Поверхневе зміцнення деталей

Механічне зміцнення поверхні деталей – 1– Рухомі деталі машин працюють в умовах тертя тому їх поверхня повинна бути твердою і зносостійкою ці властивості створюються за допомогою поверхневого зміцнення. ХТО – це процес насичення поверхні деталі хімічними елементами при високій температурі. Мета – створити високу твердість і зносостійкості поверхні деталі при збереженні в'язкої серцевини. Поверхневий шар має структуру мартенситу або мартенситу і цементиту а серцевина деталі – фериту і перліту.

2015-01-29

13.77 KB

1 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


PAGE  2

Тема 9

Поверхневе зміцнення деталей(2 год)

План

1.Загальні поняття

2.Цементація

3.Азотування

4.Ціанування й нітроцементація

5.Дифузійна металізація.

6.Поверхневе гартування

7.Механічне зміцнення поверхні деталей

– 1–

Рухомі деталі машин працюють в умовах тертя, тому їх поверхня повинна бути твердою і зносостійкою, ці властивості створюються за допомогою поверхневого зміцнення. Види поверхневого зміцнення: хімічко-термічна обробка (ХТО), поверхневе гартування і поверхневе пластичне деформування.

ХТО – це процес насичення поверхні деталі хімічними елементами при високій температурі. Елемент, що насичує поверхню називається дифузантом. Тут використовуються явища дисоціації, адсорбції і дифузії.

Дисоціація - розпад молекул вихідної речовини на активні атоми дифузанту.

Адсорбція - захоплення поверхнею активних атомів дифузанту за допомогою сил притягання між атомами з утворенням твердого розчину.

Дифузія - переміщення адсорбованих поверхнею атомів дифузанту в глибину тіла. Утворюється дифузійний шар, що відрізняється від основного металу хімічним складом, структурою і властивостями. 

ХТО змінює хімічний склад і структуру поверхневого шару, а  поверхневе гартування і механічна обробка - лише структуру.

– 2–

Цементація – процес насичення поверхневого шару вуглецем. Мета – створити високу твердість і зносостійкості поверхні деталі при збереженні в'язкої серцевини.

Умовами для адсорбції атомарного вуглецю поверхнею і подальшої дифузії всередину металу є наявність карбюризатора (середовища, в якому проводять цементацію) та нагрів до 900...930°С. Після цементації гартують при 820...840°С і відпускають при 160...180°С. Поверхневий шар має структуру мартенситу або мартенситу і цементиту, а серцевина деталі – фериту і перліту.

Карбюризатор (від лат. carbo – вугілля і uro –палю)–матеріал, за допомогою якого збагачують вуглецем поверхню сталевих виробів.Тверді карбюризатори: деревне вугілля, кам'яновугільний напівкокс і торф'яний кокс. Для прискорення процесу додають вуглекислі солі: ВаС03, На2С03, СаС03  10...30% від маси вугілля.

Деталі, пересипані карбюризатором укладають у металевий ящик і переносять у піч, нагріту до 910...930°С. У ящику кисень взаємодіє з вуглецем, утворюючи оксид вуглецю СО. Чадний газ, взаємодіючи з поверхнею деталей, розкладається з утворенням атомарного вуглецю за реакцією: 2СО —> С02 + Сат. Солі активують карбюризатор через утворення вуглекислого газу: ВаС03 —> ВаО + С02; С02 + С = 2СО Утворення шару1 мм, триває 8... 10 год.

Газовим карбюризатором є метан, пропан, природний газ, оксид вуглецю. Її проводять у камерних печах, які або заповнені газом.

У випадку використання метану атомарний вуглець одержують за реакцією дисоціації:

СН4-»2Н2, + Сат .

За 8 год. глибина насичення при газовій цементації досягає 2,8 мм.

– 3–

Азотування процес насичення поверхневого шару азотом. Мета - підвищити твердість, зносостійкість, границю витривалості,  корозійну стійкість.

Умовами для адсорбції атомарного азоту поверхнею і подальшої  дифузії всередину металу є наявність атмосфери аміаку, який подається у герметичні реторти з деталями та нагрів до 500.. .600°С протягом 24.. .60 год.

Реторта (від лат.retortus – повернутий назад) – посудина грушовидної форми з повернутим у бік носком для перегонки й розкладання речовин нагріванням)

Під дією температури аміак розкладається на атомарний азот і водень. Азот адсорбується, дифундує й утворює нітриди. Легування ( від лат. ligo – зв’язую, з’єдную) – введення інших хімічних елементів.

Азотований шар, не вимагає додаткової термічної обробки, як у випадку цементації.

Перевага азотування –зберігання властивостей до 450... 500°С проти 200.. .225°С для цементації.

– 4–

Ціануванняпроцес насичення поверхневого шару одночасно азотом і вуглецем у розплавленій ціанистій солі.

Нітроцементація процес насичення поверхневого шару одночасно азотом і вуглецем у газовому середовищі. Мета - підвищення твердості, зносостійкості і міцності до втоми деталей.

Низькотемпературне ціанування виконують після гартування і високотемпературного відпускання, нагріваючи до 540...560СС для насичення поверхневого шару переважно азотом.

Високотемпературне ціанування виконують, нагріваючи до 820...950СС для насичення поверхневого шару переважно вуглецем з подальшою термообробкою (гартування і низькотемпературне відпускання).

– 5–

Дифузійна металізація – процес насичення поверхневих шарів деталей різними металами при високій температурі. Мета –підвищення корозійної, жаро- й зносостійкості. Метали утворюють із залізом тверді розчини заміщення.

Деталі розміщують у контейнері, додають порошок із дифузанту, глинозем чи шамот для запобігає спіканню і хлористий амоній Na Н4СІ. Під час нагрівання в контейнері відбуваються реакції розпаду Na Н4СІ з виділенням НСІ. Останній утворює з дифузантом газоподібний хлорид, який виділяє на поверхні виробу атоми металу.

Алітуванням називають процес насичення стальної поверхні алюмінієм із метою підвищення її жаростійкості. Умовами для твердого алітування є наявність порошкової суміші з фероалюмінію, хлористого амонію й оксиду алюмінію, нагрів до 950...1150оС, витримка 3...12 год.

На поверхні виробу виділяються вільні атоми алюмінію, які адсорбуються поверхнею і дифундують всередину, утворюючи твердий розчин заміщення алюмінію в залізі.

Умовами для рідинного алітування є наявність ванни з розплавленим алюмінієм, занурення деталей, витримка 45... 90 хв. при 750... 800°С.  Алітують клапани та деталі, що працюють при підвищених температурах.

Хромуванням називають процес насичення  поверхні сталевих виробів хромом із метою підвищення жаростійкості до 800°С, корозійної стійкості і поверхневої твердості. Умовами для хромування є наявність порошкової суміші ферохрому (або хрому), хлористого амонію й оксиду алюмінію, нагрівання до 1000...1050°С, витримка 6... 12 год.

– 6–

Поверхневе гартування – це процес швидкого нагріву поверхневих шарів деталі вище критичних температур і швидке охолодження. Мета – утворення на поверхні шару зі структурою дрібно-голчастого мартенситу з підвищеною твердістю, зносостійкістю і міцністю до втоми.

Деталі розміщують в індукторі (кільцевому провіднику струму), навколо індуктора виникає змінне високочастотне електромагнітне поле, яке індукує в деталі вихрові струми, що нагрівають поверхню.

Нагрівання деталі струмами високої частоти триває 3...5 с, а далі вона охолоджується розбризкування на поверхні гартувальної рідини.

– 7–

Механічне зміцнення поверхні деталі – це процес поверхневого пластичного деформування з метою збільшення твердості і міцності її поверхні за допомогою наклепу. Відбуваються структурні зміни і зміни дефектів (густини, виду і взаємодії дислокацій, кількості вакансій), подрібнення блоків і створення залишкових напружень, а також часткове перетворення залишкового аустеніту в мартенсит з виділенням дисперсних карбідних частинок.

Найбільше підвищення твердості в сталях із структурою фериту і мартенситу, найменше із структурою перліту і сорбіту.

Поверхневе пластичне деформування відбувається у процесі обдування струминами повітря зі стальним дробом поверхонь. Дріб утворює наклеп поверхневого шару деталі, глибиною 0,5.. .0,8 мм. Використовується для виготовлення деталей, які працюють при знакозмінних навантаженнях. Наприклад: ресори, пружини, вали, пальці гусениць та ін. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9476. РЕМОНТ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 8.91 MB
  Высокая экономическая значимость этого при ремонте машин обусловлена тем что восстановлению подвергаются их наиболее сложные и дорогие детали. Виды технологических процессов восстановления Технологический процесс восстановления детали представляет совокупность действий направленных на изменение ее состояния как ремонтной заготовки с целью восстановления эксплуатационных свойств. Единичный технологический процесс предназначен для восстановления конкретной детали независимо от типа производства Типовой технологический процесс разрабатывается...
20878. Значення занять з плавання для зміцнення організму дитини дошкільного віку 31.2 KB
  Значення занять з плавання для зміцнення організму дитини дошкільного віку. Значення занять з плавання для зміцнення організму дитини дошкільного віку. Перш за все м'язова система дитини дошкільного віку розвинена слабо її маса становить 22-24 маси тіла у дорослого-40. М'язи дитини містять більше води в той ж час у них менше білкових і неорганічних речовин їх механічна міцність нижче.
7702. БАЛАНСИРОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) 284.44 KB
  Приобретение технических навыков выполнения статистической балансировки ведомого диска сцепления и динамической балансировки коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе. Содержание работы: ознакомление с технологией балансировки изучение оборудования и оснастки для статистической и динамической балансировки устранение статического дисбаланса ведомого диска сцепления двигателей ЗМЗ и ЗИЛ. Оборудование и оснастка рабочего места: балансировочный станок ЦКБ 2468 приспособление для статической балансировки ведомых дисков сцепления с...
9485. БАЛАНСИРОВКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 4.52 MB
  Цель балансировки состоит в устранении неуравновешенности детали сборочной единицы относительно оси ее вращения. Неуравновешенность вращающейся детали приводит к возникновению центробежных сил которые могут быть причиной вибрации узла и всей машины преждевременного выхода из строя подшипников и других деталей. Основными причинами неуравновешенности деталей и узлов могут быть: погрешность формы деталей например овальность; неоднородность и неравномерность распределения материала детали относительно оси ее вращения образованные при...
7900. Характеристика восстанавливаемых деталей 15.07 KB
  Механическое изнашивание происходит в результате механических воздействий. Основные виды этого изнашивания: абразивное усталостное кавитационное и изнашивание при заедании. Абразивное изнашивание это механическое изнашивание материала в результате режущего или царапающего действия на него твердых частиц находящихся в свободном или закрепленном состоянии. В зависимости от вида среды жидкость или газ перемещающей твердые частицы различают гидроабразивное и газоабразивное изнашивание.
9457. ДЕФЕКТОСКОПИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 5.03 MB
  Дефект — несоответствие изделия требованиям, определенным нормативной или технической документацией, что может быть причиной отказа. По причинам возникновения дефекты подразделяют на конструктивные, производственные и эксплуатационные.
9460. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 9.47 MB
  Восстановление детали независимо от степени износа возможно различными экономически целесообразными методами. Выбор конкретного метода зависит в первую очередь от того какие эксплуатационные свойства детали должны быть обеспечены при ее восстановлении. К ним относятся: целостность и масса детали распределение массы между отдельными элементами и ее уравновешенность; сплошность состав и структура материала; усталостная прочность жесткость и другие характеристики детали; точность геометрической формы размеров и относительного...
7693. БАЛАНСИРОВКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ АТС 276.57 KB
  На конкретном примере описывается статистическая балансировки ведомого диска сцепления и динамическая балансировки коленчатого вала с маховиком и с механизмом сцепления в сборе. Перед проведением статистической и динамической балансировки необходимо ознакомиться с технологией балансировки изучить применяемое оборудование и оснастку и затем практически устранить статический дисбаланс ведомого диска сцепления двигателей ЗМЗ и ЗИЛ. Для исследования дисбаланса узлов используется балансировочный станок...
6663. РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ ДЕТАЛЕЙ ДВЗ 339.2 KB
  Цикл напружень і його параметри при змінних навантажуваннях За характером зміни у часі процес навантажування поділяють на регулярний та нерегулярний. Регулярним називається навантажування яке характеризується періодичним законом змінювання навантажень з одним максимумом та одним...
9462. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВКОЙ 9.43 MB
  Основное назначение сварки восстановление целостности детали создание неразъемных соединений между частями одной детали или разными деталями. Виды сварки. Основные применяемые в ремонтном производстве виды сварки приведены в табл.1 Разновидности и технические возможности способов сварки.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.