Поняття, предмет, метод і принципи господарського права. Господарське законодавство

Поняття предмет метод і принципи господарського права. Господарське законодавство Мета: дати студентам чітке поняття господарського права і його відмінності від інших галузей права визначити поняття предмет метод правового регулювання та принципи господарського права. Студенти повинні орієнтуватися в господарському законодавстві знати основні джерела господарського права вміти дати характеристику Господарському кодексу України виділяти господарські правовідносини із загальної кількості правовідносин визначати їх види та давати повну...

2015-01-30

16.47 KB

20 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


PAGE   \* MERGEFORMAT 4

Лекційне заняття № 1

Тема 1. Поняття, предмет, метод і принципи господарського права. Господарське законодавство

Мета: дати студентам чітке поняття господарського права і його відмінності від інших галузей права, визначити поняття, предмет, метод правового регулювання та принципи господарського права. Студенти повинні орієнтуватися в господарському законодавстві, знати основні джерела господарського права, вміти дати характеристику Господарському кодексу України, виділяти господарські правовідносини із загальної кількості правовідносин, визначати їх види, та давати повну характеристику правовідносинам

План заняття:

 1.  Поняття господарського права. Предмет регулювання господарського права.
 2.  Принципи господарського права.
 3.  Методи правового регулювання господарського права.
 4.  Господарські правовідносини, їх ознаки та види

Рекомендована література до теми:

 1.  Вінник ОМ. Господарське право: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., змін та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
 2.  Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9.
 3.  Віхров О. Організаційно-господарські відносини як предмет правового регулювання // Право України. – 2010. - № 8.
 4.  Господарське законодавство: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
 5.  Господарське право України: Підручник для студ. юрид. спец./ В.М. Гайворонський, В.П. Жушман. – Х.: Право, 2005.
 6.  Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356.
 7.  Господарський кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ «Одісей», 2004.
 8.  Знаменський Г. Наукоємність сучасного господарського права // Право України. – 2010. - № 8.
 9.  Коростей В. Господарська норма права: теорія і практика // Право України.–2009.–№3.
 10.  Проект закону України „Про основні засади господарської діяльності” дата реєстрації 18.09.2008 р. // http://portal.rada.gov.ua
 11.  Прилуцький Р.Б. Принципи господарювання і модернізація господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку // Вісник господарського судочинства. – 2011. - № 3.
 12.  Подцерковний О. Про перевірку висновків науки господарського права тенденціями розвитку господарського законодавства // Право України. – 2010. - № 8.
 13.  Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

Питання для самостійного вивчення.

Види господарських правовідносин.

Поняття і система господарського законодавства

Питання для самоконтролю.

 1.  Визначте поняття господарського права.
 2.  Що є предметом правового регулювання господарського права?
 3.  Які Ви знаєте методи господарського права?
 4.  3а якими принципами функціонує господарське право?
 5.  Поясніть поняття та ознаки господарського законодавства?
 6.  Що складає систему господарського законодавства?
 7.  Які основні напрями вдосконалення господарського законодавства?

Поняття господарського права. Предмет регулювання господарського права.

Загальноприйнято в юридичній науці та правозастосуванні, що галузь права є основним елементом структури права. Як частина цілого кожна галузь права взаємодіє з іншими галузями і з системою права в цілому. Головними критеріями поділу права на галузі є певний вид суспільних відносин, предмет і метод правового регулювання. В свою чергу, предметом будь – якої галузі права є вид суспільних відносин.

Господарське право сформоване як самостійна, кодифікована і відокремлена галузь права, з властивим їй предметом з прийняттям 16 січня 2003 р. і набранням чинності 1 січня 2004 р. Господарського кодексу України. Як передбачено в Преамбулі, ГК встановлює відповідно до Конституції України  правові основи господарської діяльності, яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності. Він має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.

Власне предмет регулювання господарського права визначено в ст. 1 ГК, що предметом правового регулювання господарського права є господарські відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

З урахуванням вище приведеного можна запропонувати таку дефініцію галузі господарське право. Господарське право – це галузь права, яка є системою господарсько – правових норм, що регулюють відносини у сфері організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності або керівництва нею (такою діяльністю) із застосуванням різних методів правового регулювання з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.

Забезпечення системності правового регулювання господарської діяльності вимагає поєднання у його методі приватно – правових і публічно – правових основ, елементів припису, заборони, дозволу, рівного підпорядкування усіх суб’єктів господарювання вимогам суспільного господарського порядку.

Важливим засобом тлумачення норм господарського права є його принципи.

Принципи господарського права.

Принципи господарського права – це керівні начала, що визначають спрямованість правового регулювання господарської діяльності. Такими принципами є:

 •  свобода господарської діяльності та ініціативи у рамках суспільного господарського порядку;
 •  свобода руху капіталу, товарів та послуг;
 •  демонополізація економіки та розвиток конкуренції;
 •  рівний захист державою прав усіх суб’єктів господарювання;
 •  обмеження втручання державних органів у господарські відносини;
 •  забезпечення народногосподарських (національних) інтересів шляхом державної підтримки науково – технічного прогресу;
 •  забезпечення правопорядку та законності в господарській діяльності;
 •  державний та суспільний захист інтересів споживача;
 •  декриміналізація та детенізація економіки.

Методи правового регулювання господарського права.

З метою рівного підпорядкування усіх учасників господарських правовідносин нормативно – правовим актам залежно від умови господарювання застосовуються відповідні методи господарського права.

Методи господарського права – це сукупність, передбачених законодавством способів регулюючого впливу норм господарського права на господарську діяльність господарюючих суб’єктів з метою задоволення суспільних потреб.

Методи господарського права характеризуються такими ознаками:

 •  стосуються тільки господарсько – правових норм;
 •  забезпечують єдність правового регулювання  господарських відносин;
 •  гарантується у передбачених випадках засобами державного примусу;
 •  є критерієм визначення господарського права як галузі права.

Концептуально методи господарського права базуються на двох принципах: загальнодозвільному («дозволено все, що передбачено законом»), за якими діють підприємства і громадяни - підприємці, та зобов'язуючому («суб'єкти господарського права зобов'язані і мають вчиняти те, що на них покладено законом»). Зазначимо, що другий принцип в основному стосується таких суб'єктів, як органи державного управління і власників майна щодо підпорядкованих суб’єктів господарювання.

Природа господарських відносин є подвійною (поєднання в них організаційних та майнових елементів), що обумовлює наявність кількох методів правового регулювання, що є особливістю господарського права.

Розрізняють ключовий і чотири основних методів правового регулювання господарських відносин, а саме:

Ключовий метод господарського права - метод підпорядкування суб'єктів господарювання суспільному господарському порядку, тобто встановленому у суспільстві укладу матеріального виробництва, заснованому на положеннях Конституції, нормах права, моральних принципах, ділових правилах та звичаях, що схвалені законодавчою владою у стратегічних економічних рішеннях, які забезпечують гармонізацію приватних та публічних інтересів та створюють партнерські та доброзичливі взаємовідносини у господарюванні.

До основних методів належать:

 1.  Метод приписів – передбачає право прийняття юридично значущих рішень органом господарського керівництва (власником майна) щодо підпорядкованого йому суб'єкта (рішення власника про створення підприємства чи його реорганізацію, ліквідацію; видача ліцензії; розміщення державного замовлення на підприємствах, що функціонують на базі державного майна, і підприємствах-монополістах). Згідно з цим діяльність (поведінка) суб'єктів підпорядковується обов'язковим моделям правовідносин, визначеним законодавством. Він заснований на виконанні вимог закону при моделюванні поведінки суб’єктів господарювання при їх взаємовідносинах з державними органами.
 2.  Метод автономних рішень ґрунтується на можливості суб'єктів господарювання приймати самостійно (але в межах своєї компетенції) юридично значущі рішення і передбачає обов'язок усіх інших суб'єктів не перешкоджати прийняттю та виконанню цих рішень, які не суперечать законодавству України. Це означає, що суб'єкти господарських відносин самостійно: планують свою господарську діяльність; в межах законодавства вільно обирають контрагентів і предмети господарських договорів і визначають зобов'язання в них та всі необхідні умови господарських взаємовідносин.
 3.  Метод координації забезпечує прийняття юридично значущих рішень за згодою сторін, кожна із яких не вправі нав'язувати свої умови іншій стороні; рішення приймається шляхом компромісу при укладення господарських договорів.
 4.  Метод рекомендацій передбачає видання компетентними органами адресованих суб'єктам господарювання пропозицій (рекомендацій) щодо певної (бажаної для суспільства, ефективної) поведінки (порядку дій) в сфері господарювання. Тобто, держава регулює поведінку суб'єктів господарських відносин шляхом рекомендованих моделей відповідних правовідносин. Це примірні господарські договори, примірні установчі та внутрішні правові документи господарських організацій в т.ч. відкритих акціонерних товариств. Наприклад, зразкові форми договорів щодо окремих видів відносин, методичні рекомендації відносно окремих видів діяльності у сфері господарювання - це приклади застосування державою зазначеного методу.

Залежно від конкретних господарських ситуацій, інтересу держави стосовно тих або інших господарських відносин та інших факторів для регулювання господарського життя можуть використовуватися будь-які із зазначених методів, виходячи з того, який з них буде найефективнішим.

Таким чином, своєрідність предмета і методу правового регулювання визначає господарське право як комплексну галузь права, в якій наявні правові норми конституційного, адміністративного цивільного права та інших галузей права стосовно одного предмета правового регулювання – господарської діяльності.

4. Господарські правовідносини, їх ознаки та види

Виходячи з того, що сфера господарювання не є однорідною у складаються різноманітні відносини, пов’язані з господарською діяльністю. Якщо такі відносини врегульовані нормативно – правовими актами вони стають господарськими правовідносинами. В даному випадку вони характеризуються такими елементами:

 •  суб’єкти, серед яких один носій правоспроможний, інший правозобов’язаний;
 •  суб’єктивні права і обов’язки, які складають зміст правовідносин;
 •  об’єкти права з якими пов’язане виникнення, зміни і припинення правовідносин.
 •  вони складаються в сфері економіки різного рівня (державного, регіонального, локального);
 •  їх змістом є - безпосереднє здійснення господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг) та/або організація/керівництво такою діяльністю;
 •  обов'язковим учасником цих відносин є суб'єкт господарювання - споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (ч. 1 ст. 2 ГК);
 •  поєднання в них майнових та організаційних елементів, так, створення господарської організації вимагає: сукупності організаційних дій засновників у формі укладення засновницького договору (якщо засновників двоє і більше), скликання та проведення установчих зборів (у передбачених законом випадках), здійснення державної реєстрації новостворюваної організації, отримання необхідних ліцензій та інших дозволів; наділення новостворюваної організації необхідною для започаткування та здійснення відповідної (окресленої установчими документами з врахуванням вимог закону) господарської діяльності майновою базою з визначенням правового титулу майна (право власності, право господарського відання чи право оперативного управління, а щодо відокремлених підрозділів - право господарського використання із зазначенням конкретних майнових повноважень суб'єкта цього права);
 •  значний ступінь правового регулювання на рівні актів законодавства в поєднанні з локальним регулюванням, що зумовлено суспільним значенням сфери господарювання, складністю господарських та пов'язаних з ними зв'язків.

Визначення господарських правовідносин закріплено у ст. 1 ГК, оскільки йдеться про те, що вони складають предмет правового регулювання цього кодексу. Тобто, господарськими визнаються відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Відповідно до ч. 4 ст. З ГК сферу господарських відносини становлять господарсько-виробничі, організаційно – господарські та внутрішньогосподарські.

Так, згідно з ч. 5 ст. 3 ГК господарсько - виробничими відносинами є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання в процесі безпосереднього здійснення господарської діяльності (виробництво та реалізація товарів, виконання робіт і надання послуг). Частіше за все вони виникають на основі господарського інтересу і опосередковуються господарськими договорами.

Організаційно - господарськими є відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю (п. 6 ст. 3 ГК). вони ґрунтуються на актах державних органів, власників майна, в т. ч. щодо державної реєстрації суб'єктів господарювання, ліцензування, патентування, контролю за дотриманням такими суб'єктами правил у сфері господарювання і т. п.

Виділення в окрему категорію внутрішньогосподарські відносини (п. 7 ст. 3 ГК) здійснюється за критерієм сфери їх виникнення та дії — всередині господарської організації (між її структурними підрозділами, органами, між організацією в особі органів управління та їх посадових осіб та її учасниками, між організацією та її структурними підрозділами). 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8585. Предмет, метод та джерела господарського процесу 35.39 KB
  Полягає у вивченні предмета методів та джерел господарського процесу досудового врегулювання господарських спорів правового статусу учасників господарського процесу підвідомчості і підсудності справ господарським судам судових витрат процесуальних строків доказів і доказування у господарському процесі питань щодо позову у господарському процесі вирішення господарських спорів у першій...
4677. Суб’єкти господарського права: поняття та види 46.6 KB
  Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту чи ту місію (реалізують програму або мету) і діють на засаді певних правил і процедур. Проте мета й характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів
3870. Поняття та предмет конституційного права як галузі права 17.5 KB
  Поняття конституційного права як галузі публічного права. Поняття та зміст предмету конституційного права. Метод регулювання в конституційному праві як галузі права.
7662. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ФУНКЦИИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА 37.72 KB
  Право на социального обеспечения закреплено в ст. В современный период право социального обеспечения динамично развивается на основе новых концепций и принципов охватывает области отношений которые ранее находились за рамками правовой регламентации. Государство создает систему социального обеспечения участвует в финансировании пенсий пособий компенсаций медицинских и других социальных услуг.
3852. Предмет и метод таможенного права 6 KB
  Предмет и метод ТП Таможенное право таможенного союза это комплексная отрасль права представляющая собой систему правовых норм различной отраслевой принадлежности которые устанавливаются государствамичленами таможенного союза и предназначены для регулирования отношений связанных с перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза их перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем временным хранением таможенным декларированием выпуском и использованием в соответствии с таможенными...
6350. Понятие, предмет и метод гражданского права 25.17 KB
  Понятие предмет и метод гражданского права Понятие гражданского права и предмет гражданского права. Функции и принципы гражданского права. Система гражданского права и соотношение гражданского права с другими отраслями права. Выражение особенностей предмета советского гражданского права в методе гражданскоправового регулирования.
5918. Предмет и метод теории государства и права 39.15 KB
  Предмет и метод теории государства и права Если проанализировать учебную литературу по теории права и государства которая должна отражать программные требования к изучению данной науки то просматривается некий односторонний подход т. отделение теории права от теории государства. Теория права. Теория права.
10899. Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования. Принципы и функции гражданского права 28.68 KB
  Принципы и функции гражданского права. Понятие частного права. Гражданское право как отрасль права как наука как учебная дисциплина.
6325. Понятие, предмет, метод, источники Гражданского права 24.39 KB
  От гражданского права как системы правовых норм следует отличать понятие гражданского законодательства. Гражданское законодательство – это совокупность законов и иных нормативных актов содержащих нормы гражданского права. Предмет гражданского права – это те общественные отношения которые регулируются нормами гражданского права а именно имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения характеризующиеся равенством автономией воли и имущественной самостоятельностью участников этих отношений.
21409. Понятие, предмет, метод и система трудового права РФ 40.85 KB
  Нормы трудового права определяют порядок возникновения и прекращения трудовых правоотношений режим труда работников закреплённый внутренний трудовой распорядок т. Предметом трудового права являются общественные отношения возникающие при применении труда работников т. Сюда входят и нормы-принципы и нормы-задачи и общие вопросы организации труда и правового статуса субъектов трудового права. состоящим из нескольких простых содержащих лишь одно правомочие и корреспондирующую ему обязанность например по оплате труда в соответствии с...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.