Обмін речовин і енергії в клітині

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У КЛІТИНІ ПЛАСТИЧНИЙ ОБМIН реакцiii синтезу енергiя органiчнi речовини реакцii ...

2015-01-30

17.1 KB

0 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


 4

                                                                                                                                                  Заняття 21

   Тема:     Обмін речовин і енергії в клітині.               

                         Клітина, як цілісна жива система.   Т.О. 2.

  Мета:  розвивати  розумiння  студентами  процесу  обмiну  речовин  та   перетворення  енергii в клiтинi; сформувати знання про клітину як відкриту та цілісну систему; узагальнити, систематизувати   та   поглибити  знання   студентiв   про  будову   клiтин  прокарiот   i  еукарiот;  зробити   еволюцiйнi   висновки   про  еднiсть   та   шляхи   розвитку   органiчного  свiту;   встановити  мiжпредметний  зв’язок  з хiмiєю  та  фiзикою;  розвивати   загальний   свiтогляд   студентiв.

  Обладнання:   саморобнi  схеми “Обмiн  речовин  в клiтинi“, “Етапи   енергетичного обмiну“, “ Будова  клітини рослин“, “ Будова  клітини тварин“  

  I   Актуалiзацiя   опорних   знань

                                                     ПЛАН

  1.  Обмiн   речовин   (метаболізм ).  

  2.   Спадковiсть   живоi   та   неживоi   природи.

  3.   Класифiкацiя   живих   органiзмiв   за   способом   живлення.

  4.   Клітина, як цілісна жива система.   

II   Систематизація   учбовоi   дiяльностi   

Обмін речовин (ОР)  -  метаболізм   -   сукупність   хімічних   реакцій,   які      

                                           відбуваються   в  живій   клітині.

  Функції   ОР    -   забезпечення   клітини   будівельним    матеріалом;

                             -    Забезпечення  клітини   енергією.

Асиміляція  =  анаболізм - пластичний   обімін   -   процес засвоєння речовин із  зовнішнього середовища та утворення з них властивих для організму складних органічних речовин.                                                                                                  Дисиміляція = катаболізм - енергетичний обмін - сукупність реакцій, що забезпечують клітини енергією.

Гомеостаз - здатність живих організмів зберігати відносну динамічну сталість внутрішнього середовища.

                   ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У КЛІТИНІ

                                                   ПЛАСТИЧНИЙ    ОБМIН

         реакцiii  синтезу    енергiя

   органiчнi  речовини                                                                     реакцii                    

                                                                                                       розщеплення

                           

                                                      ЕНЕРГЕТИЧНИЙ    ОБМIН

                                                                                                                                                

▪2. Спадковість живої та неживої природи на рівні обмінних реакцій,  що відбуваються у клітині.

                    Пластичний                                     Енергетичний

                       обмін                                                     обмін

                     (АСИМІЛЯЦІЯ)                                      (ДИСИМІЛЯЦІЯ)

                           СВІТЛО                                                     О2                                                      

                          ХЛОРОФІЛ

                                                                                                       

       H2O + CO2            C6H12O6 H2O + CO2

                                 Неорганічні  

                            речовини                                                   Органічні                                     Неорганічні                                                                  

                                                                                                                   речовини                                 речовини

                                                                                                                                                                                                                           

                                Фермент Фермент

                               

                                                                            

Повторення фотосинтезу та енергетичного обміну                                      

                               

  • 3.       Класифiкацiя   живих   органiзмiв   за   способами   живлення

                 

                        АВТОТРОФИ                                        ГЕТЕРОТРОФИ

      Самi  для   свого   живлення                           Використовують

  синтезують   органiчнi   речовини                   для   свого   живлення   готовi

  з   неорганiчних                                                 органiчнi   речовини

Фотосинтетики

Хемосинтетики

Сапрофіти

Паразити

Синтезують

Синтезують

Використовують

Використовують

органічні

органічні

органічні

органічні

речовини

речовини

речовини

речовини

з Н2О і СО2

з хiмiчних

мертвих тіл

живих

в хлоропластах

сполук

або виділення

організмів

у результаті

у результаті

живих

фотохімічних

хімічних

реакцій

реакцій

4.  Повторення загальної схеми будови клітини.

   -   Які рівні організації живої матерії вам відомі?

   -   Що   ви   знаєте   про   будову   клiтин ?

  Спробуємо   узагальнити   основнi   знання   про   клiтину   як   одиницю

  життя,   якi   накопичило   людство.   

КЛІТИННА ТЕОРІЯ - фундаментальне узагальнення біології, яке визначає взаємозв'язок усіх проявів життя на Землі з клітиною, характеризує клітину одночасно як цілісну самостійну живу систему та як складову частину багатоклітинних організмів рослин і тварин.
Клітинна теорія сформульована німецьким вченим
Т.Шванном у 1839 р. в роботі "Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі і рості тварин і рослин".

         ОСНОВНI   ПОЛОЖЕННЯ    СУЧАСНОI   КЛIТИННОI   ТЕОРII

1.   Клiтина  -  елементарна  структурна  та  функцiональна  одиниця  живих

органiзмiв.

2.   Клiтини   рiзних   органiзмiв   гомологiчнi   за   своєю   будовою.

3.   Розмноження  клiтин   вiдбувається   шляхом   подiлу   материнськоi клiтини.

4.   Багатоклiтиннi   органiзми  -  це  складнi  ансамблi   клiтин,  поєднаних   у

цiлiснi   iнтегрованi   системи   тканин   i   органiв,   якi  i пов’язанi   мiж

собою    мiжклiтинними,   гуморальними   i   нервовими   формами   регуляцii.                                                           5.   Клiтинна   будова   органiзмiв   -   свiдчення    того,   що   все   живе має

єдине   походження.

III   Тематичне оцінювання знань

Виконання   студентами   перевiрочноi   роботи   з   тематичного   оцiнювання   знань за варіантами.

                                                                                                                     

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
8802. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах 345.72 KB
  Складання схем колообігу речовин у екосистемах.Освітня: розширити знання студентів про екосистеми охарактеризувати колообіг речовин та потік енергії в них; з’ясувати значення роль живих організмів у перетворенні оболонок Землі та колообіг основних хімічних сполук: кисню вуглекислого газу сірки азоту вуглецю Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати біологічні процеси на планеті та їх значення для перетворення її обличчя. Поняття колообіг. Характеристика поняття біологічного колообігу.
9053. СИНТЕЗ БІЛКА В КЛІТИНІ 145.85 KB
  Розглянемо принципові схеми регуляції синтезу білка, запропонованій 1961 р. французькими вченими Ф. Жакобом і Ж. Моно. Узагальнивши велику кількість даних, учені дійшли висновку, що в генній системі бактерій кишкової палички є три види генів: структурні гени, які продукують ферменти для найважливіших реакцій
7933. ВОДНИЙ ОБМІН І ЙОГО РЕГУЛЯЦІЯ 42.04 KB
  Завдяки випарюванню води з поверхні шкіри людина і теплокровні тварини зберігають постійну температуру тіла при посиленому утворенні тепла в організмі або при високій температурі навколишнього середовища. Людина і тварини гинуть від нестачі води значно швидше ніж від нестачі їжі. Якщо повне голодування людина може витримати протягом ЗО діб і більше то без води смерть наступає через декілька діб.
6357. Інтерактивне спілкування. Обмін миттєвими повідомленнями 23.81 KB
  Мета: сформуватити в учнів поняття інтерактивного спілкування в мережі вивчити видиінтерактивного спілкування отримати навички інтерактивного спілкування в програміIntrnet Cht; розвивати комунікативні навички; виховувати інформаційну культуруучнів. Поняття інтерактивного спілкування. Основні компоненти для функціонування повноцінного інтерактивного спілкування.
2107. Фізичні процеси поширення електричної енергії (хвиль) у довгих лініях 363.69 KB
  Лекція “ Аналіз залежностей взаємного впливу від частоти і довжини лінії. У кабельних ланцюгах необхідно враховувати всі чотири первинних параметри впливу g k r m причому їх співвідношення і питома значимість змінюються залежно від частоти переданих сигналів. 1 випливає: в області НЧ тональний спектр домінують ємнісні зв’язки інші складові зв’язків у цьому діапазоні пренебрежимо малі; зі зростанням частоти збільшується питомий внесок магнітного впливу і...
17521. Дослідження ефективності перетворення електричної енергії на тягових підстанціях постійного струму швидкісних магістралей 1.92 MB
  Зростанню привабливості та конкурентоздатності у сфері пасажирських перевезень сприяє зменшення тривалості поїздки на великі відстані. У цьому випадку, володіючи значними перевагами порівняно з іншими видами транспорту (економічність, високий рівень безпеки та комфорту), швидкісні залізниці набувають усе більшого поширення.
12235. ДИНАМІКА ВМІСТУ ЗАБРУДНЕНИХ РЕЧОВИН 218.84 KB
  Аналіз основних чинників які впливають на рівень забруднення атмосферного повітря м. Список використаної літератури Аналіз основних чинників які впливають на рівень забруднення атмосферного повітря м. Ужгород Основними джерелами забруднення атмосферного повітря м. Склад забруднюючих речовин без діоксиду вуглецю в атмосфері від стаціонарних джерел забруднення...
8833. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей 10.74 KB
  Обладнання: крохмаль насіння соняшнику бульби картоплі шматочки білого і чорного хліба розчин йоду у йодиді калію червоний барвник судан III розчинники бензин ацетон спирт вода пробірки скляні палички. поліс багато і сахар цукор складні вуглеводи молекули яких складаються з залишків моносахаридів або близьких до них речовин крохмаль глікоген целюлоза. Крохмаль – один з полімерів глюкози. У рослин крохмаль є головною запасною речовиною.
9844. Бактеріофаги. Зборка частин бактеріофага. Розвиток бактеріофага в клітині 3.45 MB
  Через 25 років після відкриття вірусів канадський вчений Фелікс д'Ерель за допомогою методу фільтрації виявив нову групу вірусів, які уражають бактерії – бактеріофаги. Це найбільша група вірусів. Не існує жодної бактерії, яка не могла б бути атакована фагом, в свою чергу кожен фаг є високоспецифічним та уражає лише певну бактерію
4442. Сукупна дія шкідливих речовин і фізичних факторів. Нормування 6.52 KB
  Найбільш розповсюдженими видами забруднень є тверді суспензії пил зола дим оксиди вуглецю азоту сірки аміак солі важких металів тощо. Отруйні дії залежать від шляхів надходження і виведення розподілу в організмі від статі і віку тощо. Токсичний вплив може викликати різні дії: нервовопаралітичну судома параліч загально токсичну набряк мозку задушливу набряк легень дратівливу подразнення слизової оболонки тощо.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.