Навчання з питань охорони праці

Управління охороною праці Система управління охороною праці СУОП Обовязки роботодавця. Обов’язки працівника Служба охорони праці на підприємстві Навчання з питань охорони праці Інструктажі з охорони праці Фінансування охорони праці...

2015-01-29

19.95 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Основи охорони праці

Укладач: доц. А.М. Гусєв

Тема 3. Організація охорони праці на підприємстві

Тема 4. Навчання з питань охорони праці

ЛЕКЦІЯ 2

План

 1.  Управління охороною праці  
  1.  Система управління охороною праці (СУОП)
  2.  Обов'язки роботодавця

1.2 Обов’язки працівника

 1.  Служба охорони праці на підприємстві
 2.  Навчання з питань охорони праці
  1.  Інструктажі з охорони праці
 3.  Фінансування охорони праці

     5 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

1 Управління охороною праці та обов'язки роботодавця

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

1.1 Система управління охороною праці (СУОП)

Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно–профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров’я і працездатності людини у ході трудового процесу.

Системи управління охороною праці (СУОП) є складовою загальної системи керування підприємством.

Об’єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозділів та служб підприємства, яка спрямована на створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Суб’єктом управління охороною праці в цілому на підприємстві є його керівник (роботодавець), в структурних підрозділах (відділах, службах, цехах) – їх керівники.

До основних функцій управління охороною праці належать:

 •  прогнозування і планування робіт;
 •  організація та координація робіт;
 •  облік показників стану умов і безпеки праці;
 •  аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;
 •  контроль за функціонуванням СУОП;
 •  стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці.

Основні завдання управління охороною праці:

 •  навчання працівників безпечним методам праці;
 •  забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;
 •  нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;
 •  забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
 •  забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;
 •  організація лікувально-профілактичного обслуговування;
 •  професійний добір працівників з окремих професій.

Планування роботи з охорони праці поділяється на:

- перспективне планування, яке розглядає найбільш важливі, трудомісткі і довгострокові за терміном виконання заходи з охорони праці. Основною формою перспективного планування є розроблення комплексного плану підприємства щодо поліпшення умов праці;

- поточне планування здійснюється у межах календарного року через розроблення відповідних заходів у розділі „Охорона праці” колективного договору;

- оперативне планування здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому; оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків зазначаються у наказі роботодавця.

Оперативне планування в основному спирається на систему трьохступеневого контролю. На першій ступені контролю начальник виробничої дільниці (майстер) разом з представником профспілки щоденно перевіряє стан охорони праці на робочих місцях дільниці. На другій ступені – начальник підрозділу (цеху) спільно з представником профспілки та спеціалістами відповідних служб (механік, електрик, технолог) два рази на місяць перевіряють стан охорони праці.

На третій ступені контролю щомісячно комісія під головуванням керівника (головного інженера) перевіряє стан охорони праці на підприємстві. Результати роботи комісії фіксують в журналі і розглядаються на нараді. За результатами наради видається наказ по підприємству.

1.2 Обов’язки роботодавця

Роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці (СУОП), а саме: 

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; 

розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; 

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; 

впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; 

забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; 

організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

 розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі-акти підприємства), та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

 здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; 

організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; 

вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

1.3 Обов’язки працівника

Для забезпечення безпеки праці працівник зобов’язаний:

 •  дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
  •  знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
  •  проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

2 Служба охорони праці на підприємстві


          Наявність служби охорони праці є обов’язковими на кожному підприємстві,установі.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право:

- видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

- зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

3 Навчання з питань охорони праці

На кожному підприємстві розробляється і затверджується роботодавцем Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Це Положення розробляється на основі «Типового положення  про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00 – 4.12 – 05).

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони пращ. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки в усіх навчальних закладах за програмами, погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

3.1  Інструктажі з охорони праці

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі – інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або інші роботи для підприємства; з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання; з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;

- який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого; 

- який виконуватиме нову для нього роботу;

- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві. Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів: до початку трудового або професійного навчання;

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

- при порушеннях працівниками вимог нормативно - правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж;

- при перерві в робочі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- при ліквідації аварії або стихійного лиха;

- при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюється наряд - допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

4 Фінансування охорони праці

    Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.

Для підприємств,  незалежно від форм власності, або фізичних
осіб,  які  відповідно  до  законодавства  використовують  найману
працю,  витрати на охорону праці становлять не менше 0,5  відсотка
від фонду оплати праці за попередній рік.

Суми витрат з охорони праці,  що належать до  валових  витрат
юридичної  чи  фізичної  особи,  яка  відповідно  до законодавства
використовує  найману  працю,  визначаються  згідно  з   переліком
заходів  та  засобів з охорони праці,  що затверджується Кабінетом
Міністрів України

5 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників

    За порушення законодавства про охорону праці  та  невиконання
приписів  (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з
нагляду  за  охороною  праці  юридичні  та  фізичні   особи,   які
відповідно   до   законодавства   використовують   найману  працю,
притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці
до сплати штрафу в порядку,  встановленому законом.  Сплата штрафу
не  звільняє  юридичну  або  фізичну  особу,  яка  відповідно   до
законодавства  використовує найману працю,  від усунення виявлених
порушень у визначені строки.

    Максимальний розмір  штрафу  не   може   перевищувати   п'яти
відсотків  середньомісячного  фонду заробітної плати за попередній
рік юридичної чи фізичної особи,  яка відповідно до  законодавства
використовує найману працю.

    За порушення   вимог,   передбачених   частинами   третьою  і
четвертою статті 19 цього Закону,  юридична чи фізична особа,  яка
відповідно  до  законодавства використовує найману працю,  сплачує
штраф із розрахунку 25 відсотків  від  різниці  між  розрахунковою
мінімальною  сумою  витрат  на охорону праці у звітному періоді та
фактичною сумою цих витрат за такий період.

    Несплата або неповна сплата юридичними чи фізичними  особами,
які  відповідно  до  законодавства  використовують  найману працю,
штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену  суму  штрафу
(його  частини) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки
Національного банку України,  що діяла в період такої несплати, за
кожен день прострочення.

    Кошти від  застосування  штрафних  санкцій  до  юридичних  чи
фізичних осіб,  які  відповідно  до  законодавства  використовують
найману  працю,  посадових  осіб  і  працівників,  визначених цією
статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
4424. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 7.08 KB
  Працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там де є потреба у професійному доборі повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативноправових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
7303. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні 20.41 KB
  Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні. Охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її реалізацію. Державне управління охороною здоров’я в Україні здійснюється відповідно до Конституції України Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я та інших законодавчих актів України.
7828. Соціальні аспекти охорони праці 25.79 KB
  Роз’яснити роль та роботу фонду соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
8276. Законодавча та нормативна база з охорони праці 23.53 KB
  Правові та організаційні питання охорони праці Лекція 1 Законодавча та нормативна база з охорони праці План Вступ Законодавча та нормативна база з охорони праці Законодавча база України з охорони праці Державні нормативноправові акти з охорони праці Державна політика в галузі охорони праці Гарантії прав на охорону праці Права на охорону праці під час укладання трудового договору Права працівників на охорону праці під час роботи Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці Охорона...
2521. Правові та організаційні питання з охорони праці (ОП) 112.01 KB
  Правові та організаційні питання з охорони праці ОП. Права і обовязки працівників і роботодавця 1. Служба охорони праці підприємства. Умови праці на електрохімічних виробництвах.
7237. ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 63.32 KB
  Організація служби охорони праці на підприємстві. Завдання інженернотехнічних працівників щодо забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці. Захист працівників від небезпечних виробничих факторів.
4432. Освітлення, як фактор охорони праці. Одиниці виміру 8.99 KB
  Правильно організоване освітлення позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи знижує енерговитрати організму на виконання певної роботи що сприяє підвищенню працездатності людини продуктивності праці і якості продукції зниженню виробничого травматизму тощо. Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини природного освітлення його ультрафіолетової частини спектру. Природне освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі поліпшує обмін речовин загартовує організм йому властива протибактерицидна дія...
7829. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці 46.81 KB
  Ознайомити студентів з сучасним станом безпеки праці в світі, особливостями розвитку соціальних процесів в європейському союзі й Україні, міжнародними стандартами, міжнародними організаціями та законодавством у сфері охорони праці.
13888. Міжнародно-правове регулювання актами МОП, умов зайнятості та охорони праці 35.38 KB
  Ситуація ускладнилася тим, що в управлінські структури підприємництва нерідко приходять люди, які не знають не тільки основ трудового законодавства, але й всіляко намагаються його обходити всіма доступними способами. У кінцевому підсумку це призводить до масового незаконному правозастосування трудового та іншого законодавства, що порушує трудові права працівників, що є потужним джерелом виникнення трудових спорів.
4423. ВИДИ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОП 8.03 KB
  За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний первинний повторний позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж Проводиться: з усімапрацівникамиякі приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;з учнями та студентами які прибули на підприємство для...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.