ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ

Економічна система це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі виробництва обміну розподілу і споживання товарів і послуг а також у процесі регулювання такої діяльності. Функціональна структура економічних систем: Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Ринкова економічна система заснована на приватній власності функціонування і розвиток якої регулюється конкуренцією господарюючих...

2015-02-09

17.36 KB

2 чел.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ

План

1. Поняття економічної системи та її структура

2. Типи економічних систем.

3. Перехідні економічні системи.

1. Поняття економічної системи та її структура

Економіку можна інтерпретувати як сферу людської життєдіяльності, де реалізуються виробничі відносини з приводу привласнення, виробництва, обміну, розподілу, споживання та регулювання. В такому виді її можна ототожнити з виробничими і техніко-економічними відносинами та сукупністю форм і методів регулювання їх взаємодії і розглядати як певну організовану сукупність. Сукупність певних елементів або підсистем і зв'язків між ними, якій притаманні такі ознаки цілісності як організованість, наявність інтегративних властивостей і функцій, саморегуляція, загальна (кінцева) мета, є, власне, системою. Таким чином, національну економіку слід розглядати як багато профільну систему, яка має складну функціональну структуру.

Економічна система - це сукупність всіх видів економічної діяльності людей у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів і послуг, а також у процесі регулювання такої діяльності.

Функціональна структура економічних систем:

Виробнича системаскладна багаторівнева система, що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт, що відповідає суспільному замовленню чи бажанню.

Ринкова економічна система, заснована на приватній власності, функціонування і розвиток якої регулюється конкуренцією господарюючих суб'єктів та іншими законами ринку. 

Цінова – видова різноманітність механізмів формування цін; основний вимірювальний економічний інструмент.

Фінансова - це сукупність механізмів, інститутів, установ по формуванню, руху і використанню грошових фондів суб'єктів економіки: держави, корпорацій, домогосподарств.

Грошові або монетарні економічні системи - це сукупність органів, установ, інституцій формування, руху і використання грошей і грошових потоків. Будь-яка власна національна монетарна система складається з двох секторів: державного та комерційного.

Державний сектор охоплює: національний банк, державне казначейство та державний монетарний двір. Комерційний сектор охоплює: комерційні та ощадні банки, пенсійні та інвестиційні фонди, фонди профспілок, кредитні спілки і асоціації, страхові і трастові компанії.

Фіскальні економічні системи - це сукупність механізмів стягування державою податків у населення і приватного бізнесу, а також іноземних агентів національної економіки.

2. Типи економічних систем.

Людству відомі різні економічні системи, які сформувалися в процесі тривалого історичного розвитку, їх можна класифікувати за відповідними критеріями. Найпоширенішою в економічній науці є класифікація економічних систем за двома ознаками:

  •  за формою власності на засоби виробництва;
    •  за способом управління господарською діяльністю.

На основі цих ознак розрізняють такі типи економічних систем: традиційну, ринкову, командну, змішану.

1) Традиційна економічна система характеризується використанням примітивних технологій та ручної праці. Ця система властива слаборозвинутим країнам.

2) Командна економічна система базується на пануванні державної власності і державного управління у всіх сферах господарства та людського життя. Дана система була характерною для псевдосоціалістичних країн.

3) Ринкова економічна система характеризується пануванням приватної власності, передбачає функціонування великої кількості діючих виробників і покупців товарів, свободу вибору підприємницької діяльності, особисту свободу всіх економічних суб'єктів, однаковий доступ їх до ресурсів, науково-технічних досягнень, інформації. Всі макро- та мікроекономічні процеси (розподіл ресурсів, ціноутворення, створення доходів тощо) регулюються ринковим механізмом на основі вільної конкуренції. Усі економічні рішення приймаються ринковими суб'єктами самостійно на свій страх і ризик.

4) Змішана економічна система є адекватною формою функціонування сучасних розвинутих країн і характеризується такими рисами:

  •  високим рівнем розвитку продуктивних сил і наявністю розвинутої інфраструктури суспільства;
    •  різноманітністю форм власності й рівноправним функціонуванням різних господарюючих суб'єктів (приватних, колективних, корпоративних, державних);
    •  поєднанням ринкового механізму з державними методами регулюванням економіки;
    •  орієнтацією на посилення соціальної сфери економіки. Збільшуються затрати на освіту, медичне обслуговування, створюються державні й приватні фонди соціального страхування та соціального забезпечення населення.

3. Перехідні економічні системи

Перехідна економічна система - це така національна економічна система, яка перебуває на перехідному етапі від одного свого якісного стану до іншого.

Перехідними на сьогодні можна вважати економіки країн СНД та Східної Європи, включаючи, звісно, і Україну.

Реальне економічне реформування в Україні розпочалося з кінця 1994р., і сьогодні зауважуються позитивні тенденції економічного розвитку. Структурні реформи передбачають формування багатоукладної економіки й конкурентного середовища, здійснення великомасштабної приватизації, розвиток фондового ринку, корпоратизацію великих підприємств, впровадження механізмів банкрутства, антимонопольне регулювання, цінову лібералізацію, стимулювання виробництва експортної та імпортозамінної продукції, інвестиційне забезпечення структурних змін в економіці за пріоритетними напрямами.

Процес приватизації в Україні і в організаційному, і у фінансовому відношеннях спирався на широку підтримку міжнародних економічних організацій. В Україні формується двосекторна модель економіки у складі державного і приватного секторів.

Для прискорення структурної перебудови економіки й піднесення центру ваги з базових на переробні галузі важливе значення має залучення в українську економіку зарубіжних інвестицій. Пріоритетними галузями для зарубіжних фірм є металообробка і машинобудування, харчова, легка, медична і мікробіологічна промисловості, транспорт, авіа й суднобудування, зв'язок. Головною метою державної зовнішньоекономічної політики є створення умов для формування довгострокових конкурентних переваг українських товаровиробників з метою забезпечення їхнього функціонування на економічній арені світу як конкурентоспроможних учасників галузевих і міжгалузевих банків. Важливим завданням розбудови державності та економіки України є її інтеграція до світового економічного простору.

Висновки

1. Під економічною системою розуміють спосіб організації господарювання, або сукупність механізмів та інститутів становлення та регулювання практики господарювання. Кожна національна економічна система має свою внутрішню функціональну структуру як організовану єдність підсистем: виробничої, ринкової, цінової, грошової, фінансової, фіскального регулювання, розподілу та споживання.

2. За способом організації господарювання виділяють такі історичні типи економічних систем: адміністративно-планові, змішані, традиційні, ринкові тощо.

3. Перехідною вважають таку економічну систему, яка перебуває у стадії трансформації з одного якісного стану в інший. Має місце реорганізація кооперативів діяльності та інститутів власності, розподілу та регулювання ресурсів, продуктів та доходу. Національну економічну систему України можна визначити як перехідну, постсоціалістичну, індустріальну, постадміністративну, квазіринкову. 

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.
9431. ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ТИПИ 16.56 KB
  Необхідність та межі державного втручання в економіку визначаються цілями соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Так, у США, Канаді, Великобританії дотримуються концепції економічного лібералізму, що полягає у державній активності через бюджетно-фіскальну та грошово-кредитну системи.
6282. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВАГОНИ. ТИПИ, ЗАГАЛЬНА БУДОВА, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВАГОНІВ. ПОЗНАЧКИ ТА НАДПИСИ НА ВАГОНАХ 118.31 KB
  В умовах підготовки вступу до ЄС Європейського Союзу перед залізничним транспортом незалежної України постають нові завдання щодо забезпечення перевезень у міжнародному сполученні.2 Основні елементи вагона. Всі вагони незалежно від їх призначення і типу складаються із чотирьох основних елементів вузлів: Кузова; Ходових частин; Ударнотягових пристроїв; Гальмівного обладнання Кузов вагона призначений для розміщення в ньому пасажирів або вантажу. Конструкція кузова вагону залежить від типу...
19170. Трансформаційні економічні системи, їх види та шляхи переходу до ринку 50.24 KB
  Суть і структурні елементи економічної системи. Особливості планової економічної системи та її історичний шлях. Трансформаційні економічні системи їх види та шляхи переходу до ринку.24 Література26 Вступ Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господарювання.
20644. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА І ТИПИ 51.08 KB
  Суть і структурні елементи економічної системи. Особливості планової економічної системи та її історичний шлях. Трансформаційні економічні системи їх види та шляхи переходу до ринку.24 Література26 Вступ Людство упродовж своєї історії використовує різні системи господарювання.
9376. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА, ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 49.58 KB
  Поняття і структура виробничої системи. Поняття і структура виробничої системи Виробнича система – складна багаторівнева система що перетворює вихідні напівфабрикати або сировину у кінцевий продукт що відповідає суспільному замовленню чи бажанню. Компонентна структура виробничої системи продукт що виробляється економічні ресурси які тісно...
9379. СУЧАСНИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ВИДИ, СТРУКТУРА 15.06 KB
  Сутність поняття ринок. Структура ринку Класифікація ринків Сутність поняття ринок. Ринок – це сукупність відносин між продавцями і покупцями взаємодія між якими приводить до встановлення ціни. Головні функції ринку: Інформаційна за допомогою цін які постійно змінюються ринок надає об’єктивну інформацію про необхідну кількість асортимент і якість товарів і послуг.
4226. Поняття і структура державної влади 14.53 KB
  Поняття і структура державної влади Державна влада це організація і здійснення політичної влади в Україні державою її органами і посадовими особами у межах і порядку передбачених Конституцією і законами України. Тобто державна влада це один із видів політичної публічної влади що здійснюється державою її органами та посадовими особами. Таке тлумачення поняття державної влади дає можливість розмежувати державну владу й інші види влади безпосереднє народовладдя місцеве самоврядування тощо принаймні за субєктами і обєктами...
4218. Конституційні норми: поняття, структура, класифікація 15.03 KB
  Конституційно-правова норма - загально обов’язкове правило поведінки, встановлене і санкціоноване державою, з метою охорони і регулювання суспільних відносин, що становлять предмет галузі КП.
6508. Мета та задачі курсу СДЕЗ. Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Класифікація, узагальнена структура та характеристики СДЕЗ 12.7 KB
  Досягнення сучасної теорії та техніки зв’язку. Загальні відомості про системи електрозв’язку. Вивчення систем зв’язку що забезпечують передачу прийом та обмін символьними та графічними даними методи їхнього представлення на всіх етапах відтворення даних на носіях різного типу...
4026. Економічні та кільтурні права людини 10.26 KB
  Право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності закріплене в ст. Воно означає право кожного володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю як майнового характеру так і результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Право на підприємницьку діяльність яка не заборонена законом передбачене ст. Відповідно не допускається зловживання монопольним становищем на ринку неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.
© "REFLEADER" http://refleader.ru/
Все права на сайт и размещенные работы
защищены законом об авторском праве.