Поняття МП. Регламентація бухгалтерського обліку на малих підприємствах

Регламентація бухгалтерського обліку на малих підприємствах . Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів для МП передбачено що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник малого підприємства.Особливості облікових систем Проста форма бухгалтерського обліку Малі підприємства які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операційне мають виробництва продукції та робітпов язаних з великими матеріальними затратами можуть застосовувати просту форму бухобліку тобто вести всю бухгалтерію в...

2015-01-30

24.31 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


PAGE  2

Особливості МП

Правові та економічні основи МП

1.Поняття МП.  Регламентація бухгалтерського обліку на малих підприємствах

.До МП відносять підприємства:

в промисловості та будівництві - до 200 чол.

в інших галузях виробничої сфери - до 50 чол.

в науці і науковому обслуговуванні - до 100 чол.

в галузях невиробничої сфери - до 25 чол.

в роздрібній торгівлі - до 15 чол.

Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів для МП передбачено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник малого підприємства. Бухгалтерський облік на малому підприємстві може здійснюватись бухгалтером, спеціалізованою організацією (аудиторською фірмою) при відсутності першого, або ж самим власником (керівником) МП.

2.Особливості облікових систем

Проста форма бухгалтерського обліку

Малі підприємства, які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операцій,не мають виробництва продукції та робіт,пов"язаних з великими матеріальними затратами можуть застосовувати просту форму бухобліку, тобто вести всю бухгалтерію в одній книзі обліку господарських операцій (форма № К-1) разом з Відомістю обліку заробітної плати за формою №В-8(додаток №10).

Книга повинна бути прошнурована і пронумерована,відкривається записами сум залишків на початок року. У хронологічній послідовності позиційним способом відображаються на підставі первинних документів усі господарські операції поточного місяця.

Фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг) виводиться як різниця між сумою обороту, який показується по графі «Реалізація - кредит», і сумою обороту по графі «Реалізація - дебіт» та відображається у книзі окремим рядком.У кінці місяця підбиваються підсумки по дебіту і кредиту всіх рахунків обліку.

Основні бухгалтерські рахунки для малих підприємств:

01 «Основні засоби», 02 «Знос основних засобів», 05 «Матеріали», 06 «Пальне», 12 «МШП», 13 «Знос МШП», 20 «Основне виробництво», 40 «Готова продукція», 41 «Товари», 46 «Реалізація», 58 «Фінансові вкладення», 60 «Розрахунки з дебіторами - кредиторами», 80 «Прибутки - збитки», 81 «Розподіл прибутку», 87 «Спеціальні фонди», 90, 92 «Короткострокові та довгострокові позики банку (відповідно)».

Мале підприємство на основі типового Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності підприємств складає робочий План рахунків.

Облік основних засобів ведеться на рахунку «Основні засоби». Знос основних засобів обліковується на рахунку «Знос (амортизація) майна».

На рахунку «Основні засоби» відособлено обліковуються і нематеріальні активи, що знаходяться у власності малого підприємства. Знос нематеріальних активів обліковується відособлено на рахунку «Знос (амортизація) майна».

Матеріали, паливо, будівельні матеріали та обладнання до установки, запасні частини, насіння та корми, малоцінні та швидкозношувані предмети, витрати по заготівлі та придбанню матеріальних цінностей і транспортно-заготівельні витрати обліковуються на рахунку «Матеріали».

МШП списуються на витрати виробництва за повною вартістю при передачі їх в експлуатацію.

Операції з обліку витрат,які відображаються на рахунках «Основне виробництво», «Напівфабрикати власного виробництва», «Допоміжні виробництва», «Загальновиробничі витрати», «Загальногосподарські витрати», «Брак у виробництві», «Некапітальні роботи», «Витрати обігу» малі підприємства обліковують на рахунку «Основне виробництво».

Облік дебіторської та кредиторської заборгованості, включаючи векселі одержані, векселі видані, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки з працівниками за іншими операціями, відображається на рахунку «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами».

Бухгалтерський облік капітальних вкладень здійснюється без застосування рахунків «Використання позикових коштів» і «Фінансування капітальних вкладень».

Витрати по придбаних та прийнятих в експлуатацію об’єктах основних засобів відображаються на рахунку «Капітальні вкладення» і списуються в дебет рахунка «Основні засоби».

Довгострокові та короткострокові позики банку й інші позикові кошти відображаються на рахунку «Короткострокові позики банку» за видами та термінами одержання.

Спрощена форма бухгалтерського обліку

         Малі підприємства,які здійснюють за місяць не більше 300 операцій,можуть застосовувати спрощену форму бухобліку-використовуючи регістри бухобліку відповідно до специфіки своєї роботи.

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за:

простою формою (без використання регістрів обліку майна малого підприємства);

формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.

Облікові регістри:

Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) - форма № В-1

Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції та товарів - форма № В-2

Відомість обліку витрат на виробництво - форма № В-3

Відомість обліку грошових коштів і фондів - форма № В-4

Відомість обліку розрахунків та інших операцій - форма № В-5

Відомість обліку реалізації - форма В-6

Відомість обліку розрахунків з постачальниками - форма № В-7

Відомість обліку заробітної плати - форма № В-8

Відомість (шахова) - форма № В-9

Сума по будь-якій операції записується у двох відомостях одночасно: у першій - по дебету рахунка з наведенням шифру рахунка, який кредитується (у графі «Кореспондуючий рахунок»), а у другій - по кредиту рахунка з аналогічним записом шифру рахунка, що дебетується.

Дані про фінансово-господарську діяльність малого підприємства за місяць з усіх відомостей переносяться до відомості форми № В-9, на підставі якої складається оборотна відомість.

Назва рахунка

Сальдо на 1...

Оборот за ...

Сальдо на 1...

бухгалтерського обліку

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

Оборотна відомість застосовується для складання бухгалтерського балансу.

Список використаних джерел

1.«Про вказівки про вклад та порядок заповнення особливих регістрів малими підприємствами», затверджено наказом МФУ від 31.05.96 р., № 112.

2.Закон України"Про підприємства в Україні".Постанова ВРУ від 27.03.91. з чинними доповненями №887-12.


Типова форма № К-1

Книга обліку господарських операцій.

Реєстрація операцій

Наявність та рух коштів підприємства

№№

Дата і номер

Зміст

Сума

Витрати на виробництво

Каса

Розрахунковий рахунок

Реалізація

Розрахунки по оплаті праці

Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами

Розрахунки з бюджетом

Розрахунки по страхуванню

Прибуток та його використання

Інші

п/п

документа

операцій

Дебет (прихід)

Кредит (видаток)

Дебет (прихід)

Кредит (видаток)

Дебет (прихід)

Кредит (видаток)

Дебет (заборгованість)

Кредит (оплачено)

Дебет (видано)

Кредит (нараховано)

Дебет

Кредит

Дебет (перераховано)

Кредит (заборгованість

Дебет (перераховано)

Кредит (заборгованість)

Дебет (використання)

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Книга має бути прошнурована та пронумерована, підписана керівником і головним бухгалтером та скріплена печаткою у хронологічному порядку. У графі № робиться запис «Фінансовий результат за місяць», а у графах «Сума», «Реалізація - дебет», якщо отримано прибуток.


Типова форма № В-5

Відомість обліку розрахунків та інших операцій за _________199___ р.

Назва дебіторів, кредиторів

Залишок на початок місяця

Оборот по дебету

Оборот по кредиту в дебет рахунків

Залишок на кінець місяця

рахунків (організації, прізвище, ім’я по батькові працівників)

Дебет

Кредит

Сума

Кореспондуючий рахунок

Разом

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Відомість обліку розрахунків та інших операцій форми № В-5 використовується для обліку операцій на рахунках: «Інші рахунки у банках», «Фінансові вкладення», «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», «Розрахунки з бюджетом», «Розрахунки по страхуванню», «Фонди спеціального призначення», «Короткострокові позики банку».

При використанні одного бланку відомості форми № В-5 для відображення операцій, що обліковуються на декількох рахунках бухгалтерського обліку, на кожний з них у відомості відводиться необхідна кількість рядків: в графі «Назва дебіторів, кредиторів, рахунків» записується його шифр і назва.

Наприкінці місяця по кожному рахунку підбиваються підсумки по дебету і кредиту та виводиться сальдо на перше число місяця, наступного за звітним.


Типова форму № В-1

Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу)

за _________199____р.

№№

Вид основних

Коротка характеристика

Залишок на початок звітного року

Рух основних засобів (рахунок «Основні засоби»)

Залишок на кінець звітного року (періоду)

Знос (амортизація) майна

п/п

засобів, активів

(шифр амортизації)

к-сть

сума (первісна вартість)

Дебет (прихід)

Кредит (видаток)

к-ть

Сума (первісна вартість)

місячна норма відрахувань (%)

Сума нарахування за місяць

Дата, номер документа

К-ть

Сума (первісна вартість)

Дата, номер документа)

к-сть

Разом

У тому числі недоамортизована частина

Причина вибуття

за нормою

Прискореним методом

З початку року до звітного місяця

На 1-е число поточного року (періоду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

У відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) форми № В-1 дані записують позиційним способом по кожному об’єкту окремо. Щомісячно при наявності руху основних засобів визначають суми оборотів і виводиться залишок основних засобів на кінець місяця.

Дані про суми нарахованих амортизаційних відрахувань використовуються для відображення операцій по їх руху у відомостях форм №№ В-3 і В-4.


Типова форма № В-6 (відвантаження)

Відомість

обліку реалізації за _____________ 199 ___ р.

№№ п/п

Номер рахунка

Платник, назва продукції

Залишок на початок місяця за

Направлено у продаж продукції (робіт, послуг) звітного місяця

Прибуток (збиток) звітного місяця

Оплата (кредит рахунка «Розрахунки з покупцями і замовниками»)

Різниця між продажною ціною і фактичною

Сальдо на кінець місяця за продажними цінами

(робіт, послуг)

продажними цінами

З фактичною собівартістю з кредиту рахунків

Непрямі податки та інші платежі

Разом (дебет рахунка «Реалізація»)

За продажними цінами (кредит рахунка «Реалізація» дебет рахунка «Розрахунки з покупцями і замовниками»)

Дата

Сума

Корреспондуючий рахунок

собівартістю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Облік реалізації продукції (робіт, послуг) по відомості ф. № В-6 ведеться по відвантаженню продукції (робіт, послуг). Відомість ф. № В-6 (відвантаження) об’єднує облік розрахунків з покупцями та облік реалізованої продукції. Несплачена дебіторська  заборгованість обліковується у відомості ф. № В-6 (відвантаження) за продажними цінами.


Типова форма № В-6

Відомість

обліку реалізації за _________ 199____р.

№№п/п

Номер рахунка

Платник, назва

Залишок на початок місяця

Дебет рахунка «Реалізація» направлено у продаж продукції (робіт, послуг) звітного місяця

Кредит рахунка «Реалізація» (оплата)

Довідково у дебет рахунка «Реалізація»

Прибуток за місяць

Залишок на кінець місяця

продукції

За фактичною собівартістю

За продажними цінами

За фактичною собівартістю з кредита рахунків

За продажними цінами

Дата

Кореспондуючий рахунок

За продажними  цінами

Фактична собівартість

Непрямі податки та інші платежі

(дебет рахунка «Реалізація», кредит рахунка «Прибутки і збитки)

За фактичною собівартістю (дебет рахунка «Реалізація»)

За продажними цінами

(робіт, послуг)

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Відомість обліку реалізації ф. № В-6 використовується для обліку реалізації розрахунків з покупцями та визначення фінансових результатів за сумою зарахованих на рахунок в установі банку коштів, одержаних в касу підприємства, або по якій проведено залік заборгованості (по оплаті).

Записи у відомостях здійснюються позиційним способом по кожному рахунку, покупцю, виду продукції (робіт, послуг). Фінансовий результат від реалізації визначається за даними граф «За продажними цінами» і «Фактична собівартість».


Типова форма № В-8

Відомість

обліку заробітної плати за ________199___р.

№№

Прізвище,

Посада

Залишок заробіт. плати на початок місяця

Кредит (нараховано) рахунок «Розрахунки по оплаті праці»

Дебет (утримано) рахунок «Розрахунки по оплаті праці»

До видачі

Розписка в одержанні

Відрахування

п/п

ім’я

(заборгованість працівникам)

в дебет рахунків

Разом по кредиту рахунка «Розрахунки по оплаті праці"

в кредит рахунків

Разом по дебету рахунка «Розрахунок по оплаті праці»

соц. страхування

у фонд ліквідації Чорнобильської катастрофи

у фонд сприяння зайнятості населення

по-батькові

видано аванс

податки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Відомості обліку зарплати ф. № В-8 використовується для обліку розрахунків по оплаті праці. У розділі відомості «Кредит (нараховано)» відображаються нараховані суми зарплати, а у розділі «Дебет (утримано)» усі відрахування із зарплати та визначається сума, яка підлягає видачі працівникам.


Типова форма № В-7

Відомість

обліку розрахунків з постачальниками за ___________ 199 ____ р.

Номер документа,

Постачальник, місце покупки

Сальдо на початок місяця (заборгованість)

З кредиту рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» в дебет рахунків (належить до рахунку)

Дебет рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» (оплачено)

Сальдо (заборгованість)

п/п

дата

підприємству

постачальнику

Разом

Дата

Кореспондуючий рахунок

Сума

Підприємству

Постачальнику

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Відомість обліку розрахунків з постачальниками ф. № В-7 застосовується для обліку розрахунків з постачальниками, які обліковуються на рахунку «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками».

У відомість по кредиту рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» позиційним способом записуються дані з акцептованих рахунків постачальників і підрядчиків, а по дебету відображаються операції по сплаті рахунків.


Відомість (шахова)

за ____________ 199___ р.

Дебет

З кредиту рахунків згідно з відомостями

Разом по

рахунків

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

В-6

В-7

В-8

дебету рахунків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Разом по кредиту рахунків

Відомість по ф. № В-9 є регістром синтетичного обліку та використовується для узагальнення даних поточного обліку і взаємної перевірки правильності записів по рахунках бухгалтерського обліку. Відомість відкривається на кожний місяць і використовується для записів даних по дебету і кредиту кожного рахунку окремо.
 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
10607. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, організація аналітичного обліку 31.03 KB
  Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку банків України організація аналітичного обліку Поняття про банківський рахунок. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в банках. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України за класами. 1 Поняття про банківський рахунок Для поточного відображення змін стану засобів банку та джерел їх утворення що відбуваються під впливом господарських операцій у бухгалтерському обліку застосовуються рахунки.
7354. Сутність бухгалтерського обліку 14.58 KB
  Сутність бухгалтерського обліку. Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Види обліку. Вивчення теми дасть змогу студентам зрозуміти поняття та роль бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання визначитися щодо основних вимог та вимірників які використовуються в обліку.
9514. Метод бухгалтерського обліку 1002.23 KB
  Бухгалтерські рахунки та їх побудова. Він складається з ряду елементів головні з яких: документація; інвентаризація; рахунки; подвійний запис; оцінка; калькуляція; баланс; звітність. Рахунки бухгалтерські призначені для обліку наявності активів і пасивів. Бухгалтерські рахунки та їх побудова.
9433. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 36.59 KB
  Теоретичні основи бухгалтерського обліку Зміст теми: Питання №1. Види обліку. Мета завдання та принципи бухгалтерського обліку Питання № 3. Предмет і об’єкт бухгалтерського обліку Питання №4.
7320. План рахунків бухгалтерського обліку 26.99 KB
  При обчисленні кінцевого сальдо активних і пасивних рахунків слід керуватися такими правилами: в активних рахунках початковий залишок сальдо і всі збільшення реєструють за дебетом рахунка а всі зменшення за кредитом; в пасивних рахунках навпаки. Структура рахунків бухгалтерського обліку Враховуючи це періодично після узагальнення даних за дебетом і кредитом рахунків визначається кінцеве сальдо.
10379. Предмет і метод бухгалтерського обліку 15.76 KB
  Предмет і метод бухгалтерського обліку Явища операції ситуації події які відбуваються в господарському житті підприємства – а предмет бухгалтерського обліку б метод бухгалтерського обліку в господарські засоби г джерела господарських засобів Двостороння таблиця призначена для відображення типових господарських операцій – це рахунок подвійний запис баланс звітність Спосіб відображення господарської операції на рахунках обліку при якому суму однієї господарської операції записують двічі: один раз в дебет одного рахунку а...
7322. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 51.9 KB
  Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку що встановлюється подвійним записом кожної господарської операції називається кореспонденцією рахунків а рахунки за дебетом і кредитом яких реєструється ця операція кореспондуючими рахунками...
9515. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання 30.02 KB
  Форми бухгалтерського обліку. Корегування трансформація обліку в кінці звітного періоду за допомогою формування Трансформаційної таблиці. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затверджене Наказом Міністерства фінансів України...
7296. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЇХ РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ 41.56 KB
  Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку Організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку 1. Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Проблема невідповідності моделей бухгалтерського обліку носить глобальний характер. У процесі роботи укладачів і...
10927. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках 206.55 KB
  Фінансовий облік як підсистема системи бухгалтерського обліку в банках 1.Загальна характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках 1.Фінансовий облік як підсистема системи бухгалтерського обліку в банках а умов ринкових відносин банки потребують постійного і ретельного контролювання власної фінансової стійкості надійності ліквідності тобто фінансових результатів своєї діяльності.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.