Моделі даних. Ієрархічна модель даних

Ієрархічна модель даних Мета: засвоєння поняття модель даних її призначення види моделей даних властивості ієрархічної моделі даних. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.

2015-01-30

17.26 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Лекція № 4 (2 години)

Тема «Моделі даних. Ієрархічна модель даних»

Мета: засвоєння поняття «модель даних», її призначення, види моделей даних, властивості ієрархічної моделі даних.

Література

«Бази даних. Проектування, реалізація та супровід.» Теорія та практика -Т. Конолі, К. Бегг, А. Строчан  Москва, СПб., Київ. 2000 р.

«Бази даних: основи, проектування, використання» -Малихіна М. П. СПб. 2004р.

«Організація баз даних та знань» - Пасічник В. В., Резніченко В. А., Київ, 2006 р.

«Системы баз данных. Полный курс» - Г. Гарсия Молина, Москва: Вильямс, 2003р.

«Базы данных» - Карпова Т. С., Санкт-Петербург: Питер, 2001

«Базы данных: разработка и управление» - Хансен Г., Хансен Д., Москва: Бином, 2001

Хід заняття (або структура заняття)

І. Організаційний момент (або організаційна частина)

а) готовність групи до заняття;

б) психоемоційний настрій;

в) перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів (або мотивація навчальної діяльності)

а) повідомлення теми та мети заняття;

б) повідомлення девізу, під яким будете працювати (якщо він є);

в) відповіді на запитання (якщо лекція потребує повторення раніше вивченного).

ІІІ. Виклад нового матеріалу

План

  1.  Поняття «Модель даних» та її призначення.
  2.  Види моделей даних.
  3.  Призначення ієрархічної моделі даних. Головні інформаційні одиниці ієрархічної моделі даних.
  4.  Головні властивості ієрархічної моделі даних.
  5.  Недоліки ієрархічної моделі даних.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

V. Підведення підсумків заняття

VІ. Домашнє завдання: вивчити матеріал лекції, знати відповіді на такі питання лекції:

Що розуміється під поняттям «модель даних»?

Які існують моделі даних?

Що таке «ієрархія»?

Що є головними інформаційними одиницями ієрархічної моделі даних?

Якими властивостями володіє ієрархічна модель даних?

Якими властивостями володіє ієрархічна модель даних?

Дані, які зберігаються в базі даних, повинні бути організовані за визначеними правилами. Організація даних та способи доступу до них, які забезпечуються конкретною СКБД, називається моделю даних.

Існуючі бази даних побудовані на основі ієрархічної, мережевої, реляційної та об’єктно-орієнтованої моделей даних або їх підмножин.

Ієрархічна модель даних

Ієрархія - розташування елементів від найвищого елементу до найнижчого.

Ієрархічна модель даних (ІМД) представляє собою древовидну (ієрархічну) структуру. В вершинах дерева знаходяться сукупності властивостей даних, які описують деякий об’єкт. В термінології ІМД ці сукупності називаються сегментами. Сегмент, у якого немає вище за нього рівня ієрархії, називається кореневим (головним), а інші знаходяться на найнижчих рівнях - підпорядковані. Сегменти на найвищих рівнях мають назву - логічно початкові, батьківські або предки. Сегменти на найнижчих рівнях мають назву – логічно підпорядковані, дочірні або потомки.

Головними інформаційними одиницями моделі є:

  1.  поле - мінімальна нерозподілена одиниця даних (прізвище, посада);
  2.  сегмент (запис) - сукупність полів, яка характеризує обєкт.

Для відмінності окремих сегментів кожен тип сегменту має ключ.

Ключ - сукупність елементів, які значним чином визначають сегмент (номер співробітника, номер студентського квитка, номер залікової книжки, ідентифікаційний код, номер паспорту).

Розглянемо на прикладі структуру ієрархічної БД торгівельного підприємства, яке має філіали в декількох містах, в кожному з яких є декілька магазинів, які мають склади для зберігання товарів (рис. 1).

Рис. 1 Ієрархічна база даних

Будь-який блок, зображений на схемі, представляє собою сегмент, який складається з декількох полів, кожне з яких характеризує собою деяку властивість.

Наприклад, для сегмента «Филиал» такими властивостями можуть бути назва міста, де знаходиться філіал торгівельного підприємства, його поштовий індекс та юридична адреса, факс та т. д.  Властивостями сегмента «Склад» можуть бути номер склада, його площина та т. д.  Кореневим є сегмент «Филиал».

Сукупність конкретних значень полів сегмента називається екземпляром сегмента або записом: м. Київ, вул. Перемоги, 3; 18-67-53. З цього можна сказати, що один блок на схемі відображає множину фактичних записів (екземплярів сегмента).

Пошук необхідного запису в ієрархічній БД завжди починається від кореневого запису. Наприклад, необхідно обрати запис з характеристиками конкретної партії товарів (кількість, колір, розмір, вартість та т. д.). Треба послідовно вказати філіал, магазин, склад, де ці товари знаходяться. Для спрощення пошуку записи кожного сегмента підпорядковуються за даними деякого поля.

Головні властивості ієрархічної моделі даних

1. Кожний з підлеглих сегментів пов'язаний лише з одним сегментом рівня ієрархії, який знаходиться вище нього. Зв'язки  між сегментами одного уровня не допускаються.

2. Між сегментами двох рівнів можуть підтримуватися лише зв’язки «один до багатьох» (один філіал - багато магазинів, один склад - багато товарів) або «один до одного» (один філіал - один директор).

Недоліки ієрархічної моделі даних:

1. Асиметричність запитів. В цьому можна впевнитися, порівнюючи два запити. За допомогою першого з них обирається запис з інформацією про партії товарів, для якої відомі назви філіала, магазина та склада. В рамках другого запиту за відомостями про партії товарів треба визначити назву філіала, в якому вона знаходиться.

2. Складність змін. Наприклад, при закритті деякого складу товари перерозподіляються поміж іншими складами. Ця операція потребує кардинальної зміни структури БД.

3. Жосткість структури, яка не дозволяє врахувати в БД окремі реальні ситуації. Наприклад, товари, які зберігаються на одному складі, призначені декільком магазинам.

4. Складність експлуатації. Робота з ієрархічними БД потребує значної кваліфікації користувачів в області програмування. В частності, в СКБД IMS фірми IBM для опису загальної схеми БД та блоку зв’язка кожного користувача з БД використовувалась мова програмування Assembler. Для відбору даних з БД - спеціалізована мова DL/1, для обробки отриманої інформаціїмови PL/1 або Кобол.

Перелічені причини призвели до того, що ієрархічна модель даних в теперішній час практично не використовується.

     

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8763. Реляційна модель даних. Структура реляційних даних 19.59 KB
  Структура реляційних даних Мета: знати призначення реляційної моделі даних та головні її поняття. Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М.
8761. Зв’язки в реляційній моделі даних 11.93 KB
  Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.
8758. Етапи проектування бази даних. Побудова концептуальної моделі предметної області 21.92 KB
  Головними поняттями моделі Сутність зв’язок вважаються сутності атрибути та зв’язки. При цьому розрізняють тип сутності та екземпляр сутності. Під типом сутності розуміють набір однорідних об’єктів який відображається як єдине ціле. Під екземпляром сутності розуміється конкретний об’єкт.
10633. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних 101.89 KB
  Електронні таблиці програми для обробки даних у вигляді таблиці. Для запуску програми слід виконати команду Пуск Програми Microsoft Office Microsoft Office Excel або іншим стандартним способом запуску наприклад з ярлику на Робочому столі.для 2003 версії Стовпці позначаються латинськими літерами в алфавітному порядку B C D. Для редактирования данных в ячейке необходимо сделать её текущей установить на неё табличный курсор и нажать клавишу F2 либо два раза левой клавишей мышки в ячейке появится текстовый курсор вносим...
8764. Мережева модель даних 12.79 KB
  Література Бази даних. Бази даних: основи проектування використання Малихіна М. Організація баз даних та знань Пасічник В.
6504. Сучасні мережі передачі даних (ПД). Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС), застосування при побудові СДЕЗ 32.63 KB
  Сучасні мережі передачі даних ПД. Враховується що надання різних інформаційних послуг є вже функцією інтегральної мережі зв’язку й ЕОМ – інформаційної мережі. Пункти мережі поділяються на кінцеві в тому числі абонентські з апаратурою введення і виведення інформації вузли зв’язку що забезпечують розподіл інформації і різні обчислювальні комплекси центри що здійснюють обробку і збереження інформації. Канали зв’язку об’єднані в лінії ребра мережі між окремими пунктами мережі служать для передачі переносу інформації в просторі.
8279. Представлення даних 38.9 KB
  Мета: Засвоїти поняття про логічні елементи і або не. логічні елементи і або не 1.ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І АБО НЕ Логічні елементи елементи і або не іне абоне іабоне. Операція і виконується елементом і або конюнктором.
13961. Обробка експериментальних даних 463.08 KB
  Донецьк 2014 рік МІНІСТЕРТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра обчислювальної математики і програмування ЗАВДАННЯ Для заданих факторів X і Y виконати наступні дії: на листі 1 документа Excel ввести початкові дані та розрахувати статистичні показники: Mx Dx Gx Vx R; на листі 2 розрахувати коефіцієнти функціональних залежностей . Розрахунок коефіцієнтів зробити двома способами: методом зворотної матриці та методом Крамера; на листі 3 побудувати графік експериментальних даних та додати...
4692. ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ДАНИХ 111.61 KB
  Одне з комірок таблиці завжди є активним, активна комірка виділяється рамкою. Щоб зробити комірку активною, потрібно клавішами керування курсором підвести рамку до цієї комірки або натиснути на ньому мишею.
4452. Зведення і групування статистичних даних 85.62 KB
  Статистичні групування за однією, двома і більше групувальними ознаками, побудова дискретних та інтервальних рядів розподілу. Графічне зображення результатів групування. Побудова аналітичних групувань. Побудова вторинних групувань
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.