якість попереднього приголосного звука?
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на вас очікують завдання, для виконання яких необхідні ваші знання про тверді і м’які приголосні звуки.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 42-43)

Вправа 1

 •   Прочитайте та відгадайте загадку.
 •   Вимовте звук, який позначає виділена буква. Якою буквою позначено м’якість цього звука?
 •   Спишіть загадку.
 •   Буква знак м’якшення (ь) позначає м’якість попереднього приголосного звука.

Вправа 2

 •   Прочитайте слова в лівій і правій колонках. Усно з’єднайте їх за змістом. Слова лівої колонки поділіть на склади для переносу.
 •   Вимовте звук, який позначає підкреслена буква. Яка буква позначає м’якість цього звука?
 •   М’якість приголосного перед о позначається знаком м’якшення (ь): льон, бадьорий.
 •   Зверніть увагу: ьо пишеться в середині слова, При переносі не можна розривати буквосполучення ьо. Переносьте так: по-льо-ва, по-льо-ти, ко-льо-ри.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Що ви дізналися про український рушник?
 •   Прочитайте підкреслені слова. Вимовте м’які приголосні в кожному слові. Яка буква створює м’якість попереднім приголосним?
 •   Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Поділіть на склади виділене слово.
 •   Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.
 1.  фізкультхвилинка
 2.   УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 3.   Робота над віршем

СИНІЙ ЛЬОН При дорозі, де тополі, синій льон зацвів у полі.

Біля льону — синя річка, в небі синьому — синичка.

Стільки цвіту-синьодзвону, засиніло все від льону.

А. Камінчук

 •   Прочитайте. Випишіть з вірша слова зі сполученнями букв ьо, поділяючи їх на склади. Підкресліть ці буквосполучення.
 1.   Складання речень
 •   Побудуйте речення з кожної групи слів. Підкресліть буквосполучення ьо.
 1.   Торішнього, діти, назгрібали, в садку, листя, купи.
 2.   Берізку, Стьопа, кольоровими, намалював, олівцями.
 •   У першому реченні підкресліть головні слова.
 1.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
 •   Які букви вказують на м’якість приголосних? Наведіть приклади.
 •   Як правильно перенести слово зі сполученнями букв ьо?
 1.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 42, вправа 2.

 •   З кожною парою слів вправи 2 складіть і запишіть речення.

Урок 30. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ Дата

ЗНАКОМ М'ЯКШЕННЯ Клас

Мета: закріплювати знання про позначення м'якості приголосних знаком м'якшення; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; виховувати уважність.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Ньк ськ зьк цьк льн Маленький сільський козацький

 1.   вправи на повторення
 •   Доповніть речення потрібними за змістом словами.

Від нашого села до Києва далеко, а до Харкова — ...

 •   Прочитайте. Знайдіть і виправте помилки, допущені учнем у диктанті. Осінь, окун, пенки, пальто, серпень, тільки, у ньйого, сьйогодні, альбом,

колори, тінь, маленький, знайомий, бадьорий, синька.

 •   З окремими словами (на вибір) складіть розповідне, питальне і спонукальне речення. Запишіть їх.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над написанням слів зі знаком м’якшення.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 43-44)

Вправа 1

 •   Прочитайте загадку. Як ви здогадалися, що це льон?
 •   Зі словом-відгадкою складіть речення, яке відповідає схемі. Використовуйте слова із загадки. Запишіть.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Як ви вважаєте, навіщо люди летять у космос?
 •   Яка головна думка цього тексту?
 •   Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви.
 •   Що ви знаєте про пропущену букву?

Вправа3

 •   Прочитайте слова лівої колонки. Доберіть до них слова, які відповідають на питання який?.
 1.   фізкультхвилинка

Всі піднесли руки — раз!

На носках стоїть весь клас.

Два — присіли, руки вниз,

На сусіда подивись.

Раз! — і вгору,

Два! — і вниз,

На сусіда подивись.

Будем дружно ми вставати,

Щоб ногам роботу дати.

Раз — присіли, два — піднялись.

Хай мужніє ваше тіло.

Хто старався присідати,

Може вже відпочивати.

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   Робота над загадкою
 •   Прочитайте і відгадайте загадку.

• У траві лежить клубок,

В ньому безліч голочок.

 •   Зробіть звукову модель слова їжак.
 •   Скільки звуків позначає буква ї?
 1.   Робота в групах
 •   Опишіть їжачка за запитаннями та опорними словами.
 1.   Яка це тварина?
 2.   Де живе?
 3.   Яка в нього шубка?
 4.   Який носик?
 5.   Які очі?
 6.   Які ніжки?

Опорні слова: з колючок; маленький, гостренький; мов ґудзики.

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Які букви вказують на м’якість приголосних?
 •   Поясніть такі мовні явища:
 •   у слові знака м’якшення немає, а м’які приголосні є;
 •   букви у немає, а звук [у] є.
 1.   домашнє завдання

С. 44, вправа 3.

 •   Складіть і запишіть речення зі словами правої колонки вправи 3. Поділіть ці слова на склади для переносу.


Мета: закріплювати знання учнів про позначення м'якості приголосних знаком м'якшення; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів; виховувати охайність.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

ьо сь сьо нь ньо ть тьо ць цьо Олівець молодець палець

 1.   вправи на повторення
 •   Побудуйте речення зі слів. Підкресліть буквосполучення ьо.

Не відкладай, на, роботи, завтра, сьогоднішньої.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ви закріпите отримані знання про позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення.
 1.  закріплення знань
 2.   Робота за підручником (с. 44-45)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Що цікавого ви помітили?
 •   Прочитайте слова, які звучать однаково, а значення мають різні.
 •   Складіть і запишіть власні речення з підкресленими словами.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. З якої казки це уривок?
 •   Спишіть другий абзац, уставляючи слова з довідки.
 •   Вимовте звуки, назвіть букви в підкреслених словах. Поділіть ці слова на склади для переносу.

Вправа 3

 •   Прочитайте вірш, уставляючи пропущені букви.
 •   Які букви пропущено? Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви. Які це звуки, чому?
 •   Спишіть речення зі словами, у яких пропущені букви.
 1.   фізкультхвилинка

Руки в сторони та вгору,—

На носочках піднялись.

Підняли голівку вгору Й на долоньки подивись.

Руки в сторони розводим,

Опускаєм плавно вниз.

Присідати ми почнем,

Добре ноги розімнем.

Раз присіли — руки прямо.

Встали. Знову все так само.

Вправу дружно почали,

Нахил вліво — раз, два, три!

Повертаємося вправо.

Все виконуємо гарно.

Вліво, вправо повернулись,

Ось розминці вже й кінець.

Хто ж старався — молодець!

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   Гра «Утвори за зразком»

Один Багато

День деньки

пень

кінь

опеньок

 1.   Творче списування
 •   Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Поставте наголос.

С..годні, т..хкає, сл..зи, л..дяник, л..тчик, с..мий, бад..рий, в..сна, оз..рце,

н..бесний, з..мовий, кал..ндар, дорі..ка, соло..кий.

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Як оцінюєте свою роботу?
 1.   домашнє завдання

С. 45, вправа 2.

 •   Дізнайтеся про пригоди олов’яного солдатика, прочитавши казку. Розкажіть. Спишіть перше і друге речення вправи 2.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.


Урок 32. урок розвитку зв'язного мовлення. складання казки за серією сюжетних малюнків, планом та змістом казки і. прокопенко «як гриби ховалися»

Клас

Мета: розвивати мовлення, мислення учнів; розширювати словниковий запас; виховувати інтерес до слова.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань

Хвилинка каліграфії Ють вя ал св

Малюють прикрашають свято

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ви побуваєте у ролі казкарів — складатимете казку за серією сюжетних малюнків з опорою на авторську казку.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 46-47)

Вправа 1

 •   Розгляньте малюнки. Розкажіть, що на них зображено.

Вправа 2

 •   Складіть і запишіть казку за малюнками та запитаннями.
 •   Де зібралися гриби?
 •   Які гриби прийшли на свято?
 •   Як вони веселилися?
 •   Що почули гриби?
 •   Де який гриб заховався?

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Про які гриби в ньому розповідається?
 •   Чи подібна ваша казка до казки автора?
 •   Зверніть увагу на підкреслені слова. Такі слова прикрашають текст. Вони неначе малюють предмети. Це образні слова.
 •   Прочитайте виділені слова в тексті. Поміркуйте, як утворилися назви грибів.
 •   Поясніть вираз: стоїть як укопаний. (Нерухомо, непорушно, застигши на місці.)
 1.   фізкультхвилинка
 2.   узагальнення й систематизація знань
 •   Спишіть слова, вставляючи ь. Назвіть одним словом.

Олен.., рис.., лос.., ведмід.. — це ...

Карас.., окун.. — це ...

Васил..ко, Петрус.., Івас.. — це ...

 1.  підбиття підсумків. рефлексія
 •   Поміркуйте, які з буквосполучень си, йьо, ма, ьо, йу, льо, га, нь, нйьо не можуть уживатися в словах.
 •   Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?

Одна буква може позначати два звуки. Але дві букви ніколи не позначають один звук.

додатковий матеріал загадки про гриби

 •   Із своїх найперших днів Найбіліший із грибів.

По властивостях він цінний,

Лікар від хвороб відмінний. (Боровик)

 •   Обліпили всі пеньочки Мами-тата сини й дочки:

Наче нитки, всі тоненькі,

Вишукані й чепурненькі. (Опеньки)

 •   Красень гриб цей хоч куди,

Та у руки не бери!

Кожна муха його знає,

Як побачить — геть втікає! (Мухомор)

 •   Ці грибочки невеличкі,

Із близнючок в них сестрички.

По лісах мандрують пішки,

Носять рижі босоніжки. (Лисички)

 •   Слизьку шапку одягнув,

І під деревом заснув...

З задоволенням збирають І на зиму закривають. (Маслюк)

 •   Добра людям помічниця:

Є їй чим в житті гордиться!

У теплицях місце має —

Йод в собі для нас тримає! (Печериця)

 •   Це справжнісінька актриса:

В капелюсі, шапці, лиса...

Різні ролі в лісі грає,

Перевтілень безліч знає. (Поганка)

 •   Сирі шапки, сирі ніжки,

Можна і сирими трішки...

Видів безліч, всі смачні:

Ласі, добрі, їстівні! (Сироїжки)

 •   Під березою грибочок,

Поряд жінка і синочок...

З деревом вони куми,

Добре знаємо їх ми! (Підберезовик)


Урок зз. закріплення вивченого про тверді ТА М'ЯКі приголосні звуки

Клас

Мета: узагальнити вивчений матеріал про тверді та м'які приголосні звуки; збагачувати словниковий запас учнів; формувати навички грамотного письма; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Для клю день нє сльо

 •   Який склад одержимо, якщо м’який звук у ньому замінимо на твердий? Пла рук глу ле тро
 •   Який склад одержимо, якщо твердий звук у ньому замінимо на м’який?
 1.   вправи на повторення
 •   Назвіть склади з м’якими приголосними в словах: тюлень, лисиця, ялина, тополя.
 •   Запишіть слова і позначте в дужках кількість звуків і букв у них (побудувати звукові моделі): сіль, дзьоб, маяк, бджола, щука, Юрась, льон.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні ми узагальнимо ваші знання про тверді і м’які приголосні, написання слів із ними.
 1.  узагальнення й систематизація знань
 2.   Робота за підручником (с. 47-48)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Про яку пору доби в ньому розповідається?
 •   Спишіть два останні речення. Підкресліть букви, які позначають м’які приголосні звуки. Зробіть звукову схему виділеного слова.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Як утворюється дощ?
 •   Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.
 •   Яку букву ви вписували?
 •   Зробіть звукову схему виділеного слова.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст.
 •   Спишіть перші два речення. Вимовте звуки, назвіть букви у виділених словах.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз підкресленого слова.
 1.   фізкультхвилинка

Раз! Два! Час вставати,

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,

Три рази понахилялись.

Зайчик сонячний до нас Завітав у світлий клас.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам зайчика впіймати.

Прудко зайчик утікає І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав Повернутися до справ.

 1.   Списування з граматичним завданням
 •   Спишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Донька, опеньки, синька, пальма, пісенька, гайка, чайник, впіймав.

 1.   Складання речень
 •   Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення. опеньки, коло, ростуть, пеньків, восени

співала, пісеньку, доньці, мама

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Назвіть пари приголосних звуків за твердістю — м’якістю.
 •   Який приголосний звук завжди м’який? Якою літерою він позначається?
 •   Якими буквами позначається м’якість приголосних звуків на письмі? Наведіть приклади таких слів.
 •   Як правильно переносити слова зі знаком м’якшення? Наведіть приклади.
 1.   домашнє завдання

С. 48, вправа 3.

 •   Спишіть другий абзац вправи 3, уставляючи пропущені букви та слова з довідки.


Урок 34. подовжені м'які приголосні звуки

Дата

Клас

Мета: навчати учнів правильно вимовляти та переносити з рядка на рядок слова з подовженими м'якими приголосними звуками; формувати навички грамотного письма; виховувати почуття дружби, товаришування.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Ллє ння ття ддя лля

Знання життя зілля

 1.   вправи на повторення

Гра «Порівняй!»

— Визначте кількість звуків у словах і поставте знаки <, >, =.

Сіно = сани рак □ мак сон □ дощ

щітка > кішка дзиґа □ мотив джміль □ парта

рак □ мак щит □ вуж гора □ нора

лось □ ліс гриб □ гість щиглик □ дзвоник

 1.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ і МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми працюватимемо над вимовою та написанням слів із подовженими м’якими приголосними.

 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 48-49)

Вправа 1

 •   Прочитайте прислів’я. Спишіть.
 •   Прочитайте підкреслені слова. Який звук промовляємо подовжено? Який це звук?
 •   М’який подовжений приголосний звук на письмі позначають дві однакові букви.

Вправа 2

 •   Прочитайте слова та їх значення. З’єднайте, спишіть.
 •   Підкресліть букви, якими позначені м’які подовжені приголосні звуки.
 •   Слова з подовженими м’якими приголосними переносити з рядка на рядок треба так: зі-лля, зіл-ля.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Про кого в ньому розповідається?
 •   Спишіть текст, уставляючи пропущені слова з довідки. Ці слова поділіть на склади для переносу.
 •   Зробіть звукові схеми підкреслених слів. Поділіть їх для переносу.
 1.  фізкультхвилинка

Станем в коло, дітвора, Дітвора, дітвора.

Відпочити вже пора,

Нам пора, нам пора.

Станем в коло й покружляєм, Покружляєм, покружляєм.

Зупинились й поплескаєм, Поплескаєм, поплескаєм.

Тупаємо ніжками,

Мов йдемо доріжками.

Наче зайчики,йдемо,

Ідемо ми, ідемо.

Поплигали, поскакали І за парти посідали.

 1.   узагальнення й систематизація знань
 •   Чітко вимовляйте слова з подовженими м’якими приголосними звуками.

Полісся, волосся, колосся, узлісся, галуззя, мотуззя, змагання, навчання, проміння, каміння, вбрання, насіння, зілля, бадилля, рілля, Ілля.

 •   Складіть звукові моделі слів: волосся і насіння.
 •   Запишіть слова, поділивши їх для переносу. З одним зі слів складіть речення. Визначте і підкресліть у ньому головні слова. До кожного головного слова поставте питання.
 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   За яким правилом переносять слова з м’якими подовженими звуками?
 1.   домашнє завдання

С. 49, вправа 3.

 •   Складіть і запишіть п’ять речень про свого друга (подругу).

Клас

мета: навчати учнів правильно писати слова з подовженими м'якими приголосними звуками; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Хвилинка каліграфії

Ття ззя лля сся Взуття вугілля волосся

 1.   Вправи на повторення
 •   Прочитайте скоромовку. Випишіть слова, у яких є м’які приголосні.

У сіни Мусій сіно носив.

 •   Спишіть слова в алфавітному порядку. Запам’ятайте їх написання. Над словами поставте наголос.

Волосся, колосся, завдання, читання, суддя, насіння.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні ми працюватимемо над написанням слів із подовженими м’якими приголосними звуками.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 50-51)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. Про які прикмети осені в ньому розповідається?
 •   Спишіть друге речення.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз підкреслених слів за зразком.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Між ким відбувається розмова?
 •   Прочитайте діалог сонечка й осики. Про яке сонечко йдеться?
 •   Спишіть перші два речення. Зробіть звуко-буквений аналіз підкресленого слова за зразком попередньої вправи.
 •   Випишіть слова — назви комах, яким давала притулок осика, в абетковому порядку.

Вправа3

 •   Прочитайте. «Зберіть» склади і запишіть слова,
 •   З одним словом на вибір складіть речення.
 •   Зробіть звукові схеми слів. Поділіть слова для переносу.
 1.   фізкультхвилинка

Руки в сторони та вгору,—

На носочках піднялись.

Підняли голівку вгору Й на долоньки подивись.

Руки в сторони розводим,

Опускаєм плавно вниз.

Присідати ми почнем, Добре ноги розімнем.

Раз присіли — руки прямо. Встали. Знову все так само.

Вправу дружно почали, Нахил вліво — раз, два, три!

Повертаємося вправо.

Все виконуємо гарно.

Вліво, вправо повернулись, Ось розминці вже й кінець. Хто ж старався — молодець!

 1.  узагальнення й систематизація знань

— Утворіть слова за схемою. Запишіть їх в алфавітному порядку. ПЛА БАГА

ВЗУ ТТЯ

СМІ ЖИ

 1.   ПІДБИТТЯ Підсумків. РЕФЛЕКСІЯ
 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Як оцінюєте свою роботу?
 1.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 50, вправа 2.

 •   Спишіть слова осики із вправи 2, уставляючи пропущені букви. Складіть і розкажіть закінчення казки.


Урок 36. подовжені М'ЯКі приголосні звуки

Дата

Клас

Мета: закріпити вивчений матеріал про подовжені м'які приголосні звуки; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати турботливе ставлення до птахів.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Жжя ння ття

Узбережжя насіння латаття

 1.   вправи на повторення
 •   Побудуйте речення з кожної групи слів. Підкресліть буквосполучення ьо.
 1.   Льону, кольору, квітки, синього.
 2.   Соловйова, у, успішно, польоти, льотчика, проходять.
 •   Прочитайте загадку. Відгадку запишіть. Запишіть звукову модель слова-відгадки.

На вазі не зважиш, на базарі не купиш.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми закріпимо ваші знання про подовжені м’які приголосні звуки та написання слів із ними.
 1.  закріплення знань
 2.   Робота за підручником (с. 51-52)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш. З яких слів утворилося виділене слово?
 •   Спишіть вірш, у підкреслених словах вимовте звуки, назвіть букви.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз підкреслених слів.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?
 •   Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз підкресленого слова.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Яка головна думка цього твору?
 •   Спишіть перший абзац.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 •   Розгляньте малюнки. Усно складіть кінцівку розповіді.
 1.   фізкультхвилинка

Станем в коло, дітвора,

Дітвора, дітвора.

Відпочити вже пора,

Нам пора, нам пора.

Станем в коло й покружляєм,

Покружляєм, покружляєм.

Зупинились й поплескаєм,

Поплескаєм, поплескаєм.

Тупаємо ніжками,

Мов йдемо доріжками.

Наче зайчики,йдемо,

Ідемо ми, ідемо.

Поплигали, поскакали І за парти посідали.

 1.   УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 2.   Самодиктант
 •   Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Взуття, життя, обличчя, узлісся.

 1.   Гра «Утвори пару»
 •   З’єднайте слово і його ознаку.

Ящірка щасливий

щітка прудка

друг нова

день щирий

 •   Яка буква, що позначає два звуки, зустрічається у кожному словосполученні?
 •   Які ще букви можуть позначати два звуки? Наведіть приклади.
 •   Поставте наголос у словах-ознаках.
 1.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Оцініть свою роботу.
 1.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 52,вправа 3.

 •   Запишіть кінцівку розповіді.


Урок 37. подовжені м'які приголосні звуки

Дата

Клас

мета: узагальнити вивчений матеріал про подовжені м'які приголосні звуки; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Ття сся ння

Суцвіття узлісся лікування

 1.   Вправи на повторення
 •   Запишіть слова в алфавітному порядку: горобина, льотчик, радість, автобус, веселка, світлячки, малина.
 •   Утворіть пари за зразком «предмет + дія», запишіть їх.

Білченя плаває

зайченя бавиться

лисеня стрибає

листя бігає

каченя зеленіє

 •   Підкресліть букву я. Скільки звуків вона позначає? Чому?
 •   Наведіть приклади слів, у яких буква я позначає два звуки.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми підсумуємо все вивчене на попередніх уроках.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 52-53)

Вправа 1

 •   Розгляньте малюнок. Прочитайте слова. Складіть і запишіть речення.
 •   Як ви вважаєте, чи врятує водяник коника? Знайти відповідь вам допоможе малюнок, а також відповідь коника.
 •   Спишіть відповідь коника.

Вправа 2

 •   Прочитайте. «Зберіть» і запишіть слова.
 •   Три слова поділіть на склади для переносу.
 •   Зробіть звуко-буквений аналіз одного слова.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Чому калину названо помічницею?
 •   Випишіть із першого абзацу підкреслені слова. Вимовте звуки, назвіть букви. Зробіть звуко-буквені схеми цих слів.
 •   Спишіть другий абзац, уставляючи слова з довідки.
 1.   фізкультхвилинка

Косооке зайченятко —

Довгі вушка, гарні лапки —

Повернулось вправо, вліво,

Головою покрутило.

Пострибало, потягнулось,

За морквинками нагнулось.

І почало їх збирать —

Один! Два! Три! Чотири! П’ять!

Першу, другу — мамі й тату.

Дві морквинки — сестрі й брату.

На пеньочок тихо сіло,

П’яту моркву смачно з’їло.

 1.   узагальнення й систематизація знань
 2.   Гра «"Зайве"слово»

Вода, село, пень, гора, кора.

Син, синок, синій, синівський.

Зерно, кити, стебло, весна, липа, листок.

 •   Складіть речення з цими словами.
 1.   Гра «незавершене речення»

Слова складаються зі... (звуків).

Звуки на письмі позначаються... (буквами).

Букви ми ..., ..., ..., (бачимо, читаємо, пишемо).

Букви бувають ... і ... (рукописні і друковані; великі і малі).

Звуки бувають ... і ... (голосні і приголосні; дзвінкі і глухі; м’які і тверді).

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Поставте одне одному запитання за вивченою темою.
 1.   домашнє завдання

С. 53,вправа 3.

 •   Зробіть звуко-буквену схему двох уписаних слів на вибір.


мета: поглибити знання учнів про апостроф; вчити правильно вимовляти, читати і писати слова з апострофом; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів; формувати пізнавальний інтерес.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Хвилинка каліграфії

Не ол ом ор шом вап ач дя Жа Ор Жайворонок, дятел, ясен.

Орел на горі, перо на орлі.

 •   Доберіть назви дій до слова жайворонок.
 •   Які звуки позначає буква я в словах дятел і ясен?
 •   Складіть звукові моделі цих слів.
 •   Підкресліть у скоромовці тверді приголосні.
 1.   Зоровий диктант

Верби зеленіють над ставком.

На землю спускалися сутінки.

Весняний сніг зчорнів і змок.

Жовті безсмертники одцвіли.

Грак поважно ступав по ріллі.

 1.   Вправи на повторення
 •   Запишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки, а потім — слова, у яких пом’якшують попередній приголосний.

Ясен, лялька, юшка, поїзд, стоїть, тюльпан, ллє, єнот.

 •   Які звуки можуть позначати букви я, ю, є, ї?
 •   Скільки звуків позначають ці букви в словах кожного рядка?
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і писати слова, в яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки після твердих приголосних.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 54-55)

Вправа 1

 •   Прочитайте вірш.
 •   Виразно прочитайте підкреслені слова. Які звуки позначає виділена буква? Чітко вимовте ці звуки. Як вимовляємо звук [в]?
 •   Зробіть висновок, доповнивши речення:

У словах, що пишуться з апострофом, між твердим приголосним і голосним вимовляємо... (звук [й]).

 •   Апостроф — це знак (’), який уживається для роздільної вимови приголосного твердого звука перед м’яким звуком [й].

Вправа 2

 •   Прочитайте слова: солов’ї, б’ють, п’є, п’ять.
 •   Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви.
 •   Вимовте звуки, які позначають виділені букви.
 •   Спишіть слова.
 •   Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають два звуки [йа], [йу], [йе], [йі].

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Про що розповіла Антону фея П’ятинка?
 •   Вимовте виділене слово. Поділіть його на склади для переносу.
 •   Спишіть перший абзац. Підкресліть слова, які пишуться з апострофом. Поясніть правопис апострофа.
 •   Яку пораду ви прочитали? Як ви її розумієте?
 1.   Первинне закріплення
 •   Обведіть букви, після яких може ставитися апостроф. д, г, б, п, в, л, ф, м, т, р
 1.   фізкультхвилинка
 2.  узагальнення й систематизація знань
 3.   Гра «За абеткою»
 •   Спишіть слова в алфавітному порядку. Поставте наголос.

П’ять, б’ють, здоров’я, солов’ї, полум’я, рюкзак, м’ята, реп’ях, пір’я.

 •   Поясніть уживання апострофа в словах.
 1.   Гра «З якої казки?»
 •   Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, із якої казки цей уривок.

Напоїла курочка півника м’ятою, приклала гірчичник,— і пройшло.

 •   Спишіть, підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.
 1.   Робота над загадками
 •   Прочитайте і відгадайте загадки. Випишіть слова з апострофом.
 •   Сам маленький, а шубка дерев’яна.
 •   Люблять мене, поважають, а б’ють мене, коли грають.
 •   Складіть звукову модель слова б’ють.
 1.   Коли так кажуть?
 •   Слова з апострофом читайте так, щоб після твердих приголосних перед я, ю, є, ї звучав [й].

Робить п’яте через десяте.

 •   Спишіть, поділяючи слова для переносу. Поставте наголос.
 •   Як треба переносити слова?

Vі. підбиття підсумків. рефлексія

 •   Як вимовляються приголосні перед апострофом? Наведіть приклади.
 •   Перед якими буквами пишеться апостроф? Наведіть приклади.
 1.  домашнє завдання

С. 54,вправа 3.

 •   Поясніть, як ви розумієте слова феї П’ятинки. Спишіть їх. Поясніть правопис слів з апострофом. Зробіть звукову схему підкресленого слова.

мета: навчати учнів уживати апостроф після твердих приголосних б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки, переносити слова з апострофом; розвивати мовлення, мислення; виховувати сумлінне ставлення до навчання.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Во со ва рл ем ця ля ов ве вл Виразно влітку ворота Ворона проворонила вороненя.

 •   Скільки складів у кожному із записаних слів?
 •   Чим цікаві слова у реченні? (Вони споріднені.)
 •   Який корінь у цих словах? Позначте його.
 1.   зоровий диктант

Перепел вночі підпадьомкує.

У Пилипка очі, як волошки в житі.

Увечері Андрій полив деревце.

Ми посадили липи, ясени і клени.

Розбитого глечика не склеїти.

 1.   Вправи на повторення
 •   Прочитайте слова. Чи подобається вам їхнє звучання? Запишіть слова без помилок.

Буряк, ряд, бурян, подвіря, Рябко, піря.

 •   Чому в одних словах поставили апостроф, а в інших — ні?
 •   Підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.
 •   Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, із якої казки цей уривок.

На ранок баба набрала мичок і погнала солом’яного бичка пасти.

 •   Спишіть. Поставте наголос.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вимову слів з апострофом перед я, ю, є, ї.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 55-56)

Вправа 1

 •   Прочитайте слова лівої колонки.
 •   Доберіть у праву колонку слова з апострофом. Поділіть дібрані слова на склади. Із дібраними словами складіть і запишіть речення.
 •   При переносі слів апостроф не відокремлюється від попередньої букви: солом’-яний, подві-р’я.

Вправа 2

 •   Прочитайте. З’єднайте частини прислів’їв. Спишіть.
 •   Поясніть правопис слів з апострофом.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Це розповідь чи опис?
 •   Спишіть текст, уписуючи пропущені букви. Поясніть правопис апострофа.
 1.  фізкультхвилинка
 2.   узагальнення й систематизація знань
 3.   Робота над загадками
 •   Прочитайте і відгадайте загадки. Випишіть слова з апострофом.
 •   Хвіст гачком, ніс п’ятачком. (Свиня)
 •   Скручений, зв’язаний, та не плаче, а по хаті скаче. (Віник)
 •   Поясніть уживання апострофа в словах.
 1.   Коли так кажуть?
 •   Слова з апострофом читайте так, щоб після твердих приголосних перед я, ю, є, ї звучав звук [й].

Не вчи солов’я співати, а орла літати.

 •   Спишіть, поділяючи слова для переносу. Поставте наголос.
 •   Як правильно переносити слова з апострофом?
 1.   Творче списування
 •   Прочитайте слова. Списати, вставляючи, де потрібно, апостроф.

П’ять, дев’ять, десять, б’ють, реп’ях, рюкзак, рядно, буряк, буря, весілля,

черв’ячок.

 •   Поясніть уживання апострофа в словах.
 •   Складіть звукову модель слова дев’ять.
 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Після яких приголосних ставлять апостроф?
 •   Скільки звуків позначають букви я, ю, є, ї після апострофа?
 •   Що слід пам’ятати при переносі слів з апострофом?
 1.   домашнє завдання

С. 56,вправа 3.

 •   Складіть і запишіть речення зі словосполученнями: солов’їні пісні, запах м’яти, рум’яні яблука.


Клас

Урок 40. урок розвитку зв'язного мовлення. складання порад за темою «бережіть книжки» за опорними словами і малюнками (вірш Г. Чорнобицької«Не бруднити книжки»)

мета: закріплювати навички правильної вимови та написання слів з апострофом; розвивати мовлення; виховувати бережливе ставлення до книжок.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань

Хвилинка каліграфії Ере ал есе ор ил Пл іс нь да тр Вересень календар театр Ніс Пилип плуг через поріг.

 •   Доберіть до слова календар назви ознак.
 •   Поділіть слова на склади.
 •   Вивчіть скоромовку. Позмагайтеся із сусідом по парті, хто її краще розкаже.
 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми поговоримо про бережливе ставлення до книжок.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 56-57)

Вправа 1

 •   Прочитайте загадку.
 •   У слові-відгадці вимовте приголосні звуки, назвіть букви.

Вправа 2

 •   Прочитайте вірш. До кого звертаються у вірші? Яку пораду отримала мишка?

Вправа 3

 •   Розгляньте малюнки. Чого боїться книжка?
 •   Скласти поради щодо користування книжкою вам допоможуть малюнки і слова з довідки.
 1.   Фізкультхвилинка

Ми берізки та кленці,

(Встати.)

(Руки витягнути перед собою.) (Руки підняти вгору.) (Стиснути кулачки.)

(Нахили тулуба.)

(Вправи для шиї.)

В нас тоненькі стовбурці.

Ми в стрункі стаєм рядки,

Розправляєм гілочки.

Ледь зіп’ялись з корінців,

Дістаємо промінців.

Ми стискаєм їх в огонь В зелені своїх долонь.

Хилять свіжі вітерці Вліво, вправо стовбурці.

Ще й верхівки кожен ряд Нахиля вперед — назад.


 1.  узагальнення й систематизація знань
 2.   Робота в парах
 •   Спишіть слова. Поставте, де потрібно, апостроф. Доведіть свою думку. М..ята, в..яжу, реп..ях, в..юн, черв..як, Р..ябко, п..явка, р..ядно, м..який,

п..ятниця.

 1.   Гра «Утворіть за зразком»
 •   Утворіть за зразком слова з апострофом.

Зразок: торф — торф’яний.

хлопець — ... солома — ...

 1.   Гра «З якої казки?»
 •   Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, із якої казки цей уривок.

Тут гуси-лебеді побачили її, заґелґотали, налітають, крилами б’ють, от-от братика з рук вирвуть.

 •   Спишіть. Підкресліть слова з апострофом.
 1.   Творче списування
 •   Запишіть слова, ставлячи, де потрібно, апостроф. Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

М..ясо, п..ятірка, р..яд, кар..єр, р..ядно, пам..ять.

 •   Прочитайте слова, в яких поставили апостроф. Поясніть його вживання.
 1.   Коли так кажуть?
 •   Слова з апострофом слід читати так, щоб після твердих приголосних перед я, ю, є, ї звучав звук [й].

П’ятами киває, бо діла не має.

 •   Спишіть, поділяючи слова для переносу. Поставте наголос.
 •   Як слід переносити слова?
 1.   Диктант

Пір’я, буря, в’юн, гравюра, б’ють, бюро, матір’ю, рюкзак, бар’єр, Рєпін, сім’я, духмяний.

 •   Прочитайте слова, в яких поставили апостроф. Поясніть його вживання.
 1.  підбиття підсумків. рефлексія
 •   Після яких букв і перед якими ставиться апостроф? Наведіть приклади.

мета: навчати учнів переносити слова з апострофом; формувати навички грамотного письма; розвивати мовлення; виховувати уважність.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Ву ул ця оф об во ов бу роз зу

Вулиця метро шофер

Побачив вовк козу, забув про грозу.

 •   Доберіть до слів назви ознак.
 •   Назвіть послідовно звуки і букви у слові вулиця.
 •   У яких словах — тільки тверді приголосні звуки?
 •   Як ви розумієте приказку?
 •   Спишіть приказку, поділяючи слова для переносу.
 1.   зоровий диктант

Раненько прокидайся, синочку!

Наливалися міддю шатра дубів.

Сніг розтав на вигрітій землі.

Високо на кручі стояло лисеня.

 1.   Вправи на повторення
 •   Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

М’ясо, пам’ять, рум’яний, хлоп’ята, пам’ятник, дев’ять.

Диктант

Черв’як, подвір’я, пір’я, м’ята, здоров’я, б’ють, п’ять, солов’ї, сім’я, в’є.

 1.   повідомлення теми і мети уроку
 •   Сьогодні на уроці ми вправлятимемось у написанні та переносі слів з апострофом.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 57-58)

Вправа 1

 •   «Зберіть» і запишіть слова з апострофом.
 •   Поясніть уживання апострофа.

Вправа 2

 •   Прочитайте слова. Спишіть, уставляючи, де потрібно, апостроф.
 •   Підкреслені слова поділіть на склади для переносу.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Про кого розповідається в цьому тексті?
 •   Поясніть правопис апострофа.
 •   Спишіть другий абзац. Запишіть числа словами. Де потрібно, вставте апостроф.
 1.   Фізкультхвилинка
 2.   узагальнення й систематизація знань
 3.   Гра «Додай словечко»
 •   Складіть словосполучення, додаючи слова з апострофом.

З гусячого ;

чай;

подарунок для ;

дружні .

Слова для довідок: Мар’яни, хлоп’ята, п’ють, пір’я.

 1.   Гра «З якої казки?»
 •   Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, із якої казки цей уривок.

Ото вискакує з води проклятий змій, що розженеться проти Кожум’яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде.

 •   Спишіть. Підкресліть слова з апострофом.
 1.   Коли так кажуть?

Причепився, як реп’ях до кожуха.

 •   Спишіть, поділяючи слова для переносу. Поставте наголос.
 •   Як слід переносити слова?
 1.   Звуко-буквений аналіз слів

Сім’я —

П’ють —

 1.   Гра «Так — ні»

Учитель називає слово. Якщо при його написанні вживається апостроф, учні кажуть «так», в іншому випадку — «ні».

П’є, бур’ян, пір’я, здоров’я, солов’ї, лялька, хлоп’ята, в’ється, буря, б’ють, цвяхи, п’ють, в’яне, моря.

 1.   Гра «Утвори за зразком»
 •   Утворіть за зразком слова з апострофом.

Зразок: торф — торф’яний.

Камінь — ...

Риба — ...

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Чого навчалися на уроці?
 •   Наведіть приклади слів з апострофом.
 1.   домашнє завдання

С. 58,вправа 3.

 •   Спишіть два останні абзаци вправи 3. Де потрібно, поставте апостроф.
 •   Поділіть на склади для переносу підкреслені слова.


мета: закріплювати навички правильної вимови та написання слів з апострофом; розвивати творчі здібності, мовлення учнів; виховувати любов до рідного краю.

Клас

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   хвилинка каліграфії

Це Вс ор го ап он ла ою ся при Помилка і помилка диктант Всім подобається це куце цуценя.

 •   Скільки складів у кожному з цих слів?
 •   У слові диктант підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.
 •   Які слова у скоромовці не можна перенести?
 1.   зоровий диктант

За вікном цвірінькає горобчик.

Василько намалював зоряну ніч.

Намальовані квіти були, як живі.

Тихо по морю сонце у хвилях грає.

Чому ти, Миколко, не вивчив уроки?

 1.   Вправи на повторення
 •   Спишіть слова за алфавітом, вставляючи апостроф, де це потрібно. Здоров..я, цв..ях, хом..ячок, в..ється, гал..явина, моркв..яний, реп..ях,

кур..ячий.

 •   Прочитайте слова, в яких поставили апостроф. Поясніть його вживання.
 1.   повідомлення теми і мети УРОКУ
 •   Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про вживання апострофа.
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 58-59)

Вправа 1

 •   Прочитайте загадку. Які слова підказали вам відгадку?
 •   Поясніть правопис виділеного слова і слова-відгадки. Запишіть ці слова.

Вправа 2

 •   «Зберіть» і запишіть слова, у яких пишемо апостроф.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст. Які почуття він у вас викликає?
 •   Спишіть текст, уставляючи апостроф. Поясніть, чому в підкреслених словах пишемо апостроф?
 1.   Фізкультхвилинка
 2.   узагальнення й систематизація знань
 3.  Коли так кажуть?

Добре ім’я дорожче від багатства.

Шукає на коржі м’якого, а в труді легкого.

 •   Спишіть, поділяючи слова для переносу. Поставте наголос.
 1.   Звуко-буквений аналіз слів

В’є —

Солов’ї —

 1.   Гра «утвори за зразком»

Зразок: торф — торф’яний.

Олово — ...

Дерево — ...

 1.   Гра «З якої казки?»
 •   Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, із яких казок ці уривки.

Долі лежала мертва ластівка, її красиві крила були міцно притиснуті до тіла, ніжки й голівку вона сховала під пір’ячко.

Тільки рум’янцю на щічках нема, а так дуже гарна Снігуронька.

 •   Спишіть друге речення. Підкресліть слова з апострофом.
 1.   Робота в параж
 •   З поданих слів утворіть речення і запишіть його. здоров’я, багатство, міцне, людини, Найбільше.
 •   Поставте наголос.
 1.   Гра «Додай словечко»
 •   Складіть словосполучення, додаючи слова з апострофом.

Гратися з ;

на поверсі;

співають ;

перед будинком.

Слова для довідок: м’ячем, п’ятому, кам’яним, солов’ї.

 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Після яких букв і перед якими ставиться апостроф?
 •   Як треба переносити слова з апострофом?
 1.   домашнє завдання

С. 59, вправа З.

 •   Спишіть текст. Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова. Поясніть правопис апострофа в підкресленому слові.


Клас

Урок 43. лексичне значення слова. розвиток уявлення про те, що слово служить для називання предмета, якості, дії

мета: розширити уявлення учнів про те, що слово служить для називання предмета, якості, дії; вчити користуватися тлумачним словником, складати і записувати речення; розвивати зв'язне мовлення учнів; поповнювати словниковий запас; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Перевірка домашнього завдання
 4.   хвилинка каліграфії
 •   Відгадайте, що це.

Неправильність у написанні, у підрахунках, неправильний учинок, дія.

 •   Поділіть слово помилка на склади. Напишіть каліграфічно.

По мил ка помилка

У мого сусіда Гриця Є помилка-мандрівниця.

Г. Бойко

 1.   Робота над загадкою

Але в воді мене немає.

Скажіть, хіба таке буває? (Апостроф)

• Я є у п’явці, у в’юні,

Я є у риб’ячій сім’ї,

 •   Пригадайте правило написання апострофа.
 1.   мотивація навчальної діяльності. повідомлення теми і мети уроку

Дзвенить струмочком рідна мова, Тут треба так багато знати,

Усі слова знайомі в ній. З дитинства правила учить.

Але писати кожне слово На все життя запам’ятати

У мові правильно зумій. І мову понад все любить.

 •   Ми продовжуємо розкривати таємниці рідної мови. Сьогодні розпочинаємо вивчення нового розділу. Прочитайте, як він називається.

Вправа «Мікрофон»

 •   Як ви вважаєте, що ми будемо вивчати в цьому розділі? (Діти висловлюють свої припущення.)
 1.   вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 60-61)

Вправа 1

 •   Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається? Що робить слово?

Яке воно?

 •   Спишіть текст. Вимовте звуки у виділеному слові.

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. На яке запитання немає відповіді?
 •   Про що йдеться у підкресленому реченні? Спишіть другий абзац.
 •   Прочитайте слово в нижній частині піскового годинника. Складіть речення з цим словом. Запишіть.

Заучування правила.

 1.   фізкультхвилинка
 2.   словникова робота

Будь уважним!

 •   Закресліть літери ч, з, є, у. Запишіть утворене слово.

Чзпєурчєеудчзмзчеуєт (Предмет)

 •   Поділіть слово предмет на склади. Назвіть наголошений склад.
 1.   Продовження роботи за підручником

Вправа 3

 •   Прочитайте вірш.

Ознайомлення з тлумачним словником

У перекладі з латини слово словник означає «колекція слів». Словники бувають мовні та енциклопедичні. Відомий французький письменник Франц писав: «Словники — всесвіт в алфавітному порядку. Якщо замислитися, словник — це книга всіх книг, з якої здобувають нові знання».

Словники виникли дуже давно. В Україні словники «незрозумілих слів» з’явилися ще за часів Київської Русі, у XIII ст. Спочатку слова розміщувалися без особливої послідовності, але з XII ст., згідно із алфавітом, їх почали називати «азбуковниками».

Значення слів пояснює тлумачний словник.

 •   Попрацюємо з тлумачним словником. Подивимося, що означає слово словник.

Будьте уважні, я шукаю слова на букву с, друга буква л, о, в, н...

Робота в групах

 •   У тлумачних словниках знайдіть, що означають слова саджанець і серпанок.

Зверніть увагу: перше слово має одне значення, а друге — два значення. Отже, у нашій мові є слова, що мають одне або кілька значень.

ДИВНІ СЛОВА

Є такі слова на світі, Косу дівчина плете,

Схожі, як близнята-діти. На косі трава росте,

Слово чуєш, а не знаєш, Пляж найкращий на косі,

Що це слово означає. Поки ще трава в росі.

Якщо ж схочеш зміст узнати, Із косою йде на косу,

Треба речення складати: Хлопець той, що сіно косить.

А. Свашенко

 •   Знайдіть у вірші слова, які мають кілька значень. Складіть і запишіть речення з цими словами.
 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Про що ми сьогодні говорили?
 •   Які нові знання отримали?
 1.   домашнє завдання

С. 61.

 •   Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.
 •   Розгляньте малюнок. Що лежить на скатертині? Запишіть одним словом.

Урок 44. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ СЛІВ Дата

Клас

Мета: розширювати знання учнів про слово; вчити групувати предмети за певними ознаками; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Перевірка домашнього завдання
 4.   Каліграфічна хвилинка
 •   З останніх букв поданих слів утворіть нове слово. Запишіть його. Дід, синиця, кит, море, канал. (Дятел)
 •   Поділіть слово на склади.
 •   Роз’єднайте слова, напишіть каліграфічно.

Дятеллікуєдерева.

 1.   Робота над загадкою
 •   Поясніть значення слова-відгадки. Складіть з ним речення.
 •   Мене знайдеш у плащах,

Пальтах, сукнях, піджаках,

Чоловічих сорочках.

Де ж іще? А ще — в річках. (Рукав)

 1.   повідомлення теми та мети уроку
 •   Сьогодні ми продовжимо спостереження за роллю слів у мовленні.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.   Робота за підручником (с. 62-63)

Вправа 1

 •   Розгляньте малюнки.
 •   Запишіть назви предметів у дві групи.
 •   Яке слово — назва грибів має інше значення?
 •   Відгадайте загадку.
 •   Вам про дивне диво Розкажу правдиво.

Що малі звірята Не могли впізнати?

Пробігала лиска.

 •   Величенька миска!

Пролітала сойка.

 •   Гарна парасолька!

А їжак міркує:

 •   Як ніхто не чує?

Парасолька свіжа,

Наче справжня їжа!

Жовті братики й сестрички Називаються... (лисички).

 •   Складіть і запишіть з цим словом речення.
 1.   фізкультхвилинка
 2.  Продовження роботи за підручником

Вправа 2

 •   Прочитайте текст. Про кого він? Які пташки згадуються в тексті? Як називають пташок, які відлітають у теплі краї?

Гра «Зимуючіперелітні»

 •   Відгадайте загадки. Якщо птах перелітній — помахайте руками, якщо зимуючий — сидіть спокійно.
 •   Маленький, сіренький По гаях літає,

Уночі співає.

Як сонце заходить,

Він чарівний спів заводить. (Соловей)

 •   Вона животик жовтий має,

Ще й чорну краватку одягає.

Пташина жвава і маленька,

Співає дзвінко, веселенько,—

Той спів узимку кожен чує.

Шматочок сальця їй смакує.

Що ж це за пташка невеличка,

Чи здогадались ви?.. (Синичка).

 •   Ноги довгі, мов жердини,

Чванькувата ця пташина,

Нові чоботи убрала,

По болоту почвалала. (Чапля)

 •   Дивний ключ у небі лине,

Не залізний, а пташиний.

Цим ключем в осінній млі Відлітають... (журавлі).

 •   Чорно-біла, метушлива,

Голосно скрекоче,

Мабуть, злодійка-пташина Знов щось вкрасти хоче,

Чи люстерко, чи намисто —

На це в неї вдосталь хисту,

Ох і пройда ж ти нівроку,

Хитра злодійка... (сорока).

 •   Як допоможемо зимуючим пташкам пережити люті холоди, завірюхи?
 •   Випишіть із тексту вправи 2 підкреслені слова. Доберіть до них слова, протилежні за значенням. (Відлітатиприлітати; чужірідні; далекіблизькі; тепліхолодні.)
 •   Спишіть останнє речення тексту. Яким одним словом можна назвати виділені слова?

Вправа 3

 •   Розгляньте малюнки.
 •   Виберіть і виконайте завдання.
 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?
 •   Які завдання було виконувати цікаво?
 1.   домашнє завдання

С. 63.

 •   Спишіть другий абзац вправи 2. Підкресліть слова, які відповідають на питання хто?.

Урок 45. слова, які віДПОвіДАЮТЬ на питання хто? що? Дата

Клас

Мета: навчати учнів розрізняти поняття «предмет» і «слово» як його назву; формувати вміння ставити питання до слів, що означають назви конкретних предметів та істот; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас; виховувати шанобливе ставлення до хліба.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань учнів
 3.   Перевірка домашнього завдання
 4.   Каліграфічна хвилинка
 •   Відгадайте загадку.

• Є твердий, а є м’який,

Є важкий, а є легкий.

Ми на ньому сидимо,

І вчимося, і їмо. (Диван)

 •   Поділіть слово-відгадку на склади. Назвіть наголошений склад. Запишіть каліграфічно.

Ди ван диван

 •   Складіть і запишіть речення зі словом диван.
 1.   Робота над віршем

Книжка, дошка, кабінет,

Печиво, повидло, мед,

Чоботи, штани, кашкет,

Мотоцикл, велосипед —

Знайте, діти, наперед:

Кожен з них — це є предмет,

Тож, хто це і що це — вже не секрет,

Ім’я своє і назву має кожен предмет!

 •   На які питання відповідають слова — назви предметів?
 •   Пограємо в гру «Слово називай — питання швидко став».

Я показуватиму малюнок, а ви називайте його і ставте питання.

Учитель показує картинки: моряк, береза, корабель, білка, автомобіль, учитель, ведмідь, зайчик, пірамідка.

 1.   повідомлення теми та мети уроку
 •   Сьогодні ми поговоримо про відмінність між поняттями «предмет» і «слово», будемо вчитися правильно ставити питання до слів.
 1.  вивчення нового матеріалу
 2.  Робота за підручником (с. 64-65)

Вправа 1

 •   Розгляньте малюнки.
 •   Запишіть за зразком.
 •   Як утворилися слова, які відповідають на питання хто?.

Висновок

До назв людей і тварин ставимо питання хто?.

До назв усіх інших предметів ставимо питання що?.

Фізкультхвилинка

 1.  Робота над загадкою

• Народився із землі,

Зарум’янився на вогні,

І з’явився на столі До борщу тобі й мені. (Хліб)

 1.   Слухання легенди про хліб
 •   Люди почали займатися землеробством ще від того часу, як Адама і Єву Бог вигнав із раю. Вигнані із раю, вони 7 днів голосили навпроти Райських воріт, припавши до землі. Бог послав Ангела сказати Адамові і Єві, щоб вони взяли землі, змоченої їх сльозами, і посіяли її. Там, де посіяв Адам, виросла пшениця, де сіяла Єва — коноплі. Отак люди отримали хліб і одяг.

Із давніх-давен знали, що давньоруське слово жито походить від слова жити, є хліб — є й життя.

 1.   Продовження роботи за підручником

Вправа 2

 •   Прочитайте текст.
 •   Як називають людей, які вирощують хліб?
 •   Люди яких професій залучені до створення запашного буханця?
 •   Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви. До підкресленого слова поставте питання. Як воно утворилося?
 1.   Слухання оповідання «Про хліб»

Спробуй уявити собі, що на світі не існує хліба. Ні хліба, ні булочок, ні матусиних запашних млинців чи пиріжечків... Правда, дивно було б? Тож, недарма кажуть: «Хліб — усьому голова!».

Уперше хліб з’явився на землі понад п’ятнадцять тисяч років тому. У пошуках їжі давні люди почали вживати колосся дикої пшениці, жита, ячменю. Згодом навчилися розтирати його між камінням і варити на вогнищі.

Перший хліб мав вигляд рідкої каші. Можна припустити, що якось частина каші вилилась на вогонь і перетворилася на рум’яний корж. Своїм приємним смаком він здивував людину, і хліб почали пекти.

Поява хлібних дріжджів пов’язана з такою легендою. Якось у Давньому Єгипті раб, який приготував тісто для хліба, десь забарився. Тісто підкисало. Переляканий раб кинувся випікати з нього хлібини. Удалися вони смачними і пишними. Відтак, давні єгиптяни винайшли дріжджі й почали їх додавати до тіста. Тепер без хліба вже не сідали до столу.

А от дивина! В Індії, Африці та на деяких островах Тихого океану ростуть справжні хлібні дерева. Їх плоди досягають іноді метра завдовжки і важать понад десять кілограмів. Запечені, вони мають смак пшеничного хліба.

 1.   Робота над прислів'ями

Вправа 3. Робота в групах

 •   З’єднайте частини прислів’їв. Запишіть їх. Поясніть, як ви їх розумієте.
 1.   підбиття підсумків. рефлексія
 •   Що нового дізналися на уроці?
 •   Що найбільше сподобалося?
 •   Який висновок для себе зробили?
 1.   домашнє завдання

С. 65.

 •   Спишіть другий абзац тексту вправи 2. Підкресліть слова, які відповідають на питання хто?. Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.

Урок 46. СЛОВА, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ (іменники)

Дата

Клас

Мета: навчати учнів розпізнавати іменники за питаннями хто? що?, поглиблювати знання учнів про слова — назви предметів; розвивати вміння ставити запитання до слів, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати працелюбність.

Хід уроку

 1.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 3.   Перевірка домашнього завдання
 4.   Хвилинка каліграфії

Лл ли ло лу ля ця лисиця

• В темнім лісі проживає,

Довгий хвіст пухнастий має,

Їй на місці не сидиться,

А зовуть її... (лисиця).

 •   На яке питання відповідає слово лисиця?
 •   Поділіть це слово на склади, назвіть у ньому звуки.
 1.   Словникова робота

Килим

 •   Зробіть звукову схему слова, поділіть його на склади, назвіть приголосні звуки в цьому слові.
 1.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 •   Послухайте, куди я вас запрошую.

Господарі й гості, глядіть, не минайте!

На ярмарок прошу гуртом, поодинці,

Чекають на всіх там чудові гостинці!

На ярмарку нашім веселім, багатім Є чим дивуватись і є що придбати.

Тут щедрі дарунки і саду, й городу,

Тут пісня і жарти — усім в нагороду.

Тут речі умільців ні з чим незрівнянні,

Барвисті стрічки, рушники вишивані.

Полив’яний посуд — тарелі, горнятка,

Сопілки — хлоп’яткам, намисто — дівчаткам.

Мерщій-бо на ярмарок всі поспішайте,

Купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте!

 •   Що таке ярмарок? Чи доводилося вам бувати на ярмарку? Розкажіть. Ярмарок (нім. Jahrmarkt річний ринок) — періодичні торги та місця,

де відбувалася гуртова й роздрібна торгівля різними товарами; продавці й покупці з’їжджалися на ярмарок з різних сторін, у тому числі й з-за кордону.

 1.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2.  Робота за підручником (с. 65-66)

Вправа 1. Робота в групах

 •   Прочитайте текст в особах.


Словникова робота

Глечик — висока, кругла, переважно глиняна посудина, розширена в нижній частині; дзбан.

Полив’яна — покрита поливою.

Полива — особливий склоподібний сплав, яким покривають керамічні вироби.

 •   Що продавали на ярмарку?
 •   Продовжіть речення.
 •   На які питання відповідають ці слова?
 •   Слова — назви неживих предметів відповідають на питання що?.
 1.   Фізкультхвилинка
 2.   Продовження роботи за підручником

Вправа 2

 •   Прочитайте текст.
 •   Хто повертався з ярмарку? Продовжіть речення.
 •   Слова — назви істот відповідають на питання хто?.

Вправа 3

 •   Дайте відповіді на запитання. Запишіть.

Заучування правила (с. 66).

 •   Послухайте вірш.

Який співець, поет, письменник Уперше слово вигадав — іменник?

Іменник. Він узяв собі на плечі Велике діло — називати речі, —

Ім’я, найменування, і наймення:

Робота, біль і радість, і натхнення.

 •   Яку роботу виконує іменник?
 •   На які питання він відповідає?

Гра «Хто? що?»

Дівчатка виписують слова, які відповідають на питання хто?, хлопчики що?

Школа, радість, тигр, книжка, зима, принцеса, спека, хлопчик, корова, кошеня, водій, вода, мрія, білка.

 1.   Робота в групах

Гра «Добери слово»

 1.  ша група. Іграшки: лялька, ...
 2.  га група. Звірі: вовк, ...
 3.  тягрупа. Дерева: тополя, ...
 4.   підсумок уроку
 •   Що таке іменник?
 •   На які питання відповідають слова, що називають предмети?
 •   Які питання ставимо до назв істот?
 •   На які питання відповідають слова — назви неживих предметів?
 1.   домашнє завдання

С. 66.

 •   Розгляньте малюнки на с. 67. Хто кого чекає? Запишіть за зразком.


Клас

Урок 47. РОЗПІЗНАВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ПИТАННЯМИ хто? що?. СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ

Мета: закріплювати знання учнів про іменник як частину мови, вчити ставити питання, вчити розподіляти слова на групи за значенням, розрізняти іменники, які відповідають на питання хто? і що?; розвивати мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення до хліба.

Хід уроку

 1.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 3.   Перевірка домашнього завдання
 •   Прочитайте записані вдома речення.

Їжака чекають (хто?) їжаченята.

Лисицю чекають (хто?) лисенята.

Ведмедицю чекають (хто?) ведмежата.

 1.   Каліграфічна хвилинка
 •   Сьогодні ми повторимо написання маленької букви в.

Рука вгору плавно йде,

Униз рівненько опускається,

Красиво хвостик закругляється І знову вгору трішки піднімається.

Л. Павленко

 •   Відгадайте загадку.

• Буркотливий, вайлуватий,

Ходить лісом дід кошлатий:

Одягнувся в кожушину,

Мед шукає і ожину.

Літом любить полювати,

А зимою — в лігві спати.

Як зачує він весну —

Прокидається від сну. (Ведмідь)

 •   На яке питання відповідає слово-відгадка? Запишіть каліграфічно.

Вед мідь ведмідь

 •   Зробіть звукову схему слова ведмідь.
 1.   ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2.  Робота за підручником (с. 67-68)

Вправа 1

 •   Прочитайте скоромовку. Який звук найчастіше чується в скоромовці?
 •   Поставте питання до виділених слів.
 •   Розгляньте малюнок. Випишіть іменники за зразком.

Гра «Хто у кого?»

У качки (хто?)

У курки (хто?)

У вівці (хто?)

У кози (хто?)

У корови (хто?)

У свині (хто?)

Слова для довідки: курча, теля, ягня, порося, козеня, каченя.

 1.  Фізкультхвилинка
 2.  Продовження роботи за підручником

Вправа 2

 •   Прочитайте текст, змінюючи малюнки словами.
 •   Вимовте звуки та назвіть букви в підкресленому слові. Зробіть звукову схему цього слова. Виділене слово поділіть для переносу.
 •   Спишіть останній абзац. Поясніть уживання знака оклику.
 •   Які з намальованих предметів відповідають на питання хто?, а які — на питання що? Випишіть іменники за зразком.

Вправа 3

Гра «Додай словечко»

Вдень я сплю, а прийде ніч,

Отоді вже — інша річ!

Я виходжу полювати —

Стережись, мишва хвостата!

Не злічу вже, скільки штук За життя я з’їв гадюк.

Я колючий, мов будяк,

А зовуть мене... (їжак).

Це цікаво!

Їжак (Егіпасе^ еигорае^) — загальновідомий за зовнішнім виглядом звір, чия спина і боки покриті короткими темними голками. Голки завдовжки до 3 см; у дорослих їжаків їх 5000-6000, у молодих — усього 3000. Голки білі біля основи і на кінці, посередині забарвлені смугами чорного, білого і коричневого кольору. Хутро на мордочці, ногах і черевці їжака жорстке.

 •   Прочитайте вірш (вправа 3).
 •   На яке питання відповідають підкреслені іменники? Випишіть підкреслені іменники за зразком: одинбагато.

Гра «Одинбагато». Творчий диктант

Учитель читає назву одного предмета, а учні мають записати назву багатьох предметів.

Відро — ... вікно — ...

миска — ... колесо — ...

ложка — ... ґудзик — ...

скрипаль — ... моряк — ...

лісник — ... школяр — ...

футболіст — ... яблуко — ...

 1.   підсумок уроку
 •   Чого навчилися на сьогоднішньому уроці?
 •   Що найбільше запам’яталося?
 •   Які завдання викликали труднощі?
 1.   домашнє завдання

С. 69.

 •   Спишіть перший і другий абзаци вправи 2, замінюючи малюнки словами.

Клас

Урок 48. УРОК РОЗвиТКУ Зв'ЯЗнОГО МОвлЕннЯ. розповідь за серією сюжетних малюнків, планом та опорними словами «каштанчик»

Мета: навчати учнів складати розповіді за серією малюнків, планом та опорними словами; розвивати зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань
 3.   Перевірка домашнього завдання
 •   Прочитайте слова, якими замінили малюнки. Поставте до них питання. Зробіть звуковий аналіз слова дятел.
 1.   Каліграфічна хвилинка
 •   Відгадайте загадку.
 •   Що за пташка в небі в’ється,

Заливається, сміється?

Цілий день дзвенять пісні,

Жаль, що тільки навесні.

Так назви ж бо без відмовок,

Що ця пташка... (жайворонок).

 •   Запишіть каліграфічно.

Жай во ро нок жайворонок

 •   Знайдіть і прочитайте словникові слова. Листопадятелевізоріковдрадпутьжайворонок
 1.   мотивація навчальної діяльності. повідомлення теми і мети уроку
 •   Відгадайте загадку.
 •   Що за диво? На гіллі Їжачки ростуть малі.

В них гостренькі колючки Та зелені кожушки. (Каштани)

 •   Які слова допомогли вам відгадати загадку?
 •   Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь про каштанчик за серією сюжетних малюнків, планом та опорними словами.
 1.  РОБОТА нАД ТЕМОЮ УРОКУ
 2.  Бесіда про каштан
 •   Що ви знаєте про каштан? Розкажіть.
 •   Символом якого міста є це дерево?
 •   Місто Київ прекрасне будь-якої пори. Та найбільше гостей з’їжджається сюди, мабуть, усе-таки навесні, коли київські каштани пишно розпускають біло-рожевий квіт, адже Київ називають містом каштанів. Квітучий каштан є символом міста, гордо красуючись на його гербі. А пісенним гімном столиці завжди вважався «Київський вальс», написаний у 1950 р. Андрієм Малишком і Платоном Майбородою.

Звучить пісня «Київський вальс» (сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди, виконує Ю. Гуляєв).

 •   Яка пора року оспівується в пісні?
 •   Погляньте на малюнок і розкажіть про квітку каштана. З чим її порівнюють? (Зі свічкою.)
 •   Коли достигають на каштанах плоди? На кого вони схожі? (На їжачків, на кактуси)
 •   Чим саме?
 •   Що станеться, якщо посадити маленький каштанчик у землю? (Виросте каштан.)
 •   Яку користь приносять дерева?
 1.   Фізкультхвилинка
 2.   Робота за підручником (с. 69-70)
 •   Розгляньте малюнки (вправа 1).
 •   Де виріс каштанчик?
 •   Що сталося з маленьким каштанчиком восени?
 •   Хто прийшов до каштана?
 •   Що побачила дівчинка під деревом?
 •   Як ми назвемо дівчинку?
 •   Що вона зробила з каштанчиком?
 •   Як почувався каштанчик у кишені дівчинки?
 1.   Самостійне складання речень за планом та опорними словами

Учні дають відповіді на запитання, використовуючи слова з довідки.

Варіант розповіді

Маленький каштанчик упав на бруківку. До каштана прийшла дівчинка Оксанка. Вона підняла колючого каштанчика. Поклала його у кишеню. Ка- штанчику стало тепло і затишно. Він задрімав.

Примітка. Не всі учні самостійно впораються з таким завданням. Тому задача вчителя — допомогти їм скласти речення, використовуючи слова з довідки, правильно їх згрупувати і скласти з утворених речень зв’язний текст.

 1.   Робота в групах

Завдання: скласти усну розповідь про те, що зробить Оксанка з маленьким каштанчиком.

 1.  підсумок уроку
 •   Ви чудово працювали на уроці! Каштанчик хоче вам розказати про себе казку. (Див. додаток на с. 32.)
 •   Давайте саджати побільше каштанчиків, щоб з них виростали крислаті каштани і наша земля була уквітчана їх чудовим цвітом!


Урок 49. змінювання іМЕнниКів ЗА ЗРАЗКОМ один — багато. робота над прислів'ям. доповнення речень

Клас

Мета: навчати учнів змінювати іменники за зразком одинбагато, розкривати зміст прислів'я, доповнювати речення; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

 1.   організаційний момент
 2.   актуалізація опорних знань

Урок почнемо без зупинки З каліграфічної хвилинки.

 •   Відгадайте загадку.

• Під землею мчать вагони,

Світло сяє на перонах. (Метро)

Мо емр метро

 •   Прочитайте і запишіть речення, розділяючи в ньому слова. Мидостанції«Дніпро»їдемзтатомнаметро.
 1.   мотивація навчальної діяльності. повідомлення теми і мети уроку
 •   Які слова ми зараз вивчаємо?
 •   Що вони означають?
 •   На які питання відповідають?
 •   Сьогодні ми продовжимо удосконалення своїх знань про іменник.
 1.  РОБОТА нАД ТЕМОю УРОКУ
 2.   Робота за підручником (с. 70-71)

Вправа 1

 •   Прочитайте прислів’я.
 •   Поясніть. Чого воно навчає? Спишіть.

Вправа 2

 •   Доповніть речення словами з довідки.
 •   Запишіть ці слова за зразком.

Вправа 3

 •   Прочитайте текст.
 •   Ким працює дід Данило?
 •   Що він вирощує в розсаднику?
 •   З ким дід Данило вирушає в ліс?
 •   Що любить робити песик Кузька?
 •   Спишіть перший абзац. Підкресліть іменники, які відповідають на питання що?.
 •   Випишіть назви дерев парами за зразком одинбагато.
 1.   фізкультхвилинка
 2.   виконання практичних завдань
 3.  Прочитайте слова. На яке питання вони відповідають? Скільки назв предметів вони означають? А як зробити так, щоб ці слова означали назву багатьох предметів?

Гриб — ... (гриби)