ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ТИПИ

Необхідність та межі державного втручання в економіку визначаються цілями соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Так, у США, Канаді, Великобританії дотримуються концепції економічного лібералізму, що полягає у державній активності через бюджетно-фіскальну та грошово-кредитну системи.

2015-02-09

16.56 KB

3 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема 7. ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ТИПИ

План

7.1. Поняття і типи змішаної ринкової системи.

7.2. Структура змішаної економічної системи.

7.3. Змішана економічна система в Україні

7.1. Поняття і типи змішаної ринкової системи

Змішана (ринково-державна) економічна система є проміжною між чистою ринковою і командною. Уряд тут відіграє активну роль:

 сприяє стабілізації і зростанню економіки;

 забезпечує економіку деякими товарами і послугами, які виробляються в недостатньому обсязі або й зовсім не постачаються ринковою системою;

 модифікує розподіл доходів і ресурсів тощо.

Крім того, в змішаних економічних системах функціонують економічні організації у вигляді великих корпорацій (монополій) та профспілок, тобто змішана економічна система є регульованою ринковою економічною системою, де ринок, як форма організації суспільного виробництва, контролюється і регулюється державою за допомогою адміністративних економічних заходів, через які держава забезпечує ефективність, справедливість і стабільність.

З метою забезпечення соціальної справедливості держава включається в регулювання ринкових процесів.

Необхідність та межі державного втручання в економіку визначаються цілями соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Так, у США, Канаді, Великобританії дотримуються концепції економічного лібералізму, що полягає у державній активності через бюджетно-фіскальну та грошово-кредитну системи. У багатьох економіках країн Західної Європи дотримуються концепції економічного дирижизму, що полягає у застосуванні державою індикативного планування з метою координації діяльності суб'єктів національної економіки для визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку. 

Одним із методів державного регулювання національної економіки є також дія законів, що регламентують відповідний рівень соціальних гарантій: мінімальний розмір заробітної плати, виплати по безробіттю, розмір пенсій тощо.

Перехідні економічні системи - це різновид змішаної економічної системи в період трансформації з одного в інший функціональний чи функціонально-історичний тип.

Сучасна змішана ринкова економічна система характеризується наявністю державної власності поряд з інститутом класичної приватної власності, а також поступовим доповненням ринкового сектора економіки так званим позаринковим, де виготовляються, реалізуються і споживаються суспільні. Ці суспільні блага є неподільними. До неринкового сектора економіки відносимо також ті державні підприємства, які займаються підприємницькою діяльністю. 

У реальній практиці господарювання економічна система завжди є тією чи іншою мірою змішаною ринковою економічною системою. У ній органічно доповнюють один одного два механізми регулювання економічних процесів: ринковий і поза ринковий (державно-монополістичний).

За способом організації ринку виділяють такі типи змішаних економічних систем:

ринковий змішаний капіталізм - переважає приватна власність, ринковий механізм виробництва модифікований втручанням держави (США, Японію, Канаду, а також більшість країн Західної Європи)

соціальну ринкову економіку - метод соціальної політики, який поєднує принцип свободи на ринку з принципом соціального зрівнювання державою;

ринковий соціалізм - засоби виробництва належать державі або трудовим колективам, а виробництво і розподіл регулюються ринковим механізмом. 

Якщо узагальнити, то змішані економічні системи можна поділити на два великих типи:

ринково-державні і державно-ринкові.

Ринково-державні змішані економічні системи - соціально-економічною основою служить приватна власність, виражена як індивідуальною, так і колективними формами (партнерська, корпоративна, тощо), а також провідне становище мають ринкові методи регулювання при коригуючій ролі державних механізмів. 

Державно-ринкові змішані економічні системи характеризуються панівним становищем суспільної власності при невпинному становленні приватних форм та розширенні ринкових механізмів регулювання при домінуванні централізованого адміністративного планування. До таких економік належать в першу чергу перехідні економічні системи країн постсоціалістичного простору, у тому числі Україна.

Вплив держави на економіку найбільш відчутний через податкову систему та державні видатки. Державне регулювання має важливі наслідки для виробництва, зайнятості, продуктивності праці, рівня цін та розміщення ресурсів. Найповніше вплив держави, її економічна роль проявляється через здійснення урядових закупівель товарів та послуг і державних трансфертних платежів. У перелік державних закупівель входять: 

 оснащення національних збройних сил, 

 купівля товарів галузей ракето, судно, машинобудування,

 будівництво автомагістралей, 

 закладів охорони здоров'я та освіти, 

 оплата послуг працівників соціальної сфери тощо. 

7.2. Структура змішаної економічної системи

Змішаною вважається економіка, у якій і державні, і приватні рішення визначають структуру розподілу ресурсів. Залежно від того, які методи регулювання економічних процесів домінують у національній економіці, змішані економічні системи поділяються на дві частини: ринково-державні і державно-ринкові.

Структура кожної національної змішаної економічної системи має два сектори: державний і приватний. 

У ринково-державних змішаних економічних системах приватний сектор, представлений домогосподарствами та приватними підприємствами, є визначальним відносно державного. 

Відсоток державної власності у соціально-економічній системі ринково-державної змішаної економіки незначний, а може бути і повністю відсутній. Домінує приватна власність на фактори виробництва: індивідуальна та корпоративна. Державне регулювання економіки відбувається через податкову систему і зводиться до антимонопольної діяльності, виробництва суспільних благ тощо. Розподіл ресурсів у галузі народного господарства значною мірою визначається економічними, а не адміністративними законами. 

Другий тип змішаних економічних систем - державно-ринкові. Ці системи мають дещо інші особливості. Адміністративні методи регулювання тут більш поширені. Держава централізовано впливає на врівноваження сукупного попиту і пропозиції, здійснює перерозподіл доходів з метою усунення надмірних відмінностей у рівні доходів, корегує розподіл ресурсів з метою змін структури національного продукту, активно регулює зовнішньоекономічні відносини і валютний ринок, займається підприємницькою діяльністю, тощо.

Типовим прикладом ринково-державних змішаних економічних систем служать національні економіки США, Великобританії, Німеччини, Швеції, а державно-ринкових -кономіка Франції. 

7.3. Структура змішаної економічної системи України

Змішана економічна система України визначається як перехідна від адміністративної соціалістичної до посткапіталістичної економічної системи. Відбувається становлення ринкових інституцій, постійних змін зазнає структура економічної системи України. Йде активний і незворотний процес утвердження механізмів приватної власності, розширення корпоративного та приватного секторів економіки. Нині більш як 70% загального обсягу промислової продукції виробляється на недержавних підприємствах. 

Оскільки підприємництво та малий бізнес виступають основними рушійними силами примноження багатства нації, то в Україні здійснюється процес стимулювання такої діяльності, через законодавчу систему.

Отже, процеси роздержавлення та приватизації державних підприємств, розвиток дрібного та середнього бізнесу, корпоратизація - все це ознаки структурних зрушень становлення і подальшого розвитку приватного сектора змішаної економічної системи України. Щодо державного сектора економіки України, то, в силу розвитку приватного сектора, на чільне місце виступають економічні, а не адміністративні методи державного регулювання господарського життя. Зміст економічних методів не передбачає прямого впливу на об'єкти регулювання, а лише формує таке економічне середовище, яке скеровувало б вибір відповідної поведінки суб'єктів економіки для досягнення найвищих результатів.

Основними напрямами та інструментами державного регулювання економіки України, із врахуванням світового досвіду, повинні стати:

  1.  регулювання та урізноманітнення податкових ставок,
  2.  регулювання процентних ставок по кредитах комерційних банків,
  3.  інвестиції у виробничу та соціальну інфраструктури,
  4.  державні замовлення, закупівлі,
  5.  інвестиції у соціальну сферу,
  6.  регулювання грошової маси,
  7.  регулювання цін,
  8.  державне програмування економіки, основними формами якого є розробка і реалізація національної програми та цільових комплексних програм.

Висновки

1. Змішаною вважається функціональний тип економічних систем, у якому приватні та державні рішення впливають на структуру виробництва, обміну та розподілу ресурсів, продуктів та доходів між суб'єктами економіки. Домінування адміністративного чи ринкового механізму регулювання зумовлює типологізацію змішаних економічних систем на ринково-державні та державно-ринкові. Визначальною рисою ринково-державних змішаних економічних систем є активне державне регулювання ринкових відносин, а для державно-ринкових властиве становлення ринкових відносин та поступове усунення централізованих.

2.Структура змішаної економічної системи охоплює державний та приватний сектори. У державному секторі здійснюється виробництво суспільних і квазісуспільних благ і послуг, держава закуповує товари та послуги та проводить трансфертні платежі. Приватний сектор змішаної економічної системи складається з домогосподарств та підприємств. Домогосподарства забезпечують приватні фірми необхідними для виробництва економічними ресурсами, а підприємства, в свою чергу, пропонують домогосподарствам споживчі блага і послуги індивідуального порядку. Актом обміну у першому випадку виступає ринок ресурсів, а в другому - ринок продуктів.

3. Національну економічну систему України на сучасному етапі трансформації можна визначити як перехідну від адміністративної до змішаної державно-ринкової з послабленням імперативного планування і становлення натомість децентралізованих елементів індикативного планування, а також як перехідну від соціалістичної до так званої соціально орієнтованої ринкової капіталістичної економічної системи, заснованої на системі державного регулювання, яка приносить у ринкові стихійні сили спонукання до економічної активності, якості, системності, цілеспрямованості та гуманності. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9375. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ 17.36 KB
  Економічна система це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі виробництва обміну розподілу і споживання товарів і послуг а також у процесі регулювання такої діяльності. Функціональна структура економічних систем: Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Ринкова економічна система заснована на приватній власності функціонування і розвиток якої регулюється конкуренцією господарюючих...
9378. РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ РИНКУ 15.55 KB
  Ринкова економіка Попит та пропозиція. Ефективність ринку Ринкова економіка Ринкова економіка вид організації економіки за якого продукт що виробляється стає товаром тобто виробляється з метою продажу на ринку. Ринкова економіка дає можливість людям купувати те чого вони хочуть а також реалізовувати виготовлені ними товари. Ринкова пропозиція це сукупність товарів що є на ринку або може бути представлена.
20644. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА І ТИПИ 51.08 KB
  Суть і структурні елементи економічної системи. Особливості планової економічної системи та її історичний шлях. Трансформаційні економічні системи їх види та шляхи переходу до ринку.24 Література26 Вступ Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господарювання.
9376. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА, ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 49.58 KB
  Поняття і структура виробничої системи. Поняття і структура виробничої системи Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Компонентна структура виробничої системи продукт що виробляється економічні ресурси які тісно...
4148. Змішана виборча система 4.17 KB
  Змішана виборча система це система за якою частина депутатів обираються за мажоритарною виборчою системою а друга за пропорційною або ж вибори відбуваються за одною системою а переможці визначаються за іншою. Послідовне виб відбуваються за однією схемою а результати встановлюються за іншою. Зв’язана за якою вибори відбуваються одночасно за М та ПС а підсумки або разом по двум системахабо з врахуванням результатів по кожній окремо системі.
9379. СУЧАСНИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ВИДИ, СТРУКТУРА 15.06 KB
  Сутність поняття ринок. Структура ринку Класифікація ринків Сутність поняття ринок. Ринок – це сукупність відносин між продавцями і покупцями взаємодія між якими приводить до встановлення ціни. Головні функції ринку: Інформаційна за допомогою цін які постійно змінюються ринок надає об’єктивну інформацію про необхідну кількість асортимент і якість товарів і послуг.
4226. Поняття і структура державної влади 14.53 KB
  Поняття і структура державної влади Державна влада це організація і здійснення політичної влади в Україні державою її органами і посадовими особами у межах і порядку передбачених Конституцією і законами України. Тобто державна влада це один із видів політичної публічної влади що здійснюється державою її органами та посадовими особами. Таке тлумачення поняття державної влади дає можливість розмежувати державну владу й інші види влади безпосереднє народовладдя місцеве самоврядування тощо принаймні за субєктами і обєктами...
4218. Конституційні норми: поняття, структура, класифікація 15.03 KB
  Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки, встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин, що становлять предмет галузі КП.
4140. Поняття напівпропорційна система 3.5 KB
  Поняття напівпропорційна система. Система обмеженого голосуваннявиборцям надається на голос менше ніж мандатів які в ньому розподіляютьсяв межах округу. Система голосу що не передається. Система кумулятивного голосування кумулятивний накопичу вальний виборець отримує стільки ж голосів скільки й мандатів розподіляється в окрузі але сам виборець вирішує якому кандидату і скільки віддати голосів.
4074. Поняття, принципи, система місцевого самоврядування 14.98 KB
  Поняття принципи система місцевого самоврядування. АНГЛОАМЕРИКАНСЬКА СИСТЕМА МС Характерними рисами цієї системи є: значна автономія органів місцевого самоврядування відносно держави вони формально виступають як такі що діють автономно в межах наданих їм повноважень а пряме підпорядкування органів різного територіального рівня відсутнє; відсутність на місцях повноважних представників центральної влади які опікали б органи місцевого самоврядування. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування здійснюється переважно...
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.