Збори до фондів державного соціального страхування

Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообовязкового державного соціального страхування в обовязковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообовязкового державного соціального страхування.

2015-01-30

10.08 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


ЛЕКЦІЯ 12

Збори до фондів державного соціального страхування

1. Сутність та платники єдиного внеску

2. Права та обов’язки платників податків

3. Розміри  єдиного соціального внеску  

1. Сутність та платники єдиного внеску 

З 01.01.2011 року вступив в силу Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №2464-VI, 08.07.2010. 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Платниками єдиного внеску є:

1) роботодавці:

- підприємства, установи  та організації,  інші юридичні особи,  утворені відповідно до законодавства України,  незалежно від форми  власності,  виду діяльності та господарювання,  які використовують  працю фізичних осіб на умовах трудового договору  (контракту)  або  на    інших    умовах,    передбачених   законодавством,   чи   за  цивільно-правовими договорами;

- фізичні особи  - підприємці,  зокрема ті,  які використовують  працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту)  або  на  інших   умовах,  передбачених  законодавством  про  працю;

- дипломатичні представництва  і  консульські установи України,  філії,  представництва,  інші відокремлені підрозділи підприємств;

- підприємства, установи,  організації,  фізичні   особи,   які використовують  найману  працю,  військові частини та органи,  які виплачують   грошове   забезпечення,   допомогу   по    тимчасовій  непрацездатності,   допомогу   або   компенсацію   відповідно   до законодавства;

2) працівники - громадяни України,  іноземці  (та  особи  без  громадянства,  які працюють:

3) фізичні особи,  які виконують роботи (надають послуги)  на підприємствах,  в  установах  та  організаціях;

4) фізичні  особи - підприємці,  в тому числі ті,  які обрали  спрощену систему оподаткування,  та  члени  сімей  цих  осіб,  які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

5) особи,   які   забезпечують   себе  роботою  самостійно  - займаються незалежною професійною  діяльністю,  а  саме  науковою,  літературною,  артистичною, художньою, освітньою або викладацькою,  а також медичною,  юридичною практикою, в тому числі адвокатською,  нотаріальною   діяльністю,  або  особи,  які  провадять  релігійну  (місіонерську) діяльність,  іншу подібну діяльність  та  отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності,  за умови,  що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;

6) громадяни України,  які працюють у розташованих за  межами  України  дипломатичних  представництвах  і  консульських установах  України,  філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах  підприємств;

7) особи,  які  працюють  на  виборних  посадах   в   органах державної  влади,  органах  місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду)  за  роботу  на такій посаді;

8) працівники   воєнізованих   формувань,  гірничорятувальних частин незалежно  від  підпорядкування,  а  також  особовий  склад  аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства  на постійній основі;

9) військовослужбовці  (крім  військовослужбовців   строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу;

10) батьки  -  вихователі  дитячих  будинків  сімейного типу, прийомні  батьки,  якщо  вони   отримують   грошове   забезпечення відповідно до законодавства;

11) особи,    які    отримують    допомогу    по   тимчасовій непрацездатності;

12) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних  Силах  України,  інших  утворених  відповідно до закону військових  формуваннях,  Службі   безпеки   України,   органах   Міністерства  внутрішніх  справ  України  та  службу  в  органах  і  підрозділах  цивільного захисту;

13) особи,  які відповідно до закону  отримують  допомогу  по  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

14) один  з  непрацюючих працездатних батьків,  усиновителів,  опікун,  піклувальник,   які   фактично   здійснюють   догляд   за  дитиною-інвалідом,  а  також  непрацюючі  працездатні  особи,  які  здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за  висновком   медичного   закладу  потребує  постійного  стороннього  догляду  або  досяг  80-річного   віку,   якщо   такі   непрацюючі  працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

2. Права та обов’язки платників податків

Платник єдиного внеску має право:

1) безоплатно   отримувати   від    територіального    органу Пенсійного  фонду інформацію,  необхідну для виконання обов'язків,  а  також   для підтвердження  надходження до Пенсійного фонду сплачених платником сум єдиного внеску;

2) звертатися до Пенсійного  фонду  з  письмовою  заявою  про  зміну  умов  сплати  єдиного  внеску  у разі зміни його статусу як платника;

3) безоплатно отримувати від Пенсійного фонду консультації та роз'яснення щодо  прав  та  обов'язків  платника  єдиного  внеску,  порядку сплати єдиного внеску;

4) оскаржувати   в   установленому  законом  порядку  рішення територіального органу Пенсійного фонду та дії, бездіяльність його посадових осіб;

5) захищати свої права та законні інтереси,  а також права та  законні інтереси застрахованих осіб,  на користь яких він  сплачує  єдиний внесок, у тому числі в суді.

Платник єдиного внеску зобов'язаний:

1) своєчасно та в повному обсязі нараховувати,  обчислювати і сплачувати єдиний внесок;

2) вести  облік  виплат  (доходу)  застрахованої   особи   та нарахування   єдиного  внеску  за  кожним  календарним  місяцем  і  календарним   роком,   зберігати   такі   відомості   в   порядку, передбаченому законодавством;

3) допускати посадових осіб територіального органу Пенсійного  фонду до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення  та  сплати єдиного внеску за наявності направлення на перевірку та посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки;

4) подавати  звітність  до  територіального органу Пенсійного фонду у строки,  в порядку та за формою,  встановленими  Пенсійним  фондом за погодженням з відповідними фондами загальнообов'язкового державного  соціального  страхування   та   центральним   органом виконавчої влади у галузі статистики; 5) надавати  безоплатно  застрахованій  особі  та  на  вимогу членів сім'ї померлої застрахованої особи відомості про  заробітну плату  (дохід),  суму  сплаченого єдиного внеску та інші відомості про застраховану особу,  що подаються  до  територіального  органу Пенсійного фонду;

6) пред'являти на вимогу застрахованої особи, на користь якої він сплачує єдиний внесок,  повідомлення про взяття  на  облік  як платника  єдиного внеску та надавати інформацію про сплату єдиного внеску, в тому числі у письмовій формі;

7) перевіряти  під  час  прийняття  на  роботу  наявність   у фізичної особи посвідчення застрахованої особи;

8) повідомляти  територіальний  орган  Пенсійного  фонду  про прийняття на роботу фізичної особи,  відомості про яку відсутні  в Державному  реєстрі  загальнообов'язкового  державного соціального страхування або яка  не  пред'явила  на  вимогу  платника  єдиного внеску  посвідчення  застрахованої  особи,  та  подавати необхідні відомості і документи для взяття на облік зазначеної особи;

9) отримувати  в  територіальному  органі  Пенсійного   фонду посвідчення застрахованої особи в порядку, встановленому Пенсійним фондом, та видавати їх застрахованим особам;

10) повідомляти територіальний  орган  Пенсійного  фонду  про зміну    відомостей,    що   вносяться   до   Державного   реєстру загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування,   про застраховану особу,  на користь якої він сплачує єдиний внесок,  у десятиденний строк після надходження таких відомостей;

11) у    випадках,     передбачених     цим     Законом і нормативно-правовими   актами,   прийнятими  відповідно  до  цього Закону,  стати на облік у територіальному органі Пенсійного  фонду як платник єдиного внеску;

12) виконувати інші вимоги, передбачені законодавством.

3. Розміри  єдиного соціального внеску  

Розмір  єдиного  внеску  для  кожної  категорії платників та пропорції  його  розподілу  за  видами  загальнообов'язкового     державного    соціального    страхування  встановлюються з урахуванням того,  що вони повинні  забезпечувати  застрахованим   особам   страхові  виплати  і  соціальні  послуги,
передбачені  законодавством   про   загальнообов'язкове   державне соціальне   страхування;   фінансування  заходів,  спрямованих  на профілактику страхових  випадків;  створення  резерву  коштів  для забезпечення   страхових   виплат  та  надання  соціальних  послуг застрахованим  особам;   покриття адміністративних   витрат   із забезпечення    функціонування    системи    загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Єдиний  внесок  не  входить  до   системи   оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

Кошти,  що  надходять  від  сплати   єдиного   внеску   та  застосування  фінансових  санкцій,  не можуть зараховуватися  до  Державного  бюджету  України,  бюджетів інших   рівнів   та  використовуватися  на  цілі,  не  передбачені законодавством   про   загальнообов'язкове   державне    соціальне
страхування.

Обліком платників єдиного внеску, забезпеченням збору та веденням обліку страхових коштів, контролем за повнотою та своєчасністю їх сплати, веденням Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування буде займатися Пенсійний фонд України. Єдиний соціальний внесок буде сплачуватися саме на його рахунки. Потім ці суми будуть розподілятися серед фондів соціального страхування.

Для роботодавців ставки встановлюються відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності. Класів професійного ризику виробництва наведено 67 та відповідна ставка внеску становить від 36,76% для першого класу до 49,7% для 67 класу професійного ризику виробництва. Слід звернути увагу, що для цивільно-правових договорів передбачена єдина ставка соціального внеску - 34,7%.

Для працівників які працюють на підприємствах, у фізичних осіб - підприємцях або у фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно на умовах трудового договору встановлюється ставка єдиного соціального внеску 3,6%.

Фізичні особи, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами сплачуватимуть єдиний соціальний внесок за ставкою 2,6%.

Державні службовці сплачуватимуть внесок за ставкою 6,1%.

Для підприємців на загальній системі оподаткування та спрощенців встановлена однакова ставка внеску, що дорівнює 34,7% бази оподаткування.

Для підприємців на загальній системі оподаткування базою оподаткування є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та сума доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Для підприємців на спрощеній системі оподаткування базою оподаткування є сума, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму працездатних осіб.

Мінімальний страховий внесок визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом.

Отже, якщо на перше січня 2011 року мінімальна заробітна плата буде становити 922 грн. то мінімальний розмір єдиного соціального внеску буде становити 922 * 34,7% = 319,93 грн.

Якщо прожитковий мінімум на перше січня 2011 року буде становити 922 грн., то максимальна величина бази нарахування єдиного внеску буде становити 922 * 15 = 13 830 грн. Відповідно максимальний розмір єдиного соціального внеску становитиме 13 830 * 34,7% = 4 799,01 грн.

Єдиний соціальний внесок повинен бути сплачений не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним. Роботодавці повинні сплачувати єдиний внесок під час кожної виплати заробітної плати. Сплата єдиного внеску відбувається шляхом перерахування коштів на відповідний банківський рахунок. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8939. Загальнодержавні та місцеві податки та збори 12.11 KB
  Види податків та інших обов’язкових платежів Загальнодержавні податки та збори: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; збір за першу реєстрацію транспортного засобу; екологічний податок; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; рентна плата за нафту природний газ і газовий конденсат що видобуваються...
14252. Аналіз основних виробничих фондів підприємства 88.22 KB
  Метою виконання курсової роботи є аналіз основних виробничих фондів набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників поточного (річного) фінансового плану. Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні
13904. Право соціального забезпечення 49.43 KB
  Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу вітчизняного законодавства, досвіду діяльності установ, які здійснюють соціальне забезпечення, поглибити систему наукових знань про право соціального забезпечення в сучасних умовах, визначити його місце й роль у юридичній науці та практиці, сформулювати на цій підставі наукові висновки і рекомендації
4214. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБМІНУ 15.32 KB
  Блау пояснюючи макросоціальні відношення головну увагу приділяє цінністнонормативному аспекту процесів обміну. Пітер Мікаел Блау р. Пітер Блау намагається зєднати аналіз поведінкових стратегій на мікрорівні з дослідженням макроструктур суспільства що виводяться з них. У основі соціального обміну по Блау лежать принципи економічної поведінки.
20638. Дослідження державного бюджету 68.01 KB
  Суть державного бюджету та його структура. Основні джерела формування державного бюджету. Проблеми формування Державного бюджету України на сучасному етапі. Надходження до бюджету прямо залежать від стану виробництва.
431. Страхування коливання цін (хеджування) 32.47 KB
  Згідно традиційному трактуванню хеджування - це продаж (покупка) фючерсного контракту проти передуючої покупки (продажі) рівної кількості того ж товару або еквівалентної кількості іншого товару. Ціна змінюється паралельно ціні даного товару, з наміром припинити зобовязання по операції на фючерсному ринку шляхом офсетної (зворотною) операції одночасно із завершенням операції
4803. Процес соціального виховання дитини у школі 68.61 KB
  Соціальне виховання дітей є одним з найважливіших факторів стабілізації суспільства. Соціальне виховання повинно досягати двох цілей: успішності соціалізації підростаючих поколінь у сучасних умовах і саморозвитку людини як суб`єкта діяльності і як особистості.
13937. Розвиток майнового страхування в Україні 82.83 KB
  Майнове страхування є найдавнішою і традиційно розвиненою галуззю страхування, в якій об’єктом страхування є майнові інтереси фізичних та юридичних осіб, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном в найрізноманітніших його проявах.
4239. Структурно-функціональний аналіз як метод соціального дослідження 12.38 KB
  Головною темою майже всіх його робіт є тема соціальної структури та її впливу на соціальну дію. На відміну від Парсонса, Мертон приділяв значно більше уваги емпіричному вивченню соціальної реальності...
3486. Планування соціального розвитку колективу» на матеріалах: ПАТ «Оболонь» 50.78 KB
  Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад управління соціального розвитку трудового колективу підприємства та практичних рекомендацій щодо його вдосконалення за умов трансформації економічної системи країни.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.