ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА, ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Поняття і структура виробничої системи. Поняття і структура виробничої системи Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Компонентна структура виробничої системи продукт що виробляється економічні ресурси які тісно...

2015-02-09

49.58 KB

7 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема 3. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА, ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

План

3.1. Поняття і структура виробничої системи.

3.2. Економічні потреби та економічні блага.

3.3. Економічні ресурси.

3.4. Типи виробничих систем.

3.1. Поняття і структура виробничої системи

Виробнича системаскладна багаторівнева система, що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт, що відповідає суспільному замовленню чи бажанню.

Компонентна структура виробничої системи - продукт, що виробляється, економічні ресурси, які тісно взаємопов'язані та взаємодіють між собою у процесі виробництва, а також технологія.

Функціональна структура ВС - це закономірне сполучення її елементів (галузевих і міжгалузевих систем).

Територіальна структура ВС - просторове взаєморозміщення елементів системи.

Виробництво - це людська діяльність, спрямована на створення економічних благ.

Економічне благо - це річ, яка здатна задовольнити будь-яку людську потребу і може бути у розпорядженні людини для цих цілей.

3.2. Економічні потреби та економічні блага

Як зазначалося раніше, кінцевою метою будь-якого виробництва є створення товарів для задоволення потреб. У кожної людини є потреби, тобто бажання володіти засобами, які дозволять припинити почуття недостачі чогось необхідного для підтримання розвитку організму і людської особистості. Потреби суб'єктивні: кожна людина сама вирішує, чи є в неї будь-яка потреба. Потреби змінюються залежно від індивіда. Існує безліч людських потреб. Це матеріальні, соціальні, духовні, фізіологічні і психологічні потреби. Вони постійно зростають і стають різноманітнішими, тому що людина постійно відкриває для себе нові цілі і засоби, а також знаходиться під впливом різних чинників, зокрема реклами і маркетингу.

Ієрархія потреб відображається у вигляді піраміди: чим вища якість потреб людини, тим менше вони задовольняються.

Піраміда Маслоу

Економічні потреби - це бажання споживачів придбати і використати різні товари і послуги, які приносять їм корисність.

Корисність — це індивідуальна цінність, яку споживач надає певному товару або послузі.

3.3. Економічні ресурси

Засоби, якими володіє людина для задоволення власних потреб, обмежені. Ресурси є обмеженими.

Оскільки людина не в змозі робити все одночасно, вона повинна робити вибір. Для досягнення будь-якої мети вона повинна жертвувати іншими своїми планами.

Економічні ресурси поділяються на

  1.  Матеріальні ресурси
  •  Природні ресурси (ґрунти, ліси, родовища корисних копалин, водні ресурси тощо)
  •  Капітал (будівлі, обладнання, інструменти, транспортні засоби, сировину тощо)
  1.  Людські ресурси
  •  Праця - сукупність усіх фізичних і розумових здібностей людини, які застосовуються у виробництві товарів і послуг.
  •  Підприємницькі здібності

3.4. Типи виробничих систем

Виробничі системи розвиваються в просторі і часі внаслідок складної взаємодії економічних, соціальних, природно-ресурсних, культурно-історичних, суспільно-політичних факторів під впливом активізації прогресивних форм суспільної організації виробництва, розширення використання досягнень НТП. Загальновідомо, що ВС змінювалися в процесі історичного розвитку суспільства. Основні історичні типи ВС тісно пов'язані з еволюцією трудової діяльності, вдосконаленням знарядь праці і форм суспільної організації виробництва, змінами системи соціально-економічних відносин і цілей розвитку суспільства.

ВС поділяються на три фундаментальних типи - доіндустріальні, індустріальні і постіндустріальні ВС

Доіндустріальними називають ВС, які базуються на ручній праці.

Індустріальними називають виробничі системи, які базуються на механізованій праці. Індустріальні ВС почали формуватися у ХVШ-ХІХ ст., коли проста кооперація в своєму розвитку швидко переросла у більш складну, яка базувалася на поділі праці всередині майстерні по операціях і на ремесленій техніці, тобто переросла в мануфактуру.

Постіндустріальними називають виробничі системи, які базуються на автоматизованій праці.

Типологізація ВС, наведена вище, є умовною і відображає окремі ознаки, у що переважають. У дійсності, різні типи ВС тісно переплітаються між собою, взаємозумовлюють і взаємодоповнюють один одного.

Висновки

1. Однією з найважливіших підсистем економічної системи є виробнича, яка включає в себе сукупність механізмів, засобів і методів трансформації економічних ресурсів в економічні блага.

2. Основою виробничої системи є процес виробництва, кінцевою метою якого є створення товарів і послуг для задоволення економічних потреб. Економічні потреби людей безмежні, тобто повністю задовольнити їх неможливо. Товари і послуги класифікують за способом використання, за напрямом використання, за ступенем нагальності потреб, за строком використання.

3. Економічні ресурси поділяються на матеріальні (земля, капітал) і людські (праця, підприємницькі здібності). їх спільною рисою є те, що вони рідкісні.

4. Виробничі системи змінюються в процесі історичного розвитку суспільства. Основні типи виробничих систем пов'язані з еволюцією трудової діяльності, вдосконаленням знарядь праці і форм суспільної організації виробництва, змінами системи соціально-економічних відносин і цілей розвитку суспільства. Виробничі системи поділяються на доіндустріальні, індустріальні, постіндустріальні. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9377. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОСТІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОДУКТИ КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 14.44 KB
  Повна зайнятість і повний обсяг виробництва. Повна зайнятість і повний обсяг виробництва Внаслідок рідкісності ресурсів обсяг виробництва є обмеженим. Для досягнення ефективного використання ресурсів суспільство повинно забезпечити повну зайнятість і повний обсяг виробництва. Повна зайнятість це використання усіх наявних для виробництва ресурсів.
20644. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА І ТИПИ 51.08 KB
  Суть і структурні елементи економічної системи. Особливості планової економічної системи та її історичний шлях. Трансформаційні економічні системи їх види та шляхи переходу до ринку.24 Література26 Вступ Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господарювання.
9431. ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ТИПИ 16.56 KB
  Необхідність та межі державного втручання в економіку визначаються цілями соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Так, у США, Канаді, Великобританії дотримуються концепції економічного лібералізму, що полягає у державній активності через бюджетно-фіскальну та грошово-кредитну системи.
9375. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ 17.36 KB
  Економічна система це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі виробництва обміну розподілу і споживання товарів і послуг а також у процесі регулювання такої діяльності. Функціональна структура економічних систем: Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Ринкова економічна система заснована на приватній власності функціонування і розвиток якої регулюється конкуренцією господарюючих...
9379. СУЧАСНИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ВИДИ, СТРУКТУРА 15.06 KB
  Сутність поняття ринок. Структура ринку Класифікація ринків Сутність поняття ринок. Ринок – це сукупність відносин між продавцями і покупцями взаємодія між якими приводить до встановлення ціни. Головні функції ринку: Інформаційна за допомогою цін які постійно змінюються ринок надає об’єктивну інформацію про необхідну кількість асортимент і якість товарів і послуг.
6888. Структура (система) КПР 7.28 KB
  В системе конституционного права выделяют институты. самим предметом конституционного права; Источником является конституция РФ основной закон в государстве нормы которого являются исходными для всех отраслей права; Устанавливает основополагающие принципы конституционного строя являющиеся важнейшими нормами и для других отраслей права...
839. Социальная система: понятие, сущность и структура 26.41 KB
  В любом современном обществе функционируют социальные группы и слои населения а также национальные общности. На базе общественного разделения труда появляются такие социальные группы как классы профессиональные группы а также большие группы людей города и деревни умственного и физического труда. социальные группы место в обществе которых определяется не только их положением в системе социально-экономических отношений но также сложившимися традициями и правовыми актами; социально демографические группы ...
1249. Правовая система общества: понятие, структура и классификация 39.3 KB
  В настоящее время как правило используются критерии классификации правовых систем опирающиеся главным образом на этнографические техникоюридические и религиозноэтические признаки права. В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: изучить правовую систему как категорию теории государства и права; рассмотреть классификацию основных правовых систем мира; исследовать современную правовую систему Российской Федерации. Предмет исследования понятие правовых систем и правовые семьи как особая...
2495. Денежное обращение и денежная система. Структура Денежного оборота 19.94 KB
  Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах представляет собой денежное обращение. Началу движения денег предшествует их концентрация у субъектов. Чтобы зародилось движение денег необходимо возникновение потребности в деньгах и одной из 2х сторон. Наличноденежное обращение движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими двух функций средства платежа и средства обращения.
10091. Файловая система ОС Unix, ее структура и работа основных команд 56.01 KB
  Каждый каталог и файл файловой системы имеет уникальное полное имя (в ОС UNIX это имя принято называть full pathname - имя, задающее полный путь, поскольку оно действительно задает полный путь от корня файловой системы через цепочку каталогов к соответствующему каталогу или файлу; я буду использовать термин
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.