Податок на доходи фізичних осіб

Платниками податку є: резидент – фізична особа яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні так і іноземні доходи; нерезидент – фізична особа яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Не є платником податку нерезидент який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет встановлені на умовах взаємності міжнародним договором згода на обовязковість якого надана Верховною Радою України щодо доходів які він отримує безпосередньо від провадження...

2015-01-30

36.6 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Зміст лекції

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб

1. Платники податку

1. Платниками податку є:

резидент – фізична особа, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

нерезидент – фізична особа, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

2. Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

3. У разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів та/або активів такого платника податку, наявних на час відкриття спадщини з урахуванням обмежень, установлених законом.

4. Якщо фізична особа – платник податку вперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів.

Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи безвісно відсутнім або втрачає статус резидента (за відсутності податкових зобов’язань як нерезидента згідно з цим Кодексом), останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення чи втрата ним статусу резидента.

2. Об'єкт оподаткування

1. Об’єктом оподаткування резидента є:

1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

2) доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх виплати;

3) іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

2. Об’єктом оподаткування нерезидента є:

1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

2) доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх виплати.

3. Під час нарахування доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), вони перераховуються у гривнях за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент отримання таких доходів.

4. Під час надання доходів у будь-яких негрошових формах об’єктом оподаткування є вартість такого наданого доходу, розрахована за звичайними цінами (правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом), помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

У такому ж порядку визначається об'єкт оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.

5. Під час нарахування доходів у вигляді заробітної плати об’єкт оподаткування (оподатковуваний дохід) визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника.

Для цілей цього розділу під терміном "заробітна плата" розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

3. Загальний оподатковуваний дохід

1. Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (далі – оподатковуваний дохід).

1.1. Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними цим Кодексом.

1.2. Загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

1.3. Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів та іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року.

2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

2.1) доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

2.2) суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

2.3) доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі – роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

2.4) частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 12 - 13 цього розділу;

2.5) дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 10.1 статті 10 цього розділу;

2.6) оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований органом державної податкової служби згідно із цим Кодексом;

2.7) сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом І цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення податкового боргу.

Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації

Суб’єкти господарювання, у тому числі банки та небанківські фінансові установи, повинні повідомляти органам державної податкової служби про суми списання з фізичної особи заборгованості, строк позовної давності якої минув, у порядку та в строки, встановлені законом для податкового розрахунку. У разі невиконання зазначеної вимоги суб’єкти господарювання набувають статусу податкового агента;

2.8) дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів, виграшів, призів;

2.9) інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 5.1.2 і 5.1.18 статті 5 цього розділу;

2.10) дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з цим розділом;

2.11) сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 10.9 статті 10 цього розділу;

2.12) кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які підтверджені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання;

2.13) доходи, які становлять позитивну різницю між сумою внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, отриманих такою особою від інших осіб у разі відступлення права вимоги таким іншим особам, у тому числі якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу, або виплачених цій особі з такого фонду, в разі її відмови від участі у цьому фонді, за винятком випадків, коли отримані з фонду фінансування будівництва кошти фізична особа одночасно передала в управління тому ж управителю в той же або інший фонд фінансування будівництва;

2.14) дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім:

а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю;

б) процентів, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання у розмірі, встановленому цивільним законодавством, якщо інший розмір не встановлено цивільно-правовим договором;

в) пені, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або інших сум бюджетного відшкодування;

г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами і діями, визнаними неконституційними, або незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, які відшкодовуються державою у порядку, встановленому законом.

Дія цього пункту не поширюється на оподаткування сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за договорами страхування;

2.15) сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, у випадках та розмірах, визначених підпунктом 10.8.2 пункту 10.8 статті 10 цього розділу;

2.16) сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:

а) особою-резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;

б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;

в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, але не вище, ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4. статті 9 цього розділу, в розрахунку за місяць за сукупністю всіх таких внесків;

2.17) частина перевищення суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, які виплачуються платнику податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, понад законодавчо встановлений станом на 1 січня звітного податкового року максимальний розмір заробітної плати, з якого сплачуються страхові внески;

2.18) дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (за винятками, передбаченими у статті 5 цього розділу), а саме у вигляді:

а) вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, за винятком, коли таке надання зумовлене виконанням платником податку трудової функції чи передбачене нормами трудового (колективного) договору (контракту) або відповідно до закону в установлених ними межах;

б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених у цьому Кодексі для оподаткування прибутку підприємств;

в) вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, що перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув'язненими.

Під терміном "послуги домашнього обслуговуючого персоналу" маються на увазі послуги з побутового обслуговування фізичної особи, членів її сім'ї або від імені чи за їх дорученням будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об'єктів рухомого чи нерухомого майна, що належить таким особам або використовується ними;

г) суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з цим розділом;

ґ) суми безповоротної фінансової допомоги;

д) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності;

е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (послуг).

Якщо додаткові блага надаються у негрошових формах, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 3.4. статті 3 цього розділу;

2.19) дохід заставодавця, визначений та оподатковуваний згідно із пунктом 10.12 статті 10 цього розділу;

2.20) сума витрат фізичної особи, визначена за непрямими методами оподаткування, що перевищує суму задекларованих доходів;

2.21) інші доходи.

4. Доходи, які не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

1.1) сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом, у тому числі (але не виключно):

а) сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов'язків;

б) сума державних премій України або державних стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України або указами Президента України, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій;

в) сума допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також особам, які мають звання "Праведник Миру";

г) сума допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаним репресованими та/або реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям, з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

ґ) сума (частина суми) пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, які виплачуються платнику податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом та яка не перевищує законодавчо встановлений на 1 січня звітного податкового року максимальний розмір заробітної плати, з якого сплачуються страхові внески, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії та довічне грошове утримання не оподатковуються чи оподатковуються в країні їх виплати;

е) сума грошової компенсації за витрату часу, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, яку отримують фізичні особи за ведення записів та подання відомостей відповідно до програм державних вибіркових обстежень, що проводяться органами державної статистики.

є) сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення

Винятки, передбачені цим підпунктом, не поширюються на виплату заробітної плати та виплату, пов'язану з тимчасовою втратою працездатності;

1.2) сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державній лотереї;

1.3) сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом;

1.4) сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням пункту 10.7 статті 10 цього розділу:

а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом;

б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону;

в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам;

г) з Державного бюджету України дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України та Академії мистецтв України як щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента;

ґ) сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

1.5) сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж внески на державне пенсійне страхування, або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

1.6) сума внесків на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом;

1.7) сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду;

1.8) сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку;

1.9) вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у відносинах трудового найму. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я. Порядки видачі спеціального (форменого) одягу та взуття, його переліки та граничні строки використання затверджуються Кабінетом Міністрів України. Якщо платник податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, не повертає йому такі одяг, взуття, засоби індивідуального захисту, граничний строк використання яких не минув, то під час остаточного розрахунку первісна вартість такого майна включається до додаткових благ, наданих платнику податку;

1.10) сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою;

1.11) кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із статтею 10 цього розділу;

1.12) вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів;

1.13) кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін з урахуванням норм Сімейного кодексу України;

1.14) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

1.15) кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані платниками податку як дарунок з урахуванням положень цього розділу;

1.16) кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі;

1.17) сума надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків з бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом, а також бюджетного відшкодування під час застосування права на податкову знижку, що повертається платнику податку;

1.18) дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;

1.19) кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів його роботодавця, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового медичного страхування;

1.20) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів:

працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;

пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок;

інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" І, ІІ, ІІІ ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності;

сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника.

Сума грошової компенсації вартості такого вугілля оподатковується під час її нарахування (виплати) та за її рахунок у загальному порядку.

Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України;

1.21) сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання відпрацювати у такого роботодавця після закінчення вищого та (або) професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.

Якщо працівник за власним бажанням припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку;

1.22) кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку:

а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою;

б) роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу. Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання);

1.23) вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації), у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;

1.24) доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу у джерела його виплати без сплати податку.

Форма довідки, строк дії, порядок її видачі розробляються і затверджуються центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

1.25) сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних, дорогоцінних або кольорових металів.

Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт чорних, дорогоцінних або кольорових металів особа, що його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом.

Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом Міністрів України;

1.26) сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу. Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього розділу;

1.27) сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

а) під час страхування життя або здоров'я платника податку факт заподіяння шкоди страхувальнику має бути належним чином підтверджений. Якщо страхувальник помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця) ;

б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

Звільнення від оподаткування сум страхового відшкодування, не розповсюджується на фізичних осіб - підприємців, які оподатковуються відповідно до статті 17 цього розділу, та отримують такі суми за договорами страхування майна таких осіб чи цивільної відповідальності, пов’язаною з експлуатацією належних ним транспортних засобів, якщо таке майно чи транспортні засоби використовуються при веденні ними господарської діяльності. Зазначені суми страхового відшкодування включаються до оподатковуваного доходу;

1.28) сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, чи пенсійна виплата, отримана платником податку за договором довгострокового страхування життя, у тому числі страхування довічних пенсій, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління, укладеним з учасником фонду банківського управління, визначених підпунктом 10.8.3 пункту 10.8 статті 10 цього розділу.

Порядок застосування підпунктів 5.1.27 та 5.1.28 визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону;

1.29) основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (потягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, наданого у позику, забезпеченого заставою, на визначений строк та під процент;

1.30) сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у такі державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 – 1994 років;

1.31) основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку;

1.32) прибуток від операцій з майном або інвестиційними активами, який не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями цього розділу;

1.33) сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою;

1.34) вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою відповідно до закону.

Якщо платник податку з числа державних службовців та прирівняних до них осіб має право на отримання одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов відповідно до законодавства, сума такої компенсації оподатковується як додаткове благо під час її нарахування (виплати) за її рахунок;

1.35) вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;

1.36) дохід самозайнятої особи, що обрала спрощену систему оподаткування відповідно до цього Кодексу;

1.37) сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом;

1.8 вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів, а також цінних дарунків таким особам, якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі;

5. Податкова знижка

1. Право платника податку на податкову знижку

1.1. Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

1.2. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації.

2. Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки

2.1. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

2.2. Оригінали зазначених у підпункті 2.1 цього пункту документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення органом державної податкової служби податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.

3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки

Платник податку має право включити до податкової знижки, яка вираховується з оподаткованого доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 3.5 статті 3 цього розділу, такі фактично здійснені витрати:

3.1) частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 15 цього розділу;

3.2) суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

3.3) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу, в розрахунку на кожну особу, що навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;

3.4) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів обов’язкового медичного страхування, крім:

а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов’язані з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань;

б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;

в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);

г) операцій із зміни статі;

ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);

д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

3.5) суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю – суму, визначену в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу;

б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю – 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї;

3.6) суму витрат платника податку на:

оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, до народження першої дитини у сім’ї;

оплату вартості державних послуг пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

4. Обмеження права на нарахування податкової знижки

4.1. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку.

4.2. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата з урахуванням положень пункту 3.5 статті 3 цього розділу.

4.3. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

5. Центральний орган державної податкової служби видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті та провадить безоплатні роз'яснення порядку документального підтвердження прав на податковий кредит та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим Законом, податковими органами за першим запитом платника цього податку.

6 . Ставки податку

1. Ставка податку становить 15 відсотків об'єкта оподаткування (крім випадків, визначених у пунктах 7.2 – 7.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з відносинами трудового найму.

2. Ставка податку становить 5 відсотків об'єкта оподаткування, нарахованого податковим агентом як:

процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий);

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;

інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;

дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю відповідно до закону;

дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;

дохід, який виплачується фондом фінансування будівництва;

дохід учасника фонду банківського управління;

в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.

3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті, від об'єкта оподаткування, нарахованого як виграш чи приз (крім у державній лотереї у грошовому вираженні) на користь резидентів або нерезидентів, та від будь-яких інших доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь нерезидентів – фізичних осіб, за винятком доходів, визначених в абзаці другому підпункту 10.10.3 пункту 10.10 статті 10 цього розділу.

4. Ставка податку становить 10 відсотків від об'єкта оподаткування у вигляді заробітної плати, визначеного згідно із пунктом 3.5 статті 3 цього розділу, шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

5. Ставка податку становить 20 відсотків з суми перевищення об’єкта оподаткування:

у вигляді заробітної плати, сум винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку у звітному місяці відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, а також дивідендів та роялті, понад місячний максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до соціальних фондів, встановлений на 1 січня звітного податкового року;

визначеного у пункті 7.2 цієї статті, сукупно за рік у сумі понад місячний максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до соціальних фондів, встановлений на 1 січня звітного податкового року.

5. Ставка податку становить 20 відсотків з суми перевищення об’єкта оподаткування.

6. Ставка податку може становити інший розмір, визначений відповідними нормами цього розділу.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та рухомого майна

1. Дохід платника податку від  продажу  (обміну)  об'єкта рухомого  майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5%. Дохід від  продажу  об'єкта   рухомого   майна   визначається виходячи  з  ціни,  зазначеної в договорі купівлі-продажу,  але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

2. Як виняток з положень пункту 1  цієї  статті,  під час  продажу  одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля,  мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного  податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 відсоток.

    Дохід, отриманий  платником  податку  від  продажу   протягом звітного  податкового  року другого та наступних об'єктів рухомого майна  у  вигляді  легкового  автомобіля,  мотоцикла,  моторолера, підлягає  оподаткуванню  за  ставкою 5%.

    3. У разі якщо стороною договору купівлі-продажу  об'єкта рухомого  майна  є  юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа  вважається  податковим  агентом  платника  податку  та зобов'язана   виконати   всі   визначені   цим   розділом  функції податкового  агента. Об'єкти  спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на: 

    а) об'єкт нерухомості;

    б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

    предмет антикваріату або витвір мистецтва;

    природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал,  прикраса з    використанням    дорогоцінних   металів   та/або   природного дорогоцінного каміння; будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

    інші види рухомого майна;

    в) об'єкт комерційної власності,  а саме:  цінні папери (крім депозитного   (ощадного),  іпотечного  сертифіката),  корпоративне право,  власність на об'єкт бізнесу як такий,  тобто власність  на цілісний майновий комплекс,  інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

   г) сума  страхового  відшкодування  (страхових   виплат)   за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному  депозитному   рахунку,   накопичувальному   пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

    ґ) готівка   або   кошти,   що   зберігаються   на   рахунках спадкодавця,  відкритих  у  банківських і небанківських фінансових установах,  у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю. Об'єкти спадщини оподатковуються:

2.1. за нульовою ставкою:

    а) вартість   власності,   що  успадковується  членами  сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

    б) вартість власності,  зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ" пункту   1  цієї  статті,  що  успадковується  особою,  яка  є інвалідом  I  групи  або  має  статус  дитини-сироти  або  дитини, позбавленої   батьківського  піклування,  та  вартість  власності, зазначеної в підпунктах "а",  "б" пункту 1,  що успадковуються дитиною-інвалідом;     в) грошові  заощадження,  поміщені  до  2  січня  1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного  страхування  СРСР,  що діяли  на  території  України,  а  також  у  державні цінні папери (облігації Державної  цільової  безпроцентної  позики  1990  року, облігації   Державної  внутрішньої  виграшної  позики  1982  року, державні  казначейські  зобов'язання  СРСР,  сертифікати  Ощадного банку  СРСР)  та грошові заощадження громадян України,  поміщені в установи  Ощадного  банку  України2.2. за ставкою 5% вартість   будь-якого  об'єкта    спадщини,  що успадковується спадкоємцями,  які не є членами  сім'ї  спадкодавця першого ступеня споріднення;

2.3. за  ставками 15%  для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини,   що   успадковується    спадкоємцем-нерезидентом    від спадкодавця-резидента.

3. Особами,  відповідальними  за  сплату  (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

7. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

1. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом

1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 7 цього розділу.

1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банківські установи не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, в яких податок, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету менше 5 відсотків суми заявленого у платіжному документі доходу.. В разі прийняття банківською установою платіжних документів на виплату доходу без сплати (перерахування) податку така установа сплачує штраф у розмірі, що дорівнює сумі виплаченого доходу. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який утримується з такого доходу, має бути сплачений (перерахований) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного звітного (податкового) періоду.

1.3. Якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не оподатковуються під час їх нарахування чи виплати, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.

1.4. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такої виплати.

Для цілей цього розділу та статті 21 розділу ІІ цього Кодексу під терміном "граничний термін сплати до бюджету податку" розуміються строки сплати податку визначені цим пунктом.

2. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку особою, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів

2.1. Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року.

2.2. Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність.

3. Розрахунок податкових зобов'язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться податковим агентом (в тому числі роботодавцем).

4. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету

4.1. Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

4.2. Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі – відокремлений підрозділ).

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку.

4.3. Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі, коли відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

4.4. Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні розподільні рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Територіальні управління Державного казначейства України в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними статтею 65 Бюджетного кодексу України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних місцевих бюджетів.

4.5. Фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, – за місцем реєстрації в органах державної податкової служби;

б) в інших випадках – за її податковою адресою.

4.6. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

4.7. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід.

4.8. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного місцевого бюджету несе фізична особа у випадках, визначених цим розділом.

5. Сума податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, отриманих військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовується виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

8. Податкові соціальні пільги

1. Перелік податкових соціальних пільг

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

1.1) у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;

1.2) у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 1.1 цього пункту, – для такого платника податку, який:

а) є одинокою матір'ю (батьком) або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) утримує троє чи більше дітей віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину;

г) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

ґ) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

д) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;

е) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

1.3) у розмірі, що дорівнює 200 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 1.1 цього пункту – для такого платника податку, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

2. Вибір місця отримання (застосування) податкової соціальної пільги

2.1. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

2.2. Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі – заява про застосування пільги) за формою, визначеною центральним органом державної податкової служби.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або не застосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників документами.

PAGE  16 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8934. Податок з доходів фізичних осіб 10.66 KB
  Під загальним річним оподаткованим доходом розуміють суми загально місячних оподаткованих доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних резидентами протягом такого звітного місяця.
17163. Економічна сутність податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та його роль у формування бюджетів різних рівнів 1.39 MB
  Визначити економічну сутність ПДФО; простежити історичні етапи розвитку податку на доходи фізичних осіб; проаналізувати адміністрування податку на доходи фізичних осіб податковими органами всіх рівнів; розглянути зарубіжний досвід справляння податку на доходи фізичних осіб; розглянути основні проблеми справляння ПДФО та перспективи його вдосконалення.
10060. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 210.68 KB
  Загальнотеоретичні дослідження згаданих науковців описують фундаментальні положення кредитування банківськими установами юридичних та фізичних осіб. Однак, використання кредитних ресурсів з урахуванням потреб позичальників-фізичних осіб та системний підхід до аналізу факторів, що впливають на ефективність роботи комерційних банків у сфері споживчого кредитування досі розкриті не повною мірою. Тому дослідження питань організації та аналізу кредитування банками фізичних осіб обумовлює актуальність обраної теми дипломної роботи.
10610. Облік депозитних операцій банків з строковими коштами суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб 23.31 KB
  У разі якщо підприємство не має в банку поточного рахунку то банк відкриває депозитний рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів: копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію засвідченої нотаріально чи органом який видав свідоцтво про державну реєстрацію; копії належним чином зареєстрованого статуту засвідченої нотаріально чи органом який здійснив реєстрацію; копії документа що підтверджує взяття...
9540. ДОХОДИ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ЗАЙНЯТІСТЬ 34.37 KB
  Доходи населення їх види та джерела формування Заробітна плата її форми Бідність та прожитковий мінімум Зайнятість її суть і форми Доходи населення їх види та джерела формування Доходи населення це сукупність коштів і витрат у натуральному виразі для підтримання фізичного морального економічного й інтелектуального стану людини. Розрізняють грошові і натуральні доходи. Доходи населення від власності включають: проценти за вкладами вкладникам кредитних організацій; виплати доходу за...
8936. Фіксований сільськогосподарський податок 9.29 KB
  Платники фіксованого сільськогосподарського податку. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. Податковий період та порядок нарахування та строки сплати податку.
8626. Податок на прибуток підприємств 49.21 KB
  Платники податку Платниками податку з числа резидентів є: суб’єкти господарювання – юридичні особи які ведуть господарську діяльність як на території України так і за її межами; управління залізниці яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг що належать до основної діяльності залізничного транспорту; підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту; неприбуткові установи та організації в разі...
8628. Податок на додану вартість 26.35 KB
  Економічний зміст і призначення податку на додану вартість Податок на додану вартість є однією з форм універсальних акцизів що набула свого розвитку в XX столітті. За своєю економічною сутністю податок на додану вартість є непрямим податком де обєктом оподаткування є не дохід чи прибуток а розмір витрат для кожного конкретного споживача товару роботи чи послуги. Головними стають його фіскальні переваги тобто регулярність надходження до бюджету простота обрахування неможливість зникнення об'єкта оподаткування. Запровадження...
10837. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ – ЄДИНИЙ ПОДАТОК 30.75 KB
  Історія становлення та загальна характеристика спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. Ставки єдиного податку та строки його сплати. Особливості визначення податкового періоду і порядку декларування податку.
649. Театральна поведінка публічних осіб 2.4 MB
  Курсова робота. Мета дослідження зумовлена з’ясуванням значення театральності як важливого чинника поведінки публічної особи, а також потребою підвищити у цьому питанні рівень компетентності журналістів і збільшити базу теоретичних напрацювань про театральність як фактор поведінки.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.