Правове регулювання комерційного посередництва

Правове регулювання комерційного посередництва Мета: дати визначення поняття комерційне посередництво дати характеристику ознакам комерційного посередництва визначити порядок укладення договору комерційної концесії та агентського договору. План заняття: Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності Комерційне посередництво: загальна характеристика. Цивільноправове регулювання комерційного представництва: автореф. Правове регулювання комерційного посередництва агентських відносин у сфері...

2015-01-30

17.31 KB

4 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


PAGE   \* MERGEFORMAT 5

Лекційне заняття № 18

Тема 15. Правове регулювання комерційного посередництва

Мета: дати визначення поняття комерційне посередництво, дати характеристику ознакам комерційного посередництва, визначити порядок укладення договору комерційної концесії та агентського договору.

План заняття:

 1.  Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності
 2.  Комерційне посередництво: загальна характеристика.
 3.  Агентський договір

Рекомендована література до теми:

 1.  Верес І.Я. Цивільно-правове регулювання комерційного представництва: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право" / І.Я Верес. - Київ, 2010. - 19 с.
 2.  Господарське право : підручник / [О.П. Под- церковний, Щ.Щ. Квасницька, А.В. Смітюх та ін. ; за ред. О.П. Подцерковного]. - Х. : Одиссей, 2010. - 640 с.
 3.  Дядюк А.Л. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне право" / А.Л. Дядюк. - Київ, 2010. - 24 с.
 4.  Зельдіна О., Тодуа Т. Агентський договір у сфері господарювання // Вісник Львівського університету. Серія юридична.-  2012. - Випуск 56.-  С. 250–254
 5.  Коротка Р.О.  Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання/  Р.О. Коротка //  Вісник господарського судочинства.  –  2008.  –  № 3.  –  С. 147–149.
 6.  Коротка Р.О.  Особливості агентських відносин в окремих сферах господарювання:  агентування у сфері приватизації державного майна з використанням міжнародних фондових ринків / Р.О. Короткая // Юридична Україна. – 2007. – № 11. – С. 62–69.
 7.  Оксентюк. Б. Системний підхід до організації комерційної діяльності / Б.Оксентюк // Галицький економічний  вісник.  —  2011.  —  №3(32).  —  с.213-217
 8.  Панченко А.М. Вдосконалення господарсько-правового регулювання інституту комерційного посередництва: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне право" / А.М. Панченко. - Київ, 2011. - 16 с.
 9.  Панченко А.М. Комерційне посередництво: сутність та правове врегулювання Електронний ресурс. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/.../LA111_22.pdf
 10.  Панченко А.М., Потудінська О. - Інститут комерційного посередництва у процесі адаптації українського законодавства до європейського // Наше право - № 2. -  ч.1. -  2011

Питання для самостійного вивчення.

 1.  Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання
 2.  Немонопольні та монопольні агентські відносини
 3.  Передача прав комерційного агента
 4.  Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом. Відповідальність за порушення агентського договору

Питання для самоконтролю.

 1.  Дайте визначення комерційного посередництва.
 2.  Назвіть ознаки, які характеризують комерційне посередництво.
 3.  Дайте загальну характеристику комерційному посередництву.
 4.  Назвіть нормативно-правові акти, які регулюють комерційне посередництво.
 5.  Дайте характеристику агентському договору.
 6.  Визначте правова та обов’язки сторін у договорі.
 7.  Дайте характеристику немонопольним та монопольним агентським відносинам.
 8.  Як здійснюється передача прав комерційного агента?
 9.  Відповідальність за нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом.
 10.  Припинення агентського договору.

1. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності

Комерційне посередництво - відносно новий вид господарських відносин, що зазвичай виникає на підставі своєрідного виду договору - агентського договору. Цей договір виник в англо-американському праві і, хоча має чимало спільних рис з традиційними договорами континентального права (законодавства країн романо-германської правової традиції) - договором комісії та договором доручення, проте низка рис дозволяє виділити його в окремий вид договору, а професійну діяльність щодо надання послуг відповідно до таких договорів - виділити в специфічний вид господарської діяльності, що іменується комерційним посередництвом або агентською діяльністю.

  Відповідно до ч. 1 ст. 295 Господарського кодексу України, комерційним посередництвом (агентською діяльністю) є підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

  Характерні ознаки агентських відносин:

  - різновид підприємницької діяльності;

  - спеціальний суб'єктний склад:

  1) комерційний агент - суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який відповідно до визначених агентським договором повноважень здійснює комерційне посередництво в інтересах та від імені другої сторони за договором (принципала), вступаючи при цьому у відносини з третіми особами; відтак не є комерційними агентами (а) підприємці, що діють хоча і в інтересах іншої сторони агентського договору (принципала), але від власного імені та (б) підприємці, які укладають угоди від імені принципала стосовно себе особисто; залежно від сфер господарювання, в яких діють комерційні агенти, та пов'язаною з цим специфікою правового становища, можна класифікувати комерційних агентів за сферами їх діяльності: агент у сфері страхування; агент у сфері банківської діяльності; агент у сфері транспорту; агент з туризму; агент у сфері приватизації; митний агент; агент з проведення грошової лотереї; агент з виставок; агент з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

  2) принципал (в ГК України іменується суб'єктом господарювання, від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок якого діє комерційний агент) - особа (фізична або юридична), якій комерційний агент надає посередницькі послуги щодо укладення угод або виконання фактичних дій у сфері господарювання відповідно до агентського договору); згідно із ГК (ч. 1 ст. 295) принципалом може бути лише суб'єкт господарювання, проте в спеціальних нормативно-правових актах щодо специфіки агентських відносин у певних сферах господарювання може бути передбачене й інше; так, наприклад, агенти з туризму, агенти з розміщення лотерей, страхові агенти вправі діяти (і зазвичай діють) в інтересах негосподарюючих суб'єктів - громадян;

  3) треті особи - це учасники відносин у сфері господарювання, з якими (щодо яких) комерційний агент укладає договори (виконує фактичні дії) від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок принципала; Господарський кодекс не встановлює вимог до таких осіб, а відтак - ними можуть бути будь-які учасники господарських відносин (якщо інше не встановлено спеціальним законодавством) незалежно від наявності у них статусу суб'єкта господарювання;

  - підстави виникнення агентських відносин (ст. 296 ГК України) - агентський договір (у разі надання принципалом на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій) або схвалені принципалом фактичні дії комерційного агента (у разі схвалення принципалом угоди, укладеної в його інтересах комерційним) агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, чи після закінчення терміну дії агентського договору;

  - змістом агентських відносин є представницькі дії агента, котрі здійснюються від імені, під контролем і за рахунок принципала;

  - мета встановлення агентських відносин - задоволення законних приватних інтересів учасників зазначених відносин - агента (щодо отримання прибутку від надання ним послуг з комерційного посередництва), принципала (щодо укладення комерційним агентом угод чи здійснення фактичних дій з третіми особами від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок принципала), третіх осіб (щодо отримання певних благ на підставі укладених з комерційним агентом угод чи в результаті здійснення ним фактичних дій від імені принципала, на авторитет якого покладаються треті особи);

  - встановлення обмежень щодо здійснення агентської діяльності з метою захисту інтересів принципала та інших учасників агентських відносин, а саме: а) закріплена в ч. 4 295 ГК України заборона агентові укладати угоди від імені того, кого він представляє, та стосовно себе особисто; б) можливість встановлення на рівні закону заборони здійснення агентської діяльності (комерційного посередництва) в окремих галузях господарювання.

  Залежно від можливостей сторін агентського договору вибору варіантів своєї поведінки (принципала — щодо довірення виконання дій з комерційного посередництва не лише комерційному агентові, а й іншій особі, а комерційного агента - щодо здійснення комерційного посередництва не лише щодо принципала, а й інших осіб) розрізняють немонопольні та монопольні агентські відносини (ст. 299 ГК України):

  - немонопольні агентські відносини виникають у разі, якщо суб'єкт, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне посередництво також іншим суб'єктам, повідомивши про це агента, а агент має право здійснювати комерційне посередництво також для інших суб'єктів господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент;

  - монопольні агентські відносини виникають у разі, якщо комерційний агент, що представляє суб'єкта господарювання (принципала), не має права здійснювати комерційне посередництво для інших суб'єктів у межах, передбачених агентським договором.

  Отже, комерційне посередництво — це різновид господарських правовідносин, що складаються на договірних засадах між агентом (суб'єктом агентської діяльності у сфері господарювання), принципалом і третіми особами щодо представницьких дій агента, котрі здійснюються від імені, під контролем і за рахунок принципала з метою задоволення законних приватних інтересів учасників зазначених відносин (агента, принципала, третіх осіб) та з врахуванням публічних інтересів (дотриманням публічного господарського порядку).

 1.  Комерційне посередництво: загальна характеристика.

Відповідно до ст. 305 ГКУ, відносини, що виникають при здійсненні комерційного посередництва (агентської діяльності) у сфері господарювання, регулюються ГКУ, іншими прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, що визначають особливості комерційного посередництва в окремих галузях господарювання. До агентських відносин можуть застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України, якими регулюються відносини доручення.

Як зазначається у ч. 1 ст. 295 ГКУ, комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

З'ясуємо юридичну природу договору комерційного посередництва шляхом аналізу його господарсько-правового регулювання. Із вищесказаного випливає, що агентський договір - це господарсько-правовий акт, за яким одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснити за дорученням й рахунок іншої сторони, яку він представляє, юридичні й інші фактичні дії від свого імені або від імені принципала, причому між сторонами як усередині держави, так і між сторонами, одна з яких може перебувати за межами відповідної держави (за участі іноземного елемента).

Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, що ґрунтується на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво (ч. 2 ст. 295). Отже, комерційне посередництво є підприємницькою діяльністю. У частині 1 ст. 42 "Підприємництво як вид господарської діяльності" глави 4 "Господарська комерційна діяльність (підприємництво)" ГКУ зазначається, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Виникає питання щодо обов'язковості державної реєстрації цієї діяльності (згідно з ч. 2 ст. 19 ГКУ "Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю", суб'єкти господарювання підлягають державній реєстрації), її оподаткування тощо.

Суттєвим є і те, що за господарським законодавством держава встановлює гарантії прав підприємців. Зокрема, всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, гарантуються рівні права та можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Забезпечення підприємця матеріально-технічними та іншими ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється з метою виконання підприємцем поставок, робіт чи послуг для державних потреб. Держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист майнових прав підприємця. Підприємцю відшкодовуються збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав тощо.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себе особисто.

Законом можуть бути встановлені обмеження або заборона здійснення комерційного посередництва в окремих галузях господарювання (частини 3-5 ст. 295).

Щодо підстав виникнення агентських відносин ст. 296 ГКУ закріплено такі підстави:

 •  надання суб'єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;
 •  схвалення суб'єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження (ця підстава корелює зі ст. 1158 "Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення").

3. Агентський договір

Основною підставою виникнення агентських відносин є агентський договір, відповідно до нього одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (принципалу -суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Сторонами цього договору є:

  - суб'єкт господарювання, на користь якого здійснюється комерційне посередництво (надалі - принципал, як ця сторона договору традиційно іменується в комерційному праві Англії та США, звідки походить агентський договір як особливий вид угоди);

  - комерційний агент - суб'єкт господарювання, який зобов'язується надати послуги принципалу в здійсненні комерційного посередництва.

Зміст договору:

  - істотні умови: визначення сфери, характеру і порядку виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, визначення форми підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента, інші умови, визначені сторонами як необхідні;

  - факультативні умови щодо: території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін (у разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України); сплати додаткової винагороди, в т. ч. за угодами, укладеними комерційним агентом в інтересах принципала після закінчення терміну агентського договору; захисту конфіденційної інформації суб'єкта, якого представляє комерційний агент (договір про нерозголошення);

  - інші умови, що віддзеркалюють специфіку конкретного договірного зв'язку.

Форма договору - повна письмова.

Порядок виконання договору:

  - щодо схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень: а) комерційний агент повідомляє принципала про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах принципала угоду; б) угода, укладена від імені принципала комерційним агентом, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого повноваження, вважається схваленою принципалом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента; наступне схвалення угоди принципалом робить угоду дійсною з дня її укладення;

  - щодо передачі прав комерційного агента: а) комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений принципалом; б) якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах принципала;

  - щодо взаєморозрахунків в агентських відносинах: а) розмір агентської винагороди комерційного агента за здійснення посередницьких операцій в інтересах принципала, строки виплати винагороди та інші умови щодо розрахунків між принципалом та комерційним агентом (у т. ч. щодо угод, укладених агентом після закінчення дії агентського договору) визначаються агентським договором; б) сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агентові сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє; в) агентська винагорода виплачується комерційному агентові після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін; г) комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода; д) умови виплати винагороди комерційному агенту за угоди, укладені після закінчення договірних відносин, а також інші умови, що стосуються розрахунків сторін, визначаються договором;

обов'язки сторін:

  - комерційного агента:

  а) особисто виконати дії, на які він уповноважений принципалом, від імені та в інтересах принципала;

  б) повідомляти принципала про кожний випадок посередництва в укладенні угод в його (принципала) інтересах;

  в) не передавати на свій розсуд іншим особам прав щодо комерційного посередництва, якими він (агент) володіє, якщо агентським договором не передбачено інше;

  г) не вчиняти фактичні дії (укладати угоди) щодо себе особисто, хоча б і в інтересах принципала;

  д) не розголошувати конфіденційну інформацію, одержану від принципала, без згоди останнього;

  є) не використовувати одержану від принципала конфіденційну інформацію у власних інтересах чи в інтересах інших осіб всупереч інтересам принципала - як при здійсненні агентських повноважень, так і після припинення агентських відносин з ним;

  є) інші обов'язки, передбачені спеціальним законодавством про комерційне посередництво або агентським договором;

  - принципала:

  а) повідомити агента про факти доручення дій щодо комерційного посередництва іншим особам (у разі встановлення немонопольних агентських відносин);

  б) оплатити послуги комерційного агента (сплатити агентську винагороду) відповідно до умов агентського договору;

  в) попередити комерційного агента про відкликання його повноважень (і відповідно - припинення агентського договору) у передбачений договором строк, який не може бути менш ніж один місяць;

  г) сплатити агенту агентську винагороду у разі порушення принципалом умов агентського договору;

відповідальність сторін за порушення агентського договору:

  А) комерційного агента у формі відшкодування збитків у повному обсязі, якщо шкода була заподіяна внаслідок невиконання або неналежного виконання комерційним агентом обов'язків за агентським договором; разом з тим, комерційний агент не гарантує принципалу виконання третіми особами зобов'язань за угодами, укладеними за його (агента) посередництва і відповідно не несе за це відповідальності (якщо інше не передбачено договором);

  Б) принципала: у разі порушення принципалом агентського договору він має сплатити комерційному агентові передбачену договором агентську винагороду та відшкодувати йому завдані таким невиконанням збитки;

припинення агентського договору: підстави припинення:

  а) за угодою сторін;

  б) у разі відкликання повноважень комерційного агента принципалом;

  в) у разі відмови комерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва за агентським договором, укладеним без визначення строку його дії;

  г) вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті;

  д) виникнення інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента або принципала;

  - порядок припинення: у разі відкликання повноважень комерційного агента принципалом останній повинен сповістити агента про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором;

  - порядок поновлення повноважень комерційного агента можливий за наявності таких умов: а) усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень комерційного агента; б) досягнення згоди між сторонами договору про поновлення повноважень комерційного агента. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8538. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 19.85 KB
  Основним законодавчим актом, який закріплює правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними субєктами господарювання, є Закон України від 16 квітня 1991 року Про зовнішньоекономічну діяльність. Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення ЗЕД в Україні і спрямований на удосконалення правового регулювання усіх видів ЗЕД, включаючи зовнішню торгівлю
8540. Правове регулювання фінансової діяльності 16.37 KB
  Правове регулювання фінансової діяльності Мета: охарактеризувати поняття ринку фінансових послуг визначити форми та засоби державного регулювання ринків фінансових послуг дати характеристику структурі банківської системи України зазначити поняття страхування та охарактеризувати договір страхування План заняття: Поняття ринку фінансових послуг України. Форми та засоби державного регулювання ринків фінансових послуг Поняття банківської системи України її структура Страхування у сфері господарювання. Ринок фінансових послуг в Україні...
5506. Правове регулювання та правовий вплив 32.7 KB
  Розвиток теорії держави і права в сучасних умовах здійснюється за двома основними напрямками: поперше вдосконалення законодавства приведення юридичних норм у відповідність з новим рівнем досягнутим нашим суспільством подруге підвищення ефективності дії вже існуючих норм права. Правове регулювання у суспільстві важлива умова утворення стабільного правового порядку а також органів інститутів і установ здатних здійснити охорону і захист від порушень тих прав і законних інтересів громадян що закріплені нормами права.1...
8543. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності 19.95 KB
  Правове регулювання господарськоторговельної діяльності Мета: дати визначення поняття торгівлі охарактеризувати її види відповідно до Господарського кодексу України дати характеристику окремим видам господарськоторговельної діяльності а саме: поставці контрактації сільськогосподарської продукції енергопостачанню біржовій торгівлі оренді майна та лізингу міні бартеру зберіганню...
15847. Правове регулювання захисту конкуренції в Україні 121 KB
  Еволюція законодавчих вимог щодо конкуренції. Світовий досвід правового регулювання конкуренції та преспективи його впровадження в Україні. В Україні з перших кроків незалежності державна підтримка та захист добросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності були віднесені до пріоритетних напрямів ринкової трансформації економіки. Мети створення і розвитку конкуренції на товарних ринках України антимонопольне законодавство не досягло хоч в окремих галузях наявна тенденція до формування...
10617. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ 20.7 KB
  Так згідно з Цивільним кодексом України договором є домовленість двох чи більше сторін що спрямована на встановлення зміну або припинення цивільних прав та обовязків Ст. І ЦК і ГК України визначають види договорів їхні умови а також їхні властивості у сфері транспортної діяльності. 633 ЦК України.
7394. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності 38.21 KB
  До окремих видів медичної діяльності відносять інститути захисту материнства і дитинства надання психіатричної допомоги трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини донорства крові та її компонентів і т. Донорство крові та її компонентів Законодавство України про донорство крові та її компонентів складається...
19193. Правове регулювання податкових операцій субєктів господарської діяльності 25.66 KB
  Оптимізація сплати податків є одним із найважливіших питань для підприємницької діяльності. Буд-яке підприємство зацікавлене в мінімізації податкових зобов’язань а податкові органи в свою чергу зацікавлені у виявленні суб’єктів господарювання що ухиляються від сплати податків Актуальність теми. Це обумовлено тим що посилюється так зване протиборство між зацікавленістю платників податків по уникненню зайвих з їхньої точки зору податкових виплат і зацікавленістю держави у поповненні держбюджету і припинення ухилення від податків....
13888. Міжнародно-правове регулювання актами МОП, умов зайнятості та охорони праці 35.38 KB
  Ситуація ускладнилася тим, що в управлінські структури підприємництва нерідко приходять люди, які не знають не тільки основ трудового законодавства, але й всіляко намагаються його обходити всіма доступними способами. У кінцевому підсумку це призводить до масового незаконному правозастосування трудового та іншого законодавства, що порушує трудові права працівників, що є потужним джерелом виникнення трудових спорів.
4634. Патентування окремих видів підприємницької діяльності: призначення, зміст і правове регулювання 35.39 KB
  Системного аналізу( дозволив визначити поняття патентування деяких видів підприємницької діяльності ); порівняння(дав можливість визначити чим відрізняється патентування від ліцензування); логіко-нормативний (використовувався для конкретно-нормативного визначення умов та порядку отримання та використання торгового патенту); логіко-юридичний (використовувався при встановленні відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за порушення патентних правовідносин);
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.