Реалізація найпростіших алгоритмів у ЕОМ

Згенерувати масив випадкових чисел. Виконати сортування масиву вказаним методом. Обчислити задану характеристику масиву. Вивести вхідні дані і результати роботи на екран. Оформити звіт по лабораторній роботі.

2014-08-04

61.72 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

Кафедра комп’ютерних наук

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

з дисципліни Теорія алгоритмів

Тема роботи: Реалізація найпростіших алгоритмів у ЕОМ

                                                                         Виконав:

студент групи СНс-33

Михалевич М.М

Перевірив: викладач

Фалендиш В.В.

Тернопіль – 2010

Лабораторна робота №1

Тема роботи: Реалізація найпростіших алгоритмів у ЕОМ

Мета роботи: Метою роботи є вивчення основних структур організації даних у ЕОМ та придбання навичок їх створення та обробки.

Завдання до лабораторної роботи.

  1.  Згенерувати масив випадкових чисел.
  2.  Виконати сортування масиву вказаним методом.
  3.  Обчислити задану характеристику масиву.
  4.  Вивести вхідні дані і результати роботи на екран.
  5.  Оформити звіт по лабораторній роботі.

7

Масив з 30 цілих чисел в інтервалі (-25..25)

Впорядкувати масив в порядку зростання (метод сортування бульбашка)

Знайти кількість чисел більших п`яти


Блок-схема


Текст програми

unit Unit1;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)

   Memo1: TMemo;

   Button1: TButton;

   Button2: TButton;

   Button3: TButton;

   Memo2: TMemo;

   Panel1: TPanel;

   Button4: TButton;

   Edit1: TEdit;

   procedure Button1Click(Sender: TObject);

   procedure Button2Click(Sender: TObject);

   procedure Button3Click(Sender: TObject);

   procedure Button4Click(Sender: TObject);

   procedure FormActivate(Sender: TObject);

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

 i,k,kil:integer;

 L:array [1..30] of integer;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

form1.Memo1.Visible:=true;

form1.Height:=545;

form1.Width:=375;

form1.Memo1.Lines.text:='ÇÃÅÍÅÐÎÂÀÍÈÉ ÌÀÑÈÂ:';

Randomize;

for i:=1 to 30 do

begin

L[i]:=random(50)-25;

form1.Memo1.Lines.Add(inttostr(i)+':   ' +inttostr(L[i]));

end;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

form1.Close;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

var p:integer;

label nazad;

begin

form1.Memo2.Visible:=true;

form1.Height:=545;

form1.Width:=555;

begin

nazad:

for i:=2 to 30 do

begin

if L[i]<L[i-1] then

begin

p:=L[i-1];

L[i-1]:=L[i];

L[i]:=p;

goto nazad;

end;

end;

end;

form1.Memo2.Lines.Text:='²ÄÑÎÐÒÎÂÀÍÈÉ ÌÀÑÈÂ: ';

for i:=1 to 30 do

begin

form1.Memo2.Lines.Add(inttostr(i)+':   ' +inttostr(L[i]))

 end;

 end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

begin

kil:=0;

for i:=1 to 30 do

begin

if L[i]>5 then kil:=kil+1;

end;

form1.Edit1.Text:=inttostr(kil);

MessageDlg('ʳëüê³ñòü ÷èñåë á³ëüøå 5 = '+ form1.Edit1.Text, mtInformation, [mbOK], 0);

end;

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

begin

form1.Memo1.Visible:=false;

form1.Memo2.Visible:=false;

form1.Height:=120;

form1.Width:=170;

end;

end.

Результати роботи


Початок

енерація

масиву

L[i]<L[i-1]

i:=i+1

i>30

i:=2

НІ

p:=L[i-1];

L[i-1]:=L[i];

L[i]:=p;

Так

НІ

i>30

i:=i+1

Так

L[i]>5

i:=1

НІ

НІ

kil:=kil+1

Так

Так

Виведення

результатів

Кінець 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
3846. Структури алгоритмів 46.99 KB
  Часто в інженерній практиці виникає необхідність порівняння технічних об’єктів. У цих випадках опис технічного об’єкта необхідно звести до таких математичних об’єктів як числа, вектори, матриці або функції. У цьому випадку порівнюютбся вже не самі об`єкти, а іх математичні представлення.
3850. Оцінка складності алгоритмів 93.33 KB
  Вивчення теоретичних та практичних методів оцінки cкладності алгоритмів. Теорія алгоритмів та математичні основи представлення знань Тема: Оцінка складності алгоритмів
3848. Перетворення структури обчислювальних алгоритмів 53.28 KB
  При практичній реадізації обчислювальних алгоритмів на ЕОМ загального призначення та спеціалізованих ЕОМ суттєвими є не тільки функція, яку реалізує алгоритм, але і його структура. Від структури алгоритму залежать швидкість виконання алгоритму, необхідний обєм пам`яті ЕОМ
13940. Реалізація норм права 40.42 KB
  Головна тема цієї курсової роботи пов’язана з тим, що створення правової держави передбачає безпосередню повагу до закону, права, додержання та конституційних юридичних норм. В цьому зв’язку проблеми реалізації права набувають особливого практичного значення. Необхідний аналіз право реалізаційної діяльності в різних аспектах, адже шлях від створення закону до втілення його приписів у поведінку людей є дуже складним
6507. Телефонні модеми, реалізація. Стандарти 7.71 KB
  Класифікація модемів: область використання; функціональне призначення; тип каналу; конструктивне виконання; реалізація протоколів модуляції виправлення помилок і стиснення даних; метод передачі синхронний або асинхронний. Область використання: для комутованих телефонних каналів; для виділених арендованих каналів; для фізичних ліній; для цифрових систем передачі; для сотових систем зв’язку; для пакетних радіомереж; для супутникових каналів зв’язку; для локальних радіомереж; для телевізійних кабельних мереж....
21795. Виробництво та реалізація дитячого харчування 498.73 KB
  Значення розвитку підприємств дитячого харчування в Україні обумовлене підвищенням рівня народжуваності в перспективі незадоволеною потребою в продуктах дитячого харчування при зростаючому попиті на них та посиленням інтервенції іноземних виробників. Перспективність та привабливість розвитку підприємств дитячого харчування в Україні зумовлюються соціальною значимістю та...
4497. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВАТ „ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ” 132.55 KB
  Розглянути теоретико-методологічні аспекти розробки та реалізації антикризового менеджменту на підприємстві; - дати організаційно-економічну характеристику діяльності ВАТ „Електротехнологія” на ринку; - оцінити систему антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”; -. запропонувати комплекс заходів щодо оптимізації антикризового менеджменту на ВАТ „Електротехнологія”.
9699. Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу формування свідомості 29.43 KB
  Педагогічні основи фізичного виховання учнів ПТЗ шляхом використання методу формування свідомості. Особливості фізичного виховання учнів ПТНЗ. Переконання як ефективний метод формування свідомості у процесі фізичного виховання учнів ПТНЗ.
3306. Реалізація програмної частини 3D екскурсії по ОККТ ОДЕКУ з використаням Uniti Engene 810.54 KB
  Цей дипломний проект розробляю не я один.Ми розробляємо його з товаришем. Він займається графічною частиною проекту. Розробити та реалізувати код програми для графічного проекту не дуже складно, але це потребує від мене вивчення того, що таке сценірії і вивчити написання скриптів на незнайомих мені мовах С# і JavaScript.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.