Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) та малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)

Сума амортизації за один місяць Ліквідація основних засобів відображається з використанням субрахунка 976 “ Списання необоротних активів †рахунка 97 “ Інші витрати â€. Бухгалтерські проводки по кредиту рахунка 22 і дебету нижченаведених рахунків : 15 “ Капітальні інвестиції †– у випадку якщо МШП передається для цілей капітального будівництва або для цілей виготовлення основних засобів інших...

2015-01-30

20.26 KB

6 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Облік малоцінних необоротних матеріальних активів ( МНМА ) та малоцінних швидкозношуваних предметів ( МШП )

1.Організація обліку МШП на принципах національних П(С)БО 7, 9.

2.Надходження інших необоротних матеріальних активів

3.Відпуск МШП зі складу

4.Облік видачі спецодягу

1.Організація обліку МШП на принципах національних П(С)БО 7 , 9

В П(С)БО 9 “ Запаси ” визначення МШП дано виключно як предметів , що використовуються підприємством протягом не більше одного року .

МНМА за ознаками , зазначеними в Законі про прибуток , потрапили до категорії основних фондів і у податковому обліку .

А якщо вони – виробничі основні фонди , то , відповідно , підлягають податковій амортизації за нормами Закону про прибуток . Але у платників податків є ще один варіант оподаткування МНМА . Він запропонований Державною податковою адміністрацією України в листі від 12.01.2001 р.                 № 286 / 7 / 15 – 1117 .

У ньому сказано , що для податкового обліку малоцінні необоротні матеріальні активи не є основними фондами і не підлягають податковій амортизації !  Затрати на їх придбання   ( як і вартість усіх запасів , що використовуються в господарській діяльності платника податків ) за правилом першої події включаються до складу валових витрат , які потім коригують нормами п. 5.9 Закону про прибуток . Але таке коригування за МНМА провадиться в особливому порядку . Він полягає в тому , що фактично до валових витрат потрапляє сума бухгалтерської амортизації  МНМА . Тобто сума валових витрат прямо залежить від методу амортизації  МНМА , який обрало підприємство для бухгалтерського обліку . На підставі норм П(С)БО 7 “ Основні засоби ” підприємство може нараховувати амортизацію МНМА за прямолінійним , виробничим , “ 50% - им ” або “ 100% - им ” методами . Обрані  методи повинні бути зафіксовані в обліковій політиці підприємства .

Згідно з пунктом 5 П(С)БО 7 у складі основних засобів визнаються ( крім самих основних засобів ) інші необоротні матеріальні активи .

Сальдо рахунка 11 “ Інші необоротні матеріальні активи ”відображаються в Балансі одночасно із сальдо рахунка 10 загальною сумою у статті “ Основні засоби ” ( рядки 030 ,   031 , 032 ) .

Аналітичний облік за рахунком 11 ведеться ( як і за рахунком 10 ) за окремими інвентарними об’єктами ( або групами ) .

За дебетом рахунка 11 відображається :

 •  надходження придбаних , створених або безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів за первісною вартістю ;
 •  сума витрат , пов’язаних з поліпшенням об’єктів ;
 •  сума дооцінки вартості таких об’єктів .

За кредитом рахунка 11 відображається :

 •  вибуття об’єктів унаслідок продажу , безоплатної передачі або невідповідності їх критеріям визнання активом , а також у разі часткової ліквідації ;
 •  сума уцінки інших необоротних матеріальних активів .

2.Надходження інших необоротних матеріальних активів

Приклад 5. Підприємством придбані малоцінні необоротні матеріальні активи :

 •  письмові столи для співробітників у кількості 5 шт. за ціною 140 грн.        ( 5 шт. *140 грн. = 700 грн. ) ;
 •  стільці у кількості 5 шт. за ціною 60 грн. ( 5 шт. * 60 грн. = 300 грн.) ;
 •  книжкова шафа за ціною 250 грн. ;
 •  полиці для книг у кількості 10 шт. за ціною 20 грн. ( 10 шт. * 20 грн.              = 200 грн. ) .

Вартість перевезення залученим транспортом – 90 грн.

Приклад 6. Підприємством придбані і відразу передані в експлуатацію навчальні посібники ( бібліотечні фонди ) на загальну суму 350 грн.

Приклад 7. Будівельна організація уклала договір підряду на будівництво пекарні .

Нормативний термін будівництва об’єкта – 6 місяців .

У перший же місяць будівництва була споруджена сторожова будка вартістю 5700 грн. , від розбирання якої передбачається отримати матеріали на суму 300 грн.

з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума ,

грн..

1

2

3

4

5

Малоцінні    необоротні    активи    (приклад 5 )

1.

Оплачений рахунок магазину за офісні меблі

377

311

1 450

2.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

644

242

3.

Відображені вартість перевезення офісних меблів

153

631

75

4.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

15

5.

Оприбутковані офісні меблі на склад

153

377

1 208

6.

Відображені розрахунки по податковому кредиту з ПДВ

644

377

242

7.

Оплачений рахунок перевізникові

631

311

90

Продовження таблиці див. на стор. 3

1

2

3

4

5

8.

Передані в експлуатацію :

 •  столи ( 5 шт. )
 •  стільці ( 5 шт. )
 •  шафа
 •  полиці для книг ( 10 шт. )

112

112

112

112

153

153

153

153

619

221

266

177

9.

Відображена сума зносу в розмірі 100% амортизованої вартості ( згідно з п. 27 П(С)БО )

92

132

1 283

Бібліотечні фонди ( приклад 6 )

1.

Отримані навчальні посібники

153

631

350

2.

Оплачена вартість навчальних посібників

631

311

350

3.

Передані в експлуатацію навчальні посібники

111

153

350

4.

Відображена в першому місяці використання навчальних посібників сума зносу в розмірі 100% амортизованої вартості  ( згідно з п. 27 П(С)БО )

91

та ін.

132

350

Тимчасові ( не титульні ) споруди (приклад 7 )

1.

Відображена вартість витрачених матеріалів

153

201

4 100

2.

Нарахована заробітна плата робітникам відображені і нарахування на неї

153

661 , 651 , 652 , 653

1 430

3.

Відображена вартість автотранспортних послуг

153

685

150

4.

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

685

30

5.

Відображені інші витрати на будівництво сторожової будки

153

23

20

6.

Передана в експлуатацію сторожова будка

113

153

5 700

7.

Нарахований знос сторожової будки

[ ( 5 700 грн. – 300 грн.): 6 міс.] 

91

132

900*

* Сума амортизації за один місяць

Ліквідація основних засобів відображається з використанням субрахунка 976                      “ Списання необоротних активів ” рахунка 97 “ Інші витрати ”. Субрахунок 972                          “ Собівартість реалізованих необоротних активів ” указаного рахунка 97 застосовується при продажу об’єктів основних засобів .

Починаючи з 1 липня 2000 року ( тобто з моменту введення в дію П(С)БО 7 ) вибуття будь – яких об’єктів основних засобів відображається однаково . При цьому не має значення, на якому субрахунку рахунка 10 “ Основні засоби ” або рахунка 11 “ Інші необоротні матеріальні активи ” облічувалися об’єкти , що списуються з балансу .

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається як різниця між доходом від операції вибуття і сумою залишкової вартості об’єктів , непрямих податків і витрат , пов’язаних з операцією вибуття .

Для обліку руху МШП на підприємстві наказом Міністерства статистики України від 22.05.96 р.  №145 “ Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів ” передбачені такі форми обліку , чинні на сьогодні :

 •  МШ – 2 “ Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів ” ;
 •  МШ – 4 “ Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів ” ;
 •  МШ – 5 “ Акт на списання інструментів ( пристосування ) та обмін їх на придатні  ”;
 •  МШ – 7 “ Відомість обліку видачі ( повернення ) спецодягу , спецвзуття і         запобігаючого пристосування ” ;
 •  МШ – 8 “Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів  ”.

3.Відпуск МШП зі складу

При відпуску МШП зі складу , у разі передачі для подальшої експлуатації , їх вартість , відповідно до пункту 23 П(С)БО , 9 виключається зі складу активів (списується з балансу ). Надалі за такими МШП повинен бути організований оперативний кількісний облік за місцями експлуатації і матеріально відповідальними особами протягом усього терміну їх фактичного використання .

Бухгалтерські проводки по кредиту рахунка 22 і дебету нижченаведених рахунків :

 •  15 “ Капітальні інвестиції ” – у випадку якщо МШП передається для цілей капітального будівництва або для цілей виготовлення основних засобів , інших необоротних матеріальних активів і створення матеріальних активів ;
 •  23  “ Виробництво ” – у випадку якщо МШП передаються безпосередньо для цілей виготовлення продукції або виконання робіт , послуг ;
 •  37 “ Розрахунки з різними дебіторами ” – у випадку якщо МШП передаються для операцій , пов’язаних із здійсненням спільної діяльності ;
 •  39 “ Витрати майбутніх періодів ” – у випадку якщо МШП передаються для здійснення підготовчих до виробництва робіт у сезонних галузях промисловості або для освоєння нових виробництв і агрегатів , нових технологій ;  

або по дебету одного з таких рахунків класу 9* :

 •  91 “ Загальновиробничі  витрати  ” – у випадку якщо МШП використовується при організації виробництва й управлінні цехами ( ділянками , бригадами тощо ) ;
 •  92 “ Адміністративні витрати ” – у випадку якщо МШП використовується в офісах , конторах тощо ;
 •  93 “Витрати на збут ” – у випадку якщо МШП використовуються для операцій , пов’язаних зі збутом ( реалізацією , продажем ) продукції , товарів , робіт , послуг ;
 •  99 “Надзвичайні витрати ” – у випадку якщо МШП передаються для операцій , відмінних від звичайної діяльності підприємства , разових ( неповторюваних ) і пов’язаних з надзвичайними подіями .

4.Облік видачі спецодягу

Як передбачено статтею 163 Кодексу законів про працю , власник підприємства за встановленими нормами повинен забезпечити працівників , зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці , спецодягом , спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту .

Крім того , пунктом 3 Положення №170 визначено , що засоби індивідуального захисту , які видаються працівникам , вважаються власністю підприємства . Вони обліковуються як інвентар і обов’язково повертаються при звільненні працівника або переведенні його на цьому ж підприємстві на іншу роботу , ніж та , для якої видані ці            засоби . Видані спецодяг і спецвзуття повинні також повертатися працівником після закінчення строків носіння , замість отриманих нових .

Власник зобов’язаний компенсувати працівнику затрати на придбання засобів індивідуального захисту , якщо встановлений нормами строк їх видачі був порушений і працівник був змушений придбати їх за власні кошти . У випадку дострокового зносу цих засобів не з вини працівника власник зобов’язаний замінити їх за свій рахунок .

Підприємство при визначенні строку корисного використання спецодягу і спецвзуття за основу може взяти строки носіння , встановлені типовими нормами для “ його ” галузі господарства . Якщо згідно з цими нормами для конкретного виду спецодягу або спецвзуття  встановлено строк використання більше року , то в бухгалтерському обліку він повинен бути відображений як необоротний актив , якщо менше року – то як МШП .

На підставі підпункту 5.4.1 Закону України “ Про оподаткування прибутку       підприємств ”  у редакції Закону України від 22. 05. 97 р. № 283 / 97 – ВР до складу валових витрат включаються “ витрати платника податків на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом , взуттям , обмундируванням ,необхідними для виконання професійних обов’язків , а також продуктами спеціального харчування за переліком , який встановлюється Кабінетом Міністрів України ”  .

Застосовуючи цю норму Закону про прибуток , необхідно пам’ятати таке :

 1.  Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21. 08. 97 р. № 462 – р повинен діяти нормативно-правовий акт , що встановлює для працівників конкретної галузі перелік і норми видачі спецодягу і взуття .
 2.  Затрати підприємства на “ понаднормативні ” одяг і спецвзуття або не за переліком , установленим нормативним актом , не включаються до складу валових витрат .
 3.  Не включаються до складу валових витрат затрати підприємства на забезпечення спецодягом і спецвзуттям громадян , які працюють за цивільно-правовими договорами .
 4.  Видача спецодягу і спецвзуття працівникам підприємства не є операцією продажу .

Якщо після оприбуткування на кінець податкового кварталу спецодяг і спецвзуття залишаються на складі , то валові витрати коригуються на підставі пункту 5.9 Закону про прибуток .

Розмір валових витрат зменшується на вартість виданих понад норми або не за переліком спецодягу або спецвзуття , якщо оплата ( перша подія ) за неї і видача була проведена в одному і тому ж періоді .

У прикладі наведено ситуацію , коли строк корисного використання спецодягу і спецвзуття підприємство визначило на підставі типових норм , а амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% у першому місяці їх використання .

Таблиця  1

п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податко

вий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

ВД,

грн.

ВВ , грн.

Операції , проведені у I кварталі 2001 року

1

Проведено передопла-

ту постачальнику за спецодяг і спецвзуття

371

“Розрахунки за виданими авансами”

311

“ Поточні рахунки в національній валюті ”

2400

2000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

“ Розрахунки за податками ”

644

“ Податковий кредит ”

400

3

Оприбутковано спец –

одяг і спецвзуття на склад ( строк носіння яких менше року )

22

“ Малоцінні та швидкозношувані предмети ”

371

“ Розрахунки за виданими авансами ”

1400

4

Оприбутковано спец –

одяг і спецвзуття на склад ( строк носіння яких більше року )

153

“ Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів ”

371

“ Розрахунки за виданими        авансами  ”

600

5

Списано розрахунки за податковим кредитом з ПДВ

644

“ Податковий кредит ”

371

“ Розрахунки за виданими авансами ”

400

6

Видано в межах норм спецодяг , строк  но –

сіння якого менше року

23

“ Виробництво”,

91 “ Загальновироб-ничі витрати ”,

92 “ Адміністратив-ні витрати ”,

93 “ Витрати на    збут ”

22

“ Малоцінні та швидкозношувані предмети ”

600

Продовження таблиці 1

п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податко

вий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

ВД,

грн.

ВВ , грн.

7

Видано понад норми спецодяг , строк  но –

сіння якого менше року

23

“ Виробництво ”,  91 “ Загальновироб-ничі витрати ”,

92 “ Адміністратив-ні витрати ”,

93 “ Витрати на збут ”

22

“ Малоцінні та швидкозношувані предмети ”

100

- 100

8

Виключено суму податкового кредиту, що входить до вартості придбання виданого понад норми спецодягу (методом “ сторно ” )

                                                              641

“ Розрахунки за податками ”

                                        644

“ Податковий кредит ”

20

9

                           Відображено джерело                 сплати цієї суми ПДВ

23

“ Виробництво ”,  91 “ Загальновироб-ничі витрати ”,

92 “ Адміністратив-ні витрати ”,

93 “ Витрати на збут ”

                                         644

“ Податковий кредит ” 

20

10

                                    Видано в межах норм спецодяг , строк носіння якого більше року

112

“ Малоцінні необоротні активи ”

153

“ Придбання             ( виготовлення ) інших необоротних матеріальних активів ”

300

11

                               

Нараховано знос на виданий спецодяг , строк носіння якого більше року

23

“ Виробництво ”,  91 “ Загальновироб-ничі витрати ”,

92 “ Адміністратив-ні витрати ”,

93 “ Витрати на збут ”

                               132

“ Знос інших необоротних матеріальних активів ”

300

За результатами звітного кварталу валові витрати зменшуються на вартість спецодягу і  спецвзуття , що залишилися на складі ( тобто на суму 2 000 – 600 –100 –300 = 1 000 грн. )

 

Продовження таблиці 1 див. на стор. 8

Продовження таблиці 1

п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податко

вий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

ВД,

грн.

ВВ , грн.

Операції , проведені у II кварталі 2001 року

1

                                 Видано в межах норм спецодяг , строк носіння якого більше року

                                      112

“ Малоцінні необоротні активи ”

153

“ Придбання                                      ( виготовлення ) інших необоротних матеріальних активів ”

                  

              

300

 

300*

2

                       

Нараховано знос на виданий спецодяг , строк носіння якого більше року

23

“ Виробництво ”,   91 “ Загальновироб-ничі витрати ”,

92 “ Адміністратив-ні витрати ”,

93 “ Витрати на        збут ”

                               132

“ Знос інших необоротних матеріальних активів ”

300

3

                                 Видано в межах норм спецодяг , строк носіння якого більше року

23

“ Виробництво ”,   91 “ Загальновироб-ничі витрати ”,

92 “ Адміністратив-ні витрати ”,

93 “ Витрати на        збут ”

22

“ Малоцінні та швидкозношувані предмети ”

700

700*

* Ці суми ( 300 + 700 = 1 000 грн. ) виключаються із суми, відображеної в графі “ Залишок на початок періоду ” рядка 020 Відомостей про балансову вартість матеріальних ресурсів та малоцінних предметів, і включаються до складу валових витрат ( відображаються в рядку 23 додатка “ Ж ” до Декларації про прибуток підприємства )

 

 

  

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
20837. Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 183 KB
  Виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, інші матеріали та малоцінні швидкозношувані предмети.
7376. Облік нематеріальних активів 20.31 KB
  Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності окрім бюджетних установ регламентуються Положенням стандартом бухгалтерського обліку ПСБО 8 Нематеріальні активиâ€. До складу нематеріальних активів відносять об’єкти права інтелектуальної власності об’єкти права користування природними ресурсами та об’єкти права користування економічними організаційними та іншими...
1583. Автоматизація обліку нематеріальних активів 534.68 KB
  Облік надходження і створення нематеріальних активів. Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів.
8593. Особливості обліку нематеріальних активів 14.26 KB
  Облік використання компâ€ютерної програми.Облік використання компâ€ютерної програми Податковий облік Бухгалтерська програма належить до нематеріальних активів підприємства. Законом про прибуток прямо не передбачено як відобразити в податковому обліку операцію з доробки програми для індивідуальних потреб клієнта. Доробка компютерної програми може виконуватися як у момент установлення програми так і через деякий час після її придбання.
1615. Аналіз рентабельності підприємства відносно активів 157.42 KB
  Чим більше прибуток тим ефективніше відбувається розвиток і зявляються можливості для розширення виробничої діяльності підприємства. Рентабельність означає прибутковість підприємства. Це стає особливо важливим в сучасних ринкових умовах де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва.
7379. Облік запасів 19.23 KB
  Перелік типових форм первинних документів з обліку виробничих запасів. Склад запасів: сировина основні допоміжні матеріали комплектуючі вироби інші матеріальні цінності що призначені для виробництва продукції виконання робіт надання послуг для адміністративних потреб виробничі запаси; незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складання деталей; незавершене виробництво на підприємствах що виконують роботи та надають послуги складаються з витрат на виконання незакінчених робіт або послуг. Завдання обліку запасів:...
10925. Облік капіталу 31.53 KB
  Облік реєстрації статутного капіталу банку 2.Облік інших складових капіталу банку 2.Облік реєстрації статутного капіталу банку У практиці МСБО розглядають дві концепції капіталу: фізичну та фінансову. Фізичний капітал це показник продуктивності діяльності банку.
10923. Облік касових операцій 30.11 KB
  Кошти резервних фондів можуть витрачатися лише за письмовими вказівками НБУ про випуск грошей в обіг або про видачу з метою відправлення до Республіканського банку Автономної Республіки Крим регіональних управлінь НБУ. Касові операції комерційного банку становлять значний обсяг роботи і характеризують одну із головних функцій банку. Основні аспекти банківської діяльності в зазначених напрямках регламентовано Інструкцією № 4 Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України затвердженою Постановою Правління Національного...
9134. Облік статутного капіталу 25.38 KB
  Передача акціонером майна акціонерному товариству в оплату за акції означає передачу прав власності на таке майно. Отже, для цілей оподаткування акціонерне товариство повинно розглядати таку операцію не лише як операцію з випуску акцій, а й як операцію з придбання майна, отриманого в оплату за такі акції.
10926. Облік доходів і витрат 51.51 KB
  Види доходів і витрат банку 3.Загальні положення бухгалтерського обліку доходів і витрат банку 3.Визначення і облік фінансового результату діяльності банку 3. Види доходів і витрат банку Склад доходів і витрат банку обумовлений фінансовою природою банківської справи яка й визначає об'єкти обліку.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.